luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El món està canviant⚛The world is changing⚛El mundo esta cambiando

El món que realment està canviant és el de la ment humana. No serà un canvi multitudinari, sinó, gairebé imperceptible perquè està dissolt entre la munió de formes de pensar de tanta gent que ara estem transitant per aquesta Terra nostra. Ara conviuen totes les maneres de pensar però tenen un lligam en comú, la manca d’amor, de respecte, l’excés d’ego, i, una inexplicable inconsciència envers a si mateix, cap als altres, i cap a l’entorn, i.., una orfandat extrema i sistemàtica per manca d’amor cap a Déu.
Aquesta se’n diu l’edat humana de ferro, la més fosca que experimenta, i alhora en el final en què ens trobem, conviu amb la confluència de l’edat més brillant anomenada edat d’or, la més lluminosa de la humanitat. Aquesta confluència forma una vesica piscis () en la intersecció d’ambdues edats si aquestes es representessin com dos cercles que es cavalquen. Si parlem de temps cronològic diria que la confluència cavalca just al final de l’edat de ferro i el principi de l’edat d’or. El canvi de mentalitat ja s’està produint, com he explicat més amunt, justament en aquesta vesica o realitats oposades.
El canvi de mentalitat es produeix quan es contempla i es compren la profunda filosofia del karma i es posa en pràctica. Si només es queda com una idea intel·lectual.., no hi ha canvi. El canvi vol esforç i pràctica.., per això el canvi no és gaire popular degut a la filosofia del mínim esforç.

Raja Ioga per canviar profundament

The world that is really changing is that of the human mind. It will not be a massive change, almost imperceptible insteat, because it is dissolved among the multitude of ways of thinking of so many people that we are now traveling through this Earth of ours. Now all the ways of thinking live together but they have a common bond, the lack of love, respect, the excess of ego, and, an inexplicable unconsciousness towards oneself, towards others, and towards the environment , i.., an extreme systematic orphanhood due to lack of love towards God.
This is called the human age of iron, the darkest it experiences, and at the same time, in the end in which we find ourselves, it coexists with the confluence of the brightest age called the golden age, the most luminous of humanity . This confluence forms a vesica piscis () at the intersection of both ages if these were represented as two circles that straddle each other. If we talk about chronological time, I would say that the confluence is right at the end of the Iron Age and the beginning of the Golden Age. The change in mentality is already taking place, as I explained above, precisely in this vesica or opposing realities.
The change in mindset occurs when the profound philosophy of karma is contemplated and understood and put into practice. If it only remains as an intellectual idea.., there is no change. Change requires effort and practice.., which is why change is not very popular due to the philosophy of minimal effort.

Raja Yoga for profound change

El mundo que realmente está cambiando es el de la mente humana. No será un cambio masivo, sino casi imperceptible, porque se disuelve entre la multitud de formas de pensar de tantas personas que ahora estamos transitando por esta Tierra nuestra. Ahora todas las formas de pensar conviven pero tienen un lazo común, la falta de amor, de respeto, el exceso de ego, y, una inexplicable inconsciencia hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el entorno, es decir, una extrema sistemática orfandad por falta de amor a Dios.
Esta se denomina la edad de hierro humana, la más oscura que experimenta, y al mismo tiempo, en el final en el que nos encontramos, coexiste con la confluencia de la edad más brillante denominada edad dorada, la más luminosa de la humanidad. Esta confluencia forma una vesica piscis () en la intersección de ambas edades si estas se representaran como dos círculos que se cabalgan. Si hablamos de tiempo cronológico, diría que la confluencia está justo al final de la Edad del Hierro y el comienzo de la Edad de Oro. El cambio de mentalidad ya se está produciendo, como expliqué anteriormente, precisamente en esta vesica o realidades opuestas.
El cambio de mentalidad se produce cuando se contempla, se comprende y se pone en práctica la profunda filosofía del karma. Si solo queda como una idea intelectual…, no hay cambio. El cambio requiere esfuerzo y práctica…, por eso el cambio no es muy popular debido a la filosofía del mínimo esfuerzo.

Raja Yoga para un cambio profundo

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: