luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK diciembre -2022-

Forgetting and Remembering
Life is a game of forgetting and remembering. You are losing the game when you … forget who you are and what you are doing here, remember the false things of the past and what they did to you.

Oblidar i recordar
La vida és un joc d’oblidar i de recordar. Estàs perdent el joc quan… oblides qui ets i què fas aquí, recordes les coses falses del passat i el que et van fer.
Olvidar y recordar
La vida es un juego de olvidar y recordar. Estás perdiendo el juego cuando… olvidas quién eres y qué estás haciendo aquí, recuerdas las cosas falsas del pasado y lo que te hicieron.
Words Of Peace and Purity
A pure mind makes for pure words. It is said that speech may exalt someone to kingship or send him to the gallows. I should never let myself indulge in false, bitter and vicious speech. My words should reflect my true, inner nature, that of purity and peace. Words, once spoken, can never be recalled.

Paraules de pau i puresa
Una ment pura produeix paraules pures. Es diu que el discurs pot exaltar algú a la reialesa o enviar-lo a la forca. No m’he de permetre mai el luxe d’un discurs fals, amarg i viciós. Les meves paraules han de reflectir la meva veritable naturalesa interior, la de la puresa i la pau. Les paraules, un cop pronunciades, mai no es poden recordar.
Palabras de paz y pureza
Una mente pura produce palabras puras. Se dice que el discurso puede exaltar a alguien a la realeza o enviarlo a la horca. Nunca debo permitirme el lujo de un discurso falso, amargo y vicioso. Mis palabras deben reflejar mi verdadera naturaleza interior, la de la pureza y la paz. Las palabras, una vez pronunciadas, nunca se pueden recordar.
Feeling Great
Enthusiasm is the master key to feeling great. It keeps the self extremely positive beyond the pull of negativity while simultaneously making others feel uplifted too. To develop enthusiasm, have faith in the goodness of life, and in the original goodness of the self and others.

Sentir-se bé
L’entusiasme és la clau mestra per sentir-se bé. Manté el jo extremadament positiu més enllà de l’atracció de la negativitat i alhora fa que els altres també se sentin elevats. Desenvolupar entusiasme, tenir fe en la bondat de la vida i en la bondat original d’un mateix i dels altres.
Sentirse bien
El entusiasmo es la llave maestra para sentirse bien. Mantiene el yo extremadamente positivo más allá de la atracción de la negatividad y, al mismo tiempo, hace que los demás también se sientan elevados. Desarrollar entusiasmo, tener fe en la bondad de la vida y en la bondad original de uno mismo y de los demás.
Truth
The power of Truth is such that you need never be concerned about proving it. You need only be concerned with being it and living it. Truth is always revealed, at the right moment, at the right place.

Veritat
El poder de la Veritat és tan gran que mai t’has de preocupar per provar-ho. Només t’has de preocupar per ser-ho i viure’l. La veritat sempre es revela, en el moment correcte, al lloc correcte.
Verdad
El poder de la Verdad es tal que nunca debes preocuparte por probarlo. Sólo debes preocuparte por serlo y vivirlo. La verdad siempre se revela, en el momento correcto, en el lugar correcto.
Anger
Anger is not a natural emotion. Even the most angry person cannot remain angry always.

Enuig
La ira no és una emoció natural. Fins i tot la persona més enutjada no pot romandre enutjada sempre.
Enfado
La ira no es una emoción natural. Incluso la persona más enojada no puede permanecer enojada siempre.
The Secret Of Immeasureable Wealth
The secret of immeasureable wealth is to need less. The wealthiest human beings ultimately give away vast amounts of the money that they have spent half their lifetime acquiring, This suggests that the motivation behind all their efforts was not the pursuit of wealth but something else. The need to prove something to oneself, for instance? Replace need – whether it be at an emotional or physical level – with an unshakeable faith in one’s self and in God. Neither will ever let you down, if you hold fast to this faith.

El secret de la riquesa incommensurable
El secret de la riquesa incommensurable és necessitar-ne menys. Els éssers humans més rics finalment regalen grans quantitats dels diners que han gastat la meitat de la seva vida a adquirir. Això suggereix que la motivació darrere de tots els seus esforços no va ser la cerca de la riquesa sinó una altra cosa. La necessitat de provar alguna cosa a un mateix, per exemple? Reemplaça la necessitat, ja sigui a nivell emocional o físic, amb una fe indestructible en un mateix i en Déu. Tampoc no et defraudarà mai, si t’aferres a aquesta fe.

El secreto de la riqueza inconmensurable
El secreto de la riqueza inconmensurable es necesitar menos. Los seres humanos más ricos finalmente regalan grandes cantidades del dinero que han gastado la mitad de su vida en adquirir. Esto sugiere que la motivación detrás de todos sus esfuerzos no fue la búsqueda de la riqueza sino otra cosa. ¿La necesidad de probarse algo a uno mismo, por ejemplo? Reemplace la necesidad, ya sea a nivel emocional o físico, con una fe inquebrantable en uno mismo y en Dios. Tampoco te defraudará jamás, si te aferras a esta fe.

Exploring Silence
Human beings often think about things that don’t concern them and about other people. When you think a lot you will use the word ‘why’. To become silent means to emerge wisdom from within. To move into dead silence means to go beyond the consciousness of the physical body. This is a very wonderful experience for the soul, it empowers and refreshes the soul.
Explorant el silenci
L’ésser humà sol pensar en coses que no li concerneixen i altres persones. Quan pensis molt, utilitzaràs la paraula ‘per què’. Tornar-se silenciós significa fer emergir la saviesa des de dins. Entrar en un silenci sepulcral vol dir anar més enllà de la consciència del cos físic. Aquesta és una experiència meravellosa per a l’ànima, empodera i refresca l’ànima.
Explorando el silencio
El ser humano suele pensar en cosas que no le conciernen y en otras personas. Cuando pienses mucho, usarás la palabra ‘por qué’. Volverse silencioso significa hacer emerger la sabiduría desde adentro. Entrar en un silencio sepulcral significa ir más allá de la conciencia del cuerpo físico. Esta es una experiencia maravillosa para el alma, empodera y refresca el alma.

Life
Ignorance makes you believe that life functions haphazardly. Wisdom teaches you that everything that happens in this theatre of life has profound significance. What you see today is not the fruit of chance but a fruit from seeds planted in the past. Plant seeds of peace now and you will create a life of peace in the future.
Vida
La ignorància us fa creure que la vida funciona a l’atzar. La saviesa us ensenya que tot allò que succeeix en aquest teatre de la vida té un significat profund. El que veus avui no és fruit de la casualitat, sinó un fruit de llavors plantades en el passat. Planta llavors de pau ara i crearàs una vida de pau en el futur.
Vida
La ignorancia te hace creer que la vida funciona al azar. La sabiduría os enseña que todo lo que sucede en este teatro de la vida tiene un significado profundo. Lo que ves hoy no es fruto de la casualidad sino un fruto de semillas plantadas en el pasado. Planta semillas de paz ahora y crearás una vida de paz en el futuro.

Independent Observer
Peace ends when you are emotionally involved in a situation. The practice of being an independent observer helps you stay stable and calm. It is the best way to approach a decision in any circumstance.
Observador independent
La pau s’acaba quan t’involucres emocionalment en una situació. La pràctica de ser un observador independent t’ajuda a mantenir-te estable i tranquil. És la millor manera de fer una decisió en qualsevol circumstància.
Observador independiente
La paz termina cuando te involucras emocionalmente en una situación. La práctica de ser un observador independiente te ayuda a mantenerte estable y tranquilo. Es la mejor manera de abordar una decisión en cualquier circunstancia.

Different
Today I will enjoy the fact that we are all different.
Diferent
Avui gaudiré del fet que tots som diferents.
Diferente
Hoy disfrutaré el hecho de que todos somos diferentes.
Spaces Of Silence
Push yourself like a machine and you will eventually run low on energy. Love your mind by allowing it spaces of silence and it will serve you tirelessly.

Espais de silenci
Empenyeu-vos com una màquina i eventualment us quedareu sense energia. Estima la teva ment permetent espais de silenci i ella et servirà incansablement.
Espacios de silencio
Empújate como una máquina y eventualmente te quedarás sin energía. Ama tu mente permitiéndole espacios de silencio y ella te servirá incansablemente.
Sparks of Purity
Words! They are all around me! I see them. I use them. Harsh words, soothing words, biting words; words that give pain and sorrow; words that give joy and pleasure. They are vital to communication. When words are spoken there are reactions, negative or positive. Either thoughts are triggered or emotions fired or actions performed. Words colour our behaviour. And how lovely it is to hear words that are calm and free from rancour and aggression. To hear words that lift the soul and leave it with renewed vigour. Such words are the sparks of purity. It is important to remember that my speech indicates what is in my mind. As the thinking, so the words uttered. Mental calmness makes my words calm. A pure mind makes for pure words. They reverberate all around, beyond our control. Today, as I utter words, what effect will they have on those who hear them? Will they be the words that are poisonous and cause pain? Or will my tongue be like that of the nightingale, sweet and so, so very soothing and lovely to the ear?

Espurnes de puresa
Paraules! Són al meu voltant! Les veig, les uso. Paraules dures, paraules tranquil·litzadores, paraules mordaces; paraules que donen dolor i pena; paraules que donen alegria i plaer. Són vitals per a la comunicació. Quan es pronuncien paraules, hi ha reaccions, negatives o positives. Es desencadenen pensaments o es disparen emocions o es fan accions. Les paraules acoloreixen el nostre comportament. I que bonic és escoltar paraules tranquil·les i lliures de rancúnies i agressions. Escolta paraules que aixequen l’ànima i la deixen amb reeixit vigor. Aquestes paraules són les espurnes de la puresa. És important recordar que el meu discurs indica el que està a la meva ment. Com el pensament, així són les paraules pronunciades. La calma mental fa que les meves paraules siguin tranquil·les. Una ment pura produeix paraules pures. Reverberen per tot arreu, més enllà del nostre control. Avui, en pronunciar paraules, quin efecte tindran en els qui les escoltin? Seran les paraules que són verinoses i causen dolor? O serà la meva llengua com la del rossinyol, dolça i tan, tan dolça i agradable a l’orella?
Chispas de pureza
¡Palabras! ¡Están a mi alrededor! Las veo, las uso. Palabras duras, palabras tranquilizadoras, palabras mordaces; palabras que dan dolor y pena; palabras que dan alegría y placer. Son vitales para la comunicación. Cuando se pronuncian palabras, hay reacciones, negativas o positivas. Se desencadenan pensamientos o se disparan emociones o se realizan acciones. Las palabras colorean nuestro comportamiento. Y qué lindo es escuchar palabras tranquilas y libres de rencores y agresiones. Escucha palabras que levantan el alma y la dejan con renovado vigor. Tales palabras son las chispas de la pureza. Es importante recordar que mi discurso indica lo que está en mi mente. Como el pensamiento, así son las palabras pronunciadas. La calma mental hace que mis palabras sean tranquilas. Una mente pura produce palabras puras. Reverberan por todas partes, más allá de nuestro control. Hoy, al pronunciar palabras, ¿qué efecto tendrán en quienes las escuchen? ¿Serán las palabras que son venenosas y causan dolor? ¿O será mi lengua como la del ruiseñor, dulce y tan, tan dulce y agradable al oído?

Wings to Fly
You are a courageous soul who recognises that whatever you face will become the wings with which to fly.
Ales per volar
Ets una ànima valenta que reconeix que qualsevol cosa a què t’enfrontis es convertirà en les ales amb què volar.
Alas para volar
Eres un alma valiente que reconoce que cualquier cosa a la que te enfrentes se convertirá en las alas con las que volar.
Purity
A powerful, yet often misunderstood, aim of spiritual study is purity. Purity of the soul means to return to its original divine qualities. The soul has become so polluted with less than divine qualities, it can hardly enjoy being alive. Purifying the soul puts the higher self back in charge – useless and negative thoughts are removed and annoying habits finish. A pure soul cannot be touched by sorrow; indeed the power of purity is such, it serves to remove the sorrow of the whole world. Purity restores happiness – even bliss. All you need to do, in order to re-establish your purity, is want it. But you need to want it intensely, to the exclusion of everything else. The one thought, “I must become completely pure”. sparks a fire of love between you and God. This fire melts away all the pollution, and your purity becomes such a power that it frees you from all battles for ever.

Puresa
Un objectiu poderós, tot i que sovint és mal entès, de l’estudi espiritual és la puresa. La puresa de l’ànima vol dir tornar a les seves qualitats divines originals. L´ànima s´ha contaminat tant amb qualitats menys que divines que difícilment pot gaudir d´estar viva. Purificar l’ànima torna a posar el jo superior a càrrec: s’eliminen els pensaments inútils i negatius i s’acaben els hàbits molestos. Una ànima pura no pot ser tocada pel dolor; de fet, el poder de la puresa és tal, que serveix per treure el dolor del món sencer. La puresa restaura la felicitat, fins i tot la felicitat. Tot el que necessites fer, per restablir la teva puresa, és desitjar-ho. Però necessites desitjar-ho intensament, amb exclusió de tota la resta. El pensament: “He de tornar-me completament pur”. encén un foc damor entre tu i Déu. Aquest foc fon tota la contaminació, i la vostra puresa es converteix en tal poder que us lliura de totes les batalles per sempre.
Pureza
Un objetivo poderoso, aunque a menudo mal entendido, del estudio espiritual es la pureza. La pureza del alma significa volver a sus cualidades divinas originales. El alma se ha contaminado tanto con cualidades menos que divinas que difícilmente puede disfrutar de estar viva. Purificar el alma vuelve a poner al yo superior a cargo: se eliminan los pensamientos inútiles y negativos y se acaban los hábitos molestos. Un alma pura no puede ser tocada por el dolor; de hecho, el poder de la pureza es tal, que sirve para quitar el dolor del mundo entero. La pureza restaura la felicidad, incluso la dicha. Todo lo que necesitas hacer, para restablecer tu pureza, es desearlo. Pero necesitas desearlo intensamente, con exclusión de todo lo demás. El pensamiento: “Debo volverme completamente puro”. enciende un fuego de amor entre tú y Dios. Este fuego derrite toda la contaminación, y vuestra pureza se convierte en tal poder que os libra de todas las batallas para siempre.

Know Love
We seek it here, we seek it there, we look for love everywhere! We expect it to come to us, usually through another person. All our conditioning says it is something that happens to us. The mythology of our fables, legends and modern day entertainment industries say it is something we ‘fall into’. And yet…and yet real love cannot be acquired, possessed or accumulated. It cannot be known when we think it comes from outside ourselves. The ultimate paradox is we are it. We are love.
Conéixer l’amor
Ho busquem aquí, ho busquem allà, busquem l’amor per tot arreu! Esperem que ens arribi, generalment mitjançant una altra persona. Tot el nostre condicionament diu que és una cosa que ens passa. La mitologia de les nostres faules, llegendes i indústries d’entreteniment d’avui dia diuen que és una cosa en què ‘caiem’. I tanmateix… i tanmateix el veritable amor no es pot adquirir, posseir o acumular. No es pot saber quan pensem que ve de fora de nosaltres mateixos. La darrera paradoxa és que ho som. Som amor.
Conocer el amor
¡Lo buscamos aquí, lo buscamos allá, buscamos el amor por todas partes! Esperamos que nos llegue, generalmente a través de otra persona. Todo nuestro condicionamiento dice que es algo que nos sucede. La mitología de nuestras fábulas, leyendas e industrias de entretenimiento de hoy en día dicen que es algo en lo que ‘caemos’. Y sin embargo… y sin embargo el verdadero amor no se puede adquirir, poseer o acumular. No se puede saber cuando pensamos que viene de fuera de nosotros mismos. La última paradoja es que lo somos. Somos amor.

Solutions
We are never without the solutions to our problems. It’s just that sometimes we may have to wait a little. Learn how to remain peaceful and patient.
Solucions
Mai no estem sense les solucions als nostres problemes. És només que de vegades potser hauríem d’esperar una mica. Aprèn a mantenir la pau i la paciència.
Soluciones
Nunca estamos sin las soluciones a nuestros problemas. Es solo que a veces puede que tengamos que esperar un poco. Aprende a mantener la paz y la paciencia.

Enemy of Happiness
The enemy of happiness is wasteful thoughts. To stop yourself from thinking wasteful thoughts focus your mind on God.
Enemic de la felicitat
L’enemic de la felicitat són els pensaments malgastadors. Per deixar de tenir pensaments malbaratadors, enfoca la teva ment en Déu.
Enemigo de la felicidad
El enemigo de la felicidad son los pensamientos derrochadores. Para dejar de tener pensamientos derrochadores, enfoca tu mente en Dios.

Be At Peace
You spend most of your life running after things, doing things. You forget that being comes before doing. Those who remember this secret make an effort to “be” and discover that when they stop and observe, life helps and brings whatever is needed. Learning to be is learning to be at peace. It is our most fundamental nature.
Estar en pau
Passes la major part de la teva vida corrent darrere les coses, fent coses. Oblides que l’ésser és anterior al fer. Qui recorda aquest secret s’esforça per “ésser” i descobreix que quan s’atura a observar, la vida ajuda i porta allò que es necessita. Aprendre a ésser és aprendre a estar en pau. És la nostra naturalesa més fonamental.
Estar en paz
Pasas la mayor parte de tu vida corriendo tras las cosas, haciendo cosas. Olvidas que el ser es anterior al hacer. Quien recuerda este secreto se esfuerza por “ser” y descubre que cuando se detiene a observar, la vida ayuda y trae lo que se necesita. Aprender a ser es aprender a estar en paz. Es nuestra naturaleza más fundamental.
Meditation
Though the mind often asks for what is visible or material, its needs are deeper and cannot be met by anything superficial or short term. Meditation leads to a meeting point with all that is true and eternal.

Meditació
Encara que la ment sovint demana allò que és visible o material, les seves necessitats són més profundes i no poden ser satisfetes per res superficial o de curt termini. La meditació porta a un punt de trobada amb tot allò que és veritable i etern.
Meditación
Aunque la mente a menudo pide lo que es visible o material, sus necesidades son más profundas y no pueden ser satisfechas por nada superficial o de corto plazo. La meditación lleva a un punto de encuentro con todo lo que es verdadero y eterno.

Cleanliness
The most important places to keep clean and tidy are my mind and heart. If I allow thoughts to flourish that I wouldn’t want to see the light of day, I can never have any real self-respect. By starting each day in quiet reflection and pouring positive, loving thoughts into my mind, I gradually clean out cynicism and unkindness.
Neteja
Els llocs més importants que he de mantenir nets i ordenats són la meva ment i el meu cor. Si permeto que floreixin pensaments que no m’agradaria veure a la llum del dia, mai no podré tenir un veritable respecte per mi mateix. En començar cada dia amb una reflexió tranquil·la i abocant pensaments positius i amorosos a la meva ment, elimino gradualment el cinisme i la crueltat.
Limpieza
Los lugares más importantes que debo mantener limpios y ordenados son mi mente y mi corazón. Si permito que florezcan pensamientos que no me gustaría ver la luz del día, nunca podré tener un verdadero respeto por mí mismo. Al comenzar cada día con una reflexión tranquila y vertiendo pensamientos positivos y amorosos en mi mente, elimino gradualmente el cinismo y la crueldad.

Patience
Patience and more patience enable a closed mind to gently unfurl.
Paciència
Paciència i més paciència permeten que una ment tancada es desplegui suaument.
Paciencia
Paciencia y más paciencia permiten que una mente cerrada se despliegue suavemente.
Wisdom
You have the determination to plant seeds of change now, and the wisdom to wait for the fruits to emerge.

Saviesa
Tens la determinació de plantar llavors de canvi ara i la saviesa per esperar que sorgeixin els fruits.
Sabiduría
Tienes la determinación de plantar semillas de cambio ahora y la sabiduría para esperar a que surjan los frutos.

Perfect and Pure
There is part of you that is perfect and pure. It is untouched by the less than perfect characteristics you’ve acquired by living in a less than perfect world. It is filled with divine qualities, so is a constant state of resourcefulness and well-being. Its total absence of conflict and negativity of any sort makes this part of you a Still-Point; a deep, enriching experience of Silence. Make time to practise reaching this inner place of Silence. It will bring you untold benefit.

Perfecte i pur
Hi ha una part de tu que és perfecta i pura. Està intacte per les característiques menys que perfectes que has adquirit en viure en un món menys perfecte. És ple de qualitats divines, per la qual cosa és un estat constant d’enginy i benestar. La seva absència total de conflicte i negativitat de qualsevol mena fa que aquesta part de tu sigui un punt de quietud; una experiència profunda i enriquidora del Silenci. Preneu-vos un temps per practicar com arribar a aquest lloc interior de Silenci. Et portarà un benefici incalculable.
Perfecto y puro
Hay una parte de ti que es perfecta y pura. Está intacto por las características menos que perfectas que has adquirido al vivir en un mundo menos que perfecto. Está lleno de cualidades divinas, por lo que es un estado constante de ingenio y bienestar. Su ausencia total de conflicto y negatividad de cualquier tipo hace que esta parte de ti sea un punto de quietud; una experiencia profunda y enriquecedora del Silencio. Tómese un tiempo para practicar cómo llegar a este lugar interior de Silencio. Te traerá un beneficio incalculable.

Honesty & Clarity
Honesty does not mean simply speaking your mind. Honesty means to be very clear about everything going on inside you. Where there is honesty, feelings become pure and clean. Honesty is where there are no other thoughts or feelings inside, other than those that God himself would have. Such clarity is reflected in your words; they will be filled with the power of truth, and spoken with ease and without hesitation. The genuine honesty cultivated within you is what will reach out and touch others.

Honestedat i Claredat
L’honestedat no vol dir simplement dir el que penses. L’honestedat vol dir ser molt clar sobre tot el que passa dins teu. On hi ha honestedat, els sentiments es tornen purs i nets. L’honestedat és on no hi ha altres pensaments o sentiments a l’interior, a banda dels que Déu mateix tindria. Aquesta claredat es reflecteix en les teves paraules; estaran plenes del poder de la veritat i es parlaran amb facilitat i sense vacil·lació. L’honestedat genuïna cultivada dins teu és el que s’estendrà i tocarà als altres.
Honestidad y Claridad
La honestidad no significa simplemente decir lo que piensas. La honestidad significa ser muy claro acerca de todo lo que sucede dentro de ti. Donde hay honestidad, los sentimientos se vuelven puros y limpios. La honestidad es donde no hay otros pensamientos o sentimientos en el interior, aparte de los que Dios mismo tendría. Tal claridad se refleja en tus palabras; estarán llenos del poder de la verdad y se hablarán con facilidad y sin vacilación. La honestidad genuina cultivada dentro de ti es lo que se extenderá y tocará a los demás.
A Long And Healthy Life
There are three ingredients for a long and healthy life: live with attention but without worry, use time in a worthwhile way, keep your thoughts pure, positive and filled with strength.

Una vida llarga i saludable
Hi ha tres ingredients per a una vida llarga i saludable: viu amb atenció però sense preocupacions, fes servir el temps d’una manera que valgui la pena, mantingues els teus pensaments purs, positius i plens de força.
Una vida larga y saludable
Hay tres ingredientes para una vida larga y saludable: vive con atención pero sin preocupaciones, usa el tiempo de una manera que valga la pena, mantén tus pensamientos puros, positivos y llenos de fuerza.
The Final Analysis
People are often unreasonable, self-centred: Forgive them anyway. If you are Honest, People may cheat you, but be Honest anyway. What you spend years to build, someone could destroy overnight. Build anyway. The good you do today, People will often forget tomorrow. Do Good anyway. You see, in the final analysis it is between you and God; it never was between you and them anyway.

L’anàlisi final
Les persones sovint són irraonables, egocèntriques: perdona-les de totes maneres. Si ets honest, la gent pot enganyar-te, però sigues honest de tota manera. El que dediques anys a construir, algú podria destruir-lo de la nit al dia. Construeix de tota manera. El bé que fas avui, la gent sovint ho oblidarà demà. Fes el bé de tota manera. Veuràs, l’anàlisi final és entre tu i Déu; mai no ha estat entre tu i ells de totes maneres.
El análisis final
Las personas a menudo son irrazonables, egocéntricas: perdónalas de todos modos. Si eres honesto, la gente puede engañarte, pero sé honesto de todos modos. Lo que dedicas años a construir, alguien podría destruirlo de la noche a la mañana. Construye de todos modos. El bien que haces hoy, la gente a menudo lo olvidará mañana. Haz el bien de todos modos. Verás, en el análisis final es entre tú y Dios; nunca fue entre tú y ellos de todos modos.

Mind & Heart
A mind filled with peace creates a heart filled with contentment.
Ment i cor
Una ment plena de pau crea un cor ple de joia.
Mente y corazón
Una mente llena de paz crea un corazón lleno de alegría.
Concentration Ability | Day 11
When you want to do something sincerely and are decisive about it, the power of concentration becomes available to you. Concentration allows you to achieve more in less time and respond to situations in a more effective way.

Capacitat de concentració | dia 11
Quan vols fer alguna cosa amb sinceritat i ets decidit sobre això, el poder de la concentració es torna disponible per a tu. La concentració us permet aconseguir més en menys temps i respondre a les situacions d’una manera més efectiva.
Capacidad de concentración | día 11
Cuando quieres hacer algo con sinceridad y eres decidido al respecto, el poder de la concentración se vuelve disponible para ti. La concentración te permite lograr más en menos tiempo y responder a las situaciones de una manera más efectiva.

Am I Happy?
If there is any sadness I make a strong effort to be free of it quickly, otherwise it grows like a vine in the rainy season: by midday I will be confused; by evening a whole jungle of weak, wasteful and negative attitudes will have taken deep roots in my mind. The result equals chaos. Sometimes I reach a stage where the attitude is: “So what if I feel the blues today? It is my life; no one else will be affected”. Firstly, the more I allow myself to experience sorrow, the less time I have available to be happy and contented. It sounds ridiculously obvious, but am I aware of the value of happiness? It is an extremely rare commodity, and the cost goes sky high. Secondly, is it my life? Yes, I am living it, but am I not a member of a family or a co-worker with others, and am I not part of society? If so, then every movement affects and is affected by those around me.
Estic feliç?
Si hi ha alguna tristesa faig un gran esforç per lliurar-me’n ràpidament, en cas contrari creix com una vinya a l’estació de les pluges: al migdia estaré confós; a la nit tota una jungla d’actituds febles, malgastadores i negatives s’haurà arrelat profundament a la meva ment. El resultat és igual al caos. De vegades arribo a un punt en què l’actitud és: “I què si em sento trist avui? És la meva vida, ningú més no es veurà afectat”. En primer lloc, com més em permeto experimentar el dolor, menys temps tinc disponible per estar feliç i content. Sona ridículament obvi, però sóc conscient del valor de la felicitat? És un bé extremadament escàs, i el cost es dispara. En segon lloc, és la meva vida? Sí, ho estic vivint, però no sóc membre d’una família o company de feina amb els altres, i no sóc part de la societat? Si és així, aleshores cada moviment afecta i és afectat pels qui m’envolten.
¿Estoy feliz?
Si hay alguna tristeza hago un gran esfuerzo para librarme de ella rápidamente, de lo contrario crece como una vid en la estación de las lluvias: al mediodía estaré confundido; por la noche toda una jungla de actitudes débiles, derrochadoras y negativas se habrá arraigado profundamente en mi mente. El resultado es igual al caos. A veces llego a un punto en el que la actitud es: “¿Y qué si me siento triste hoy? Es mi vida, nadie más se verá afectado”. En primer lugar, cuanto más me permito experimentar el dolor, menos tiempo tengo disponible para estar feliz y contento. Suena ridículamente obvio, pero ¿soy consciente del valor de la felicidad? Es un bien extremadamente escaso, y el costo se dispara. En segundo lugar, ¿es mi vida? Sí, lo estoy viviendo, pero ¿no soy miembro de una familia o compañero de trabajo con otros, y no soy parte de la sociedad? Si es así, entonces cada movimiento afecta y es afectado por quienes me rodean.

Giving
With habits, never give in or we lose our dignity. With the self, never give up or we lose our destiny. With others never give your worst or you will never develop your best. The saying, “what we give is what we receive”. The lesson: Just to give.
Donació
Amb els hàbits, mai no ens rendim o perdem la dignitat. Amb un mateix, mai no et rendeixis o perdrem el nostre destí. Amb els altres mai donis el pitjor o mai desenvoluparàs el millor. La dita, “el que donem és el que rebem”. La lliçó: Només per donar.
Donación
Con los hábitos, nunca nos rendimos o perdemos la dignidad. Con uno mismo, nunca te rindas o perderemos nuestro destino. Con los demás nunca des lo peor o nunca desarrollarás lo mejor. El dicho, “lo que damos es lo que recibimos”. La lección: Sólo para dar.

A %d bloguers els agrada això: