luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pensamiento bk enero -2020-

Forgiveness
Why is it hard to forgive others? Usually because we believe that they are 90% to blame for the problem, that I am not as bad as they are. So I start to carry the load of other people’s actions. If my ego is too hurt, I will have the sense of correction, of justice: ‘I know I am right’, ‘That is not fair’. But if I start to forgive from the heart, sincerely, then this kind of feeling and attitude begins to dissolve. I remain humble and this forgiveness will bring me closer to others. Then I do not carry regrets or anger, I just let go and remain light.
baixaPerdó
Per què és difícil perdonar els altres? En general, perquè creiem que són 90% els culpables del problema, que no sóc tan dolent com ells. Així que començo a carregar amb la càrrega de les accions d’altres persones. Si el meu ego està massa ferit, tindré la sensació de correcció, de justícia: “Sé que tinc raó”, “Això no és just”. Però si començo a perdonar sincerament des del cor, llavors aquest tipus de sentiment i actitud comença a dissoldre’s. Segueixo sent humil i aquest perdó m’aproparà als altres. Llavors no porto penediments o enuig, simplement ho deixo anar i em mantinc lleuger.
Perdón
¿Por qué es difícil perdonar a los demás? Por lo general, porque creemos que son 90% los culpables del problema, que no soy tan malo como ellos. Así que empiezo a cargar con la carga de las acciones de otras personas. Si mi ego está demasiado herido, tendré la sensación de corrección, de justicia: “Sé que tengo razón”, “Eso no es justo”. Pero si comienzo a perdonar sinceramente desde el corazón, entonces este tipo de sentimiento y actitud comienza a disolverse. Sigo siendo humilde y este perdón me acercará a los demás. Entonces no llevo arrepentimientos o enojo, simplemente lo dejo ir y permanezco liviano.

Best Help We Can Give
To help others discover their talents is the best help we can give. Sometimes people are unaware of their talents, or afraid to use them. But if we do not use the gifts we have been given, we can never be truly happy. Throughout our lives, people help us grow. As we grow older, we can help others too.

imagesLa millor ajuda que podem donar

Ajudar a altres a descobrir els seus talents és la millor ajuda que podem oferir. A vegades les persones desconeixen els seus talents o temen usar-los. Però si no fem servir els regals que ens han donat, mai podrem ser realment feliços. Al llarg de les nostres vides, les persones ens ajuden a créixer. A mesura que envellim, podem ajudar a altres també.
La mejor ayuda que podemos dar
Ayudar a otros a descubrir sus talentos es la mejor ayuda que podemos brindar. A veces las personas desconocen sus talentos o temen usarlos. Pero si no usamos los regalos que nos han dado, nunca podremos ser realmente felices. A lo largo de nuestras vidas, las personas nos ayudan a crecer. A medida que envejecemos, podemos ayudar a otros también.

Manners
When we encounter good manners, we feel that some deeper part of us has been honoured. Truly, none of us deserves anything less.
unnamedBones maneres
Quan trobem bones maneres, sentim que una part més profunda de nosaltres ha estat honrada. En veritat, cap de nosaltres mereix menys.
Modales
Cuando encontramos buenos modales, sentimos que una parte más profunda de nosotros ha sido honrada. En verdad, ninguno de nosotros merece menos.

Truth Will Be Revealed
If we ever find ourselves arguing to prove ourselves right, we are not truly stable. Of course, it may be necessary to clarify something for accuracy, but it should never be necessary to argue with stubbornness. If we argue, it means we are not convinced about the truth.
XmKNLa veritat serà revelada
Si alguna vegada ens trobem discutint per demostrar que tenim raó, no som veritablement estables. Per descomptat, pot ser necessari aclarir alguna cosa per a més precisió, però mai hauria de ser necessari discutir amb tossuderia. Si discutim, vol dir que no estem convençuts de la veritat.
La verdad será revelada
Si alguna vez nos encontramos discutiendo para demostrar que tenemos razón, no somos verdaderamente estables. Por supuesto, puede ser necesario aclarar algo para mayor precisión, pero nunca debería ser necesario discutir con terquedad. Si discutimos, significa que no estamos convencidos de la verdad.

Honesty
Honesty is to speak that which is thought and to do that which is spoken. There are no contradictions or discrepancies in thoughts, words or actions.
1-mindfulnessmHonestedat
L’honestedat és parlar del que es pensa i fer el que es parla. No hi ha contradiccions o discrepàncies en els pensaments, paraules o accions.
Honestidad
La honestidad es hablar lo que se piensa y hacer lo que se habla. No hay contradicciones o discrepancias en los pensamientos, palabras o acciones.

Simplicity
DibujoComplications seem to be an inevitable by-product of modern living. Simplicity gives birth to inspirations. Keeping my own mind calm and clear is the easiest method to sort out messy situations. Maintaining a balance of living simply yet comfortably, and only using what I really need of the earth’s resources, I will always have abundance in my life.
Senzillesa
Les complicacions semblen ser un subproducte inevitable de la vida moderna. La simplicitat dóna a llum a inspiracions. Mantenir la meva ment tranquil·la i clara és el mètode més fàcil per resoldre situacions confuses. Mantenint un equilibri de vida simple però confortable, i només usant el que realment necessito dels recursos de la terra, sempre tindré abundància en la meva vida.
Sencillez
Las complicaciones parecen ser un subproducto inevitable de la vida moderna. La simplicidad da a luz a inspiraciones. Mantener mi mente tranquila y clara es el método más fácil para resolver situaciones confusas. Manteniendo un equilibrio de vida simple pero confortable, y solo usando lo que realmente necesito de los recursos de la tierra, siempre tendré abundancia en mi vida.

Power Of Blessings
The power of blessings changes the fire of adverse situations into water.
unnamed (1)Poder de les benediccions
El poder de les benediccions transforma el foc de les situacions adverses en aigua.
Poder de las bendiciones
El poder de las bendiciones transforma el fuego de las situaciones adversas en agua.

Too Much Thinking
The biggest disease of the mind is over-thinking, especially too much thinking about others.Thinking too much is like eating too much. The heaviness makes it impossible to remain light and flexible.
zumbido-oidosPensar massa
La major malaltia de la ment és pensar massa, especialment pensar massa en els altres. Pensar massa és com menjar massa. La pesadesa fa que sigui impossible romandre lleuger i flexible.
Pensar demasiado
La mayor enfermedad de la mente es pensar demasiado, especialmente pensar demasiado en los demás. Pensar demasiado es como comer demasiado. La pesadez hace que sea imposible permanecer ligero y flexible.

Communication
The one who knows the art of connecting to others is successful. When someone is not behaving well, we tend to alter our attitude, response and behaviour toward that person. We wait for the other person to change, before changing ourselves.
unnamed (1)Comunicació
El que coneix l’art de connectar amb els altres té èxit. Quan algú no es comporta bé, tendim a alterar la nostra actitud, resposta i comportament cap a aquesta persona. Esperem a que l’altra persona canviï, abans de canviar-nos a nosaltres mateixos.
Comunicación
El que conoce el arte de conectarse con los demás tiene éxito. Cuando alguien no se comporta bien, tendemos a alterar nuestra actitud, respuesta y comportamiento hacia esa persona. Esperamos a que la otra persona cambie, antes de cambiarnos a nosotros mismos.

Meditation
Meditation is not complicated. It is simply a means of teaching your mind to think in Meditating-1the right way.
Meditació
La meditació no és complicada. És simplement un mitjà de ensenyar-li a la teva ment a pensar de la manera correcta.
Meditación
La meditación no es complicada. Es simplemente un medio de enseñarle a tu mente a pensar de la manera correcta.

Speak Sweetly
1-mindfulnessmNature did not like hardness in speech, so there is no bone in the tongue.
Parlar dolçament
A la natura no li agradava la duresa en la parla, per això és que no hi ha os en la llengua.
Hablar dulcemente
A la naturaleza no le gustaba la dureza en el habla, por eso es que no hay hueso en la lengua.

Paper Tiger
paper-tiger-2See every problem as something small and turn a mountain into a paper tiger.
Tigre de paper
Veu cada problema com una cosa petita i converteix una muntanya en un tigre de paper.
Tigre de papel
Ve cada problema como algo pequeño y convierte una montaña en un tigre de papel.

Think less
unnamedEconomise on your thoughts and you will automatically save your time and words.
Pensa menys
Estalvia en els teus pensaments i automàticament estalviaràs temps i paraules.
Piensa menos
Ahorra en tus pensamientos y automáticamente ahorrarás tiempo y palabras.

Success
It is a sign of wisdom to be able to set goals and then, having done so, to let them go. All that is required for success is a vision of the destination. The journey itself will reveal the means to take you there.
Èxit
papallonaÉs un senyal de saviesa poder establir objectius i aleshores, després de fer-ho, deixar-los anar. Tot el que es requereix per a l’èxit és una visió de la destinació. El viatge en si revelarà els mitjans per portar-te allà.
Éxito
Es una señal de sabiduría poder establecer objetivos y luego, después de hacerlo, dejarlos ir. Todo lo que se requiere para el éxito es una visión del destino. El viaje en sí revelará los medios para llevarte allí.

Kind Thoughts
Great souls take advantage of every moment and every opportunity to give happiness to others through kindness in their thoughts; such souls are willing to overlook weaknesses and mistakes and have the desire to help everyone reach their potential.
unnamed (2)Pensaments amables
Les grans ànimes aprofiten cada moment i cada oportunitat per donar felicitat als altres a través de l’amabilitat en els seus pensaments; tals ànimes estan disposades a passar per alt les debilitats i errors i tenen el desig d’ajudar a tots a assolir el seu potencial.
Pensamientos amables
Las grandes almas aprovechan cada momento y cada oportunidad para dar felicidad a los demás a través de la amabilidad en sus pensamientos; tales almas están dispuestas a pasar por alto las debilidades y errores y tienen el deseo de ayudar a todos a alcanzar su potencial.

Power of Purity
Where there is the power of purity, there is automatically happiness and peace. Purity is the mother of happiness and peace. Pure souls can never be unhappy.
unnamedPoder de la puresa
On hi ha el poder de la puresa, hi ha automàticament felicitat i pau. La puresa és la mare de la felicitat i la pau. Les ànimes pures mai poden ser infelices.
Poder de la pureza
Donde existe el poder de la pureza, hay automáticamente felicidad y paz. La pureza es la madre de la felicidad y la paz. Las almas puras nunca pueden ser infelices.

Give Regard
To unite your ideas with the ideas of others is to give regard.
unnamedDonar consideració
Unir les teves idees amb les idees dels altres és donar consideració.
Dar consideración
Unir tus ideas con las ideas de los demás es dar consideración.

Peace, love and wisdom
There is an immaculate eternal and constant space within you hidden under different appearances. In that space there is only peace, love and wisdom. Let go and free yourself from the layers that cover that space and you will uncover the secret of a life of fullness.
682761764_739625Pau amor i saviesa
Hi ha un espai immaculat etern i constant dins teu amagat sota diferents aparences. En aquest espai només hi ha pau, amor i saviesa. Deixa’t anar i allibera’t de les capes que cobreixen aquest espai i descobriràs el secret d’una vida de plenitud.
Paz amor y sabiduria
Hay un espacio inmaculado eterno y constante dentro de ti escondido bajo diferentes apariencias. En ese espacio solo hay paz, amor y sabiduría. Suéltate y libérate de las capas que cubren ese espacio y descubrirás el secreto de una vida de plenitud.

Seeing Things Truly
We tend to see things not as they are, but as we are. Becoming quiet and simple inside is the first step towards seeing things truly.
181769372.jpg.galleryVeure les coses de veritat
Tendim a veure les coses no com són, sinó com som. Tornar-se tranquil i simple per dins és el primer pas per veure les coses de veritat.
Ver las cosas de verdad
Tendemos a ver las cosas no como son, sino como somos. Volverse tranquilo y simple por dentro es el primer paso para ver las cosas de verdad.

Expectations
Some of us spend our lives watching others doing and achieving, and from these images we build such high expectations of our own life, and then sit around feeling utterly powerless in our attempts to meet these expectations. That powerlessness becomes hopelessness and hopelessness becomes depression.
unnamedExpectatives
Alguns de nosaltres passem les nostres vides mirant a altres fent i aconseguint, i a partir d’aquestes imatges construïm expectatives tan altes de la nostra pròpia vida, i després seiem sentint-nos completament impotents en els nostres intents de complir amb aquestes expectatives. Aquesta impotència es converteix en desesperança i la desesperança es converteix en depressió.
Expectativas
Algunos de nosotros pasamos nuestras vidas mirando a otros haciendo y logrando, y a partir de estas imágenes construimos expectativas tan altas de nuestra propia vida, y luego nos sentamos sintiéndonos completamente impotentes en nuestros intentos de cumplir con estas expectativas. Esa impotencia se convierte en desesperanza y la desesperanza se convierte en depresión.

Decorate Your Life
You will stop being ordinary when you decorate your life with divinity and spirituality.
ikea-nadal-2012-decoracions-arbres-de-nadalDecora la teva vida
Deixaràs de ser ordinari quan decoris la teva vida amb divinitat i espiritualitat.
Decora tu vida
Dejarás de ser ordinario cuando decores tu vida con divinidad y espiritualidad.

Just Like a Tea Bag
Just like a tea bag colours the water with flavour and fragrance when you put it into hot water, in the same way, the next time you’re in ‘hot water,’ be like a tea bag and colour your world with positive attitude and action. That is, allow the situation to bring out the best in you and make an impact on everything around you.
teCom una bosseta de te
A l’igual que una bossa de te acoloreix l’aigua amb sabor i fragància quan la poses en aigua calenta, de la mateixa manera, la propera vegada que estiguis “a l’aigua calenta”, sigues com una bossa de te i acoloreix el teu món amb actitud i acció positiva. És a dir, permet que la situació tregui el millor de tu i tingui un impacte en tot el que t’envolta.
Como una bolsita de té
Al igual que una bolsa de té colorea el agua con sabor y fragancia cuando la pones en agua caliente, de la misma manera, la próxima vez que estés en ‘agua caliente’, sé como una bolsa de té y colorea tu mundo con actitud y acción positiva. Es decir, permite que la situación saque lo mejor de tí y tenga un impacto en todo lo que te rodea.

Excuses, Excuses.
If you want to do anything you find a way. If you don’t want to do anything you find an excuse.
ambicic3b3nExcuses, excuses.
Si vols fer alguna cosa, trobes la manera. Si no vols fer res, trobes una excusa.
Excusas, excusas.
Si quieres hacer algo, encuentras la manera. Si no quieres hacer nada, encuentras una excusa.

The Luxury Of Silence
Our world is loud, the pings and the beeps, the chatter and the clatter, and that’s why silence is the most sought after luxury.
Amanecer-en-CorralejoEl luxe de el silenci
El nostre món és sorollós, els xiulets i les botzines, la xerrameca i el soroll, i és per això que el silenci és el luxe més buscat.
El lujo del silencio
Nuestro mundo es ruidoso, los pitidos y las bocinas, el parloteo y el ruido, y es por eso que el silencio es el lujo más buscado.

Thoughts Words and Actions
The gap between what you say and what you do, between what you promise and what you deliver, is like a drain in the road. The drain is where water escapes, just as your power will seep away if there is a difference between your words and your actions. Ask yourself everyday, were your thoughts, words and actions aligned? Ask someone else what they saw in you too. Feedback is the food of all positive change.
Pensaments Paraules i accions
L’esvoranc entre el que dius i el que fas, entre el que promets i el que lliures, és com unnamedun drenatge en el camí. El desguàs és on s’escapa l’aigua, així com el teu poder fugirà si hi ha una diferència entre les teves paraules i les teves accions. Pregunta’t cada dia, estaven alineats els pensaments, paraules i accions? Pregunta-li a algú més el que van veure en tu també. La retro-alimentació és l’aliment de tot canvi positiu.
Pensamientos Palabras y Acciones
La brecha entre lo que dices y lo que haces, entre lo que prometes y lo que entregas, es como un drenaje en el camino. El desagüe es donde escapa el agua, así como tu poder se fugará si hay una diferencia entre tus palabras y tus acciones. Pregúntate todos los días, ¿estaban alineados los pensamientos, palabras y acciones? Pregúntale a alguien más lo que vieron en ti también. La retroalimentación es el alimento de todo cambio positivo.

Humility
Humility dismisses nothing, rather, it takes even small things into consideration. It recognises that whatever life presents, needs to be respected. Small things are easily found in something big, but inside little things there is often greatness.
unnamed (1)Humilitat
La humilitat no descarta res, més aviat, fins i tot, té en compte les coses petites. Reconeix que qualsevol cosa que la vida presenti, ha de ser respectada. Les coses petites es troben fàcilment en alguna cosa gran, però dins de les coses petites sovint hi ha grandesa.
Humildad
La humildad no descarta nada, más bien, incluso tiene en cuenta las cosas pequeñas. Reconoce que cualquier cosa que la vida presente, debe ser respetada. Las cosas pequeñas se encuentran fácilmente en algo grande, pero dentro de las cosas pequeñas a menudo hay grandeza.

Character
I value others without seeking their attention. Self respect is my inner light. I need nothing extra. I am unafraid of life’s great teachings in all their daily guises. Today I will let someone help me.
unnamed (2)Personatge
Valoro als altres sense buscar la seva atenció. El respecte propi és la meva llum interior. No necessito res extra. No tinc por dels grans ensenyaments de la vida en totes les seves formes diàries. Avui deixaré que algú m’ajudi.
Personaje
Valoro a los demás sin buscar su atención. El respeto propio es mi luz interior. No necesito nada extra. No tengo miedo de las grandes enseñanzas de la vida en todas sus formas diarias. Hoy dejaré que alguien me ayude.

Dealing With Difficult Situations
When difficult situations come your way, instead of becoming disturbed or confused, observe all the situations just as you would observe a game or watch a play.
impossible_is_nothing__by_lentilciad41245w_largeEsquivant situacions difícils
Quan se’t presentin situacions difícils, en lloc d’amoïnar-te o confondre’t, observa totes les situacions tal com observaries un joc o veuries una jugada.
Lidiando con situaciones difíciles
Cuando se te presenten situaciones difíciles, en lugar de molestarte o confundirte, observa todas las situaciones tal como observarías un juego o verías una jugada.

Need Nothing
Everyone thinks they need to get something. But the truth is we don’t need anything. We already have what we need. Trouble arises when we think we have to keep what we receive. It’s the keeping that sustains our neediness. But whatever comes to us is not for keeping, it is for giving. And when you give, you get. Deep down we all know this eternal truth. It’s one of those cast iron laws of the universe. But we are conditioned to think the opposite. No wonder there is a poverty of faith. Not religious faith, but the faith that the universe will bring us whatever we need, at the right moment in the right way.
No necessites res
Tots pensen que necessiten obtenir alguna cosa. Però la veritat és que no necessitem res. Ja tenim el que necessitem. Els problemes sorgeixen quan creiem que hem de maxresdefaultconservar el que rebem. És el manteniment el que sosté la nostra necessitat. Però el que ve a nosaltres no és per a guardar, és per donar. I quan dónes, obtens. En el fons tots sabem aquesta veritat eterna. És una d’aquelles lleis de ferro colat de l’univers. Però estem condicionats a pensar el contrari. No és d’estranyar que hi hagi pobresa de fe. No de la fe religiosa, sinó de la fe que l’univers ens portarà el que necessitem, en el moment correcte i de la manera correcta.
No necesitas nada
Todos piensan que necesitan obtener algo. Pero la verdad es que no necesitamos nada. Ya tenemos lo que necesitamos. Los problemas surgen cuando creemos que debemos conservar lo que recibimos. Es el mantenimiento lo que sostiene nuestra necesidad. Pero lo que viene a nosotros no es para guardar, es para dar. Y cuando das, obtienes. En el fondo todos sabemos esta verdad eterna. Es una de esas leyes de hierro fundido del universo. Pero estamos condicionados a pensar lo contrario. No es de extrañar que haya pobreza de fe. No la fe religiosa, sino la fe de que el universo nos traerá lo que necesitemos, en el momento correcto y de la manera correcta.

Spiritual Language
To create the future we desire we need a spiritual language; we must speak from the heart and in the language of the soul – a language of trust, faith and higher values, of inner growth, love and listening.
imagesLlenguatge espiritual
Per crear el futur que volem necessitem un llenguatge espiritual; hem de parlar des del cor i amb el llenguatge de l’ànima, un llenguatge de confiança, fe i valors més elevats, de creixement intern, amor i escolta.
Lenguaje espiritual
Para crear el futuro que deseamos necesitamos un lenguaje espiritual; debemos hablar desde el corazón y en el lenguaje del alma, un lenguaje de confianza, fe y valores más elevados, de crecimiento interno, amor y escucha.

Gentleness
Non-violence is a very deep philosophy. Not only does it require me to harm no one physically, but also to avoid harming anyone’s self-respect. Such an ethic requires tremendous awareness and sensitivity. When I have learned to be gentle with myself, I can be the same with others.
unnamed (4)Amabilitat
La no-violència és una filosofia molt profunda. No només requereix que no es malmeti ningú físicament, sinó que també s’eviti malmetre el respecte d’un mateix. Tal ètica requereix una gran consciència i sensibilitat. Quan he après a ser amable amb mi mateix, puc ser igual amb els altres.
Amabilidad
La no violencia es una filosofía muy profunda. No solo requiere que no se lastime a nadie físicamente, sino que también se evite dañar el respeto de uno mismo. Tal ética requiere una gran conciencia y sensibilidad. Cuando he aprendido a ser amable conmigo mismo, puedo ser igual con los demás.

qui-soc minimini 

A %d bloguers els agrada això: