luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK febrero -2022-

Happiness
It is the art of living, the purpose of our existence. Happiness is the true index of quality of life. Without happiness, life is dry and meaningless. With happiness, life immediately becomes fulfilling and wonderful. Happiness is an infectious feeling that immediately lifts the sagging spirits of people. Happy people keep themselves happy because they know the little ways to appreciate themselves and to see the humour and magic in each moment.
Felicitat
És l’art de viure, el propòsit de la nostra vida. La felicitat és el veritable índex de la qualitat de vida. Sense felicitat, la vida és eixuta i sense sentit. Amb felicitat, la vida esdevé immediatament satisfactòria i meravellosa. La felicitat és un sentiment contagiós que immediatament aixeca l’ànim decaigut de les persones. Les persones felices es mantenen felices perquè coneixen les petites maneres d’apreciar-se a si mateixes i de veure l’humor i la màgia a cada moment.
Felicidad
Es el arte de vivir, el propósito de nuestra existencia. La felicidad es el verdadero índice de la calidad de vida. Sin felicidad, la vida es seca y sin sentido. Con felicidad, la vida se vuelve inmediatamente satisfactoria y maravillosa. La felicidad es un sentimiento contagioso que inmediatamente levanta el ánimo decaído de las personas. Las personas felices se mantienen felices porque conocen las pequeñas formas de apreciarse a sí mismas y de ver el humor y la magia en cada momento.

Relationships
Good feelings for others are like ointments that heal wounds and re-establish friendship and relationships. Good feelings are generated in the mind, are transmitted through your attitude and are reflected through your eyes and smile. Smiling opens the heart and a glance can make miracles happen.
Relacions
Els bons sentiments envers els altres són com ungüents que curen les ferides i restableixen l’amistat i les relacions. Els bons sentiments es generen a la ment, es transmeten a través de la teva actitud i es reflecteixen a través de la teva mirada i somriure. Somriure obre el cor i una mirada pot fer que passin miracles.
Relaciones
Los buenos sentimientos hacia los demás son como ungüentos que curan las heridas y restablecen la amistad y las relaciones. Los buenos sentimientos se generan en la mente, se transmiten a través de tu actitud y se reflejan a través de tu mirada y sonrisa. Sonreír abre el corazón y una mirada puede hacer que sucedan milagros.

Silence
In the ocean of silence you may discover your eternal treasures of peace, love and happiness. In silence, you can let bad feelings and past sorrows dissolve. In silence you can hear the whisper of God saying “Come child and rest with Me. You are a peaceful soul.”
Silenci
A l’oceà del silenci pots descobrir els teus tresors eterns de pau, amor i felicitat. En silenci, pots deixar que els mals sentiments i les penes passades es dissolguin. En el silenci es pot escoltar el xiuxiueig de Déu que diu “Vine fill i descansa amb Mi. Ets una ànima en pau”.
Silencio
En el océano del silencio puedes descubrir tus tesoros eternos de paz, amor y felicidad. En silencio, puedes dejar que los malos sentimientos y las penas pasadas se disuelvan. En el silencio se puede escuchar el susurro de Dios que dice “Ven niño y descansa conmigo. Eres un alma en paz”.

Steering through life
Steer easily through life by keeping a light touch on the controls, and a strong sense of humour.
Direcció a través de la vida
Conduïu fàcilment per la vida mantenint un lleuger toc en els controls i un fort sentit de l’humor.
Dirección a través de la vida
Conduzca fácilmente por la vida manteniendo un ligero toque en los controles y un fuerte sentido del humor.

Time
Consider time to be a great treasure. Never waste a second.
Temps
Considera el temps com un gran tresor. Mai perdis un segon.
Tiempo
Considera el tiempo como un gran tesoro. Nunca pierdas un segundo.

Help Yourself
Unfortunately these two words tend to describe the generally selfish and materialistic culture in which most of us live. They result not in self-help but in dependency. Our education and our role models do not encourage us to help ourselves to grow, change and expand our capacities as human beings. Real self-help means recognising that no one else is responsible for our thoughts and feelings, and that we are only ever victims because we choose to be. Our destiny is always and only in our own hands – despite all apparent evidence which may indicate otherwise. Learning to help ourselves is also a prerequisite to extending a hand of assistance to others. We all need a leg up from time to time, but once there, we are always on our own.

Ajudar-se a si mateix
Desafortunadament, aquestes dues paraules tendeixen a descriure la cultura generalment egoista i materialista en què vivim la majoria de nosaltres. No donen com a resultat l’autoajuda, sinó la dependència. La nostra educació i els nostres models a seguir no ens encoratgen a ajudar-nos a créixer, canviar i expandir les nostres capacitats com a éssers humans. L’autoajuda real vol dir reconèixer que ningú més és responsable dels nostres pensaments i sentiments, i que només som víctimes perquè triem ser-ho. El nostre destí és sempre i només a les nostres pròpies mans, malgrat tota evidència aparent que pugui indicar el contrari. Aprendre a ajudar-nos a nosaltres mateixos és també un requisit previ per estendre una mà d’ajuda als altres. Tots necessitem una ajuda de tant en tant, però un cop allà, sempre estem sols.
Ayudarse a sí mismo
Desafortunadamente, estas dos palabras tienden a describir la cultura generalmente egoísta y materialista en la que vivimos la mayoría de nosotros. No dan como resultado la autoayuda, sino la dependencia. Nuestra educación y nuestros modelos a seguir no nos alientan a ayudarnos a nosotros mismos a crecer, cambiar y expandir nuestras capacidades como seres humanos. La autoayuda real significa reconocer que nadie más es responsable de nuestros pensamientos y sentimientos, y que solo somos víctimas porque elegimos serlo. Nuestro destino está siempre y sólo en nuestras propias manos, a pesar de toda evidencia aparente que pueda indicar lo contrario. Aprender a ayudarnos a nosotros mismos es también un requisito previo para tender una mano de ayuda a los demás. Todos necesitamos una ayuda de vez en cuando, pero una vez allí, siempre estamos solos.

Remember Things of Happiness
When you feel tired, remember things of happiness and you will regain strength.
Recorda les coses de la felicitat
Quan et sentis cansat, recorda coses de felicitat i recobraràs forces.
Recuerda las cosas de la felicidad
Cuando te sientas cansado, recuerda cosas de felicidad y recobrarás fuerzas.
Look Before You Leap
Whatever actions you perform, check the consequences and then perform that action. Then you will never say I don’t know how this happened. I didn’t mean it to happen. If you do not pay attention, lines of tension then become visible on your face.

Mira abans de saltar
Independentment de les accions que facis, verifica les conseqüències i després realitza aquesta acció. Aleshores mai no diràs que no sé com va passar això. No vaig voler que passés. Si no pares atenció, les línies de tensió es fan visibles a la teva cara.
Mira antes de saltar
Independientemente de las acciones que realices, verifica las consecuencias y luego realiza esa acción. Entonces nunca dirás que no sé cómo sucedió esto. No quise que sucediera. Si no prestas atención, las líneas de tensión se hacen visibles en tu rostro.

Happy Christmas
If I remain aware that as fellow human beings we are all part of one family, and that even the smallest of gestures can make a difference in people’s lives, I am always blessed with a caring heart. It takes so little to show that I care yet it can mean so much.
Bon Nadal
Si segueixo sent conscient que, com a éssers humans, tots som part d’una família, i que fins i tot els gestos més petits poden marcar la diferència a la vida de les persones, sempre seré beneït amb un cor solidari. Cal tan poc per demostrar que m’importa, però pot significar molt.
Feliz Navidad
Si sigo siendo consciente de que, como seres humanos, todos somos parte de una familia, y que incluso los gestos más pequeños pueden marcar la diferencia en la vida de las personas, siempre seré bendecido con un corazón solidario. Se necesita tan poco para demostrar que me importa, pero puede significar mucho.

Learn a Lesson
Instead of being afraid of situations, consider them to be your teacher and learn a lesson from them.
Aprèn una lliçó
En lloc de tenir por de les situacions, considera-les com la teva mestra i aprèn una lliçó.
Aprende una lección
En lugar de tener miedo a las situaciones, considéralas como tu maestra y aprende una lección de ellas.

Power Of Protection
Do you need protection? Are you strong enough to protect yourself? Cultivating self awareness allows me to see how I have the inner power to choose my feelings regardless of what others say or do.
Poder de protecció
Necessites protecció? Ets prou fort per protegir-te? Conrear l’autoconsciència em permet veure com tinc el poder interior d’escollir els meus sentiments sense importar allò que diguin o facin els altres.
Poder de protección
¿Necesitas protección? ¿Eres lo suficientemente fuerte para protegerte? Cultivar la autoconciencia me permite ver cómo tengo el poder interior de elegir mis sentimientos sin importar lo que digan o hagan los demás.

Celebration
Everyday is a celebration because instead of waiting for happy endings, we open our eyes to the wonder of life, to see the humour and magic in each moment. Delighted in the way things turn out, amazed at the beauty of it all.
Celebració
Cada dia és una celebració perquè en comptes d’esperar finals feliços, obrim els ulls a la meravella de la vida, a veure l’humor i la màgia a cada moment. Encantat de com resulten les coses, sorprès de la bellesa de tot.
Celebración
Cada día es una celebración porque en vez de esperar finales felices, abrimos los ojos a la maravilla de la vida, a ver el humor y la magia en cada momento. Encantado de cómo resultan las cosas, asombrado de la belleza de todo.

Self – Sovereignty
Subservience to my negativity is a very precarious existence as I can never be sure how well I will handle a difficult situation. With practice it is possible to create appreciative and compassionate thoughts; then I no longer need to indulge in resentment, bitterness or dislike. Training myself to react calmly and wisely offers enormouse dividends. Let me talk to myself silently with love and encouragement, balanced with firmness, and like the wise old sovereigns of fairy stories, let me rule the inner kingdom of my mind with benevolence.

Auto – Sobirania
La submissió a la meva negativitat és una existència molt precària ja que mai puc estar segur de què tan bé manejaré una situació difícil. Amb la pràctica és possible crear pensaments apreciatius i compassius; aleshores ja no necessito complaure’m en el ressentiment, l’amargor o l’aversió. Entrenar-me per reaccionar amb calma i saviesa ofereix enormes dividends. Em permeto parlar-me a mi mateix en silenci amb amor i alè, equilibrat amb fermesa, i com els savis vells sobirans dels contes de fades, governo el regne interior de la meva ment amb benvolença.
Auto – Soberanía
La sumisión a mi negatividad es una existencia muy precaria ya que nunca puedo estar seguro de qué tan bien manejaré una situación difícil. Con la práctica es posible crear pensamientos apreciativos y compasivos; entonces ya no necesito complacerme en el resentimiento, la amargura o la aversión. Entrenarme para reaccionar con calma y sabiduría ofrece enormes dividendos. Me permito hablarme a mí mismo en silencio con amor y aliento, equilibrado con firmeza, y como los sabios viejos soberanos de los cuentos de hadas, gobierno el reino interior de mi mente con benevolencia.

Self-respect
Self-respect is not a matter of what you are doing in your life, but rather of how you are doing it. It requires that you bring quality and virtue into each action, whatever that action may be.
Respecte a tu mateix
El respecte per un mateix no és una qüestió del que estàs fent a la teva vida, sinó de com ho estàs fent. Requereix que portis qualitat i virtut a cada acció, sigui quina sigui aquesta acció.
Respeto a ti mismo
El respeto por uno mismo no es una cuestión de lo que estás haciendo en tu vida, sino de cómo lo estás haciendo. Requiere que traigas calidad y virtud a cada acción, cualquiera que sea esa acción.

Good Experiences In Each Moment
Do you remember the importance of the present? In each moment the choice of an experience lies within the soul. When we are aware that we make choices, then we can choose to have good experiences in each moment.
Bones Experiències A Cada Moment
Recordes la importància del present? A cada moment l’elecció d’una experiència és dins de l’ànima. Quan som conscients que fem eleccions, aleshores podem triar tenir bones experiències a cada moment.
Buenas Experiencias En Cada Momento
¿Recuerdas la importancia del presente? En cada momento la elección de una experiencia está dentro del alma. Cuando somos conscientes de que hacemos elecciones, entonces podemos elegir tener buenas experiencias en cada momento.

Contentment
To be content with a little is a great wealth.
Acontentament
Acontentar-se amb poca cosa és una gran riquesa.
Contentamiento
Contentarse con poco es una gran riqueza.

Love
Love is such a magnet, that it brings even those who defame close.
Amor
L’amor és un imant tal, que apropa fins i tot aquells que difamen.
Amor
El amor es un imán tal, que acerca incluso a aquellos que difaman.

Love Emerges
When I combine good wishes with the words I speak, love emerges. Whatever is spoken with love is free from selfishness and negativity and has a powerful effect on others.
L’amor emergeix
Quan combino els bons desitjos amb les paraules que pronuncio, sorgeix l’amor. Qualsevol cosa que es parli amb amor és lliure d’egoisme i negativitat i té un efecte poderós en els altres.
El amor emerge
Cuando combino los buenos deseos con las palabras que pronuncio, surge el amor. Cualquier cosa que se hable con amor está libre de egoísmo y negatividad y tiene un efecto poderoso en los demás.

Forgiveness
Why is it hard to forgive others? Usually because we believe that they are 90% to blame for the problem, that I am not as bad as they are. So I start to carry the load of other people’s actions. If my ego is too hurt, I will have the sense of correction, of justice: ‘I know I am right’, ‘That is not fair’. But if I start to forgive from the heart, sincerely, then this kind of feeling and attitude begins to dissolve. I remain humble and this forgiveness will bring me closer to others.
Then I do not carry regrets or anger, I just let go and remain light.

Perdó
Per què és difícil perdonar els altres? Generalment perquè creiem que tenen el 90% de la culpa del problema, que jo no sóc tan dolent com ells. Aleshores començo a portar la càrrega de les accions d’altres persones. Si el meu ego està massa ferit, tindré el sentit de la correcció, de la justícia: ‘Sé que tinc raó’, ‘Això no és just’. Però si començo a perdonar de cor, sincerament, aleshores aquest tipus de sentiment i actitud comença a dissoldre’s. Continuo sent humil i aquest perdó m’acostarà als altres. Aleshores no porto penediments ni ira, simplement em deixo anar i romanc lleuger.
Perdón
¿Por qué es difícil perdonar a los demás? Generalmente porque creemos que ellos tienen el 90% de la culpa del problema, que yo no soy tan malo como ellos. Entonces empiezo a llevar la carga de las acciones de otras personas. Si mi ego está demasiado herido, tendré el sentido de la corrección, de la justicia: ‘Sé que tengo razón’, ‘Eso no es justo’. Pero si empiezo a perdonar de corazón, sinceramente, entonces este tipo de sentimiento y actitud comienza a disolverse. Sigo siendo humilde y este perdón me acercará a los demás. Entonces no llevo arrepentimientos ni ira, simplemente me suelto y permanezco liviano.
Best Help We Can Give
To help others discover their talents is the best help we can give. Sometimes people are unaware of their talents, or afraid to use them. But if we do not use the gifts we have been given, we can never be truly happy. Throughout our lives, people help us grow. As we grow older, we can help others too.

La millor ajuda que podem brindar
Ajudar els altres a descobrir els seus talents és la millor ajuda que podem brindar. De vegades les persones no són conscients dels seus talents o tenen por de fer-los servir. Però si no fem servir els dons que se’ns han donat, mai no podrem ser veritablement feliços. Al llarg de la nostra vida, les persones ens ajuden a créixer. A mesura que envellim, també podem ajudar els altres.
La mejor ayuda que podemos brindar
Ayudar a otros a descubrir sus talentos es la mejor ayuda que podemos brindar. A veces las personas no son conscientes de sus talentos o tienen miedo de usarlos. Pero si no usamos los dones que se nos han dado, nunca podremos ser verdaderamente felices. A lo largo de nuestra vida, las personas nos ayudan a crecer. A medida que envejecemos, también podemos ayudar a los demás.

Manners
When we encounter good manners, we feel that some deeper part of us has been honoured. Truly, none of us deserves anything less.
Modals
Quan trobem bones maneres, sentim que s’ha honrat una part més profunda de nosaltres. En veritat, cap de nosaltres no mereix menys.
Modales
Cuando encontramos buenos modales, sentimos que se ha honrado una parte más profunda de nosotros. En verdad, ninguno de nosotros merece menos.
Truth Will Be Revealed
If we ever find ourselves arguing to prove ourselves right, we are not truly stable. Of course, it may be necessary to clarify something for accuracy, but it should never be necessary to argue with stubbornness. If we argue, it means we are not convinced about the truth.

La veritat serà revelada
Si mai ens trobem discutint per demostrar que tenim raó, no som veritablement estables. Per descomptat, pot ser necessari aclarir alguna cosa per a la precisió, però mai no ha de ser necessari discutir amb tossuderia. Si discutim, vol dir que no estem convençuts de la veritat.
La verdad será revelada
Si alguna vez nos encontramos discutiendo para demostrar que tenemos razón, no somos verdaderamente estables. Por supuesto, puede ser necesario aclarar algo para la precisión, pero nunca debe ser necesario discutir con terquedad. Si discutimos, significa que no estamos convencidos de la verdad.

Honesty
Honesty is to speak that which is thought and to do that which is spoken. There are no contradictions or discrepancies in thoughts, words or actions.
Honestedat
Honestedat és parlar allò que es pensa i fer allò que es parla. No hi ha contradiccions o discrepàncies en pensaments, paraules o accions.
Honestidad
Honestidad es hablar lo que se piensa y hacer lo que se habla. No hay contradicciones o discrepancias en pensamientos, palabras o acciones.

Simplicity
Complications seem to be an inevitable by-product of modern living. Simplicity gives birth to inspirations. Keeping my own mind calm and clear is the easiest method to sort out messy situations. Maintaining a balance of living simply yet comfortably, and only using what I really need of the earth’s resources, I will always have abundance in my life.
Senzillesa
Les complicacions semblen ser un subproducte inevitable de la vida moderna. La simplicitat dóna naixement a les inspiracions. Mantenir la meva pròpia ment tranquil·la i clara és el mètode més fàcil per resoldre situacions complicades. Mantenint un equilibri de vida simple però còmoda, i usant només el que realment necessito dels recursos de la terra, sempre tindré abundància a la meva vida.
Sencillez
Las complicaciones parecen ser un subproducto inevitable de la vida moderna. La simplicidad da nacimiento a las inspiraciones. Mantener mi propia mente tranquila y clara es el método más fácil para resolver situaciones complicadas. Manteniendo un equilibrio de vida simple pero cómoda, y usando solo lo que realmente necesito de los recursos de la tierra, siempre tendré abundancia en mi vida.

Power Of Blessings
The power of blessings changes the fire of adverse situations into water.
Poder de les benediccions
El poder de les benediccions canvia el foc de les situacions adverses en aigua.
Poder de las bendiciones
El poder de las bendiciones cambia el fuego de las situaciones adversas en agua.

Too Much Thinking
The biggest disease of the mind is over-thinking, especially too much thinking about others.Thinking too much is like eating too much. The heaviness makes it impossible to remain light and flexible.
Pensar massa
La malaltia més gran de la ment és pensar massa, especialment pensar massa en els altres. Pensar massa és com menjar massa. La pesadesa fa que sigui impossible romandre lleuger i flexible.
Pensar demasiado
La mayor enfermedad de la mente es pensar demasiado, especialmente pensar demasiado en los demás. Pensar demasiado es como comer demasiado. La pesadez hace que sea imposible permanecer ligero y flexible.

Communication
The one who knows the art of connecting to others is successful. When someone is not behaving well, we tend to alter our attitude, response and behaviour toward that person. We wait for the other person to change, before changing ourselves.
Comunicació
Qui coneix l’art de connectar-se amb els altres té èxit. Quan algú no s’està portant bé, tendim a alterar la nostra actitud, resposta i comportament cap a aquesta persona. Esperem que l’altra persona canviï, abans de canviar-nos nosaltres mateixos.
Comunicación
El que conoce el arte de conectarse con los demás tiene éxito. Cuando alguien no se está portando bien, tendemos a alterar nuestra actitud, respuesta y comportamiento hacia esa persona. Esperamos a que la otra persona cambie, antes de cambiarnos a nosotros mismos.

A %d bloguers els agrada això: