luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK dic. 2021

Heart’s Call
There is a voice within which occasionally gets our attention and tries to remind us of how good and beautiful we are. It calls us from a time long ago when we first arrived for our journey in and through time and space. Those first moments were filled with pure joy, pure play, pure adventure. Whenever you meet someone today with a pure, innocent and trusting heart let them remind you of yourself during those first early years. They invoke the purity of your own heart, and invite you to be innocent again.

Crida del cor
Hi ha una veu dins, la qual de tant en tant crida la nostra atenció i tracta de recordar-nos com en som de bons i bells. Ens truca des de fa molt de temps, quan arribem per primera vegada per al nostre viatge a través del temps i l’espai. Aquests primers moments van estar plens de pura alegria, pur joc, pura aventura. Sempre que coneguis algú avui amb un cor pur, innocent i confiat, deixa que et recordi a tu mateix durant aquells primers anys. Invoquen la puresa del teu propi cor i et conviden a tornar a ser innocent.
Llamada del corazón
Hay una voz dentro de la cual de vez en cuando llama nuestra atención y trata de recordarnos lo buenos y hermosos que somos. Nos llama desde hace mucho tiempo, cuando llegamos por primera vez para nuestro viaje en ya través del tiempo y el espacio. Esos primeros momentos estuvieron llenos de pura alegría, puro juego, pura aventura. Siempre que conozcas a alguien hoy con un corazón puro, inocente y confiado, deja que te recuerde a ti mismo durante esos primeros años. Invocan la pureza de tu propio corazón y te invitan a volver a ser inocente.

Inspirations

Enrichment and Progress
When we have an attitude of learning from every interaction with others we experience personal enrichment and progress.
Enriquiment i progrés
Quan tenim una actitud d’aprenentatge de cada interacció amb els altres, experimentem l’enriquiment i el progrés personal.
Enriquecimiento y progreso
Cuando tenemos una actitud de aprendizaje de cada interacción con los demás, experimentamos el enriquecimiento y el progreso personal.

Inspirations

Staying Peaceful
Desires cause peace to disappear. You think that acquiring things will make you feel secure, but the reality is that the more you have the more fear there usually is of losing it, and the further you are from peace.
Mantenir-se en pau
Els desitjos fan desaparèixer la pau. Creus que adquirir coses et farà sentir segur, però la realitat és que com més tens, més por sol haver de perdre-ho, i més lluny ets de la pau.
Mantenerse en paz
Los deseos hacen desaparecer la paz. Crees que adquirir cosas te hará sentir seguro, pero la realidad es que cuanto más tienes, más miedo suele haber de perderlas, y más lejos estás de la paz.

Disney's Frozen on Broadway Set to Gain Two New Princesses (and One Slimy  Prince) - AllEars.Net

Part of Me
If I keep the weaknesses of others in my mind, they soon become a part of me.
Part de mi
Si mantinc les debilitats dels altres a la meva ment, aviat es convertiran en part de mi.
Parte de mi
Si mantengo las debilidades de los demás en mi mente, pronto se convertirán en parte de mí.

Por qué estarías dispuesto a trabajar cada vez más horas

Just Having Fun
Work without happiness is like a burden that you have to endure, but when you are internally happy it becomes a game, and you’re just having fun.
Simplement passant-ho bé
Treballar sense felicitat és com una càrrega que has de suportar, però quan estàs internament feliç, es converteix en un joc i t’estàs divertint.
Simplemente pasándolo bien
Trabajar sin felicidad es como una carga que tienes que soportar, pero cuando estás internamente feliz, se convierte en un juego y te estás divirtiendo.

Wishing you a Merry Christmas and a Prosperous New Year
This is the season of giving; giving peace, happiness and love to all. But you cannot give what you do not have. Today take time out to give yourself a moment of peace and then you can share it with everyone.
Desitjant-los un Bon Nadal i un Pròsper Any Nou
Aquesta és la temporada de donar; donant pau, felicitat i amor a tothom. Però no pots donar allò que no tens. Avui pren-te un temps per donar-te un moment de pau i després podràs compartir-ho amb tothom.
Deseándoles una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo
Esta es la temporada de dar; dando paz, felicidad y amor a todos. Pero no puedes dar lo que no tienes. Hoy tómate un tiempo para darte un momento de paz y luego podrás compartirlo con todos.
Take A High Jump
Instead of breaking the rock of problems with the hammer of waste thoughts, take a high jump and become one who crosses over the rock of problems.

Inspirations

Fer un salt alt
En lloc de trencar la roca dels problemes amb el martell dels pensaments inútils, fes un salt alt i converteix-te en algú que travessa la roca dels problemes.
Dar un salto alto
En lugar de romper la roca de los problemas con el martillo de los pensamientos inútiles, da un salto alto y conviértete en alguien que cruza la roca de los problemas.

The Wonder of Silence
The disease of anger needs the medicine of tolerance; the pain of disappointment needs the medicine of hope; the violence of revenge and spite needs forgiveness; fear needs courage ego needs self-respect. Through inner silence we receive the strength to heal.

Inspirations

La meravella del silenci
La malaltia de la ira necessita la medicina de la tolerància; el dolor de la decepció necessita la medicina de l’esperança; la violència de la venjança i la rancúnia necessita perdó; la por necessita coratge, l’ego necessita respecte per un mateix. A través del silenci interior rebem la força per guarir.
La maravilla del silencio
La enfermedad de la ira necesita la medicina de la tolerancia; el dolor de la decepción necesita la medicina de la esperanza; la violencia de la venganza y el rencor necesita perdón; el miedo necesita coraje, el ego necesita respeto por uno mismo. A través del silencio interior recibimos la fuerza para sanar.

Inspirations

Admiration not Envy
Very fortunate is the one who has learned to admire, but not to envy. To envy others neither diminishes their good fortune nor increases your own.
Admiració, no enveja
Molt afortunat el que ha après a admirar, però no a envejar. Envejar els altres no disminueix la seva bona fortuna ni augmenta la teva.
Admiración, no envidia
Muy afortunado el que ha aprendido a admirar, pero no a envidiar. Envidiar a los demás no disminuye su buena fortuna ni aumenta la tuya.
Motivate Yourself
It’s a tough life. Some days it’s hard to get out of bed and get going. Why? How come our levels of enthusiasm seem to fall so easily? Why can’t we get ourselves motivated? Simple really. We try to reverse the energy flow in a universe where all energy is radiating outwards. We try to break one of the spiritual laws.

Motiva’t a tu mateix
És una vida dura. Alguns dies és difícil aixecar-se del llit i posar-se en marxa. Per què? Com és que els nostres nivells d’entusiasme semblen caure tan fàcilment? Per què no ens podem motivar? Realment simple. Intentem revertir el flux d´energia en un univers on tota l´energia s´irradia cap a fora. Intentem trencar una de les lleis espirituals.
Motívate a tí mismo
Es una vida dura. Algunos días es difícil levantarse de la cama y ponerse en marcha. ¿Por qué? ¿Cómo es que nuestros niveles de entusiasmo parecen caer tan fácilmente? ¿Por qué no podemos motivarnos? Realmente simple. Intentamos revertir el flujo de energía en un universo donde toda la energía se irradia hacia afuera. Intentamos romper una de las leyes espirituales.
Simplicity and Royalty
There’s great beauty in simplicity. It’s not plainness, however it is plain in the sense that words and actions are enacted with great royalty, full awareness and with so much significance. Simplicity takes us away from artificialities, it simply accepts and in that acceptance shows us grace and humility in every circumstance.

Inspirations

Senzillesa i reialesa
Hi ha una gran bellesa a la senzillesa. No és senzill, però, és clar en el sentit que les paraules i les accions es representen amb gran reialesa, plena consciència i amb tant de significat. La senzillesa ens allunya de les artificialitats, simplement accepta i en aquesta acceptació ens mostra gràcia i humilitat a cada circumstància.
Sencillez y realeza
Hay una gran belleza en la sencillez. No es sencillo, sin embargo, es claro en el sentido de que las palabras y las acciones se representan con gran realeza, plena conciencia y con tanto significado. La sencillez nos aleja de las artificialidades, simplemente acepta y en esa aceptación nos muestra gracia y humildad en cada circunstancia.
Depth of Humility
Humility means to understand the self and through that to understand others as well. Humility is the attitude where a person is not attached to his or her opinion and feelings.

Inspirations

Profunditat d´humilitat
La humilitat significa entendre’s un mateix i, a través d’això, comprendre els altres també. La humilitat és l’actitud en què una persona no està aferrada a les opinions i els sentiments.
Profundidad de humildad
La humildad significa entenderse a uno mismo y, a través de eso, comprender a los demás también. La humildad es la actitud en la que una persona no está apegada a sus opiniones y sentimientos.

Talking to the self
When you talk to yourself in your mind, which self do you address? And how? Usually people do not talk to their divinity, but to the most superficial aspects of their everyday personality. And often its a stream of fears, complaints and mindless repetition of old things. If we talked that way to another human being, we would have to apologise. Learning to talk properly to the self is a spiritual endeavour. Thoughts from the past and worries about the future do not create good conversation. Instead learn to talk to your mind as if it were a child. Talk to it with love. If you just force a child to sit down, he won’t. A good mother knows how to prompt her child into doing what she wants. Be a good mother to your mind, teach it good, positive thoughts so that when you tell it to sit quietly, it will. Love your mind. Stay happy.

Parlar amb si mateix
Quan et parles a tu mateix a la teva ment, a què jo et dirigeixes? I com? En general, la gent no parla amb la divinitat, sinó amb els aspectes més superficials de la seva personalitat quotidiana. I sovint és un torrent de pors, queixes i repetició sense sentit de coses velles. Si parlem així a un altre ésser humà, ens hauríem de disculpar. Aprendre a parlar correctament amb si mateix és un esforç espiritual. Els pensaments del passat i les preocupacions sobre el futur no creen una bona conversa. Al seu lloc, aprengui a parlar amb la seva ment com si fos un nen. Parla-li amb amor. Si simplement obliga un nen a seure, no ho farà. Una bona mare sap com incitar el seu fill a fer allò que ella vol. Sigui una bona mare per a la seva ment, ensenya-li pensaments bons i positius perquè quan li digui que segui en silenci, ho faci. Estima la teva ment.
Hablar consigo mismo
Cuando te hablas a ti mismo en tu mente, ¿a qué yo te diriges? ¿Y cómo? Por lo general, la gente no habla con su divinidad, sino con los aspectos más superficiales de su personalidad cotidiana. Y a menudo es un torrente de miedos, quejas y repetición sin sentido de cosas viejas. Si le hablamos así a otro ser humano, tendríamos que disculparnos. Aprender a hablar correctamente consigo mismo es un esfuerzo espiritual. Los pensamientos del pasado y las preocupaciones sobre el futuro no crean una buena conversación. En su lugar, aprenda a hablar con su mente como si fuera un niño. Háblale con amor. Si simplemente obliga a un niño a sentarse, no lo hará. Una buena madre sabe cómo incitar a su hijo a hacer lo que ella quiere. Sea una buena madre para su mente, enséñele pensamientos buenos y positivos para que cuando le diga que se siente en silencio, lo haga. Ama tu mente.
The Secret Ingredient
When we’re cooking, our minds are working. When we’re stirring and rolling and baking, we’re thinking. Thinking creates vibrations because that’s what thoughts do. The vibes affect both the food and the people who eat the food.

L’ingredient secret
Quan cuinem, les nostres ments estan treballant. Quan estem remenant, enrotllant i fornejant, estem pensant. El pensament crea vibracions perquè això és el que fan els pensaments. Les vibracions afecten tant el menjar com les persones que el mengen.
El ingrediente secreto
Cuando cocinamos, nuestras mentes están trabajando. Cuando estamos revolviendo, enrollando y horneando, estamos pensando. El pensamiento crea vibraciones porque eso es lo que hacen los pensamientos. Las vibraciones afectan tanto a la comida como a las personas que la comen.

Inspirations

Balance
Live in balance between the head and the heart by filling your feelings with wisdom and your decisions with love.
Equilibri
Visqui en equilibri entre el cap i el cor omplint els seus sentiments amb saviesa i les seves decisions amb amor.
Equilibrio
Viva en equilibrio entre la cabeza y el corazón llenando sus sentimientos con sabiduría y sus decisiones con amor.
Self-confidence
Self-confidence is to know your way around yourself so instinctively that you always have a strength to draw on. Somewhere inside, from the stillness, you always find something that can meet your need.

Inspirations

Auto confiança
La confiança en un mateix consisteix a conèixer el seu camí al seu voltant de manera tan instintiva que sempre tindrà una força a què recórrer. En algun lloc de l’interior, des de la quietud, sempre trobes alguna cosa que pot satisfer les necessitats.
Auto confianza
La confianza en uno mismo consiste en conocer su camino a su alrededor de manera tan instintiva que siempre tendrá una fuerza a la que recurrir. En algún lugar del interior, desde la quietud, siempre encuentras algo que puede satisfacer tus necesidades.
The way to get what we need is to give
If I am not getting what I want or need, I may need to adopt a different approach. Instead of focusing on my own desires, I need to understand that perhaps I’m not getting what I want for a reason – perhaps I’m not ready for it yet.

La manera d’aconseguir el que necessitem és donar
Si no obtinc el que vull o necessito, és possible que hagueu d’adoptar un enfocament diferent. En lloc de centrar-me en els meus propis desitjos, necessito entendre que potser no estic obtenint el que vull per una raó, potser no estic llest per això encara.
La forma de conseguir lo que necesitamos es dar
Si no obtengo lo que quiero o necesito, es posible que deba adoptar un enfoque diferente. En lugar de centrarme en mis propios deseos, necesito entender que quizás no estoy obteniendo lo que quiero por una razón, quizás no estoy listo para eso todavía.

Inspirations

Chasing Shadows
To race after limited name, respect and honour means to chase after a shadow.
Perseguint ombres
Córrer rere d’un nom limitat, respecte i honor vol dir perseguir una ombra.
Persiguiendo sombras
Correr tras un nombre limitado, respeto y honor significa perseguir una sombra.

De qué sirve vivir con valores y tener virtudes?

Virtues
Sweetness is the taste of all virtues.
Virtuts
La dolçor és el sabor de totes les virtuts.
Virtudes
La dulzura es el sabor de todas las virtudes.
Gentleness
Move through the world with the grace of an angel, the dignity of a king and the wisdom of a child.

The Truth About Angels in the Bible

Dolçor
Mou-te pel món amb la gràcia d’un àngel, la dignitat d’un rei i la saviesa d’un nen.
Dulzura
Muévete por el mundo con la gracia de un ángel, la dignidad de un rey y la sabiduría de un niño.
Garden of your Mind
The most important part of you is your mind. Care for your mind, make friends with it, always feed it healthy food, engage it in positive activity, exercise it with knowledge and wisdom.

Garden of Mind by Davide Brusa and Leonardo Dentico - (43204) -  TheArtHunters

Jardí de la teva ment
La part més important de tu és la teva ment. Tingueu cura de la vostra ment, feu-vos amic d’ella, alimenteu-la sempre amb aliments saludables, participeu en activitats positives, exerciteu-la amb coneixement i saviesa.
Jardín de tu mente
La parte más importante de ti es tu mente. Cuide su mente, hágase amigo de ella, aliméntela siempre con alimentos saludables, participe en actividades positivas, ejercítela con conocimiento y sabiduría.

Talk Lovingly to Yourself
Learning to talk properly to the self is a spiritual endeavour. When you make a mistake, do you talk lovingly to yourself in your mind, or do you tell yourself off? One habit recognises your divinity; the other subtly shapes a nature of sorrow.
Parla amb amor amb tu mateix
Aprendre a parlar correctament amb tu mateix és un esforç espiritual. Quan comets un error, et parles a tu mateix amb amor a la teva ment, o et renyes a tu mateix? Un hàbit reconeix la teva divinitat; l’altre modela subtilment una naturalesa de dolor.
Habla con amor contigo mismo
Aprender a hablar correctamente contigo mismo es un esfuerzo espiritual. Cuando cometes un error, ¿te hablas a tí mismo con amor en tu mente, o te regañas a tí mismo? Un hábito reconoce tu divinidad; el otro modela sutilmente una naturaleza de dolor.

Yo quisiera hablarte del amor de Cristo - Iglesia Bíblica Las Condes

Touch The Stillness
Every action has its seed in a thought and every thought is a creation of the thinker, the soul. I choose what thoughts I want to create and as is my thinking so are my actions and also my experience in life. Going within, I touch the stillness and pure love that lie at the core of my being and every thought that I create is of benefit to myself and of benefit to humanity.
Toca la quietud
Cada acció té la llavor en un pensament i cada pensament és una creació del pensador, l’ànima. Trio quins pensaments vull crear i, com és el meu pensament, són les meves accions i també la meva experiència a la vida. En anar cap a dins, toco la quietud i l’amor pur que es troben al centre del meu ésser i cada pensament que creo és beneficiós per a mi i per a la humanitat.
Toca la quietud
Cada acción tiene su semilla en un pensamiento y cada pensamiento es una creación del pensador, el alma. Elijo qué pensamientos quiero crear y, como es mi pensamiento, son mis acciones y también mi experiencia en la vida. Al ir hacia adentro, toco la quietud y el amor puro que se encuentran en el centro de mi ser y cada pensamiento que creo es beneficioso para mí y para la humanidad.

CUANDO SE VA UN SER QUERIDO | PeakD

Learn To Love Ourselves
People look for love through relationships. Yet this love is coloured with expectation. When these expectations are not fulfilled there is a tendency to get upset. Before we can love others, we need to learn to love ourselves.
Aprendre a estimar-nos a nosaltres mateixos
La gent cerca l’amor a través de les relacions. Aquest amor, però, està tenyit d’expectativa. Quan aquestes expectatives no es compleixen hi ha una tendència a enfadar-se. Abans que puguem estimar els altres, hem d’aprendre a estimar-nos nosaltres mateixos.
Aprender a amarnos a nosotros mismos
La gente busca el amor a través de las relaciones. Sin embargo, este amor está teñido de expectativa. Cuando estas expectativas no se cumplen existe una tendencia a enfadarse. Antes de que podamos amar a los demás, debemos aprender a amarnos a nosotros mismos.

In The Mind
Freedom starts in the mind, not by cutting ropes.
A la ment
La llibertat comença a la ment, no tallant cordes.
En la mente
La libertad comienza en la mente, no cortando cuerdas.

Princes

El método de la guía espiritual y de la misericordia a la hora de servir a  la humanidad | Osman Nuri Topbas

The princes among us are those who forget themselves and serve mankind.
Prínceps
Els prínceps entre nosaltres són els que s’obliden de si mateixos i serveixen la humanitat.
Príncipes
Los príncipes entre nosotros son los que se olvidan de sí mismos y sirven a la humanidad.

14 Pasos para conectar con tu Guía Espiritual - Formarse.Un sitio para  crecer

Smiles and Good Wishes
If someone defames you or insults you, shower him with flowers, smiles and good wishes.
Somriures i bons desitjos
Si algú et difama o insulta, dutxa’l amb flors, somriures i bons desitjos.
Sonrisas y buenos deseos
Si alguien te difama o insulta, duchale con flores, sonrisas y buenos deseos.

Alimentación espiritual, 17 formas para nutrir el alma | Gran Hermandad  Blanca

Thought Power
Through our thoughts, we are either gaining power or losing it. With pure thoughts power is generated, and with impure thoughts power is destroyed. Pure thoughts are those that express our spiritual personality, impure thoughts are all the others. They have nothing to do with our truth.
Poder del pensament
A través dels nostres pensaments, guanyem poder o el perdem. Amb pensaments purs es genera poder, i amb pensaments impurs es destrueix el poder. Els pensaments purs són els que expressen la nostra personalitat espiritual, els pensaments impurs són tots els altres. No tenen res a veure amb la nostra veritat.
Poder del pensamiento
A través de nuestros pensamientos, ganamos poder o lo perdemos. Con pensamientos puros se genera poder, y con pensamientos impuros se destruye el poder. Los pensamientos puros son los que expresan nuestra personalidad espiritual, los pensamientos impuros son todos los demás. No tienen nada que ver con nuestra verdad.

Enthusiasm

Cambia tu vida con la dieta espiritual | MamasLatinas.com

Enthusiasm frees the self from obstacles and brings benefit to all.
Entusiasme
L’entusiasme allibera el jo dels obstacles i beneficia tothom.
Entusiasmo
El entusiasmo libera al yo de los obstáculos y beneficia a todos.

Qué puedo hacer para conectarme con mi ser espiritual? - PAREJA DEL ALMA

Good Wishes
By freely sharing your wealth of good wishes, you earn the guarantee of a right to happiness.
Bons desitjos
En compartir lliurement la teva riquesa de bons desitjos, es guanya la garantia del dret a la felicitat.
Buenos deseos
Al compartir libremente tu riqueza de buenos deseos, se gana la garantía del derecho a la felicidad.

LA PSICOLOGÍA DEL ALTRUISMO | Psicología de la Compasión

Co-operation
Co-operation is perhaps one of the least recognised but most valuable of human virtues. So, for a person to be co-operative means for them to have a quiet eye for what is needed to bring success, and to supply it (and no more)at the right time, in the right place and then to be off. Someone who co-operates, offers their services and then splashes their name on the achievement is not co-operative. It requires invisibility and precision to do and then to go without waiting for results. It also takes a discerning eye to see exactly what is needed, to be removed sufficiently from your own approach to a task and just to contribute one ingredient. Sometimes not even an idea but, however clever you may consider yourself to be, just a hand, a support.
Cooperació
La cooperació és potser una de les virtuts humanes menys reconegudes però més valuoses. Aleshores, que una persona cooperi significa que tingui un ull tranquil per al que es necessita per aconseguir l’èxit, i que el subministri (sense més) en el moment adequat, en el lloc adequat i després marxi. Algú que coopera, ofereix els seus serveis i després esquitxa el seu nom, no és ser cooperatiu. Requereix invisibilitat i precisió per fer i després anar-se’n sense esperar resultats. També cal un ull perspicaç per veure exactament el que es necessita, allunyar-se prou del seu propi enfocament d’una tasca i només contribuir amb un ingredient. De vegades ni tan sols és una idea, però, per molt intel·ligent que et consideris, només una mà, un suport.
Cooperación
La cooperación es quizás una de las virtudes humanas menos reconocidas pero más valiosas. Entonces, que una persona coopere significa que tenga un ojo tranquilo para lo que se necesita para lograr el éxito, y que lo suministre (sin más) en el momento adecuado, en el lugar adecuado y luego se marche. Alguien que coopera, ofrece sus servicios y luego salpica su nombre en el logro, no es ser cooperativo. Requiere invisibilidad y precisión para hacer y luego irse sin esperar resultados. También se necesita un ojo perspicaz para ver exactamente lo que se necesita, alejarse lo suficiente de su propio enfoque de una tarea y solo contribuir con un ingrediente. A veces ni siquiera es una idea, pero, por muy inteligente que te consideres, solo una mano, un apoyo.

Existe el altruismo en el mundo animal?
A %d bloguers els agrada això: