luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK junio -2022-

No Free Gifts In Life
Before I get any kind of advancement or promotion in life I need to have earned the right to it. There are no free gifts in life nor are there any short cuts to success of a lasting nature.

No hi ha regals gratuïts a la vida
Abans d’obtenir qualsevol avenç o promoció a la vida, necessito haver-me guanyat el dret a això. No hi ha obsequis a la vida ni dreceres per a l’èxit de naturalesa duradora.
No hay regalos gratis en la vida
Antes de obtener cualquier tipo de avance o promoción en la vida, necesito haberme ganado el derecho a ello. No hay obsequios en la vida ni atajos para el éxito de naturaleza duradera.
On Making Mistakes
Mistakes matter. How you recover from them matters even more. The best way to handle a mistake is to learn from the mistake. Then you’ll not repeat it nor ever be paralysed by the fear of making another mistake.

Sobre cometre errors
Els errors importen. Com te’n recuperes és encara més important. La millor manera de manejar un error és aprendre de l’error. Aleshores no ho repetiràs ni et paralitzaràs mai per la por de cometre un altre error.
Sobre cometer errores
Los errores importan. Cómo te recuperas de ellos es aún más importante. La mejor manera de manejar un error es aprender del error. Entonces no lo repetirás ni te paralizarás nunca por el miedo a cometer otro error.
The Power Of Goodwill
Having benevolent feelings for all generates goodwill. The power of goodwill makes the impossible possible.

El poder de la bona voluntat
Tenir sentiments benvolents per tothom genera bona voluntat. El poder de la bona voluntat fa possible allò impossible.
El poder de la buena voluntad
Tener sentimientos benevolentes por todos genera buena voluntad. El poder de la buena voluntad hace posible lo imposible.
Spiritual Love
Just as a kite flies high, held only by a string, our intellect can rise to the heights of wisdom, pulled only by the thread of spiritual love.
Amor espiritual
Així com un estel vola alt, sostingut només per una corda, el nostre intel·lecte pot elevar-se a les altures de la saviesa, estirat només pel fil de l’amor espiritual.

Amor espiritual
Así como una cometa vuela alto, sostenida solo por una cuerda, nuestro intelecto puede elevarse a las alturas de la sabiduría, tirado solo por el hilo del amor espiritual.
No Complaining
If you approach life complaining about what’s missing then you’ll be dissatisfied.
Sense queixar-se
Si t’acostes a la vida queixant-te del que falta, aleshores estaràs insatisfet.

Sin quejarse
Si te acercas a la vida quejándote de lo que falta, entonces estarás insatisfecho.
Harmony
Even when another person seems a world apart from you: find a bridge.

Harmonia
Fins i tot quan una altra persona sembli un món a part de tu: troba un pont.
Armonía
Incluso cuando otra persona parezca un mundo aparte de ti: encuentra un puente.
Trustee Consciousness
The idea of possession lies at the heart of all fear, war and conflict. Instead choose the relationship of a trustee. Everything comes to us in trust, for us to use and then to set it free.

Consciència del fideïcomissari
La idea de possessió es troba al cor de tota por, guerra i conflicte. En canvi, trieu la relació d’un fideïcomissari. Tot ve a nosaltres en confiança, perquè ho usem i després ho alliberem.
Conciencia del fideicomisario
La idea de posesión se encuentra en el corazón de todo miedo, guerra y conflicto. En su lugar, elija la relación de un fideicomisario. Todo viene a nosotros en confianza, para que lo usemos y luego lo liberemos.

With or Without Ego | Day 21
With ego, you lash out when someone insults, disagrees or criticises you. Without ego, you’re able to accept your flaws without compromising your self worth.

Amb o Sense Ego | dia 21
Amb ego, ataques quan algú t’insulta, no hi està d’acord o et critica. Sense ego, pots acceptar els defectes sense comprometre la teva autoestima.
Con o Sin Ego | día 21
Con ego, atacas cuando alguien te insulta, no está de acuerdo o te critica. Sin ego, puedes aceptar tus defectos sin comprometer tu autoestima.
Accumulate a stock of pure and positive thoughts
Meditation allows us to accumulate a stock of pure and positive thoughts, this will easily and automatically finish all waste and negativity. Where there is light darkness does not exist, in the same way, wasteful and negative thoughts are just a lack of a pure and positive state of mind.

Acumuli un estoc de pensaments purs i positius.
La meditació ens permet acumular un estoc de pensaments purs i positius, això acabarà fàcilment i automàticament amb tot malbaratament i negativitat. On hi ha llum, la foscor no existeix, de la mateixa manera, els pensaments negatius i malbaratadors només són la manca d’un estat mental pur i positiu.
Acumule un stock de pensamientos puros y positivos.
La meditación nos permite acumular un stock de pensamientos puros y positivos, esto terminará fácil y automáticamente con todo desperdicio y negatividad. Donde hay luz, la oscuridad no existe, de la misma manera, los pensamientos negativos y derrochadores son solo la falta de un estado mental puro y positivo.
Be Creative
Every day is an opportunity to be creative – the canvas is your mind, the brushes and colours are your thoughts and feelings, the panorama is your story, the complete picture is a work of art called, ‘my life’. Be careful what you put on the canvas of your mind today – it matters.

Ser creatiu
Cada dia és una oportunitat per ser creatiu: el llenç és la teva ment, els pinzells i els colors són els teus pensaments i sentiments, el panorama és la teva història, la imatge completa és una obra d’art anomenada “la meva vida”. Vés amb compte amb el que poses al llenç de la teva ment avui, és important.
Ser creativo
Cada día es una oportunidad para ser creativo: el lienzo es tu mente, los pinceles y los colores son tus pensamientos y sentimientos, el panorama es tu historia, la imagen completa es una obra de arte llamada “mi vida”. Ten cuidado con lo que pones en el lienzo de tu mente hoy, es importante.

Your attitude creates the atmosphere
Your attitude is the result of the way you think and feel.

La teva actitud crea l’ambient.
La teva actitud és el resultat de la manera com penses i sents.
Tu actitud crea el ambiente.
Tu actitud es el resultado de la forma en que piensas y sientes.
Charity
To make others dependant on you is not an act of charity.

Caritat
Fer que altres depenguin de tu no és un acte de caritat.
Caridad
Hacer que otros dependan de ti no es un acto de caridad.
Unconditionally Accept
We all find occasion to reject and resist another person. We all like to put up a fight against anything we dislike on the evening news as we spectate the world. But we forget that when we decide we will resist something or somebody, either mentally or physically, we only empower the object of our resistance, either in reality or in our own minds.

Acceptar incondicionalment
Tots trobem ocasions per rebutjar i resistir una altra persona. A tots ens agrada lluitar contra qualsevol cosa que no ens agradi a les notícies de la nit mentre mirem el món. Però oblidem que quan decidim resistir alguna cosa o algú, ja sigui mental o físicament, només potenciem l’objecte de la nostra resistència, ja sigui a la realitat o a les nostres pròpies ments.
Aceptar incondicionalmente
Todos encontramos ocasiones para rechazar y resistir a otra persona. A todos nos gusta pelear contra cualquier cosa que no nos guste en las noticias de la noche mientras miramos al mundo. Pero olvidamos que cuando decidimos resistir algo o alguien, ya sea mental o físicamente, solo potenciamos el objeto de nuestra resistencia, ya sea en la realidad o en nuestras propias mentes.
An Ancient Peace
There is a silence into which the world cannot intrude. There is an ancient peace you carry in your heart and have not lost. There is a love you have missed for so long and will always come back to.

Una pau antiga
Hi ha un silenci en què el món no es pot ficar. Hi ha una pau antiga que portes al teu cor i no has perdut. Hi ha un amor que has estranyat durant tant de temps i al qual sempre tornaràs.
Una paz antigua
Hay un silencio en el que el mundo no puede entrometerse. Hay una paz antigua que llevas en tu corazón y no has perdido. Hay un amor que has extrañado durante tanto tiempo y al que siempre volverás.
Dream On
Why have we forgotten how to dream? With our innocence gone, and the entertainment industry doing all the work for us, we quickly lose our capacity to dream possible futures. Stop. Close your eyes. And dream again. Put the stars in your dreams. And then reach for them. No need to struggle. Simply nurture the dream, sustain the vision, and watch it come true. It must, it’s the law.

Somiar amb
Per què hem oblidat com somiar? Amb la nostra innocència desapareguda i la indústria de l’entreteniment fent tota la feina per nosaltres, perdem ràpidament la nostra capacitat de somiar futurs possibles. Atura’t. Tanca els teus ulls. I torna a somiar. Posa les estrelles als teus somnis. I després aconsegueix-les. No cal lluitar. Simplement cultiva el somni, sosté la visió i observa com es fa realitat. És així, és la llei.
Soñar en
¿Por qué hemos olvidado cómo soñar? Con nuestra inocencia desaparecida y la industria del entretenimiento haciendo todo el trabajo por nosotros, perdemos rápidamente nuestra capacidad de soñar futuros posibles. Detente. Cierra tus ojos. Y vuelve a soñar. Pon las estrellas en tus sueños. Y luego alcánzalas. No hay necesidad de luchar. Simplemente cultiva el sueño, sostén la visión y observa cómo se hace realidad. Es así, es la ley.

Co-operation | Day 16
To be co-operative means to have a quiet eye for what is needed and contribute accordingly. To be a support at the right time, in the right place.

Cooperació | dia 16
Ser cooperatiu vol dir estar atent al que es necessita i contribuir en conseqüència. Ser un suport en el moment adequat, al lloc adequat.
Cooperación | día 16
Ser cooperativo significa estar atento a lo que se necesita y contribuir en consecuencia. Ser un apoyo en el momento adecuado, en el lugar adecuado.
Lesson on how to stay peaceful
Think about all the things that worry you. Write them down on a piece of paper.

Lliçó sobre com romandre en pau
Pensa en totes les coses que et preocupen. Escriu-les en un full de paper.
Lección sobre cómo permanecer en paz
Piensa en todas las cosas que te preocupan. Escríbelas en una hoja de papel.
Patience | Day 15
Patience is your willingness to let time and life move forward at their own pace, without losing sight of your destination. When there’s no rush, no hurry, out goes anxiety, in comes peace of mind.

Paciència | Dia 15
La paciència és la teva disposició a deixar que el temps i la vida avancin al seu propi ritme, sense perdre de vista el teu destí. Quan no hi ha pressa, no hi han presses, se’n va l’ansietat, entra la tranquil·litat.
Paciencia | Día 15
La paciencia es tu disposición a dejar que el tiempo y la vida avancen a su propio ritmo, sin perder de vista tu destino. Cuando no hay prisa, no hay apresuramiento, sale la ansiedad, entra la tranquilidad.
Transformation
Transformation in vision and consciousness will automatically create favourable circumstances.

Transformació
La transformació a la visió i la consciència crearà automàticament circumstàncies favorables.
Transformación
La transformación en la visión y la conciencia creará automáticamente circunstancias favorables.
Generosity
Do not hide the treasures in your heart in fear that they will be stolen – instead share them and find they multiply.

Generositat
No amaguis els tresors al teu cor per temor que te’ls robin; en canvi, comparteix-los i veuràs que es multipliquen.
Generosidad
No escondas los tesoros en tu corazón por temor a que te los roben; en cambio, compártelos y verás que se multiplican.
Humility
Humility grows a little more each time I step away from my own feelings and opinions and genuinely listen to the experience of another human being. Humility is dedication to the extent that no acknowledgement is sought for the self.

Humilitat
La humilitat creix una mica més cada cop que m’allunyo dels meus propis sentiments i opinions i escolto genuïnament l’experiència d’un altre ésser humà. La humilitat és entrega en la mesura que no es busca el reconeixement d’un mateix.
Humildad
La humildad crece un poco más cada vez que me alejo de mis propios sentimientos y opiniones y escucho genuinamente la experiencia de otro ser humano. La humildad es entrega en la medida en que no se busca el reconocimiento de uno mismo.
Peaceful Mind
Learn how to keep your mind peaceful by feeding good thoughts to your mind. Let your mind rest.. let it be restful… not restless. Remember: my mind is my own. I mustn’t let my mind cause me distress. I cannot slap my mind (suppress the mind) – I have to give it love. By giving your own mind love you will make it peaceful.

Ment pacífica
Aprèn a mantenir la teva ment en pau alimentant la teva ment amb bons pensaments. Deixa que la teva ment descansi… deixa que estigui tranquil·la… no inquieta. Recorda: la meva ment és meva. No he de deixar que la meva ment em causi angoixa. No puc bufetejar la meva ment (suprimir la ment), he de donar-li amor. En donar amor a la teva pròpia ment, la faràs pacífica.
Mente pacífica
Aprende a mantener tu mente en paz alimentando tu mente con buenos pensamientos. Deja que tu mente descanse… deja que esté tranquila… no inquieta. Recuerda: mi mente es mía. No debo dejar que mi mente me cause angustia. No puedo abofetear mi mente (suprimir la mente), tengo que darle amor. Al darle amor a tu propia mente, la harás pacífica.
Cheerfulness
Cheerfulness keeps up the spirit of the one who possesses it, and brings a smile to the lips of others. Cheerfulness becomes like a magnet of goodwill.

Alegria
L’alegria manté l’esperit de qui la posseeix i porta un somriure als llavis dels altres. L’alegria es torna com un imant de bona voluntat.
Alegría
La alegría mantiene el espíritu de quien la posee y trae una sonrisa a los labios de los demás. La alegría se vuelve como un imán de buena voluntad.
Add fun to your life | Day13
Waking up energised and excited about tackling challenges is a sign that you have the ‘fun factor’ in your life. When you’re having ‘fun’, you’re curious enough to actively explore life. And then, nothing is impossible or off limits.

Afegeix diversió a la teva vida | dia13
Despertar-se amb energia i entusiasme per enfrontar els desafiaments és un senyal que tens el “factor divertit” a la teva vida. Quan et diverteixes, ets prou curiós per explorar activament la vida. I després res no és impossible o està fora dels límits.
Añade diversión a tu vida | dia13
Despertarse con energía y entusiasmo por enfrentar los desafíos es una señal de que tienes el “factor divertido” en tu vida. Cuando te diviertes, eres lo suficientemente curioso como para explorar activamente la vida. Y luego, nada es imposible o está fuera de los límites.

Spirituality in Daily Life
Spirituality is not a luxury, something for people who have nothing else to do but sit around and meditate. In fact, it is the lack of spirituality in daily life that is causing the breakdown and destruction of our planet and our civilisation.

Espiritualitat a la vida diària
L’espiritualitat no és un luxe, una cosa per a persones que no tenen res més a fer que seure i meditar. De fet, és la manca d’espiritualitat a la vida diària el que està causant el col·lapse i la destrucció del nostre planeta i la nostra civilització.
Espiritualidad en la vida diaria
La espiritualidad no es un lujo, algo para personas que no tienen nada más que hacer que sentarse y meditar. De hecho, es la falta de espiritualidad en la vida diaria lo que está causando el colapso y la destrucción de nuestro planeta y nuestra civilización.
Respect
Have the heart to forgive souls for being who they are not, and the respect that inspires souls to become who they are.

Respecte

Tingues el cor per perdonar les ànimes per ser els qui no són, i el respecte que inspira les ànimes a convertir-se en els qui són.
Respeto
Ten el corazón para perdonar a las almas por ser quienes no son, y el respeto que inspira a las almas a convertirse en quienes son.
Determination
Determination is an essential quality to nurture if I am to continue on my spiritual journey. No matter how much enthusiasm I have or how clear my aim is, without determination I will give up sooner or later.

Determinació
La determinació és una qualitat essencial per nodrir si continuaré en el meu viatge espiritual. No importa quant entusiasme tingui o com clar sigui el meu objectiu, sense determinació em rendiré tard o d’hora.
Determinación
La determinación es una cualidad esencial para nutrir si voy a continuar en mi viaje espiritual. No importa cuánto entusiasmo tenga o cuán claro sea mi objetivo, sin determinación me rendiré tarde o temprano.
Cheerfulness
The one who possesses cheerfulness becomes like a magnet of goodwill.

Alegria
Qui posseeix alegria es torna com un imant de bona voluntat.
Alegría
El que posee alegría se vuelve como un imán de buena voluntad.

A %d bloguers els agrada això: