luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. Bk del dia -sept. 2019-

Over-Thinking
The biggest disease of the mind is over-thinking, especially too much thinking about others. Thinking too much is like eating too much. The heaviness makes it impossible to remain light and flexible.
unnamed (1)Pensant massa
La gran malaltia de la ment és pensar massa, especialment pensar massa en els altres. Pensar massa és com menjar massa. La pesadesa fa que sigui impossible romandre lleuger i flexible.
Pensando demasiado
La mayor enfermedad de la mente es pensar demasiado, especialmente pensar demasiado en los demás. Pensar demasiado es como comer demasiado. La pesadez hace que sea imposible permanecer ligero y flexible.

Offer Up
Free yourself from forcing, expecting or wanting someone to receive what you think they should take – it could be your idea, opinion, or an opportunity you think they should accept – you can’t make anyone take anything – your own experience probably confirms this.
unnamed (1)Oferir
Allibera’t de forçar, esperar o voler que algú rebi el que creus que hauria d’aprofitar: podria ser la teva idea, la teva opinió o una oportunitat que creus que haurien d’acceptar, no pots fer que ningú prengui res, la teva pròpia experiència probablement ho confirma…
Ofrecer
Libérate de forzar, esperar o querer que alguien reciba lo que crees que debería aprovechar: podría ser tu idea, tu opinión o una oportunidad que crees que deberían aceptar, no puedes hacer que nadie tome nada, tu propia experiencia probablemente lo confirma…

Quick to Forgive
Rather than being quick to judge, be quick to forgive.
unnamed (2)Ràpid per perdonar
En lloc de ser ràpid per jutjar, ser ràpid per perdonar.
Rápido para perdonar
En lugar de ser rápido para juzgar, ser rápido para perdonar.

Sweetness
Sweetness looks for the good in things, for at its heart is the conviction that good is somewhere there in everything.
dibujo-1Dolçor
La dolçor busca el bo en les coses, perquè en el fons hi ha la convicció que el bo està a tot arreu.
Dulzura
La dulzura busca lo bueno en las cosas, porque en el fondo está la convicción de que lo bueno está en todos sitios.

Our Nature
Only a powerful soul can offer love. Only a powerful soul can afford to be humble. If we are weak, then we become selfish. If we are empty, we take, but if we are filled, we automatically give to all.
agradecer-buit2La nostra naturalesa
Només una ànima poderosa pot oferir amor. Només una ànima poderosa pot donar-se el luxe de ser humil. Si som febles, ens tornem egoistes. Si estem buits, prenem, però si estem plens, automàticament donem a tots.
Nuestra naturaleza
Solo un alma poderosa puede ofrecer amor. Solo un alma poderosa puede darse el lujo de ser humilde. Si somos débiles, nos volvemos egoístas. Si estamos vacíos, tomamos, pero si estamos llenos, automáticamente damos a todos.

Motivate Yourself
Motivate Yourself, it is to look for what makes you vibrate inside and that you express outside, never the other way around.
unnamedMotiva’t a tu mateix
Motiva’t, és buscar el que et fa vibrar per dins i el que expresses a fora, mai a l’inrevés.
Motívate a tí mismo
Motivarte a tí mismo, es buscar lo que te hace vibrar por dentro y lo que expresas afuera, nunca al revés.

Sow a thought ….
unnamed (2)Sow a thought and reap a deed.
Sembra un pensament …
Sembra un pensament i recull un fet.
Siembra un pensamiento …
Siembra un pensamiento y cosecha un hecho.

Sweet Natured
No one tortures you except your own nature. Make your nature sweet and loveable; then win the love of all.
unnamed (2)Dolça naturalesa
Ningú et tortura excepte la teva pròpia naturalesa. Fes que la teva naturalesa sigui dolça i adorable; llavors guanya l’amor de tots.
Dulce naturaleza
Nadie te tortura excepto tu propia naturaleza. Haz que tu naturaleza sea dulce y adorable; entonces gana el amor de todos.

Manners
A person of wisdom and spirituality has very beautiful manners that have grown from genuine respect and love for the whole of humanity. Manners in this sense have nothing to do with culture or education: it is simply a question of humility. When we are at the receiving end of such manners, we feel that some deeper part of us has been honoured. In fact, none of us deserves anything less.
unnamedModals
Una persona de saviesa i espiritualitat té modals molt bells que han sorgit del genuí respecte i amor per tota la humanitat. Els modals en aquest sentit no tenen res a veure amb la cultura o l’educació: és simplement una qüestió d’humilitat. Quan som el receptor de tals maneres, sentim que alguna part més profunda de nosaltres ha estat honrada. De fet, cap de nosaltres mereix menys.
Modales
Una persona de sabiduría y espiritualidad tiene modales muy hermosos que han surgido del genuino respeto y amor por toda la humanidad. Los modales en este sentido no tienen nada que ver con la cultura o la educación: es simplemente una cuestión de humildad. Cuando somos el receptor de tales modales, sentimos que alguna parte más profunda de nosotros ha sido honrada. De hecho, ninguno de nosotros merece menos.

Help Yourself
Unfortunately these two words tend to describe the generally selfish and materialistic culture in which most of us live. They result not in self-help but in dependency. Our education and our role models do not encourage us to help ourselves to grow, change and expand our capacities as human beings.
unnamed (1).jpgAjudar-se a si mateix
Lamentablement, aquestes dues paraules tendeixen a descriure la cultura generalment egoista i materialista en què vivim la majoria de nosaltres. No resulten d’auto ajuda sinó de dependència. La nostra educació i els nostres models a seguir no ens animen a ajudar-nos a créixer, canviar i ampliar les nostres capacitats com a éssers humans.
Ayudarse a sí mismo
Lamentablemente, estas dos palabras tienden a describir la cultura generalmente egoísta y materialista en la que vivimos la mayoría de nosotros. No resultan en autoayuda sino en dependencia. Nuestra educación y nuestros modelos a seguir no nos animan a ayudarnos a crecer, cambiar y ampliar nuestras capacidades como seres humanos.

Relationships are like a tapestry
Relationships are like a tapestry… The fabric is strongest when the threads are spun with openness, love and trust. Let me be the first to display these strengths.
915X621JuyL._SX466_Les relacions són com un tapís
Les relacions són com un tapís … La tela és més forta quan els fils es filen amb obertura, amor i confiança. Deixa’m ser el primer en mostrar aquestes fortaleses.
Las relaciones son como un tapiz
Las relaciones son como un tapiz … La tela es más fuerte cuando los hilos se hilan con apertura, amor y confianza. Déjame ser el primero en mostrar estas fortalezas.

Co-operation
Co-operation is perhaps one of the least recognised but most valuable of human virtues. So, for a person to be co-operative meands for them to have a quiet eye for what is needed to bring success, and to supply it (and no more)at the right time, in the right place and then to be off. Someone who co-operates, offers their services and then splashes their name on the achievement is not co-operative. It requires invisibility and precision to do and then to go without waiting for results. It also takes a discerning eye to see exactly what is needed, to be removed sufficiently from your own approach to a task and just to contribute one ingredient. Sometimes not even an idea but, however clever you may consider yourself to be, just a hand, a support.
Lotos-TailandiaCooperació
La cooperació és potser una de les virtuts humanes menys reconegudes però més valuoses. Com a màxim, que una persona sigui cooperativa vol dir que té una mirada tranquil·la, el que es necessita per aconseguir l’èxit, i subministrar-lo (i no més) en el moment correcte, al lloc correcte i després marxar. Algú que coopera, ofereix els seus serveis i que després posi el seu nom en l’assoliment no és cooperatiu. Requereix invisibilitat i precisió fer i sense esperar resultats. També es necessita un ull perspicaç per veure exactament el que es necessita, eliminar el seu propi enfocament d’una tasca i només contribuir-hi amb alguna cosa. De vegades ni tan sols és una idea, però, per intel·ligent que sigui, pot considerar-se, només una mà, un suport.
Cooperación
La cooperación es quizás una de las virtudes humanas menos reconocidas pero más valiosas. A lo sumo, que una persona sea cooperativa significa que tiene una mirada tranquila, lo que se necesita para lograr el éxito, y suministrarlo (y no más) en el momento correcto, en el lugar correcto y luego partir. Alguien que coopera, ofrece sus servicios y luego pone su nombre en el logro no es cooperativo. Requiere invisibilidad y precisión hacer y sin esperar resultados. También se necesita un ojo perspicaz para ver exactamente lo que se necesita, eliminar su propio enfoque de una tarea y solo contribuir con algo. A veces ni siquiera es una idea, pero, por inteligente que sea, puede considerarse, solo una mano, un apoyo.

To Be Simple Is To Be Truly Royal
Simplicity means complete purity. it is to be egoless and free from every kind of negativity.
LI0A9957Ser simple és ser veritablement real
La simplicitat significa puresa completa, és estar sense ego i lliure de tot tipus de negativitat.
Ser simple es ser verdaderamente real
La simplicidad significa pureza completa. es estar sin ego y libre de todo tipo de negatividad.

Real Gentleness
Real gentleness in a person is a great power. The power that sees, understands, but never interferes. Like the branch of the tree, just touching the earth but never taking root in it. Never to take root in someone else’s mind but to help, that’s gentleness.
1Gentilesa real
La veritable gentilesa en una persona és un gran poder. El poder que veu, entén, però mai interfereix. Com la branca de l’arbre, només toca la terra però mai arrela. No arrelar ma en la ment d’una altra persona sinó ajudar, això és gentilesa.
Gentileza real
La verdadera gentileza en una persona es un gran poder. El poder que ve, entiende, pero nunca interfiere. Como la rama del árbol, solo toca la tierra pero nunca echa raíces. Nunca echar raíces en la mente de otra persona sino ayudar, eso es gentileza.

Enthusiasm
A caged bird has the ability to fly, but is unable to spread its wings and soar. I need to remind myself that being enthusiastic in all situations is like being a free bird reaching great heights.
66727328_2085009708466646_6285380652795691008_nEntusiasme
Un ocell engabiat té la capacitat de volar, però no pot estendre les seves ales i volar. Necessito recordar que ser entusiasta en totes les situacions és com ser un ocell lliure que aconsegueix grans altures.
Entusiasmo
Un pájaro enjaulado tiene la capacidad de volar, pero no puede extender sus alas y volar. Necesito recordarme que ser entusiasta en todas las situaciones es como ser un pájaro libre que alcanza grandes alturas.

Unshakeable
If we face our problems and respond to them positively, and refuse to give in to panic, bitterness, or self pity, these adverse situations that look like they could bury us, have within them the very real potential to make us unshakeable.
28ae623139ead7fadd76ad1756c9806bIndestructible
Si ens enfrontem als nostres problemes i els responem positivament, i ens neguem a cedir davant el pànic, l’amargor o l’auto-compassió, aquestes situacions adverses, que semblen que podrien enterrar-nos, tenen dins de si el potencial molt real de fer-nos indestructibles.
Inquebrantable
Si nos enfrentamos a nuestros problemas y los respondemos positivamente, y nos negamos a ceder ante el pánico, la amargura o la autocompasión, estas situaciones adversas, que parecen que podrían enterrarnos, tienen dentro de sí el potencial muy real de hacernos inquebrantables.

Non-violence
True non-violence means never hurting others even through words. Most of us make a great effort not to hurt people physically, but sometimes we hurt others through our words, often accidently.
meditation-1-e1568094716923No violència
La veritable no-violència vol dir mai fer mal a altres fins i tot a través de les paraules. La majoria de nosaltres fem un gran esforç per no fer mal a les persones físicament, però de vegades ferim a altres a través de les nostres paraules, sovint accidentalment.
No violencia
La verdadera no violencia significa nunca lastimar a otros incluso a través de las palabras. La mayoría de nosotros hacemos un gran esfuerzo para no lastimar a las personas físicamente, pero a veces lastimamos a otros a través de nuestras palabras, a menudo accidentalmente.

Living In Peace
In order to live in peace, try not depend on anyone and at the same time try to help others not to depend on you. Help them become independent, free and responsible for their lives. In the same way, ensure you do not cause anyone sorrow, and do not allow others to be a source of hurt for you.
unnamed (1)Vivint en pau
Per viure en pau, tracta de no dependre de ningú i al mateix temps tracta d’ajudar a altres a no dependre de tu. Ajuda’ls a ser independents, lliures i responsables de les seves vides. De la mateixa manera, assegura’t de no causar dolor a ningú i no permetis que altres siguin una font de dolor per a tu.
Viviendo en paz
Para vivir en paz, trate de no depender de nadie y al mismo tiempo trate de ayudar a otros a no depender de usted. Ayúdelos a ser independientes, libres y responsables de sus vidas. De la misma manera, asegúrese de no causar dolor a nadie y no permita que otros sean una fuente de dolor para usted.

Easy Nature
When there is a light and easy nature, it is easy to be a friend to all.
unnamed (3)Naturalesa fàcil
Quan hi ha una naturalesa lleugera i fàcil, és senzill ser amic de tots.
Naturaleza fácil
Cuando hay una naturaleza ligera y fácil, es fácil ser amigo de todos.

Personal Change
When you do not upset yourself thinking about how others must change and instead you concentrate on your own change, good things start to happen.
unnamed (2)Canvi personal
Quan no et molestes pensant en com han de canviar els altres i, en canvi, et concentres en el seu propi canvi, comencen a succeir coses bones.
Cambio personal
Cuando no se molesta pensando en cómo deben cambiar los demás y, en cambio, se concentra en su propio cambio, comienzan a suceder cosas buenas.

Tender Heart
Your inner strength is revealed by your gentle nature and tender heart.
2Cor tendre
La teva força interior és revelada per la teva naturalesa gentil i cor tendre.
Corazón tierno
Su fuerza interior es revelada por su naturaleza gentil y corazón tierno.

Be Here Now
The past is history, so let it go. The future is a mystery, so let it come. The present is a gift – be truly in the present today and release all your fears (based on the past) and your worries (imagined futures) – this is the work of someone who truly wants to awaken, and break free from the anchors and burdens of dead yesterdays and speculative tomorrows.
unnamed (1)Ser aquí ara
El passat és història, així que deixa-ho anar. El futur és un misteri, així que deixa-ho venir. El present és un regal: estar veritablement en el present avui i alliberar totes les teves pors (basades en el passat) i les teves preocupacions (futurs imaginats): aquest és el treball d’algú que realment vol despertar-se i alliberar-se de les àncores i pesos morts d’ahír i demà especulatiu.
Estar aquí ahora
El pasado es historia, así que déjalo ir. El futuro es un misterio, así que déjalo venir. El presente es un regalo: estar verdaderamente en el presente hoy y liberar todos sus miedos (basados ​​en el pasado) y sus preocupaciones (futuros imaginados): este es el trabajo de alguien que realmente quiere despertarse y liberarse de las anclas y pesos muertos de ayer y mañana especulativo.

Pure Love
If we obey the principle of pure love, our life will always go in the right direction. Altruistic and unconditional love is pure and comes from our inner truth. When we are obedient to that inner truth, our life becomes a joyful dance.
unnamedAmor pur
Si obeïm el principi de l’amor pur, la nostra vida sempre anirà en la direcció correcta. L’amor altruista i incondicional és pur i prové de la nostra veritat interior. Quan som obedients a aquesta veritat interior, la nostra vida es converteix en una dansa alegre.
Amor puro
Si obedecemos el principio del amor puro, nuestra vida siempre irá en la dirección correcta. El amor altruista e incondicional es puro y proviene de nuestra verdad interior. Cuando somos obedientes a esa verdad interior, nuestra vida se convierte en una danza alegre.

Inner Power and Protection – Step 3
Every two hours, I put a brake on my mind and tongue and become quiet: just a minute to be peaceful. I stop, relax, recharge and then re-enter the flow of daily activities.
unnamedPotència interna i protecció – Pas 3
Cada dues hores, freno la meva ment i la meva llengua i callo: només un minut per estar tranquil. M’aturo, em relaxo, em recarrego i després torno a entrar en el flux de les activitats diàries.
Potencia interna y protección – Paso 3
Cada dos horas, freno mi mente y mi lengua y me callo: solo un minuto para estar tranquilo. Me detengo, me relajo, me recargo y luego vuelvo a entrar en el flujo de las actividades diarias.

Say Goodbye
The most powerful anchor on our potential to soar high in life is the past. The past contains the dead weight of experience, learned beliefs and all our mistakes. Life cannot truly begin until we are able to say goodbye to the legacies of yesterday at will. Like a filing cabinet, the past is a resource of information for learning, but it is not a place to live. When you go to work do you spend your day in the filing cabinet?
manos-mujer-orando-bendicion-dios-fondo-atardecer_34200-305Dir adéu
L’àncora més poderosa del nostre potencial per elevar-nos a la vida és el passat. El passat conté el pes mort de l’experiència, les creences apreses i tots els nostres errors. La vida no pot començar realment fins que puguem dir adéu als llegats d’ahir per voluntat pròpia. Igual que un arxivador, el passat és un recurs d’informació per a l’aprenentatge, però no és un lloc per viure. Quan vas a treballar, ¿passes el dia a l’arxivador?
Decir adiós
El ancla más poderosa de nuestro potencial para elevarnos en la vida es el pasado. El pasado contiene el peso muerto de la experiencia, las creencias aprendidas y todos nuestros errores. La vida no puede comenzar realmente hasta que podamos decir adiós a los legados de ayer a voluntad. Al igual que un archivador, el pasado es un recurso de información para el aprendizaje, pero no es un lugar para vivir. Cuando vas a trabajar, ¿pasas el día en el archivador?

Like A Star
At the end of the day, on the wings of your thoughts, go beyond the cares and troubles of the world. Remove your mind from everything and everyone, and become blissfully detached, like a star.
doclibCom un estel
Al final del dia, en les ales dels teus pensaments, veu més enllà de les preocupacions i els problemes del món. Aparta la teva ment de tot i de tots, i desprèn-te com una estrella.
Como una estrella
Al final del día, en las alas de tus pensamientos, ve más allá de las preocupaciones y los problemas del mundo. Aparta tu mente de todo y de todos, y despréndete como una estrella.

Greatest Act Of Generosity
Generosity means more than just giving. It also means to cooperate with others. The greatest act of generosity is to see beyond the weaknesses and mistakes of others, helping them to recognise their innate value.
desarrollo.local_El major acte de generositat
La generositat significa més que només donar. També vol dir cooperar amb altres. El major acte de generositat és veure més enllà de les debilitats i errors dels altres, ajudant-los a reconèixer el seu valor innat.
El mayor acto de generosidad
La generosidad significa más que solo dar. También significa cooperar con otros. El mayor acto de generosidad es ver más allá de las debilidades y errores de los demás, ayudándoles a reconocer su valor innato.

Inner Power and Protection – Step 2
Everything, everyone is my teacher. No matter how difficult, how unexpected, how unwanted, since it has come into my life, I ask myself, “What do I learn now?”
tumblr_puqpvqZ9CK1u9wc5qo6_1280Potència interna i protecció – Pas 2
Tot, tots són el meu mestre. No importa com de difícil, com d’inesperat, com d’indesitjat, ja que ha arribat a la meva vida, em pregunto: “Què aprenc ara?”
Potencia interna y protección – Paso 2
Todo, todos son mi maestro. No importa cuán difícil, cuán inesperado, cuán indeseado, ya que ha llegado a mi vida, me pregunto: “¿Qué aprendo ahora?”

qui-soc minimini 

A %d bloguers els agrada això: