luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK del dia -abril 2021

Puigcerdà 1-1-2015 antic camí a Llívia
Meditación Raja Yoga: La conciencia de ser un depositario, con Guillermo  Simó - YouTube

The Consciousness of Trustee
Everything comes to us in trust, for us to use and then to set it free. The consciousness of trustee sets us free of the tension of grasping and guarding. To see ourselves as trustees of everything that we receive, including our bodies, encourages our innate capacity to ‘care for with dignity’.
La consciència del dipositari
Tot ens arriba en confiança, perquè ho usem i després ho alliberem. La consciència de fideïcomissari ens allibera de la tensió de aferrar i protegir-nos. Veure’ns a nosaltres mateixos com a dipositaris de tot el que rebem, inclòs el nostre cos, fomenta la nostra capacitat innata de “tenir-ne cura amb dignitat”.
La conciencia del depositario
Todo nos llega en confianza, para que lo usemos y luego lo liberemos. La conciencia de fideicomisario nos libera de la tensión de aferrarnos y protegernos. Vernos a nosotros mismos como depositarios de todo lo que recibimos, incluido nuestro cuerpo, fomenta nuestra capacidad innata de “cuidar con dignidad”.

The Soul of Midnight Special - Best Soul Music Performances of the 70s -  Time Life

Special Soul
A special soul is one who only sees and speaks of specialities.
Ànima especial
Una ànima especial és aquella que només veu i parla d’especialitats.
Alma especial
Un alma especial es aquella que solo ve y habla de especialidades.
Gentleness
Non-violence is a very deep philosophy. Not only does it require me to harm no one physically, but also to avoid harming anyone’s self-respect. Such an ethic requires tremendous awareness and sensitvity. When I have learned to be gentle with myself, I can be the same with others.

Dolçor
La no-violència és una filosofia molt profunda. No només requereix que no es malmeti a ningú físicament, sinó també que s’eviti danyar el respecte propi d’algú. Tal ètica requereix una tremenda consciència i sensibilitat. Quan he après a ser amable amb mi mateix, puc ser igual amb els altres.
Dulzura
La no violencia es una filosofía muy profunda. No solo requiere que no lastime a nadie físicamente, sino también que evite dañar el respeto propio de alguien. Tal ética requiere una tremenda conciencia y sensibilidad. Cuando he aprendido a ser amable conmigo mismo, puedo ser igual con los demás.

Happiness, Health, Wealth and Success!

Happiness is the Fruit of Wealth
Happiness is the Fruit of Wealth. But of what wealth?
La felicitat és el fruit de la riquesa
La felicitat és el fruit de la riquesa. Però de què riquesa?
La felicidad es el fruto de la riqueza
La felicidad es el fruto de la riqueza. ¿Pero de qué riqueza?

Soul Consciousness
Spiritual awareness (soul-consciousness) is cultivated through deliberate practice and only those who have understood the need for this kind of true, inner, self-respect will make the effort. Difficulties will arise to test your resolve for self-upliftment – physical illness, relationships, memories of the past, and so on. Yet with patience and introspection, you will come to see how these very tests are the means to strengthen your spiritual identity.

Inspirations

Consciència de l’ànima
La consciència espiritual (consciència de l’ànima) es conrea a través de la pràctica deliberada i només aquells que han comprès la necessitat d’aquest tipus de veritable respecte per un mateix interior faran l’esforç. Sorgiran dificultats per posar a prova la teva determinació d’elevar-se a si mateix: malalties físiques, relacions, records del passat, etc. No obstant això, amb paciència i introspecció, arribaràs a veure com aquestes mateixes proves són els mitjans per enfortir la teva identitat espiritual.
Conciencia del alma
La conciencia espiritual (conciencia del alma) se cultiva a través de la práctica deliberada y solo aquellos que han comprendido la necesidad de este tipo de verdadero respeto por uno mismo interior harán el esfuerzo. Surgirán dificultades para poner a prueba su determinación de elevarse a sí mismo: enfermedades físicas, relaciones, recuerdos del pasado, etc. Sin embargo, con paciencia e introspección, llegará a ver cómo estas mismas pruebas son los medios para fortalecer su identidad espiritual.

Inspirations

Humility Reveals Truth
Humility comes from the understanding that the force behind whatever help you give to others comes not from you but from the power of love.
La humilitat revela la veritat
La humilitat prové de l’enteniment que la força darrere de qualsevol ajuda que brindis als altres no prové de tu, sinó del poder de l’amor.
La humildad revela la verdad
La humildad proviene del entendimiento de que la fuerza detrás de cualquier ayuda que brindes a los demás no proviene de ti, sino del poder del amor.

Inspirations

Power
Give birth to new possibilities through your ability to reach into the future and let go of the past.
Energia
Dóna a llum noves possibilitats a través de la teva capacitat per assolir el futur i deixar enrere el passat.
Energía
Da a luz nuevas posibilidades a través de tu capacidad para alcanzar el futuro y dejar atrás el pasado.
Remind Yourself
If you know a little of yourself, you will have realised that you are more than meets your eyes in the mirror in the morning. What you see is not what you are. You see the form not the content, the body not the soul, the matter not the mind. In quiet and profound moments, we innately know that is true. But we forget. The world tells us and wants us to believe that we are what we see – and we take the easy way out. We believe.

Inspirations

Recorda’t
Si et coneixes una mica a tu mateix, t’hauràs adonat que ets més del que els teus ulls es veuen al mirall al matí. El que veus no és el que ets. Veus la forma, no el contingut, el cos no l’ànima, la matèria no la ment. En moments tranquils i profunds, sabem de manera innata que això és cert. Però ens n’oblidem. El món ens diu i vol que creguem que som el que veiem, i prenem el camí més fàcil. Creiem això.
Recuérdate
Si te conoces un poco a ti mismo, te habrás dado cuenta de que eres más de lo que tus ojos se ven en el espejo por la mañana. Lo que ves no es lo que eres. Ves la forma, no el contenido, el cuerpo no el alma, la materia no la mente. En momentos tranquilos y profundos, sabemos de manera innata que eso es cierto. Pero nos olvidamos. El mundo nos dice y quiere que creamos que somos lo que vemos, y tomamos el camino más fácil. Creemos eso.

RedaDraws on Twitter: "A little commission made for Gjappy - Gjappy the  celestial lion -… "

Ferocious Lions
The habits of guessing and assumption can be like ferocious lions. So do not allow them to run wild.
Lleons ferotges
Els hàbits d’endevinar i suposar poden ser com lleons ferotges. Així que no permetis que es tornin bojos.
Leones feroces
Los hábitos de adivinar y suponer pueden ser como leones feroces. Así que no permitas que se vuelvan locos.

EL PETIT MANUAL DE L'AMABILITAT | Thule Libros Ilustrados

Kindness
Kindness in words creates confidence.
Amabilitat
Amabilitat en paraules crea confiança.
Amabilidad
Amabilidad en palabras crea confianza.
Life’s A Dance
By finding at least one wonderful quality in everyone, your life will become a dance.

The Dance of Life - Edvard Munch — Google Arts & Culture

La vida és un ball
Al trobar al menys una qualitat meravellosa en tots, la teva vida es convertirà en un ball.
La vida es un baile
Al encontrar al menos una cualidad maravillosa en todos, tu vida se convertirá en un baile.
Radiate Light
Each one of us is a walking radiator. Mostly we radiate thoughts and attitudes. From deep within we radiate our state of being, and the essential, original and eternal state of every being is peaceful and loving. But we block and distort this energy with our attachments. Attachments turn love into fear, peace into anger and then distort our attitudes and actions towards others. This is neither relaxing for ourselves, or for those around us. Which is why detachment is the secret to living lightly and lovingly.

35 formas de irradiar Luz a los demás | Compartiendo Luz con Sol

Irradiar llum
Cada un de nosaltres és un radiador errant. Sobretot irradiem pensaments i actituds. Des del més profund irradiem el nostre estat de ser, i l’estat essencial, original i etern de cada ésser és pacífic i amorós. Però bloquegem i distorsionem aquesta energia amb els nostres afeccions. Els aferraments converteixen l’amor en por, la pau en ira i després distorsionen les nostres actituds i accions cap als altres. Això no és relaxant per a nosaltres ni per als que ens envolten. Per això el desinterès és el secret per viure amb lleugeresa i amor.
Irradiar luz
Cada uno de nosotros es un radiador andante. Sobre todo irradiamos pensamientos y actitudes. Desde lo más profundo irradiamos nuestro estado de ser, y el estado esencial, original y eterno de cada ser es pacífico y amoroso. Pero bloqueamos y distorsionamos esta energía con nuestros apegos. Los apegos convierten el amor en miedo, la paz en ira y luego distorsionan nuestras actitudes y acciones hacia los demás. Esto no es relajante para nosotros ni para quienes nos rodean. Por eso el desapego es el secreto para vivir con ligereza y amor.
Gentleness
If trees had souls, the quality most attributable to them would be gentleness.

Centre flors "Dolçor"

Dolçor
Si els arbres tinguessin ànima, la qualitat més atribuïble a ells seria la dolçor.
Dulzura
Si los árboles tuvieran alma, la cualidad más atribuible a ellos sería la dulzura.
Congratulations
To remain cheerful, congratulate the self and congratulate others on their speciality.

27 ideas de FELICITACIONS en 2021 | felicitats, feliz cumpleaños, tarjetas  de feliz cumpleaños

Felicitats
Per mantenir-te alegre, felicita’t a tu mateix i felicita als altres per la seva especialitat.
Felicidades
Para mantenerse alegre, felicítese a sí mismo y felicite a los demás por su especialidad.

Adquiere Una Nueva Perspectiva | Desarrollo Personal

New Perspective

It is easy to create new things, change places or do something different. To keep that sense of newness that creates enthusiasm is more difficult.
Nova perspectiva
És fàcil crear coses noves, canviar de lloc o fer alguna cosa diferent. Mantenir aquesta sensació de novetat que genera entusiasme és més difícil.
Nueva perspectiva
Es fácil crear cosas nuevas, cambiar de lugar o hacer algo diferente. Mantener esa sensación de novedad que genera entusiasmo es más difícil.
Speak Sweetly

Nuevas circunstancias, nueva perspectiva - Mi Casa Organizada

A bitter tongue makes life bitter, a sweet tongue makes life better.
Parla dolçament
Una llengua amarga fa la vida amarga, una llengua dolça fa la vida millor.
Habla dulcemente
Una lengua amarga hace la vida amarga, una lengua dulce hace la vida mejor.
Fire of Anger
Imbibe the virtues of humility and patience and the fire of anger will become cool.

EL DOLOR CRÓNICO Y SU TRATAMIENTO DESDE UNA NUEVA PERSPECTIVA. - Anzoategui

Foc de la ira
Embeu les virtuts de la humilitat i la paciència i el foc de la ira es refredarà.
Fuego de la ira
Embebe las virtudes de la humildad y la paciencia y el fuego de la ira se enfriará.
Anger
Anger causes alot of damage. When someone gets angry, that anger also creates anger in others. It takes two hands to clap. Therefore, if someone gets angry, shower him with flowers.
Ira
La ira causa molt de mal. Quan algú s’enfada, aquest enuig també crea enuig en els altres. Es necessiten dues mans per aplaudir. Per tant, si algú s’enfada, cobreix-lo de flors.
Ira
La ira causa mucho daño. Cuando alguien se enoja, ese enojo también crea enojo en los demás. Se necesitan dos manos para aplaudir. Por lo tanto, si alguien se enoja, cúbrelo de flores.

El enfoque de la perspectiva de género – FRCon

Your Vision
When someone’s feeling low, you can help them restore their self-belief by keeping a firm, clear vision of their goodness and what makes them special.
La teva visió
Quan algú se sent deprimit, pots ajudar-lo a recuperar la confiança en si mateix mantenint una visió clara i ferma de la seva bondat i del que el fa especial.
Tu visión
Cuando alguien se siente deprimido, puedes ayudarlo a recuperar la confianza en sí mismo manteniendo una visión clara y firme de su bondad y de lo que lo hace especial.

Con alegría y sencillez de corazón – Boosco.org

Simplicity
Simplicity is being comfortable with all the circumstances which shape our lives without worrying or making matters complicated.
Senzillesa
La senzillesa és sentir-se còmode amb totes les circumstàncies que donen forma a les nostres vides sense preocupar-nos ni complicar les coses.
Sencillez
La sencillez es sentirse cómodo con todas las circunstancias que dan forma a nuestras vidas sin preocuparnos ni complicar las cosas.

Soledad positiva: Razones por las que la soledad puede ser beneficiosa

A Moment Of Solitude
When I start the day with a moment of solitude and contemplation, even the most crowded schedule runs more smoothly.
Un moment de solitud
Quan comença el dia amb un moment de solitud i contemplació, fins i tot l’horari més concorregut transcorre sense problemes.
Un momento de soledad
Cuando comienzo el día con un momento de soledad y contemplación, incluso el horario más concurrido transcurre sin problemas.

Sesión inspiración en Valle de Iruelas, Ávila - Ivo Sousa fotografía

Truly Precious
More valuable than the things we give to each other are the gifts of virtues we pass on quietly to others through our selfless and noble actions.
Veritablement preciós
Més valuosos que les coses que ens donem els uns als altres són els dons de virtuts que transmetem silenciosament a altres a través de les nostres accions nobles i desinteressades.
Verdaderamente precioso
Más valiosos que las cosas que nos damos unos a otros son los dones de virtudes que transmitimos silenciosamente a otros a través de nuestras acciones nobles y desinteresadas.

Siete razones para atreverte a viajar solo | Revista Viajeros

Journey Of Life
Journey of life is exciting when you challenge your own weaknesses. Some times your enemy teaches you better than your friend.
Viatge de la vida
El viatge de la vida és emocionant quan desafies les teves pròpies debilitats. Algunes vegades el teu enemic t’ensenya millor que el teu amic.
Viaje de la vida
El viaje de la vida es emocionante cuando desafías tus propias debilidades. Algunas veces tu enemigo te enseña mejor que tu amigo.

▷ Los chismes se estrellan contra los oídos inteligentes ⋆ Rincón de la  Psicología

The Influence Of Gossip
I cannot afford to overlook the influence that other people have on me. there are cases where people quarrel, fight and even commit murder because they are influenced by gossip, influenced by the words of others.
La influència de la xafarderia
No em puc permetre passar per alt la influència que altres persones tenen sobre mi; hi ha casos en què les persones es barallen, lluiten i fins i tot cometen assassinats perquè estan influenciades per les xafarderies, influenciat per les paraules d’altres.
La influencia del chisme
No puedo permitirme pasar por alto la influencia que otras personas tienen sobre mí; hay casos en los que las personas se pelean, luchan e incluso cometen asesinatos porque están influenciadas por los chismes, influenciado por las palabras de otros.

Los beneficios de bailar para una vida saludable y feliz | Granvita

Dance In Happiness
The easy way to remain happy is to remain constantly light. Pure thoughts are light and waste thoughts are heavy. Therefore, keep your intellect busy with pure thoughts and you will become light and continue to dance in happiness.
Ballar en felicitat
La forma més fàcil de romandre feliç és romandre constantment lleuger. Els pensaments purs són lleugers i els pensaments de rebuig són pesants. Per tant, mantingues el teu intel·lecte ocupat amb pensaments purs i et tornaràs lleuger i seguiràs ballant de felicitat.
Bailar en la felicidad
La forma más fácil de permanecer feliz es permanecer constantemente ligero. Los pensamientos puros son ligeros y los pensamientos de desperdicio son pesados. Por lo tanto, mantén tu intelecto ocupado con pensamientos puros y te volverás ligero y seguirás bailando de felicidad.

Pin by Beatriz Merida on conciencia | Buddha art, Buddhist mantra, Buddha

Spiritual Tolerance
Tolerance is based on going beyond the superficial things that divide us. It’s the result of turning within and coming to know the Self. If I can deal with my own ego, then my own anger can be resolved.
Tolerància espiritual
La tolerància es basa en anar més enllà de les coses superficials que ens divideixen. És el resultat de tornar-se cap a dins i arribar a conèixer-se a si mateix. Si puc lidiar amb el meu propi ego, llavors la meva pròpia ira pot resoldre.
Tolerancia espiritual
La tolerancia se basa en ir más allá de las cosas superficiales que nos dividen. Es el resultado de volverse hacia adentro y llegar a conocerse a sí mismo. Si puedo lidiar con mi propio ego, entonces mi propia ira puede resolverse.

The Misguided Purpose of Self-Criticism - Mind Mastery

Be Gentle On Yourself
If you make a mistake, be gentle on yourself and encourage yourself to learn from it, let go and move on.
Sigues amable amb tu mateix
Si comets un error, sigues amable amb tu mateix i anima’t a aprendre d’ell, deixa-ho anar i segueix endavant.
Sé amable contigo mismo
Si cometes un error, sé amable contigo mismo y anímate a aprender de él, déjalo ir y sigue adelante.

5 Pasos para decir adiós a un mal hábito - Mejor con Salud

Defeating Bad Habits
Some bad habits are like tyrants – they crowd the head and heart so strongly that under no circumstances do they wish to move. They have enjoyed their undisputed reign over us and will not depart easily.
Derrotar els mals hàbits
Alguns mals hàbits són com tirans: comprimeixen el cap i el cor amb tanta força que sota cap circumstància volen moure’s. Han gaudit del seu indiscutible regnat sobre nosaltres i no se n’aniran fàcilment.
Derrotar los malos hábitos
Algunos malos hábitos son como tiranos: comprimen la cabeza y el corazón con tanta fuerza que bajo ninguna circunstancia desean moverse. Han disfrutado de su indiscutible reinado sobre nosotros y no se irán fácilmente.

No es esto, coraje... | Desde Poligonesia | Un blog de Esther Sánchez

Courage
Courage is taking a step forward into an area of difficulty without a solution in mind, trusting that whatever help you need will become available.
Coratge
Coratge és fer un pas endavant cap a una àrea de dificultat sense una solució en ment, confiant que qualsevol ajuda que necessiti estarà disponible.
Coraje
Coraje es dar un paso adelante hacia un área de dificultad sin una solución en mente, confiando en que cualquier ayuda que necesite estará disponible.

Cherished Soul
Greet life with enthusiasm and confidence by constantly maintaining the awareness of how cherished you are.
Ànima apreciada
Saluda a la vida amb entusiasme i confiança mantenint constantment la consciència de l’apreciat que ets.
Alma apreciada
Saluda a la vida con entusiasmo y confianza manteniendo constantemente la conciencia de lo apreciado que eres.

A %d bloguers els agrada això: