luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens.Bk. del día -diciembre 2019-

Near Contentment
When you can think of yesterday without regret and tomorrow without fear, you are near contentment.
floretesGairebé content
Quan pots pensar en l’ahir sense penediment i en el demà sense por, estàs gairebé satisfet.
Casi contento
Cuando puedes pensar en el ayer sin arrepentimiento y en el mañana sin miedo, estás casi satisfecho.

Give Happiness
One who gives happiness cannot give sorrow. One who gives sorrow, cannot give happiness. Where there is happiness there cannot be sorrow.
unnamedDonar felicitat
Qui dóna felicitat no pot donar pesar. Qui dóna pesar, no pot donar felicitat. On hi ha felicitat no hi pot haver tristesa.
Dar felicidad
Quien da felicidad no puede dar pesar. Quien da pesar, no puede dar felicidad. Donde hay felicidad no puede haber tristeza.

Honesty & Clarity
Honesty does not mean simply speaking your mind. Honesty means to be very clear about everything going on inside you. Where there is honesty, feelings become pure and clean. Honesty is where there are no other thoughts or feelings inside, other than those that God himself would have.
espelmaHonestedat i claredat
L’honestedat no vol dir simplement dir el que penses. L’honestedat significa ser molt clar sobre tot el que succeeix dins teu. On hi ha honestedat, els sentiments es tornen purs i nets. L’honestedat és on no hi ha altres pensaments o sentiments dins, a part dels que Déu mateix tindria.
Honestidad y claridad
La honestidad no significa simplemente decir lo que piensas. La honestidad significa ser muy claro acerca de todo lo que sucede dentro de ti. Donde hay honestidad, los sentimientos se vuelven puros y limpios. La honestidad es donde no hay otros pensamientos o sentimientos dentro, aparte de los que Dios mismo tendría.

Switch On
If the switch of awareness is on, you cannot have an ‘off-mood’.
unnamed (1)Encendre
Si l’interruptor de consciència està activat, no es pot tenir “mal humor”.
Encender
Si el interruptor de conciencia está activado, no se puede tener “mal humor”.

 

Contentment
Remain content by recognizing the benefit of every moment – and the beauty of every soul.
unnamed (1)Acontentament
Roman content al reconèixer el benefici de cada moment, i la bellesa de cada ànima.
Contentamiento
Permanezca contento al reconocer el beneficio de cada momento, y la belleza de cada alma.

Beauty of the Sky and the Colour of Flowers
Leave worries aside and you will be surprised by the beauty of the sky and the colour of flowers, of the freshness of the breeze and the generosity of the sun. You will feel you are part of creation, and life will start to make sense.
BLANQUESLa bellesa de el cel i el color de les flors
Deixa de banda les preocupacions i et sorprendrà la bellesa de el cel i el color de les flors, la frescor de la brisa i la generositat de el sol. Sentiràs que ets part de la creació, i la vida començarà a tenir sentit.
La belleza del cielo y el color de las flores.
Deja de lado las preocupaciones y te sorprenderá la belleza del cielo y el color de las flores, la frescura de la brisa y la generosidad del sol. Sentirás que eres parte de la creación, y la vida comenzará a tener sentido.

The Influence Of Gossip
I cannot afford to overlook the influence that other people have on me. To what extent do I check that I am not being influenced by gossip? Negativity in the mind is like poison. Negative thoughts are the seeds of negative actions. Gossip and guessing bring sorrow, heaviness and distrust. Hear no evil. See no evil. Speak no evil. Think no evil.
vision-borrosa-mareo-getty-635La influència de la xafarderia
No em puc permetre passar per alt la influència que altres persones tenen sobre mi. Fins a quin punt verifico que no estic sent influenciat per les xafarderies? La negativitat en la ment és com verí. Els pensaments negatius són les llavors de les accions negatives. Les xafarderies i les conjectures porten dolor, pesadesa i desconfiança. No escoltar el mal. No veure el mal. No parlis coses dolentes. No pensis en el mal.
La influencia del chisme
No puedo permitirme pasar por alto la influencia que otras personas tienen sobre mí. ¿Hasta qué punto verifico que no estoy siendo influenciado por los chismes? La negatividad en la mente es como veneno. Los pensamientos negativos son las semillas de las acciones negativas. Los chismes y las conjeturas traen dolor, pesadez y desconfianza. No escuchar el mal. No ver el mal. No hables cosas malas. No pienses en el mal.

Happiness
In order to divorce yourself from unhappiness, always keep the treasures of happiness with you.
unnamedFelicitat
Per divorciar-te de la infelicitat, mantingues sempre amb tu els tresors de la felicitat.
Felicidad
Para divorciarte de la infelicidad, mantén siempre contigo los tesoros de la felicidad.

Detachment
Detachment is being close to what you most want to be free from and using it to make you grow.
1Desaferrament
La desafecció és estar a prop del que més vols alliberar-te i utilitzar-ho per créixer.
Desapego
El desapego es estar cerca de lo que más quieres liberarte y usarlo para crecer.

Heart’s Call
There is a voice within which occasionally gets our attention and tries to remind us of how good and beautiful we are. It calls us from a time long ago when we first arrived for our journey in and through time and space. Those first moments were filled with pure joy, pure play, pure adventure. Whenever you meet someone today with a pure, innocent and trusting heart let them remind you of yourself during those first early years. They invoke the purity of your own heart, and invite you to be innocent again.

Hand on sunset background

Crida del cor
Hi ha una veu dins de la qual ocasionalment crida la nostra atenció i tracta de recordar-nos el bons i bells que som. Ens crida des de fa molt de temps quan vam arribar per primera vegada per al nostre viatge en i a través del temps i l’espai. Aquests primers moments van estar plens de pura alegria, pur joc, pura aventura. Quan trobis algú avui amb un cor pur, innocent i confiat, permet-te recordar-te a tu mateix durant aquests primers anys. Això Invoca la puresa del teu propi cor i et convida a ser innocent novament.
Llamada del corazón
Hay una voz dentro de la cual ocasionalmente llama nuestra atención y trata de recordarnos lo buenos y hermosos que somos. Nos llama desde hace mucho tiempo cuando llegamos por primera vez para nuestro viaje en y a través del tiempo y el espacio. Esos primeros momentos estuvieron llenos de pura alegría, puro juego, pura aventura. Cuando encuentres a alguien hoy con un corazón puro, inocente y confiado, permítete recordarte a ti mismo durante esos primeros años. Ello Invoca la pureza de tu propio corazón y te invita a ser inocente nuevamente.

Enrichment and Progress
When we have an attitude of learning from every interaction with others we experience personal enrichment and progress.
robin-lhebrard-cliffsidetemple-sketchEnriquiment i Progrés
Quan tenim una actitud d’aprendre de cada interacció amb altres, experimentem enriquiment personal i progrés.
Enriquecimiento y Progreso
Cuando tenemos una actitud de aprender de cada interacción con otros, experimentamos enriquecimiento personal y progreso.

Staying Peaceful
Desires cause peace to disappear. You think that acquiring things will make you feel secure, but the reality is that the more you have the more fear there usually is of losing it, and the further you are from peace.
giphy-9Mantenir-se en pau
Els desitjos fan que la pau desaparegui. Creus que adquirir coses et farà sentir segur, però la realitat és que com més tens, més por hi ha de perdre-ho i més lluny estàs de la pau.
Mantenerse en paz
Los deseos hacen que la paz desaparezca. Crees que adquirir cosas te hará sentir seguro, pero la realidad es que cuanto más tienes, más miedo hay de perderlo y más lejos estás de la paz.

Part of Me
If I keep the weaknesses of others in my mind, they soon become a part of me.
_101053008_duelocolumpioPart de mi
Si mantinc les debilitats dels altres en la meva ment, aviat es convertiran en part de mi.
Parte de mi
Si mantengo las debilidades de los demás en mi mente, pronto se convertirán en parte de mí.

Just Having Fun
Work without happiness is like a burden that you have to endure, but when you are internally happy it becomes a game, and you’re just having fun.

Young business woman having fun working at computer with coworke

Simplement passant-ho bé
Treballar sense felicitat és com una càrrega que has de suportar, però quan ets internament feliç es converteix en un joc i t’estàs divertint.
Simplemente pasándolo bien
Trabajar sin felicidad es como una carga que tienes que soportar, pero cuando eres internamente feliz se convierte en un juego y te estás divirtiendo.

Wishing you a Merry Christmas and a Prosperous New Year
This is the season of giving; giving peace, happiness and love to all. But you cannot give what you do not have. Today take time out to give yourself a moment of peace and then you can share it with everyone.
thEt desitjo un bon Nadal i un feliç any nou
Aquesta és la temporada de donar; donant pau, felicitat i amor a tots. Però no pots donar el que no tens. Avui pren-te un temps per donar-te un moment de pau i després pots compartir-lo amb tots.
Te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo
Esta es la temporada de dar; dando paz, felicidad y amor a todos. Pero no puedes dar lo que no tienes. Hoy tómate un tiempo para darte un momento de paz y luego puedes compartirlo con todos.

Take A High Jump
Instead of breaking the rock of problems with the hammer of waste thoughts, take a high jump and become one who crosses over the rock of problems.
salt-d-altura-esports-jocs-olimpics-548273.pngDonar un salt d’alçada
En lloc de trencar la roca dels problemes amb el martell dels pensaments que t’esgoten, fes un salt d’alçada i converteix-te en un que creua la roca dels problemes.
Dar un salto de altura
En lugar de romper la roca de los problemas con el martillo de los pensamientos que te agotan, da un salto de altura y conviértete en uno que cruza la roca de los problemas.

The Wonder of Silence
The disease of anger needs the medicine of tolerance; the pain of disappointment needs the medicine of hope; the violence of revenge and spite needs forgiveness; fear needs courage ego needs self-respect. Through inner silence we receive the strength to heal.
unnamedLa meravella del silenci
La malaltia de la ira necessita la medicina de la tolerància; el mal de la desil·lusió necessita la medicina de l’esperança; la violència de la venjança i la rancúnia necessita perdó; la por necessita coratge, l’ego necessita autoestima. Mitjançant el silenci intern rebrem la força per curar.
La maravilla del silencio
La enfermedad de la ira necesita la medicina de la tolerancia; el dolor de la desilusión necesita la medicina de la esperanza; la violencia de la venganza y el rencor necesita perdón; el miedo necesita coraje, el ego necesita autoestima. A través del silencio interno recibimos la fuerza para sanar.

Admiration not Envy
Very fortunate is the one who has learned to admire, but not to envy. To envy others neither diminishes their good fortune nor increases your own.
bafAdmiració no enveja
Molt afortunat és el que ha après a admirar, però no a envejar. Envejar als altres no disminueix la seva bona fortuna ni augmenta la seva.
Admiración no envidia
Muy afortunado es el que ha aprendido a admirar, pero no a envidiar. Envidiar a los demás no disminuye su buena fortuna ni aumenta la suya.

Motivate Yourself
It’s a tough life. Some days it’s hard to get out of bed and get going. Why? How come our levels of enthusiasm seem to fall so easily? Why can’t we get ourselves motivated? Simple really. We try to reverse the energy flow in a universe where all energy is radiating outwards. We try to break one of the spiritual laws.
PÈTALSMotiva’t a tu mateix
És una vida dura. Alguns dies és difícil aixecar-se del llit i posar-se en marxa. Per què? Com és que els nostres nivells d’entusiasme semblen caure tan fàcilment? Per què no podem motivar-nos? Simple de veritat. Tractem de revertir el flux d’energia en un univers on tota l’energia s’irradia cap a fora. Intentem trencar una de les lleis espirituals.
Motívate a tí mismo
Es una vida dura. Algunos días es difícil levantarse de la cama y ponerse en marcha. ¿Por qué? ¿Cómo es que nuestros niveles de entusiasmo parecen caer tan fácilmente? ¿Por qué no podemos motivarnos? Simple de verdad. Tratamos de revertir el flujo de energía en un universo donde toda la energía se irradia hacia afuera. Tratamos de romper una de las leyes espirituales.

Simplicity and Royalty
There’s great beauty in simplicity. It’s not plainness, however it is plain in the sense that words and actions are enacted with great royalty, full awareness and with so much significance. Simplicity takes us away from artificialities, it simply accepts and in that acceptance shows us grace and humility in every circumstance.
unnamed (2)Senzillesa i reialesa
Hi ha gran bellesa en la simplicitat. No és simple, però, és simple en el sentit que les paraules i les accions es representen amb gran reialesa, plena consciència i amb tanta importància. La simplicitat ens allunya de les artificialitats, simplement accepta i en aquesta acceptació ens mostra gràcia i humilitat en cada circumstància.
Sencillez y realeza
Hay gran belleza en la simplicidad. No es simple, sin embargo, es simple en el sentido de que las palabras y las acciones se representan con gran realeza, plena conciencia y con tanta importancia. La simplicidad nos aleja de las artificialidades, simplemente acepta y en esa aceptación nos muestra gracia y humildad en cada circunstancia.

Depth of Humility
Humility means to understand the self and through that to understand others as well. Humility is the attitude where a person is not attached to his or her opinion and feelings.
DibujoProfunditat d’humilitat
Humilitat vol dir entendre’s a si mateix i, a través d’això, comprendre també als altres. La humilitat és l’actitud on una persona no està aferrada a la seva opinió i sentiments.
Profundidad de humildad
Humildad significa entenderse a sí mismo y, a través de eso, comprender también a los demás. La humildad es la actitud donde una persona no está apegada a su opinión y sentimientos.

Talking to the self
When you talk to yourself in your mind, which self do you address? And how? Usually people do not talk to their divinity, but to the most superficial aspects of their everyday personality. And often its a stream of fears, complaints and mindless repetition of old things. If we talked that way to another human being, we would have to apologise. Learning to talk properly to the self is a spiritual endeavour. Thoughts from the past and worries about the future do not create good conversation. Instead learn to talk to your mind as if it were a child. Talk to it with love. If you just force a child to sit down, he won’t. A good mother knows how to prompt her child Woman Before A Mirrorinto doing what she wants. Be a good mother to your mind, teach it good, positive thoughts so that when you tell it to sit quietly, it will. Love your mind. Stay happy.
Parlant amb un mateix
Quan parles amb tu mateix en la teva ment, a qui et dirigeixes? I com? En general, les persones no parlen amb la seva divinitat, sinó amb els aspectes més superficials de la seva personalitat quotidiana. I sovint és una correlació de pors, queixes i repetició sense sentit de les coses velles. Si parléssim així amb un altre ésser humà, hauríem de disculpar-nos. Aprendre a parlar adequadament amb un mateix és un esforç espiritual. Els pensaments del passat i les preocupacions sobre el futur no creen una bona conversa. En canvi, aprèn a parlar amb la teva ment com si fos un nen. Parla-li amb amor. Si obligues a un nen a seure, no ho farà. Una bona mare sap com fer que el seu fill faci el que vol ella. Sigues una bona mare en la teva ment, ensenya-li bons pensaments positius perquè quan li diguis que segui en silenci, ho farà. Estima la teva ment. Mantén-te feliç.
Hablando con uno mismo
Cuando hablas contigo mismo en tu mente, ¿a quién te diriges? ¿Y cómo? Por lo general, las personas no hablan con su divinidad, sino con los aspectos más superficiales de su personalidad cotidiana. Y a menudo es una correlación de miedos, quejas y repetición sin sentido de las cosas viejas. Si habláramos así con otro ser humano, tendríamos que disculparnos. Aprender a hablar adecuadamente con uno mismo es un esfuerzo espiritual. Los pensamientos del pasado y las preocupaciones sobre el futuro no crean una buena conversación. En cambio, aprenda a hablar con su mente como si fuera un niño. Háblale con amor. Si obligas a un niño a sentarse, no lo hará. Una buena madre sabe cómo hacer que su hijo haga lo que quiere. Sé una buena madre en tu mente, enséñale buenos pensamientos positivos para que cuando le digas que se siente en silencio, lo hará. Ama tu mente Manténte feliz.

The Secret Ingredient
When we’re cooking, our minds are working. When we’re stirring and rolling and baking, we’re thinking. Thinking creates vibrations because that’s what thoughts do. The vibes affect both the food and the people who eat the food.
unnamedL’ingredient secret
Quan cuinem, les nostres ments estan treballant. Quan estem remenant, barrejant i enfornant, estem pensant. Pensar crea vibracions perquè això és el que fan els pensaments. Les vibracions afecten tant al menjar com a les persones que mengen el menjar.
Cuando cocinamos, nuestras mentes están trabajando. Cuando estamos revolviendo, mezclando y horneando, estamos pensando. Pensar crea vibraciones porque eso es lo que hacen los pensamientos. Las vibraciones afectan tanto a la comida como a las personas que comen la comida.

Balance
Live in balance between the head and the heart by filling your feelings with wisdom and your decisions with love.
imagesEquilibrar
Viu en equilibri entre el cap i el cor omplint els teus sentiments de saviesa i les teves decisions amb amor.
Equilibrar
Vive en equilibrio entre la cabeza y el corazón llenando tus sentimientos de sabiduría y tus decisiones con amor.

Self-confidence
Self-confidence is to know your way around yourself so instinctively that you always have a strength to draw on. Somewhere inside, from the stillness, you always find something that can meet your need.
unnamedAuto confiança
La confiança en un mateix és saber com moure’t al teu voltant de manera tan instintiva que sempre es té la força per aprofitar. En algun lloc dins, des de la quietud, sempre trobes alguna cosa que pot satisfer les teves necessitats.
Auto confianza
La confianza en uno mismo es saber cómo moverse a tu alrededor de manera tan instintiva que siempre se tiene la fuerza para aprovechar. En algún lugar dentro, desde la quietud, siempre encuentras algo que puede satisfacer tus necesidades.

The way to get what we need is to give
If I am not getting what I want or need, I may need to adopt a different approach. Instead of focusing on my own desires, I need to understand that perhaps I’m not getting what I want for a reason – perhaps I’m not ready for it yet.
unnamed (1)La forma d’obtenir el que necessitem és donar
Si no obtinc el que vull o necessito, és possible que hagi d’adoptar un enfocament diferent. En lloc de centrar-me en els meus propis desitjos, necessito entendre que potser no estic obtenint el que vull per una raó, potser encara no estic preparat per a això.
La forma de obtener lo que necesitamos es dar
Si no obtengo lo que quiero o necesito, es posible que deba adoptar un enfoque diferente. En lugar de centrarme en mis propios deseos, necesito entender que tal vez no estoy obteniendo lo que quiero por una razón, tal vez aún no estoy listo para ello.

Chasing Shadows
To race after limited name, respect and honour means to chase after a shadow.
unnamed (2)Perseguint ombres
Córrer rera d’un nom limitat, respecte i honor significa perseguir una ombra.
Persiguiendo sombras
Correr tras un nombre limitado, respeto y honor significa perseguir una sombra.

Virtues
unnamedSweetness is the taste of all virtues.
Virtuts
La dolçor és el gust de totes les virtuts.
Virtudes
La dulzura es el sabor de todas las virtudes.

Gentleness
Move through the world with the grace of an angel, the dignity of a king and the wisdom of a child.
1Gentilesa
Mou-te pel món amb la gràcia d’un àngel, la dignitat d’un rei i la saviesa d’un nen.
Gentileza
Muévete por el mundo con la gracia de un ángel, la dignidad de un rey y la sabiduría de un niño.

Garden of your Mind
The most important part of you is your mind. Care for your mind, make friends with it, always feed it healthy food, engage it in positive activity, exercise it with knowledge and wisdom.
papallona3Jardí de la teva ment
La part més important de tu és la teva ment. Cuida la teva ment, fes-te amic d’ella, sempre dóna-li menjar saludable, emprèn una activitat positiva, exercita-la amb coneixement i saviesa.
Jardín de tu mente
La parte más importante de ti es tu mente. Cuida tu mente, hazte amigo de ella, siempre dale comida saludable, emprende una actividad positiva, ejercítala con conocimiento y sabiduría.

Talk Lovingly to Yourself
Learning to talk properly to the self is a spiritual endeavour. When you make a mistake, do you talk lovingly to yourself in your mind, or do you tell yourself off? One habit recognises your divinity; the other subtly shapes a nature of sorrow.
1Parla amorosament amb tu mateix
Aprendre a parlar adequadament amb un mateix és un esforç espiritual. Quan comets un error, ¿et parles amorosament a tu mateix en la teva ment o et reprens a tu mateix? Un hàbit reconeix la teva divinitat; l’altre forma subtilment una naturalesa de tristesa.
Habla amorosamente contigo mismo
Aprender a hablar adecuadamente con uno mismo es un esfuerzo espiritual. Cuando cometes un error, ¿te hablas amorosamente a ti mismo en tu mente o te reprendes a ti mismo? Un hábito reconoce tu divinidad; el otro forma sutilmente una naturaleza de tristeza.

qui-soc minimini 

A %d bloguers els agrada això: