luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

L’espelma🪔The candel🪔La vela

Una espelma per a il·luminar

D’on pot venir un pietós i antic costum de deixar una espelma o una làmpada encesa quan algú es mor?
És molt entranyable veure com la intuïció actua obviant la força de la raó que ens fa entendre que la llum és física; doncs, perquè s’encén una espelma quan algú se’n va d’aquest món físic? Ell o ella ja no la veurà.
Malgrat les resistències, hi ha quelcom que sobrepassa el nostre enteniment quan algú que estimàvem tant se’ns ha mort.., li volem fer llum perquè creiem que ara està en una profunda foscor i li volem il·luminar el camí, on vagi. Però, li arribarà on es trobi, la llum d’aquella minsa espelmeta?

Ara, la llum de l’ànima està apagada. No s’hi aboca oli (a l’ànima) durant mig cicle (2500 anys). Al abocar-hi l’oli del coneixement, hi ha llum i per això es diu: -quan el Satguru us dona l’ungüent del coneixement.., la foscor es dissipa.-

Hi ha una gran lloança de l’antic Raja Ioga de Bharat, no és un ioga físic com ho son tots, aquest n’és un d’espiritual que il·lumina l’esperit, l’ànima, i, eleva l’estat de les persones. La foscor de mig cicle s’esvaeix i l’ànima torna a poder brillar una mica contra més estudia i practica aquest Raja Ioga.
La intuïció ens ha dit durant molt de temps que alguna cosa passa al nostre interior, hi han ombres, palpem a les fosques, fem tentines en molts altres coneixements però no tenen prou energia per a poder esvair gaire temps la foscor. El Raja Ioga és definitiu si un s’hi involucra. És com si una gran tela fosca es retirés i deixés passar la llum altre cop.., sí, altre cop.., perquè fa 2500 anys érem plens de llum i conscients d’ella.

SEU RAJA IOGA

CURS ONLINE RAJA IOGA

A candle to illumine

Where can a pious and ancient custom of leaving a candle or a lamp burning when someone dies come from?
It is very endearing to see how intuition acts by ignoring the force of reason that makes us understand that light is physical; well, why does a candle light when someone leaves this physical world? He or she will no longer see it.
Despite resistance, there is something that is beyond our understanding when someone we loved so much has died.., we want to shed light on him because we believe that he is now in deep darkness and we want to illuminate the path for him, wherever he goes. But will the light from that meager candle reach where it is?

Now, the light of the soul is off. No oil is poured (into the soul) for half a cycle (2500 years). When pouring the oil of knowledge, there is light and that is why it is said: -when the Satguru gives you the ointment of knowledge…, the darkness dissipates.-

There is great praise of the ancient Raja Yoga of Bharat, it is not a physical yoga as they all are, this is a spiritual one that illuminates the spirit, the soul, and elevates the state of people. The half-cycle darkness vanishes and the soul can shine a little again the more you study and practice this Raja Yoga.
Intuition has told us for a long time that something happens inside us, there are shadows, we grope in the dark, we take hesitant steps in many other knowledge but they do not have enough energy to be able to dispel the darkness for a long time. Raja Yoga is definitive if one gets involved. It is as if a great dark cloth is pulled back and lets in the light another time.., yes, another time.., because 5000 years ago we were full of light and aware of it.

CENTER OF RAJA YOGA

Una vela para iluminar

¿De dónde puede venir una costumbre piadosa y antigua de dejar una vela o una lámpara encendida cuando alguien muere?
Es muy entrañable ver cómo actúa la intuición ignorando la fuerza de la razón que nos hace comprender que la luz es física; pues, ¿por qué se enciende una vela cuando alguien deja este mundo físico? Él o ella ya no la verá.
A pesar de la resistencia, hay algo que está más allá de nuestro entendimiento cuando alguien a quien amamos tanto ha muerto.., queremos iluminarle porque creemos que ahora está en una profunda oscuridad y queremos iluminarle el camino, donde sea que va. Pero, ¿llegará la luz de esa exigua vela donde está?

Ahora, la luz del alma está apagada. No se vierte aceite (en el alma) durante medio ciclo (2500 años). Al verter el aceite del conocimiento, hay luz y por eso se dice: -cuando el Satgurú te da el ungüento del conocimiento…, la oscuridad se disipa.-

Hay un gran elogio del antiguo Raja Yoga de Bharat, no es un yoga físico como lo son todos, este es uno espiritual que ilumina el espíritu, el alma, y eleva el estado de las personas. La oscuridad de medio ciclo se desvanece y el alma puede brillar un poco de nuevo cuanto más se estudia y practica este Raja Yoga.
La intuición nos dice desde hace tiempo que algo sucede en nuestro interior, hay sombras, andamos a tientas en la oscuridad, damos pasos vacilantes en muchos otros conocimientos pero no tienen la energía suficiente para poder disipar la oscuridad durante mucho tiempo. Raja Yoga es definitivo si uno se involucra. Es como si una gran tela oscura se retirara y dejara entrar otra vez la luz…, sí, otra vez…, porque hace 5000 años estábamos llenos de luz y conscientes de ello.

SEDE RAJA YOGA

CURSO ONLINE RAJA YOGA

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: