luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK agosto -2022-

Talk Lovingly To Yourself
Learning to talk properly to the self is a spiritual endeavour. When you make a mistake, do you talk lovingly to yourself in your mind, or do you tell yourself off?

Parla’t amb amor a tu mateix
Aprendre a parlar correctament amb un mateix és un esforç espiritual. Quan comets un error, et parles a tu mateix amb amor a la teva ment o et renyes a tu mateix?
Háblate con amor a ti mismo
Aprender a hablar correctamente con uno mismo es un esfuerzo espiritual. Cuando cometes un error, ¿te hablas a ti mismo con amor en tu mente o te regañas a ti mismo?

Imperishable Wealth
The wealth of a rich man can be stolen or burnt, but the happiness and wisdom of the wise remain.

Riquesa imperible
La riquesa d’un home ric pot ser robada o cremada, però la felicitat i la saviesa dels savis romanen.
Riqueza imperecedera
La riqueza de un hombre rico puede ser robada o quemada, pero la felicidad y la sabiduría de los sabios permanecen.
What Is Meditation?
Meditation is the process of getting to know yourself completely, both who you are inside and how you react to what is outside. Above all, meditation is enjoying yourself in the literal sense of the word.

Què és la meditació?
La meditació és el procés d’arribar a conèixer-te a tu mateix completament, tant qui ets per dins com com reacciones al que està fora. Sobretot la meditació és gaudir en el sentit literal de la paraula.
¿Qué es la meditación?
La meditación es el proceso de llegar a conocerte a ti mismo por completo, tanto quién eres por dentro como cómo reaccionas a lo que está fuera. Sobre todo, la meditación es disfrutar en el sentido literal de la palabra.
Thoughts And Actions
The thoughts you create and the actions you do have to be the same. Create good thoughts and bring them into action. Your actions will then be successful.

Pensaments i accions
Els pensaments que crees i les accions que fas han de ser les mateixes. Crea bons pensaments i porta’ls a l’acció. Les teves accions seran llavors reeixides.
Pensamientos y acciones
Los pensamientos que creas y las acciones que haces tienen que ser las mismas. Crea buenos pensamientos y llévalos a la acción. Tus acciones serán entonces exitosas.
No Nourishment Like Happiness
It is said: There is no nourishment like happiness and no illness like worry. Constantly eat the nourishment of happiness.

😇✨😇🌟😇🤍🌞😊🤍🌞😊

No hi ha nutrició com la felicitat
Es diu: No hi ha aliment com la felicitat ni malaltia com la preocupació. Menja constantment l’aliment de la felicitat.
No hay nutrición como la felicidad
Se dice: No hay alimento como la felicidad ni enfermedad como la preocupación. Come constantemente el alimento de la felicidad.

The key to remain at peace
Humanity is like a tree. Each human being is connected with the Seed and belongs to the same tree. The beauty of the tree is that it has different branches and on each branch, numerous leaves.
La clau per romandre en pau
La humanitat és com un arbre. Cada ésser humà està connectat amb la Llavor i pertany al mateix arbre. La bellesa de l’arbre és que té diferents branques i a cada branca nombroses fulles.
La clave para permanecer en paz
La humanidad es como un árbol. Cada ser humano está conectado con la Semilla y pertenece al mismo árbol. La belleza del árbol es que tiene diferentes ramas y en cada rama, numerosas hojas.
Forgiveness
Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future.
Perdó

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


El perdó no canvia el passat, però amplia el futur.
Perdón
El perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro.
Think First
Every action has an equal and opposite reaction. Whatever I do, when all is said and done, I do for or to myself. Perhaps I should think before I perform actions because after the seed of action is sown I have to reap the fruit. Moreover, I do not receive only one fruit for every seed sown, I often get a whole crop, good or bad according to the action or seed.

Pensa primer
Cada acció té una reacció igual i oposada. Tot el que faig, quan tot està dit i fet, ho faig per o per a mi. Potser hauria de pensar abans de fer accions perquè després de sembrar la llavor de l’acció, he de collir el fruit. A més, no rebo només un fruit per cada llavor sembrada, sovint obtinc una collita completa, bona o dolenta segons l’acció o la llavor.
Piensa primero
Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Todo lo que hago, cuando todo está dicho y hecho, lo hago por o para mí. Tal vez debería pensar antes de realizar acciones porque después de sembrar la semilla de la acción, tengo que cosechar el fruto. Además, no recibo solo un fruto por cada semilla sembrada, a menudo obtengo una cosecha completa, buena o mala según la acción o la semilla.
In Silence and Stillness
In the silence of my being, in the stillness of peace, I ponder the greatness of my existence, and the truly endless love and power I have within me.

En Silenci i Quietud
En el silenci del meu ésser, en la quietud de la pau, reflexiono sobre la grandesa de la meva existència i l’amor i el poder veritablement infinits que tinc dins meu.
En Silencio y Quietud
En el silencio de mi ser, en la quietud de la paz, reflexiono sobre la grandeza de mi existencia y el amor y el poder verdaderamente infinitos que tengo dentro de mí.

Radiate Happiness
Have you ever noticed that happiness is not a dependency, it is a decision? You don’t actually need anything to be happy. It’s not something that comes from outside, it comes from inside, and when you radiate a happy energy you’ll be amazed what it attracts into your life.

Irradia felicitat
Alguna vegada has notat que la felicitat no és una dependència, és una decisió? En realitat, no necessites res per ser feliç. No és una cosa que ve de fora, ve de dins, i quan irradies una energia feliç et sorprendràs del que atrau la teva vida.
Irradia felicidad
¿Alguna vez has notado que la felicidad no es una dependencia, es una decisión? En realidad no necesitas nada para ser feliz. No es algo que viene de afuera, viene de adentro, y cuando irradias una energía feliz te asombrarás de lo que atrae a tu vida.

The Rejuvenating Power Of Silence
Silence has to be love-filled. Love actually inspires and moves all things towards their original freedom and happiness.
El poder rejovenidor del silenci
El silenci ha de ser ple d’amor. L’amor realment inspira i mou totes les coses cap a la llibertat i la felicitat originals.
El poder rejuvenecedor del silencio
El silencio tiene que estar lleno de amor. El amor realmente inspira y mueve todas las cosas hacia su libertad y felicidad originales.
The Science of Happiness
The fewer desires you have, the happier you will be. Having the right information (truth) leads to contentment. Having the right understanding of the self, our purpose, our origins and our true relationships should free us from the cycles of boom and bust and lead society to that ultimate happiness.

La ciència de la felicitat
Com menys desitjos tinguis, més feliç seràs. Tenir la informació correcta (la veritat) condueix a la satisfacció. Tenir la comprensió correcta del jo, el nostre propòsit, els nostres orígens i les nostres veritables relacions ens hauria d’alliberar dels cicles d’auge i caiguda i portar la societat a aquesta felicitat màxima.
La ciencia de la felicidad
Cuantos menos deseos tengas, más feliz serás. Tener la información correcta (la verdad) conduce a la satisfacción. Tener la comprensión correcta del yo, nuestro propósito, nuestros orígenes y nuestras verdaderas relaciones debería liberarnos de los ciclos de auge y caída y llevar a la sociedad a esa felicidad máxima.
My World
A loving person lives in a loving world. A hostile person lives in a hostile world. Everyone you meet is your mirror.

El meu món
Una persona amorosa viu a un món amorós. Una persona hostil viu a un món hostil. Tots els que coneixes són el teu mirall.
Mi mundo
Una persona amorosa vive en un mundo amoroso. Una persona hostil vive en un mundo hostil. Todos los que conoces son tu espejo.
Barriers to Love
Whatever is in your heart that is not clean, not true, will ultimately begin to act like a wall, obstructing the natural flow of love. People who say that there is no love in their life, are being blocked by this wall. Actually there is love, but they just can’t accept it. Ego is the clearest example of this. Ego limits the flow of love by placing conditions on the love you give and receive. Ego uses love to satisfy its own needs and desires. It produces a love which is deceptive, one which brings only temporary satisfaction. Ego does not allow you to experience true love or share it. If fact, ego is capable of destroying your ability to feel love altogether.

Barreres a l’amor
El que sigui que hi hagi al cor que no sigui net, que no sigui veritable, finalment començarà a actuar com un mur, obstruint el flux natural de l’amor. Les persones que diuen que no hi ha amor a la seva vida, estan sent bloquejades per aquest mur. En realitat hi ha amor, però simplement no poden acceptar-ho. L’ego n’és l’exemple més clar. L’ego limita el flux de l’amor en posar condicions sobre l’amor que dónes i reps. L’ego fa servir l’amor per satisfer les pròpies necessitats i desitjos. Produeix un amor que és enganyós, un que només porta una satisfacció temporal. L’ego no permet experimentar l’amor veritable ni compartir-lo. De fet, l’ego és capaç de destruir la teva capacitat de sentir amor del tot.
Barreras al amor
Lo que sea que haya en su corazón que no sea limpio, que no sea verdadero, finalmente comenzará a actuar como un muro, obstruyendo el flujo natural del amor. Las personas que dicen que no hay amor en su vida, están siendo bloqueadas por este muro. En realidad hay amor, pero simplemente no pueden aceptarlo. El ego es el ejemplo más claro de esto. El ego limita el flujo del amor al poner condiciones sobre el amor que das y recibes. El ego usa el amor para satisfacer sus propias necesidades y deseos. Produce un amor que es engañoso, uno que trae sólo una satisfacción temporal. El ego no te permite experimentar el amor verdadero ni compartirlo. De hecho, el ego es capaz de destruir tu capacidad de sentir amor por completo.

Character
Body is visible in a mirror. But character is visible in actions.
Caràcter
El cos és visible en un mirall. Però el caràcter és visible a les accions.
Carácter
El cuerpo es visible en un espejo. Pero el carácter es visible en las acciones.
Keep It Simple
With so many choices and decisions, so many demands from people and events, in our modern fast changing world, it’s a real challenge to ‘keep it simple’.

Mantingues-ho simple
Amb tantes opcions i decisions, tantes demandes de persones i esdeveniments, al nostre món modern que canvia ràpidament, és un veritable desafiament ‘mantenir-ho simple’.
Mantenlo simple
Con tantas opciones y decisiones, tantas demandas de personas y eventos, en nuestro mundo moderno que cambia rápidamente, es un verdadero desafío ‘mantenerlo simple’.
Big Heart
Instead of becoming disheartened by any type of upheaval, become one with a big heart.

Gran cor
En lloc de desanimar-se per qualsevol tipus d’agitació, torneu-vos un amb un gran cor.
Gran corazón
En lugar de desanimarse por cualquier tipo de agitación, vuélvanse uno con un gran corazón.
Past Is Past
Practice the habit of saying “Past is past.” Keep moving forward. If something negative happens, don’t feel guilty about it. Simply have the determined thought to conquer it.
Passat és passat
Practica l’hàbit de dir “Passat és passat”. Seguir avançant. Si passa alguna cosa negativa, no se’n senti culpable. Simplement tingui el pensament determinat per conquerir-ho.

Pasado es pasado
Practica el hábito de decir “Pasado es pasado”. Seguir avanzando. Si sucede algo negativo, no se sienta culpable por ello. Simplemente tenga el pensamiento determinado para conquistarlo.

The Eight Powers – 8 The Power to Withdraw
I can withdraw from the organs of the body, and become the seed; detached, and the observer of this drama of life. Contentment comes.

Els Vuit Poders – 8 El Poder de Retirar-se
Puc retirar-me dels òrgans del cos i convertir-me en la llavor; desaferrat, i l’observador d’aquest drama de la vida. Ve l’acontentament.
Los Ocho Poderes – 8 El Poder de Retirarse
Puedo retirarme de los órganos del cuerpo y convertirme en la semilla; desapegado, y el observador de este drama de la vida. Viene el contentamiento.
True Winning Is Accepting Not Resisting
If you ever find yourself defending a position, explaining why, or justifying anything, it means you have been defeated. It means you have not been able to accept the others point of view, or the fact that you may be wrong. Fear has conquered your mind and your heart. Your defences are up and you are running scared. It’s not that the other person has conquered you, it’s the self-created fear that is in control.

El veritable triomf és acceptar, no resistir
Si mai et trobes defensant una posició, explicant per què o justificant alguna cosa, vol dir que has estat derrotat. Significa que no has estat capaç d’acceptar el punt de vista dels altres o que pots estar equivocat. La por ha conquerit la teva ment i el teu cor. Les teves defenses estan altes i estàs corrent espantat. No és que l’altra persona t’hagi conquerit, és la por creada per tu mateix la que té el control.
El verdadero triunfo es aceptar, no resistir
Si alguna vez te encuentras defendiendo una posición, explicando por qué o justificando algo, significa que has sido derrotado. Significa que no has sido capaz de aceptar el punto de vista de los demás, o el hecho de que puedes estar equivocado. El miedo ha conquistado tu mente y tu corazón. Tus defensas están altas y estás corriendo asustado. No es que la otra persona te haya conquistado, es el miedo creado por ti mismo el que tiene el control.

Wise Soul
A wise soul opens the window to the future by closing the doors to the past.
Ànima sàvia
Una ànima sàvia obre la finestra al futur tancant les portes al passat.
Alma sabia
Un alma sabia abre la ventana al futuro cerrando las puertas al pasado.

Ask yourself …
What is most important in my life?
Pregunta’t …
Què és el més important a la meva vida?
Pregúntate …
¿Qué es lo más importante en mi vida?
The Eight Powers – 7 The Power to Cooperate
I do not feel like I am competing against anyone, but rather I am helping all. Here, the surrender of ego is needed.

Els Vuit Poders – 7 El Poder de Cooperar
No sento que estic competint contra ningú, sinó que estic ajudant tothom. Aquí, cal la rendició de l’ego.
Los Ocho Poderes – 7 El Poder de Cooperar
No siento que estoy compitiendo contra nadie, sino que estoy ayudando a todos. Aquí, se necesita la rendición del ego.
Love Work
You always have a choice but you forget that you have it. Do you remember the energy and enthusiasm you had on the first day of your first job? You consciously chose to do the work you had gladly accepted to do. But then you gradually fell asleep to the choice you made, and the day became “I have to” go to work, instead of “I want to” go to work. You forgot to see all the opportunities which come with work – opportunities like learning, nourishing and being nourished by others, developing new relationships, expanding your personal capacity. Instead you decided it was just something that you had to do to ‘get

the money’. This is why most people are sleep-walking through their lives, and they don’t know it. The solution, choose your work every day, put the energy of love into your relationships…every day, even if you don’t particularly like your job or the people around you. And you’ll be amazed at how your life transforms. When you choose to put love into what you do, the universe will move heaven and hell to let you do what you love.
Treball d’amor
Sempre tens una opció, però t’oblides que la tens. Recordes l’energia i l’entusiasme que tenies el primer dia de la primera feina? Vas triar conscientment fer la feina que amb gust havies acceptat fer. Però després, a poc a poc, et vas quedar adormit amb l’elecció que vas fer, i el dia es va convertir en un “he de” anar a treballar, en lloc d’un “vull” anar a treballar. Has oblidat veure totes les oportunitats que vénen amb la feina, oportunitats com aprendre, nodrir-te i ser nodrit per altres, desenvolupar noves relacions, expandir la teva capacitat personal. Al seu lloc, vas decidir que era una cosa que havies de fer per “obtenir els diners”. Aquesta és la raó per la qual la majoria de les persones són

somnàmbules al llarg de les seves vides i no ho saben. La solució, tria la teva feina cada dia, posa l’energia de l’amor a les teves relacions… cada dia, fins i tot si no t’agrada especialment la teva feina o les persones que t’envolten. I et sorprendrà de com es transforma la teva vida. Quan tries posar amor en allò que fas, l’univers mourà el cel i l’infern per deixar-te fer allò que estimes.
Trabajo de amor
Siempre tienes una opción, pero te olvidas de que la tienes. ¿Recuerdas la energía y el entusiasmo que tenías el primer día de tu primer trabajo? Elegiste conscientemente hacer el trabajo que con gusto habías aceptado hacer. Pero luego, poco a poco, te quedaste dormido con la elección que hiciste, y el día se convirtió en un “tengo que” ir a trabajar, en lugar de un “quiero” ir a trabajar. Olvidaste ver todas las oportunidades que vienen con el trabajo, oportunidades como aprender, nutrirte y ser nutrido por otros, desarrollar nuevas relaciones, expandir tu capacidad personal. En su lugar, decidiste que era algo que tenías que hacer para “obtener el dinero”. Esta es la razón por la cual la mayoría de las personas son sonámbulas a lo largo de sus vidas y no lo saben. La solución, elige tu trabajo todos los días, pon la energía del amor en tus relaciones… todos los días, incluso si no te gusta especialmente tu trabajo o las personas que te rodean. Y te sorprenderá de cómo se transforma tu vida. Cuando eliges poner amor en lo que haces, el universo moverá el cielo y el infierno para dejarte hacer lo que amas.

The Eight Powers – 6 The Power to Face
Nothing seems like an obstacle, but rather a stepping stone to victory. To lack this power means to be dominated by external dramas.
Els Vuit Poders – 6 El Poder d’Enfrontar
Res no sembla un obstacle, sinó més aviat un trampolí cap a la victòria. Mancar d’aquest poder significa estar dominat per drames externs.
Los Ocho Poderes – 6 El Poder de Enfrentar
Nada parece un obstáculo, sino más bien un trampolín hacia la victoria. Carecer de este poder significa estar dominado por dramas externos.
Keep Faith
To limit your faith to one set of beliefs or an institutional belief system is to commit intellectual suicide. We shut down the possibility of being enlightened and enriched by others’ experiences, which may be derived from their beliefs. We build a barrier between ourselves and our fellow travellers and then feel threatened, even in small and subtle ways, by someone of a different faith. The deepest faith is the intuitive conviction that all is as it should be, despite appearances, and that every human being is

intrinsically good, despite appearances. This reminds us to keep our minds open, not take the law into our own hands, and look out for the best in others, regardless of what they say or do. This is faith in life, not faith in a set of learned or inherited beliefs. Have you ever noticed how people don’t go to war over their faith in life?
Mantenir la fe
Limitar la teva fe a un conjunt de creences o a un sistema de creences institucional és cometre un suïcidi intel·lectual. Tanquem la possibilitat de ser il·luminats i enriquits per les experiències dels altres, que es poden derivar de les seves creences. Construïm una barrera entre nosaltres i els nostres companys de viatge i ens sentim amenaçats, fins i tot en formes petites i subtils, per algú d’una fe diferent. La fe més profunda és la convicció intuïtiva que tot és com ha de ser, malgrat les aparences, i que tot ésser humà és intrínsecament bo, malgrat les aparences. Això ens recorda mantenir les nostres ments obertes, no agafar la llei a les nostres pròpies mans i buscar el millor en els altres, sense importar el que diguin o facin. Això és fe en la vida, no fe en un conjunt de creences apreses o heretades. Alguna vegada has notat com la gent no van a la guerra per la seva fe en la vida?
Mantener la fe
Limitar tu fe a un conjunto de creencias o a un sistema de creencias institucional es cometer un suicidio intelectual. Cerramos la posibilidad de ser iluminados y enriquecidos por las experiencias de otros, que pueden derivarse de sus creencias. Construimos una barrera entre nosotros y nuestros compañeros de viaje y luego nos sentimos amenazados, incluso en formas pequeñas y sutiles, por alguien de una fe diferente. La fe más profunda es la convicción intuitiva de que todo es como debe ser, a pesar de las apariencias, y que todo ser humano es intrínsecamente bueno, a pesar de las apariencias. Esto nos recuerda mantener nuestras mentes abiertas, no tomar la ley en nuestras propias manos y buscar lo mejor en los demás, sin importar lo que digan o hagan. Esto es fe en la vida, no fe en un conjunto de creencias aprendidas o heredadas. ¿Alguna vez has notado cómo la gente no va a la guerra por su fe en la vida?
The Eight Powers – 5 The Power to Discriminate
Like the trained eye of a jeweller who discriminates the real from the imitation, I can discriminate what is

true and what is false.
Els Vuit Poders – 5 El Poder de Discriminar
Com l’ull ensinistrat d’un joier que discrimina allò real de la imitació, jo puc discriminar allò que és veritable i allò que és fals.
Los Ocho Poderes – 5 El Poder de Discriminar
Como el ojo adiestrado de un joyero que discrimina lo real de la imitación, yo puedo discriminar lo que es verdadero y lo que es falso.

Heart Song
Everyone has a song in their heart. Everyone has a reason for being here and a season for making their highest, greatest most auspicious contribution.

Cançó del cor
Tothom té una cançó al seu cor. Tots tenen una raó per ser aquí i una temporada per fer la seva contribució més alta, més gran i més auspiciosa.
Canción del corazón
Todo el mundo tiene una canción en su corazón. Todos tienen una razón para estar aquí y una temporada para hacer su contribución más alta, más grande y más auspiciosa.
Smile And Say “Hello”
In life you will meet many people. All are significant. They deserve your attention and care, even if all you do is smile and say “hello”.

Somriu i digues “Hola”
A la vida coneixeràs moltes persones. Tots són significatius. Mereixen la teva atenció i cura, encara que l’únic que facis sigui somriure i dir “hola”.
Sonríe y di “Hola”
En la vida conocerás a muchas personas. Todos son significativos. Merecen tu atención y cuidado, incluso si lo único que haces es sonreír y decir “hola”.

A %d bloguers els agrada això: