luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Des del tron ​​de la satisfacció interior/From the throne of inner satisfaction/Desde el trono de la satisfacción interior

Reflexió de la Setmana  29 de maig de  2021 

Des del tron ​​de la satisfacció interior

Per a una transició a una consciència elevada necessito tenir voluntat, perquè un dels majors obstacles és la manca d’experiència per obtenir un veritable benefici per a un mateix; la primera reacció és pensar que és un gran exercici d’egoisme.
Solem tenir una inclinació natural a ajudar els altres, però no estem acostumats a la idea d’ajudar-nos a nosaltres mateixos. Tot i que no podem lliurar als altres el que no posseïm.
Així, primer hem de tenir alguna cosa a oferir i per obtenir qualsevol cosa hem de fer algun esforç per nosaltres mateixos. I, en això, una de les regles de l’existència és que un resultat és, sempre, directament proporcional a l’esforç aplicat. Fins i tot per beure un got d’aigua ens hem de moure, aixecar-lo i portar-lo a la boca.
Posem que el got representa tot el que necessitem fer per millorar i netejar la nostra casa interna, per a arribar a una consciència elevada.
Podem tenir la informació necessària, i fins i tot el temps i els recursos per executar-la, però tot dependrà del nostre esforç real. Per a saciar la set espiritual, necessitem beure d’aquest got. No obstant això, el got no pot saltar de cop i volta des de la taula i, per art de màgia, entrar a la nostra vida. Haurem de moure’ns per portar-lo fins a nosaltres.
Desenvolupant la consciència del jo-l’ànima i establint una connexió amb la Font Suprema de poder espiritual -encenent la llum interna-, la foscor en tots els seus matisos desapareix de l’ànima, revelant mica en mica una realitat brillant i acolorida que sacia la set. Però, per això cal persistència i un profund interès per canviar; per anar més enllà de tota tristesa i conflicte, per sentir estabilitat.
Quan hi ha estabilitat, podem gaudir d’una espiritualitat que té cura de la nostra vida de manera natural. I, llavors sí, des del tron ​​de la satisfacció interior podem servir al món positivament. Les oportunitats per ajudar a augmentar l’espiritualitat dels altres fa que sorgeixi el millor de nosaltres, tan sols queda el desig de lliurar-se al món i no de agafar alguna cosa d’ell.

Extracte de el llibre:
L’última frontera,
Un viatge per la consciència humana,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Weeck Reflection may 29,  2021 

From the throne of inner satisfaction

For a transition to a higher consciousness I need to have will, because one of the biggest obstacles is the lack of experience to obtain a real benefit for oneself; the first reaction is to think that it is a great exercise in selfishness.
We tend to have a natural inclination to help others, but we are not used to the idea of ​​helping ourselves. Although we cannot give to others what we do not possess.
So we must first have something to offer and to obtain anything we have to make some effort for ourselves. And, in this, one of the rules of existence is that a result is always directly proportional to the applied effort. Even to drink a glass of water we have to move, lift it and put it in our mouth.
Let’s say that the glass represents everything we need to do to improve and clean our internal house, to reach a heightened consciousness.
We can have the necessary information, and even the time and resources to execute it, but everything will depend on our actual effort. To quench our spiritual thirst, we need to drink from that glass. However, the glass cannot suddenly jump from the table and magically enter our lives. We will have to move to bring it to us.
By developing the consciousness of the I-the-soul and establishing a connection with the Supreme Source of spiritual power -lighting the internal lamp- darkness in all its shades disappears from the soul, gradually revealing a bright and colorful reality that quenches our thirst. But, for this, persistence and a deep interest in change are needed; to go beyond all sadness and conflict, to feel stability.
When there is stability, we can enjoy a spirituality that takes care of our life in a natural way. And then yes, from the throne of inner satisfaction we can serve the world positively. The opportunities to help increase the spirituality of others makes the best of us emerge, there is only the desire to surrender to the world and not to take something from it.

Excerpt from the book:
The last frontier
A journey through human consciousness,
Ed. Brahma Kumaris
Ken o’donnell

Reflexión de la Semana  29 de mayo 2021 

Desde el trono de la satisfacción interior

Para una transición a una consciencia elevada necesito tener voluntad, porque uno de los mayores obstáculos es la falta de experiencia para obtener un verdadero beneficio para uno mismo; la primera reacción es pensar que es un gran ejercicio de egoísmo.
Solemos tener una inclinación natural a ayudar a los demás, pero no estamos acostumbrados a la idea de ayudarnos a nosotros mismos. Aunque no podemos entregar a los demás lo que no poseemos.
Así, primero debemos tener algo que ofrecer y para obtener cualquier cosa tenemos que hacer algún esfuerzo por nosotros mismos. Y, en esto, una de las reglas de la existencia es que un resultado es, siempre, directamente proporcional al esfuerzo aplicado. Incluso para beber un vaso de agua tenemos que movernos, levantarlo y llevarlo a la boca.
Pongamos que el vaso representa todo lo que necesitamos hacer para mejorar y limpiar nuestra casa interna, para alcanzar una conciencia elevada.
Podemos tener la información necesaria, e incluso el tiempo y los recursos para ejecutarla, pero todo dependerá de nuestro esfuerzo real. Para saciar la sed espiritual, necesitamos beber de ese vaso. Sin embargo, el vaso no puede saltar de repente desde la mesa y, por arte de magia, entrar en nuestra vida. Tendremos que movernos para traerlo hasta nosotros.
Desarrollando la conciencia del yo-el-alma y estableciendo una conexión con la Fuente Suprema de poder espiritual -encendiendo la lámpara interna-, la oscuridad en todos sus matices desaparece del alma, revelando poco a poco una realidad brillante y colorida que sacia nuestra sed. Pero, para ello, se necesita persistencia y un profundo interés por cambiar; para ir más allá de toda tristeza y conflicto, para sentir estabilidad.
Cuando hay estabilidad, podemos disfrutar de una espiritualidad que cuida de nuestra vida de manera natural. Y, entonces sí, desde el trono de la satisfacción interior podemos servir al mundo positivamente. Las oportunidades para ayudar a aumentar la espiritualidad de los demás hace que surja lo mejor de nosotros, tan solo queda el deseo de entregarse al mundo y no de tomar algo de él.

Extracto del libro:
La última frontera,
Un viaje por la conciencia humana,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: