luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. Bk del dia febrero -2020-

Be Good
AstrocyteBlog_1300LedeDo not try to be great, try to be good, for being good is great.
Sigues bo
No tractis de ser grandiós, tracta de ser bo, perquè ser bo és grandiós.
Sé bueno
No trates de ser grandioso, trata de ser bueno, porque ser bueno es grandioso.

Start Early
The best time to awaken both body and spirit is in the early morning. We are fresh, in solitude, and the vibrations of the world are at their calmest. It is not surprising that you will find all experienced meditators and yogis up with the dawn, inviting the sun of spirit to shine into the heart of their soul. The first half hour of conscious awareness will be the foundation of your day. Make an early start. Meditate, set the switch of your consciousness and calibrate your energy for the day. You’ll be surprised the difference it makes.
giphyComençar d’hora
El millor moment per despertar tant el cos com l’esperit és d’hora al matí. Estem frescos, en soledat, i les vibracions del món estan més tranquil·les. No és sorprenent que trobis a tots els meditadors i ioguis experimentats a l’alba, convidant al sol de l’esperit a brillar al cor de la seva ànima. La primera mitja hora de consciència serà la base del teu dia. Comença d’hora. Medita, configura l’interruptor de la teva consciència i calibra la teva energia pel dia. Et sorprendrà la diferència que hi ha.
Empezar temprano
El mejor momento para despertar tanto el cuerpo como el espíritu es temprano en la mañana. Estamos frescos, en soledad, y las vibraciones del mundo están más tranquilas. No es sorprendente que encuentres a todos los meditadores y yoguis experimentados al amanecer, invitando al sol del espíritu a brillar en el corazón de su alma. La primera media hora de conciencia será la base de tu día. Comienza temprano. Medita, configura el interruptor de tu conciencia y calibra tu energía para el día. Te sorprenderá la diferencia que hace.

Never Battle
Never fight. Nothing is worth fighting for. Wisdom never fights, it waits patiently, speaks positively, releases easily, sees benefit in everything and envisions a future of abundance…knowing that all needs will be met at the right moment, in the right way. cc721c2242bf7523a582c09476319c6fIf you think life is a struggle you will always be struggling, If you think life is a breeze, your attitudes and actions will convey lightness and easiness. And that’s what attracts everything you need, and much more. Make today a breeze not a battle.
Mai batallis
Mai et barallis. No val la pena barallar-se per res. La saviesa mai es baralla, espera pacientment, parla positivament, allibera fàcilment, veu beneficis en tot i visualitza un futur d’abundància… sabent que totes les necessitats es compliran en el moment correcte, de la manera correcta. Si creus que la vida és una lluita, sempre estaràs lluitant. Si creus que la vida és una brisa, les teves actituds i accions transmetran lleugeresa i facilitat. I això és el que atrau tot el que es necessita, i molt més. Fes d’avui una brisa, no una batalla.
Nunca batalles
Nunca pelees. No vale la pena pelearse por nada. La sabiduría nunca pelea, espera pacientemente, habla positivamente, libera fácilmente, ve beneficios en todo y visualiza un futuro de abundancia… sabiendo que todas las necesidades se cumplirán en el momento correcto, de la manera correcta. Si crees que la vida es una lucha, siempre estarás luchando. Si crees que la vida es una brisa, tus actitudes y acciones transmitirán ligereza y facilidad. Y eso es lo que atrae todo lo que se necesita, y mucho más. Haz de hoy una brisa, no una batalla.

3BF8DC0E-1F1F-4612-9C7F-009B895D9C21Lightness
Move through life with lightness, touching the hearts of others without leaving a mark.
Lleugeresa
Mou-te per la vida amb levitat, tocant els cors dels altres sense deixar empremta.
Ligereza
Muévete por la vida con ligereza, tocando los corazones de los demás sin dejar huella.

Open Mind
The mind is like a parachute – it works best when it is open. How quickly we make assumptions and jump to conclusions. How easily we form and hold fast to our opinions. An open and understanding mind never assumes, doesn’t jump to conclusions and won’t hold fast to any opinion. Yet we know there are always many points of view (ing), and that seeing each one is much more rewarding, entertaining and enlightening.
unnamedMent oberta
La ment és com un paracaigudes: funciona millor quan està oberta. Com de ràpid fem suposicions i saltem a conclusions! Amb quina facilitat formem i ens aferrem a les nostres opinions! Una ment oberta i comprensiva mai assumeix, no salta a conclusions i no s’aferra a cap opinió. No obstant això, sabem que sempre hi ha molts punts de vista (ing), i que veure cada un és molt més gratificant, entretingut i aclaridor.
Mente abierta
La mente es como un paracaídas: funciona mejor cuando está abierta. ¡Cuán rápido hacemos suposiciones y saltamos a conclusiones! ¡Con qué facilidad formamos y nos aferramos a nuestras opiniones! Una mente abierta y comprensiva nunca asume, no salta a conclusiones y no se aferra a ninguna opinión. Sin embargo, sabemos que siempre hay muchos puntos de vista (ing), y que ver cada uno es mucho más gratificante, entretenido y esclarecedor.

Peace of Mind
Peace of mind comes not from wanting to change others, but by simply accepting them as they are.
unnamed (1)Tranquil·litat d’esperit
La tranquil·litat no ve de voler canviar els altres, sinó simplement d’acceptar-los tal com són.
Tranquilidad de espíritu
La tranquilidad no viene de querer cambiar a los demás, sino simplemente de aceptarlos tal como son.

Quality Thinking
unnamedThe quality of thought creates the quality of life.
Pensament de qualitat
La qualitat de la pensada crea la qualitat de vida.
Pensamiento de calidad
La calidad del pensamiento crea la calidad de vida.

If you start it, finish it… or forget it
A task left undone remains undone in two places – at the actual location of the task, and inside your head. Incomplete tasks in your head consume the energy of your attention as they gnaw at your conscience. They siphon off a little more of your personal power every time you delay. No need to be a perfectionist, that’s debilitating in an imperfect world, but it’s good to be a ‘completionist’. If you start it, finish it…or forget it.
unnamedSi ho comences, acaba-ho… o oblida-ho
Una tasca que queda sense fer roman sense fer en dos llocs: en la ubicació real de la tasca i dins del teu cap. Les tasques incompletes en el teu cap consumeixen l’energia de la teva atenció a mesura que roseguen la teva consciència. Cada vegada que et demores, extreuen una mica més del teu poder personal. No cal ser un perfeccionista, això és debilitant en un món imperfecte, però és bo ser un “finalista”. Si ho comences, acaba-ho … o oblida-ho.
Si lo comienzas, termínalo .. u olvídalo
Una tarea que queda sin hacer permanece sin hacer en dos lugares: en la ubicación real de la tarea y dentro de tu cabeza. Las tareas incompletas en tu cabeza consumen la energía de tu atención a medida que roen tu conciencia. Cada vez que te demoras, extraen un poco más de tu poder personal. No es necesario ser un perfeccionista, eso es debilitante en un mundo imperfecto, pero es bueno ser un “finalista”. Si lo comienzas, termínalo… u olvídalo.

Cheerfulness
Cheerfulness keeps up the spirit of the one who possesses it, and brings a smile to the unnamed (2)lips of others.
Alegria
L’alegria manté l’esperit de qui la posseeix i porta un somriure als llavis dels altres.

Alegría
La alegría mantiene el espíritu de quien la posee y lleva una sonrisa a los labios de los demás.

 

Wellbeing
The more I develop the habit of noticing goodness, the more my own sense of wellbeing rises.
2Benestar
Com més desenvolupament l’hàbit de notar la bondat, més augmenta la pròpia sensació de benestar.
Bienestar
Cuanto más desarrollo el hábito de notar la bondad, más aumenta mi propia sensación de bienestar.

Happiness
It is the art of living, the purpose of our existence. Happiness is the true index of quality of life. Without happiness, life is dry and meaningless. With happiness, life immediately becomes fulfilling and wonderful. Happiness is an infectious feeling that immediately lifts the sagging spirits of people. Happy people keep themselves happy because they know the little ways to appreciate themselves and to see the humour and magic in each moment.
unnamedFelicitat
És l’art de viure, el propòsit de la nostra existència. La felicitat és el veritable índex de qualitat de vida. Sense felicitat, la vida és seca i sense sentit. Amb felicitat, la vida es torna gratificant i meravellosa immediatament. La felicitat és un sentiment infecciós que alça immediatament els ànims caiguts de les persones. Les persones felices es mantenen feliços perquè coneixen les petites formes d’apreciar-se a si mateixes i de veure l’humor i la màgia en cada
Felicidad
Es el arte de vivir, el propósito de nuestra existencia. La felicidad es el verdadero índice de calidad de vida. Sin felicidad, la vida es seca y sin sentido. Con felicidad, la vida se vuelve gratificante y maravillosa de inmediato. La felicidad es un sentimiento infeccioso que levanta de inmediato los ánimos caídos de las personas. Las personas felices se mantienen felices porque conocen las pequeñas formas de apreciarse a sí mismas y de ver el humor y la magia en cada momento.

Relationships
Good feelings for others are like ointments that heal wounds and re-establish friendship and relationships. Good feelings are generated in the mind, are transmitted through your attitude and are reflected through your eyes and smile. Smiling opens the heart and a glance can make miracles happen.
unnamedRelacions
Els bons sentiments cap als altres són com ungüents que curen ferides i restableixen l’amistat i les relacions. Els bons sentiments es generen en la ment, es transmeten a través de l’actitud i es reflecteixen a través dels ulls i el somriure. El somriure obre el cor i una mirada pot fer que succeeixin miracles.
Relaciones
Los buenos sentimientos hacia los demás son como ungüentos que curan heridas y restablecen la amistad y las relaciones. Los buenos sentimientos se generan en la mente, se transmiten a través de su actitud y se reflejan a través de los ojos y la sonrisa. La sonrisa abre el corazón y una mirada puede hacer que sucedan milagros.

Silence
In the ocean of silence you may discover your eternal treasures of peace, love and happiness. In silence, you can let bad feelings and past sorrows dissolve. In silence you can hear the whisper of God saying “Come child and rest with Me. You are a peaceful soul.”
unnamedSilenci
En l’oceà del silenci pots descobrir els teus tresors eterns de pau, amor i felicitat. En silenci, pots fer que els mals sentiments i les penes passades es dissolguin. En silenci pots escoltar el murmuri de Déu dient: “Vine, fill i descansa amb Mi. Ets una ànima pacífica”.
Silencio
En el océano del silencio puedes descubrir tus tesoros eternos de paz, amor y felicidad. En silencio, puedes dejar que los malos sentimientos y las penas pasadas se disuelvan. En silencio puedes escuchar el susurro de Dios diciendo: “Ven, hijo y descansa Conmigo. Eres un alma pacífica”.

Steering through life
cabe-336x237Steer easily through life by keeping a light touch on the controls, and a strong sense of humour.
Caminant per la vida
Dirigeix ​​fàcilment la vida mantenint un lleuger toc en els controls i un fort sentit de l’humor.
Andando por la vida
Dirige fácilmente la vida manteniendo un ligero toque en los controles y un fuerte sentido del humor.

Time
trh_shifting_time_artwork_wide-91d5152cb5d06bd73f2c08dcae1a3f3dbdd235f4-s800-c85Consider time to be a great treasure. Never waste a second.
Temps
Considera el temps com un gran tresor. Mai perdis un segon.
Tiempo
Considera el tiempo como un gran tesoro. Nunca pierdas un segundo.

Help Yourself
Unfortunately these two words tend to describe the generally selfish and materialistic culture in which most of us live. They result not in self-help but in dependency. Our education and our role models do not encourage us to help ourselves to grow, change and expand our capacities as human beings. Real self-help means recognising that no one else is responsible for our thoughts and feelings, and that we are only ever victims because we choose to be. Our destiny is always and only in our own hands – despite all apparent evidence which may indicate otherwise. Learning to help ourselves is also a prerequisite to extending a hand of assistance to others. We all Dibujoneed a leg up from time to time, but once there, we are always on our own.
Ajudar-te a tu mateix
Malauradament, aquestes dues paraules es tenen com generalment egoistes i materialistes en la cultura que vivim la majoria de nosaltres. No resulten d’auto-ajuda sinó de dependència. La nostra educació i els nostres models a seguir no ens animen a ajudar-nos a créixer, canviar i expandir les nostres capacitats com a éssers humans. La veritable auto-ajuda significa reconèixer que ningú més és responsable dels nostres pensaments i sentiments, i que només som víctimes perquè hem triar ser-ho. El nostre destí està sempre i solament en les nostres pròpies mans, malgrat tota evidència aparent que pugui indicar el contrari. Aprendre a ajudar-nos a nosaltres mateixos també és un requisit previ per estendre una mà d’ajuda als altres. Tots necessitem anar un pas per davant de tant en tant, però un cop hi som, sempre estem sols.
Ayudarte a tí mismo
Desafortunadamente, estas dos palabras se tienen como generalmente egoístas y materialistas en la cultura que vivimos la mayoría de nosotros. No resultan de autoayuda sino de dependencia. Nuestra educación y nuestros modelos a seguir no nos animan a ayudarnos a crecer, cambiar y expandir nuestras capacidades como seres humanos. La verdadera autoayuda significa reconocer que nadie más es responsable de nuestros pensamientos y sentimientos, y que solo somos víctimas porque elegimos serlo. Nuestro destino está siempre y solo en nuestras propias manos, a pesar de toda evidencia aparente que pueda indicar lo contrario. Aprender a ayudarnos a nosotros mismos también es un requisito previo para extender una mano de ayuda a los demás. Todos necesitamos ir un paso por delante de vez en cuando, pero una vez estamos allí, siempre estamos solos.

Remember Things of Happiness
white_background_little_490388When you feel tired, remember things of happiness and you will regain strength.
Recorda coses felices
Quan et sentis cansat, recorda coses de felicitat i recuperaràs forces.
Recuerda cosas felices
Cuando te sientas cansado, recuerda cosas de felicidad y recuperarás fuerzas.

Look Before You Leap
Whatever actions you perform, check the consequences and then perform that action. Then you will never say I don’t know how this happened. I didn’t mean it to happen. If you do not pay attention, lines of tension then become visible on your face.
caragolMira abans de saltar
Qualssevol que siguin les accions que facis, verifica les conseqüències i després realitza aquesta acció. Llavors mai diràs que no sé com va succeir això. No vaig voler que passés. Si no pares atenció, les línies de tensió es tornen visibles a la cara.
Mira antes de saltar
Cualesquiera que sean las acciones que realices, verifica las consecuencias y luego realiza esa acción. Entonces nunca dirás que no sé cómo sucedió esto. No quise que sucediera. Si no prestas atención, las líneas de tensión se vuelven visibles en tu cara.

Happy Christmas
If I remain aware that as fellow human beings we are all part of one family, and that even the smallest of gestures can make a difference in people’s lives, I am always blessed with a caring heart. It takes so little to show that I care yet it can mean so much.
Felicitació-NadalBon Nadal
Si segueixo sent conscient que, com a éssers humans, tots som part d’una família, i que fins i tot els gestos més petits poden marcar la diferència en la vida de les persones, sempre estic beneït amb un cor atent. Es necessita molt poc per mostrar cura pels altres, però pot significar molt.
Feliz Navidad
Si sigo siendo consciente de que, como seres humanos, todos somos parte de una familia, y que incluso los gestos más pequeños pueden marcar la diferencia en la vida de las personas, siempre estoy bendecido con un corazón atento. Se necesita muy poco para mostrar cuidado por los demás, pero puede significar mucho.

Learn a Lesson
Instead of being afraid of situations, consider them to be your teacher and learn a aneguetlesson from them.
Aprèn una lliçó
En lloc de tenir por de les situacions, considera-les com el teu mestre i aprèn una lliçó d’elles.
Aprende una lección
En lugar de tener miedo a las situaciones, considéralas como tu maestro y aprende una lección de ellas.

Power Of Protection
Do you need protection? Are you strong enough to protect yourself? Cultivating self awareness allows me to see how I have the inner power to choose my feelings regardless of what others say or do.
giphyPoder de protecció
Necessites protecció? Ets prou fort com per protegir-te? Conrear l’autoconsciència em permet veure com tinc el poder intern per triar els meus sentiments, independentment del que altres diguin o facin.
Poder de protección
¿Necesitas protección? ¿Eres lo suficientemente fuerte como para protegerte? Cultivar la autoconciencia me permite ver cómo tengo el poder interno para elegir mis sentimientos, independientemente de lo que otros digan o hagan.

Celebration
Everyday is a celebration because instead of waiting for happy endings, we open our eyes to the wonder of life, to see the humour and magic in each moment. Delighted in the way things turn out, amazed at the beauty of it all.
unnamedCelebració
Cada dia és una celebració perquè en lloc d’esperar finals feliços, obrim els ulls a la meravella de la vida, per veure l’humor i la màgia en cada moment. Encantat de com resulten les coses, sorprès de la bellesa de tot.
Celebración
Todos los días es una celebración porque en lugar de esperar finales felices, abrimos los ojos a la maravilla de la vida, para ver el humor y la magia en cada momento. Encantado de cómo resultan las cosas, asombrado de la belleza de todo.

Self – Sovereignty
Subservience to my negativity is a very precarious existence as I can never be sure how well I will handle a difficult situation. With practice it is possible to create appreciative and compassionate thoughts; then I no longer need to indulge in resentment, bitterness or dislike. Training myself to react calmly and wisely offers enormous dividends. Let me talk to myself silently with love and encouragement, balanced with firmness, and like the wise old sovereigns of fairy stories, let me rule the inner kingdom of my mind with benevolence.
GloriousMother668px-Yellow-1Auto-sobirania
La submissió a la meva negativitat és una existència molt precària, ja que mai puc estar segur de com de bé manejaré una situació difícil. Amb la pràctica és possible crear pensaments apreciatius i compassius; llavors ja no necessito caure en el ressentiment, l’amargor o l’aversió. Entrenar-me per reaccionar amb calma i prudència ofereix enormes dividends. Permetre’m parlar en silenci amb amor i alè, equilibrat amb fermesa, i com els savis vells sobirans de les històries de fades, deixar-me governar el regne interior de la meva ment amb benevolència.
Autosoberanía
La sumisión a mi negatividad es una existencia muy precaria, ya que nunca puedo estar seguro de qué tan bien manejaré una situación difícil. Con la práctica es posible crear pensamientos apreciativos y compasivos; entonces ya no necesito caer en el resentimiento, la amargura o la aversión. Entrenarme para reaccionar con calma y prudencia ofrece enormes dividendos. Permitirme hablar en silencio con amor y aliento, equilibrado con firmeza, y como los sabios viejos soberanos de las historias de hadas, dejarme gobernar el reino interior de mi mente con benevolencia.

Self-respect
Self-respect is not a matter of what you are doing in your life, but rather of how you are doing it. It requires that you bring quality and virtue into each action, whatever that action may be.
unnamed (1)Respecte a tu mateix
El respecte a un mateix no és una qüestió del què estàs fent en la teva vida, sinó de com ho estàs fent. Requereix que portis qualitat i virtut a cada acció, sigui quina sigui aquesta acció.
Respeto a ti mismo
El respeto a uno mismo no es una cuestión de lo que estás haciendo en tu vida, sino de cómo lo estás haciendo. Requiere que traigas calidad y virtud a cada acción, cualquiera que sea esa acción.

 

Good Experiences In Each Moment
Do you remember the importance of the present? In each moment the choice of an experience lies within the soul. When we are aware that we make choices, then we can choose to have good experiences in each moment.
81509221_2670323946530146_8642935875707076608_oBones experiències a cada moment
Recordes la importància de el present? A cada moment, l’elecció d’una experiència resideix en l’ànima. Quan som conscients que fem eleccions, podem triar tenir bones experiències en cada moment.
Buenas experiencias en cada momento
¿Recuerdas la importancia del presente? En cada momento, la elección de una experiencia reside en el alma. Cuando somos conscientes de que hacemos elecciones, podemos elegir tener buenas experiencias en cada momento.

Contentment
To be content with a little is a great wealth.
unnamed (1)Acontentament
Estar content amb una mica d’això és una gran riquesa.
Contentamiento
Estar contento con un poco de ello es una gran riqueza.

Love
Love is such a magnet, that it brings even those who defame close.
upscale-253257663005212Amor
L’amor és tal imant, que apropa fins i tot als que difamen.
Amor
El amor es tal imán, que acerca incluso a los que difaman.

Love Emerges
When I combine good wishes with the words I speak, love emerges. Whatever is spoken with love is free from selfishness and negativity and has a powerful effect on others.

imagesL’amor emergeix
Quan combino bons desitjos amb les paraules que pronuncio, sorgeix l’amor. Tot el que es parla amb amor està lliure d’egoisme i negativitat i té un poderós efecte en els altres.
El amor emerge
Cuando combino buenos deseos con las palabras que pronuncio, surge el amor. Todo lo que se habla con amor está libre de egoísmo y negatividad y tiene un poderoso efecto en los demás.

qui-soc minimini 

A %d bloguers els agrada això: