luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pensam. Bk. mayo 2020

Generosity
Do not hide the treasures in your heart in fear that they will be stolen – instead share them and find they multiply.
DibujoGenerositat
No amaguis els tresors en el teu cor per por que te’ls robin; en canvi, comparteix-los i descobreix que es multipliquen.
Generosidad
No escondas los tesoros en tu corazón por temor a que te los roben; en cambio, compártelos y descubre que se multiplican.

Humility
Humility grows a little more each time I step away from my own feelings and opinions and genuinely listen to the experience of another human being. Humility is dedication to the extent that no acknowledgement is sought for the self.
unnamedHumilitat
La humilitat creix una mica més cada vegada que m’allunyo dels meus propis sentiments i opinions i escolto genuïnament l’experiència d’un altre ésser humà. La humilitat és dedicació en la mesura que no es busca reconeixement per a un mateix.
Humildad
La humildad crece un poco más cada vez que me alejo de mis propios sentimientos y opiniones y escucho genuinamente la experiencia de otro ser humano. La humildad es dedicación en la medida en que no se busca reconocimiento para uno mismo.

Peaceful Mind
Learn how to keep your mind peaceful by feeding good thoughts to your mind. Let your mind rest.. let it be restful… not restless. Remember: my mind is my own. I mustn’t let my mind cause me distress. I cannot slap my mind (suppress the mind) – I have to give it love. By giving your own mind love you will make it peaceful.
Goddess-lightMent pacífica
Aprèn com mantenir la teva ment en pau alimentant els teus bons pensaments. Deixa que la teva ment descansi… deixa-la descansar… no inquieta. Recorda: la meva ment és meva. No he de deixar que la meva ment em causi angoixa. No puc bufetejar la meva ment (suprimir la ment). He de donar-li amor. Al donar amor a la teva pròpia ment, la faràs pacífica.
Mente pacífica
Aprende cómo mantener tu mente en paz alimentando tus buenos pensamientos. Deja que tu mente descanse… déjala descansar… no inquieta. Recuerda: mi mente es mía. No debo dejar que mi mente me cause angustia. No puedo abofetear mi mente (suprimir la mente). Tengo que darle amor. Al dar amor a tu propia mente, la harás pacífica.

Cheerfulness
Cheerfulness keeps up the spirit of the one who possesses it, and brings a smile to the bf1e56e4-5c60-4f70-a85c-748fc5da191clips of others. Cheerfulness becomes like a magnet of goodwill.
Alegria
L’alegria manté l’esperit de qui la posseeix i porta un somriure als llavis dels altres. L’alegria es converteix en un imant de bona voluntat.
Alegría
La alegría mantiene el espíritu de quien la posee y lleva una sonrisa a los labios de los demás. La alegría se convierte en un imán de buena voluntad.

Add fun to your life | Day13
Waking up energised and excited about tackling challenges is a sign that you have the ‘fun factor’ in your life. When you’re having ‘fun’, you’re curious enough to actively explore life. And then, nothing is impossible or off limits.
img-20200104-wa0017Afegeix diversió a la teva vida | Dia 13
Despertar amb energia i entusiasme per abordar els desafiaments és un senyal que tens el “factor divertit” en la teva vida. Quan t’estàs divertint, tens la curiositat d’explorar activament la vida. I després, res és impossible o està fora dels límits.
Agrega diversión a tu vida | Día13
Despertar con energía y entusiasmo por abordar los desafíos es una señal de que tienes el “factor divertido” en tu vida. Cuando te estás divirtiendo, tienes la curiosidad de explorar activamente la vida. Y luego, nada es imposible o está fuera de los límites.

Spirituality in Daily Life
Spirituality is not a luxury, something for people who have nothing else to do but sit around and meditate. In fact, it is the lack of spirituality in daily life that is causing the breakdown and destruction of our planet and our civilisation.
blaveta_joseluisbravoEspiritualitat en la vida diària
L’espiritualitat no és un luxe, alguna cosa per a les persones que no tenen res més que fer que seure i meditar. De fet, és la manca d’espiritualitat a la vida diària el que està causant el col·lapse i la destrucció del nostre planeta i la nostra civilització.
Espiritualidad en la vida diaria
La espiritualidad no es un lujo, algo para las personas que no tienen nada más que hacer que sentarse y meditar. De hecho, es la falta de espiritualidad en la vida diaria lo que está causando el colapso y la destrucción de nuestro planeta y nuestra civilización.

Respect
Have the heart to forgive souls for being who they are not, and the respect that unnamedinspires souls to become who they are.
El respecte
Tingues cor per perdonar les ànimes per ser qui no són, i el respecte que inspira les ànimes a convertir-se en els que són.
El respeto
Ten el corazón para perdonar a las almas por ser quienes no son, y el respeto que inspira a las almas a convertirse en quienes son.

Determination
Determination is an essential quality to nurture if I am to continue on my spiritual journey. No matter how much enthusiasm I have or how clear my aim is, without determination I will give up sooner or later.
unnamedDeterminació
La determinació és una qualitat essencial per a nodrir si he de continuar en el meu viatge espiritual. No importa quant d’entusiasme tingui o com de clar sigui el meu objectiu, sense determinació, em rendiré tard o d’hora.
Determinación
La determinación es una cualidad esencial para nutrir si debo continuar en mi viaje espiritual. No importa cuánto entusiasmo tenga o cuán claro sea mi objetivo, sin determinación, me rendiré tarde o temprano.

Cheerfulness
Guatemala-Jaibalito-Lake-Atitlan-trip-66 (1)The one who possesses cheerfulness becomes like a magnet of goodwill.
Alegria
El que posseeix alegria es converteix en un imant de bones voluntats.
Alegría
El que posee alegría se convierte en un imán de buenas voluntades.

Angels
An angel is a guest for he cleans up behind him. Where there has been misunderstanding he returns to clarify; where there has been hatred he offers love.
angel retallatÀngels
Un àngel és un convidat perquè neteja per on passa. On hi ha hagut malentesos, torna a aclarir-los; on hi ha hagut odi, ell ofereix amor.
Ángeles
Un ángel es un invitado porque limpia por donde pasa. Donde ha habido malentendidos, vuelve a aclarar; donde ha habido odio, él ofrece amor.

Finding Clarity | Day 9
Clarity is more than knowing whether you should choose (a) over (b). Clarity happens when you turn your mind within and allow it to be still. In stillness, there’s clarity – you know exactly what it is that you have to do.
unnamedTrobar claredat | dia 9
La claredat és més que saber si has de triar (a) sobre (b). La claredat passa quan tornes la teva ment cap a dins i permets que es quedi quieta. En la quietud, hi ha claredat: saps exactament què és el que has de fer.
Encontrar claridad | Día 9
La claridad es más que saber si debes elegir (a) sobre (b). La claridad ocurre cuando vuelves tu mente hacia adentro y permites que se quede quieta. En la quietud, hay claridad: sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer.

Resolve Conflict
There has probably never been a time where there has been so much fear and conflict across the world, not just across oceans and borders but across the breakfast table. In fact many now prefer conflict to peace, as they become addicted to the actions of anger and aggression, and the adrenaline rush which results. They don’t really want conflict to end, in fact, they will say that some conflict is good to get things done and stimulate change. They are not aware that they are killing themselves.
unnamed (1)Resoldre el conflicte
Probablement no hi ha hagut un moment en què hi hagi hagut tanta por i conflicte a tot el món, no només a través dels oceans i les fronteres, sinó a través de la taula de l’esmorzar. De fet, molts ara prefereixen el conflicte a la pau, ja que es tornen addictes a les accions d’ira i agressió, i a l’adrenalina que en resulta. Realment no volen que el conflicte acabi, de fet, diran que alguns conflictes són bons per fer les coses i estimular el canvi. No són conscients que s’estan matant.
Resolver el conflicto
Probablemente nunca ha habido un momento en el que haya habido tanto miedo y conflicto en todo el mundo, no solo a través de los océanos y las fronteras, sino a través de la mesa del desayuno. De hecho, muchos ahora prefieren el conflicto a la paz, ya que se vuelven adictos a las acciones de ira y agresión, y a la adrenalina que resulta. Realmente no quieren que el conflicto termine, de hecho, dirán que algunos conflictos son buenos para hacer las cosas y estimular el cambio. No son conscientes de que se están matando.

GOODNESS
When I become excessively critical towards others, it means I am going in the wrong direction. We are usually very good at spotting mistakes, but we should develop the quality of also spotting goodness. If I can see what is good in others or in situations and go beyond the curtain of negativity, I feel good about myself. If I constantly think “he is wrong”, I instead create a barrier which blocks me from reaching my own goodness.
Beautiful-white-love-birdsBONDAT
Quan em torno excessivament crític amb els altres, vol dir que vaig en la direcció equivocada. En general, som molt bons per detectar errors, però hem de desenvolupar la qualitat de detectar també la bondat. Si puc veure el que és bo en els altres o en situacions i anar més enllà de la cortina de la negativitat, em sento bé amb mi mateix. Si constantment penso “ell ​​està equivocat”, en el seu lloc vaig creant una barrera que m’impedeix arribar la meva pròpia bondat.

BONDAD
Cuando me vuelvo excesivamente crítico con los demás, significa que voy en la dirección equivocada. Por lo general, somos muy buenos para detectar errores, pero debemos desarrollar la calidad de detectar también la bondad. Si puedo ver lo que es bueno en los demás o en situaciones e ir más allá de la cortina de la negatividad, me siento bien conmigo mismo. Si constantemente pienso “él está equivocado”, en su lugar creo una barrera que me impide alcanzar mi propia bondad.

Generosity
Generosity can be defined in many ways but respect, kindness, benefit and accessibility are its key characteristics.
35-preguntas-de-Alejandro-Jodorowsky-que-al-responderlas-comenzaran-a-expandir-tu-concienciaGenerositat
La generositat es pot definir de moltes maneres, però el respecte, l’amabilitat, el benefici i l’accessibilitat són les seves característiques clau.
Generosidad
La generosidad se puede definir de muchas maneras, pero el respeto, la amabilidad, el beneficio y la accesibilidad son sus características clave.

The Colour of Flowers
Leave worries aside and you will be surprised by the beauty of the sky and the colour of flowers, of the freshness of the breeze and the generosity of the sun. You will feel you are part of creation, and life will start to make sense. The greatest wealth is to appreciate what we have and what we are.
img_20200502_130451425El color de les flors
Deixa de banda les preocupacions i et sorprendrà la bellesa de el cel i el color de les flors, la frescor de la brisa i la generositat de el sol. Sentiràs que ets part de la creació, i la vida començarà a tenir sentit. La major riquesa és apreciar el que tenim i el que som.
El color de las flores
Deja de lado las preocupaciones y te sorprenderá la belleza del cielo y el color de las flores, la frescura de la brisa y la generosidad del sol. Sentirás que eres parte de la creación, y la vida comenzará a tener sentido. La mayor riqueza es apreciar lo que tenemos y lo que somos.

Go with the Flow | Day 8
Sometimes we just have to be wise enough to go with the flow. We have to put our trust in life and let the current carry us. That doesn’t mean we should take our focus off where we’re going.
tumblr_inline_nralxfRG0d1s7tfvc_500Anar amb el corrent | dia 8
De vegades només hem de ser prou savis com per seguir el corrent. Hem de confiar en la vida i deixar que el corrent ens porti. Això no vol dir que no haguem enfocar-nos cap a on anem.
Ir con la corriente | Día 8
A veces solo tenemos que ser lo suficientemente sabios como para seguir la corriente. Tenemos que confiar en la vida y dejar que la corriente nos lleve. Eso no significa que no debamos enfocarnos hacia dónde vamos.

Learn From Your Mistakes
When you make a mistake, learn from it, resolve not to repeat it and then forget about it. You will feel better again.
unnamedAprèn dels teus errors
Quan facis un error, aprèn d’ell, resol no repetir-ho i després oblida-te’n. Et sentiràs millor de nou.
Aprende de tus errores
Cuando cometas un error, aprende de él, resuelve no repetirlo y luego olvídalo. Te sentirás mejor de nuevo.

Pack Up Your Thoughts | Day 7
What are you choosing to hold onto in your mind? You can always pack-up all the unnecessary and negative thoughts and feelings in your mind. Pack away and put it out of your mind. You then have space to create something new and positive.
girl-alone-afriad-of-the-darkEmpaca teus pensaments | dia 7
Què tries conservar en la teva ment? Sempre pots empacar tots els pensaments i sentiments innecessaris i negatius de la teva ment. Empaca i treu-te’ls del cap. Llavors tens espai per crear coses noves i positives.
Empaca tus pensamientos | Día 7
¿Qué eliges conservar en tu mente? Siempre puedes empacar todos los pensamientos y sentimientos innecesarios y negativos de tu mente. Empaca y quítatelo de la cabeza. Entonces tienes espacio para crear algo nuevo y positivo.

Time Management | Day 6
Whilst time cant be controlled, you can manage yourself. When you begin to work smarter, not harder, and do the right things better, you’ll begin to make the most and get the best out of your time.
crazy oclokGestió de el temps | dia 6
Si bé el temps no es pot controlar, pots administrar-te tu mateix. Quan comencis a treballar de manera més intel·ligent, no més difícil, i facis les coses correctes millor, començaràs a aprofitar el màxim i treure el màxim profit del teu temps.
Gestión del tiempo | Día 6
Si bien el tiempo no se puede controlar, puede administrarte tu mismo. Cuando comiences a trabajar de manera más inteligente, no más difícil, y hagas las cosas correctas mejor, comenzarás a aprovechar al máximo y sacar el máximo provecho de su tiempo.

Inside Out
There is essentially only one way in which you can bring about self-transformation – that’s if you want to – but you will not think you need to if you are still taking your happiness from outside yourself, and still managing to tolerate the periods of unhappiness which result.
BUCAR032.JPGDe dins cap a fora
Essencialment, només hi ha una forma en què pots aconseguir l’auto-transformació, això és si vols, però no pensaràs que ho necessites si encara estàs prenent la teva felicitat de fora de tu mateix i encara aconseguint tolerar els períodes d’infelicitat d’aquest resultat.
De adentro hacia afuera
Esencialmente, solo hay una forma en que puedes lograr la auto-transformación, eso es si quieres, pero no pensarás que lo necesitas si aún estás tomando tu felicidad de fuera de ti mismo y aún logrando tolerar los períodos de infelicidad de dicho resultado.

The Truth About Illusion
Illusion is the idea that people should be, and do, what we want them to. The truth is, all is as it should be, despite appearances or our perceptions of others to the contrary.
Abracadabra-La veritat sobre la il·lusió
La il·lusió és la idea que les persones haurien de ser i fer el que volem que facin. La veritat és que tot és com hauria de ser, malgrat les aparences o les nostres percepcions dels altres en sentit contrari.
La verdad sobre la ilusión
La ilusión es la idea de que las personas deberían ser y hacer lo que queremos que hagan. La verdad es que todo es como debería ser, a pesar de las apariencias o nuestras percepciones de los demás en sentido contrario.

A Little Courage And Some Letting Go
It takes honesty as well as courage to give ourselves a good shake and see things for what they are, not what we imagine them to be.
unnamedUna mica de coratge i una mica de deixar anar
Es necessita honestedat i coratge per donar-nos una bona sacsejada i veure les coses com són, no com les imaginem.
Un poco de coraje y algo de soltar
Se necesita honestidad y coraje para darnos una buena sacudida y ver las cosas como son, no como las imaginamos.

Great Wealth
Even with a small bank account, the one who is contented finds himself with great imageswealth.
Gran riquesa
Fins i tot amb un petit compte bancari, el que està satisfet el troba una gran riquesa.

Gran riqueza
Incluso con una pequeña cuenta bancaria, el que está satisfecho lo encuentra una gran riqueza.

Open Heart
The heart is like a flower – unless it is open it cannot release its fragrance into the world. The fragrance of the heart is made up of the qualities and virtues of our spirit.
8eea84ae5eebd36943b7a9b3c32bc10eCor obert
El cor és com una flor: a menys que estigui obert, no pot alliberar la seva fragància al món. La fragància del cor es compon de les qualitats i virtuts del nostre esperit.
Corazón abierto
El corazón es como una flor: a menos que esté abierto, no puede liberar su fragancia al mundo. La fragancia del corazón se compone de las cualidades y virtudes de nuestro espíritu.

Fear Nothing | Day 5
You already have the courage to “Face, Explore, Accept and Respond” to fear. All you have to do is move beyond inertia and discover your true potential. Then, courage will enable you take action in spite of fear.
WhatsApp-Image-2019-06-27-at-13.38.29No témer a res | dia 5
Tu ja tens el coratge de “enfrontar, explorar, acceptar i respondre” a la por. Tot el que has de fer és anar més enllà de la inèrcia i descobrir el teu veritable potencial. Llavors, el coratge et permetrà actuar tot i la por.
No temer a nada | Dia 5
Tu ya tienes el coraje de “enfrentar, explorar, aceptar y responder” al miedo. Todo lo que tienes que hacer es ir más allá de la inercia y descubrir tu verdadero potencial. Entonces, el coraje te permitirá actuar a pesar del miedo.

Timeless Beauty
Learn to go beyond words into silence, sit with your innermost self and experience the nourishing, timeless beauty of peace.
dolmensBellesa eterna
Aprèn a anar més enllà de les paraules en silenci, seu amb el teu ésser més íntim i experimenta la nutritiva i eterna bellesa de la pau.
Belleza eterna
Aprende a ir más allá de las palabras en silencio, siéntate con tu ser más íntimo y experimenta la nutritiva y eterna belleza de la paz.

From Expectations to Acceptance | Day 4
Getting on with people is tough, especially when they don’t fulfill your expectations! Instead, if you accept people the way they are without expecting them to be something they’re not, you end up less disappointed and frustrated.
FLOR-DE-LOTO-1024x536De les expectatives a l’acceptació | dia 4
Seguir endavant amb les persones és difícil, especialment quan no compleixen amb les teves expectatives! En canvi, si acceptes a les persones com són sense esperar que siguin una cosa que no són, acabaràs menys decebut i frustrat.
De las expectativas a la aceptación | Día 4
Seguir adelante con las personas es difícil, ¡especialmente cuando no cumplen con tus expectativas! En cambio, si aceptas a las personas como son sin esperar que sean algo que no son, terminarás menos decepcionado y frustrado.

Optimistic Outlook
Optimism opens a door in difficult or hopeless situations. No matter what the crisis, an optimist maintains the outlook that it is a sign, time for a different way of thinking, or of doing things.
unnamedPerspectiva optimista
L’optimisme obre una porta a situacions difícils o sense esperança. No importa quina sigui la crisi, un optimista manté la perspectiva que és un senyal, un moment per a una forma diferent de pensar o de fer les coses.
Perspectiva optimista
El optimismo abre una puerta en situaciones difíciles o sin esperanza. No importa cuál sea la crisis, un optimista mantiene la perspectiva de que es una señal, un momento para una forma diferente de pensar o de hacer las cosas.

Spiritual Identity
7EC0995D-239D-43A8-A799-5F0B34310337I am a pure, peaceful, powerful, loveful. blissful soul. This is the original identity of the soul.
Identitat espiritual
Sóc una pura, pacífica, poderosa, amorosa ànima joiosa Aquesta és la identitat original de l’ànima.
Identidad espiritual
Soy una pura, pacífica, poderosa, amorosa alma dichosa Esta es la identidad original del alma.

qui-soc minimini 

A %d bloguers els agrada això: