luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

मुखड़ा देख ले प्राणी-Mirall del teu cor/Mirror of your heart/Espejo de tu corazón

मुखड़ा देख ले प्राणी.. Mira la teva cara al mirall del teu cor, oh ànima./Look at your face in the mirror of your heart, oh soul./Mira tu cara en el espejo de tu corazón, oh alma.

El Pare de l’ànima sap que hi ha a l’ànima de cadascú.., per això ens diu: mira què hi ha al teu cor, pregunta al teu cor.

20 ide GIF Favorites | pemandangan, fotografi, lanskap

Hi manca amor?, hi manca sinceritat?, hi manca pau?, hi manca empatia?, hi manca paciència?, hi manca humilitat?, hi manquen projectes propis?

La vida es construeix segons com anem fent el nostre caràcter; si alguna cosa no ens plau de la nostra vida.., mirem dins perquè hi deu d’haver alguna cosa que falla. Acostumem a donar la culpa als demés i tendim a pensar que els altres son els que ens han de facilitar el benestar; no ens adonem que cadascú viu la seva pròpia vida, que cadascú té feina per si mateix. Si veiem per on falla el nostre comportament i no hi fem res per millorar-ho, això és el que tindrem. Se’n diu karma: el retorn de tot el que pensem, de l’actitud que tinguem i el retorn d’allò que fem o no fem.

Si tenim aquesta sinceritat amb nosaltres mateixos, “el cel se’ns obrirà als nostres ulls i hi veurem més clar”, fins i tot podrem tenir un “tête-a-tête” amb el nostre Pare de l’ànima. Ell és l’únic que ens entén en profunditat, més que nosaltres mateixos ens puguem comprendre. Canviar de vegades pot fer mal perquè s’han de trencar patrons obsolets.., però la recompensa és gran: “quan tu canvies.., el món canvia”. Quan el mirall del cor està ben net, tot el que surti d’ell serà net i clar.

The Father of the soul knows what is in the soul of each one.., that is why he tells us: look what is in your heart, ask your heart.

Image from wallpapers HD app) Quranic quote Surat Al-Mulk (67:13) | Guided  meditation, Life, Spirituality

Lack love?, lack sincerity?, lack peace?, lack empathy?, lack patience?, lack humility?, lack own projects?

Life is built according to how we are doing our character; if something does not please us in our life.., let’s look inside because there must be something wrong. We lay to blame others and we tend to think that others are the ones who have to facilitate our well-being; We do not realize that each one lives his own life, that each one has work for himself. If we see where our behavior fails and we do nothing to improve it, that is what we will have. That is called karma: the return of everything we think, of the attitude we have and the return of what we do or do not do.

If we have this sincerity with ourselves, “the sky will open to our eyes and we will see more clearly”, we can even have a “tête-a-tête” with our Father of the soul. He is the only one who understands us in depth, more than we can understand ourselves. Change can sometimes hurt because obsolete patterns have to be broken.., but the payoff is great: “when you change.., the world changes.” When the mirror of the heart is very clean, everything that comes out of it will be clean and clear.

El Padre del alma sabe lo que hay en el alma de cada uno.., por eso nos dice: mira lo que hay en tu corazón, pregunta a tu corazón.

dreamies.de (87youyuwxky.gif) | Herz gif, Flammende herzen, Herz bilder

¿Falta amor ?, ¿falta sinceridad ?, ¿falta paz ?, ¿falta empatía ?, ¿falta paciencia ?, ¿falta humildad ?, ¿faltan proyectos propios?

La vida se construye según nuestro carácter; si algo no nos agrada en nuestra vida.., miremos adentro porque debe haber algo mal. Echamos la culpa a los demás y tendemos a pensar que son los demás los que tienen que facilitar nuestro bienestar; no nos damos cuenta de que cada uno vive su propia vida, que cada uno tiene un trabajo para sí mismo. Si vemos dónde falla nuestro comportamiento y no hacemos nada para mejorarlo, eso es lo que tendremos. Eso se llama karma: el retorno de todo lo que pensamos, de la actitud que tenemos y el retorno de lo que hacemos o no hacemos.

Si tenemos esta sinceridad con nosotros mismos, “el cielo se abrirá a nuestros ojos y veremos más claramente”, incluso podemos tener un “tête-a-tête” con nuestro Padre del alma. Él es el único que nos comprende en profundidad, más de lo que podemos entendernos a nosotros mismos. El cambio a veces puede doler porque los patrones obsoletos tienen que romperse.., pero la recompensa es grande: “cuando cambias.., el mundo cambia”. Cuando el espejo del corazón esté muy limpio, todo lo que salga de él estará limpio y claro.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: