luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK del dia -febrero -2021

Camí dels Enamorats -Puigcerdà- gener de 2021

Peace and Good Feelings
Limpia tu mente : técnicas sencillas para limpiar la menteFill your mind with peace and good feelings and your mind will give that experience in return. Whatever you are experiencing in your mind now, is what you put there earlier on.
Pau i bons sentiments
Omple la teva ment de pau i bons sentiments i la teva ment et retornarà aquesta experiència. El que sigui que estiguis experimentant en la teva ment ara, és el que vas posar allà abans.
Paz y buenos sentimientos
Llena tu mente de paz y buenos sentimientos y tu mente te devolverá esa experiencia. Lo que sea que estés experimentando en tu mente ahora, es lo que pusiste allí antes.
Go Deep
Most of us think too much, especially about events and people, local and global, famous and not so famous. When we are always thinking about what is happening on the surface of life, the visible, then it is as if we are living a superficial life. And when two people who both live on the surface meet, the exchange, the conversation, is superficial, sometimes totally bereft of meaning.  Often it leaves us totally unsatisfied. And as we share news of our surface observations, we come to know our own superficiality, but we are not strong enough to resist it. Deep down inside there is a voice, a longing, a calling to depth. It’s our heart, reminding us to visit, explore and express the depths of our ourselves.
Vés al fons
La majoria de nosaltres pensem massa, especialment en esdeveniments i persones, locals i globals, famosos i no tan famosos. Quan sempre estem pensant en el que està succeint en la superfície de la vida, el visible, llavors és com si estiguéssim vivint una vida superficial. I quan dues persones que viuen a la superfície es troben, l’intercanvi, la conversa, és superficial, de vegades totalment desproveïda de sentit. Sovint ens deixa totalment insatisfets. I a mesura que compartim notícies de les nostres observacions superficials, arribem a conèixer la nostra pròpia superficialitat, però no som prou forts per resistir-la. En el fons hi ha una veu, un anhel, una crida a la profunditat. És el nostre cor, recordant-nos visitar, explorar i expressar el més profund de nosaltres mateixos.

Ve al fondo
La mayoría de nosotros pensamos demasiado, especialmente en eventos y personas, locales y globales, famosos y no tan famosos. Cuando siempre estamos pensando en lo que está sucediendo en la superficie de la vida, lo visible, entonces es como si estuviéramos viviendo una vida superficial. Y cuando dos personas que viven en la superficie se encuentran, el intercambio, la conversación, es superficial, a veces totalmente desprovista de sentido. A menudo nos deja totalmente insatisfechos. Y a medida que compartimos noticias de nuestras observaciones superficiales, llegamos a conocer nuestra propia superficialidad, pero no somos lo suficientemente fuertes para resistirla. En el fondo hay una voz, un anhelo, una llamada a la profundidad. Es nuestro corazón, recordándonos visitar, explorar y expresar lo más profundo de nosotros mismos.
Dios es AMOR. Lo que hizo, hace y hará es por amor, quiere conquistarnos  con amor, que recibamos y sintamos su amor, que l… | God loves me, Healing  words, Gods loveIn God’s love
Become lost in God’s love and you will forget this world of sorrow.
En l’amor de déu
Perd-te en l’amor de Déu i oblidaràs aquest món de dolor.
En el amor de dios
Piérdete en el amor de Dios y olvidarás este mundo de dolor.
Get Grateful Now
Even when you feel as though things aren’t going well in your life, you have reasons to be grateful. Today, take time to appreciate the gift of life and all its wonders. Count your blessings and cherish what you have.
No hay nada que agradecer - Libertad Bajo PalabraSigues agraït ara
Fins i tot quan sentis que les coses no van bé en la teva vida, tens raons per estar agraït. Avui, pren-te un temps per apreciar el regal de la vida i totes les seves meravelles. Compta teves benediccions i valora el que tens.
Sé agradecido ahora
Incluso cuando sientas que las cosas no van bien en tu vida, tienes razones para estar agradecido. Hoy, tómate un tiempo para apreciar el regalo de la vida y todas sus maravillas. Cuenta tus bendiciones y valora lo que tienes.
Appreciation
Even if I don’t mean to be critical, I often unconsciously focus on others’ weaknesses and mistakes. The more I develop the habit of noticing goodness and only holding on to the good in others and in situations, the more my own sense of well-being will rise.
Apreciar » Enjoy DIVERsityApreciació
Fins i tot si no pretenc ser crític, sovint em centro inconscientment en les debilitats i errors dels altres. Com més desenvolupi l’hàbit de notar la bondat i només aferrar-me al bo en els altres i en les situacions, més augmentarà la meva pròpia sensació de benestar.
Apreciación
Incluso si no pretendo ser crítico, a menudo me centro inconscientemente en las debilidades y errores de los demás. Cuanto más desarrolle el hábito de notar la bondad y solo aferrarme a lo bueno en los demás y en las situaciones, más aumentará mi propia sensación de bienestar.
Introversion
The ability to enjoy one’s own company is one of the greatest gifts life has to offer. Learning to turn my thoughts away from all my responsibilities at the day’s end and take my mind into a state of peace and benevolence enables me to carry greater and greater loads without feeling the burden. When my inner landscape is full of beautiful thoughts, everything I do is a pleasure. Gently, I calm down chaotic situations and offer solace to troubled minds.
Qué es un introvertido? Significado, definición y guía sobre la introversión  - soyintrovertido.comIntroversió
La capacitat de gaudir de la pròpia companyia és un dels grans regals que la vida té per oferir. Aprendre a apartar els meus pensaments de totes les meves responsabilitats a la fi del dia i portar la meva ment a un estat de pau i benevolència em permet portar càrregues cada vegada més grans sense sentir la càrrega. Quan el meu paisatge interior és ple de bells pensaments, tot el que faig és un plaer. Suaument, calmo situacions caòtiques i ofereixo consol a les ments atribolades.
Introversión
La capacidad de disfrutar de la propia compañía es uno de los mayores regalos que la vida tiene para ofrecer. Aprender a apartar mis pensamientos de todas mis responsabilidades al final del día y llevar mi mente a un estado de paz y benevolencia me permite llevar cargas cada vez mayores sin sentir la carga. Cuando mi paisaje interior está lleno de hermosos pensamientos, todo lo que hago es un placer. Suavemente, calmo situaciones caóticas y ofrezco consuelo a las mentes atribuladas.
Lotus Flowers in the Time of Coronavirus — Belardi WongLotus Life
The lotus is a symbol of purity. Its roots are in the mud, but the flower remains above dirty water. Live a lotus life. Be in the world, but unaffected by impurities.
Vida de lotus
El lotus és un símbol de puresa. Les seves arrels estan en el fang, però la flor roman per damunt de l’aigua bruta. Viu una vida de lotus. Estar en el món, però no afectat per les impureses.
Vida de loto
El loto es un símbolo de pureza. Sus raíces están en el barro, pero la flor permanece por encima del agua sucia. Vive una vida de loto. Estar en el mundo, pero no afectado por las impurezas.
The great enemy of peace is ego
Pin on WHOLEHEARTEDEgo makes you judge others and think about them in an unkind way. It makes you force others to do what you want. In this way you forget you are a student and that you are here to learn.
El gran enemic de la pau és l’ego
L’ego et fa jutjar els altres i pensar en ells de manera cruel. Et fa obligar els altres a fer el que vols. D’aquesta manera t’oblides que ets un estudiant i que estàs aquí per aprendre.
El gran enemigo de la paz es el ego
El ego te hace juzgar a los demás y pensar en ellos de manera cruel. Te hace obligar a los demás a hacer lo que quieres. De esta forma te olvidas de que eres un estudiante y que estás aquí para aprender.

Angel Face
An angel’s face is still because there are no lies inside. Truth makes it a straight, simple face whose beauty lies not in its form but 45946925_10217739263502665_1496611921573445632_nin the feeling it gives you.
Cara de angel
La cara de un ángel está quieta porque no hay mentiras adentro. La verdad lo convierte en un rostro recto y sencillo cuya belleza no reside en su forma sino en el sentimiento que te da.
Cara de angel
La cara de un ángel está quieta porque no hay mentiras a dentro. La verdad lo convierte en un rostro recto y sencillo cuya belleza no reside en su forma sino en el sentimiento que te da.
Resultado de imagen de introspección Introspection
Introspection is the attitude of going inside when it’s necessary. It is especially applicable before a task or a busy day. The result of going inside is peace and calmness, which gives clarity to the intellect for making right decisions. Introspection does not mean avoiding the world, it means going inside and getting empowered to act along with others.
Introspecció
La introspecció és l’actitud d’anar dins quan cal. És especialment aplicable abans d’una tasca o un llarg dia. El resultat d’anar dins és pau i tranquil·litat, el que li dóna claredat a l’intel·lecte per prendre decisions encertades. Introspecció no vol dir evitar el món, significa anar dins i enmpoderar-se per actuar juntament amb els altres.
Introspección
La introspección es la actitud de ir dentro cuando es necesario. Es especialmente aplicable antes de una tarea o un día ajetreado. El resultado de ir dentro es paz y tranquilidad, lo que le da claridad al intelecto para tomar decisiones acertadas. Introspección no significa evitar el mundo, significa ir dentro y empoderarse para actuar junto con los demás.
Resultado de imagen de enseñar con amor Teach With Love
Teaching others is best done with love, once the heart has understood, the mind opens.
Ensenyar amb amor
Ensenyar a altres es fa millor amb amor, una vegada que el cor ha entès, la ment s’obre.
Enseñar con amor
Enseñar a otros se hace mejor con amor, una vez que el corazón ha entendido, la mente se abre.
Resultado de imagen de paz originalOriginal Peace
 It is not neccessary to search for peace. It is within. Your original state is one of peace. External situations will pull you away from your peace. If, that is, you let them. Internal feelings can also pull you away. Tiredness, for example, leads to irritability.
Pau original
No cal buscar la pau. És a dins. El teu estat original és de pau. Les situacions externes et allunyaran de la teva pau. És a dir, si els deixes. Els sentiments interns també poden allunyar-la. El cansament, per exemple, condueix a la irritabilitat.
Paz original
No es necesario buscar la paz. Está dentro. Tu estado original es de paz. Las situaciones externas te alejarán de tu paz. Es decir, si los dejas. Los sentimientos internos también pueden alejarla. El cansancio, por ejemplo, conduce a la irritabilidad.
Becoming a Peacemaker
The first lesson on the path of becoming a peacemaker is to stop being at war with myself. It is only when the turbulence of my  Resultado de imagen de pacificador mind ceases that I can begin to make peace with the world.
Esdevenir un pacificador
La primera lliçó en el camí per convertir-me en un pacificador és deixar d’estar en guerra amb mi mateix. Només quan cessa la turbulència de la meva ment puc començar a fer les paus amb el món.
Convertirse en un pacificador
La primera lección en el camino para convertirme en un pacificador es dejar de estar en guerra conmigo mismo. Solo cuando cesa la turbulencia de mi mente puedo empezar a hacer las paces con el mundo.
The secret to being content
To be peaceful is to be free from expectations and to want nothing from anyone. Take the initiative and be generous. Lead the way and do something.
Resultado de imagen de contentamentEl secret per estar content
Ser pacífic és estar lliure d’expectatives i no voler res de ningú. Pren la iniciativa i sigues generós. Lidera el camí i fes alguna cosa.
El secreto para estar contento
Ser pacífico es estar libre de expectativas y no querer nada de nadie. Toma la iniciativa y sé generoso. Lidera el camino y haz algo.
Stability
Amidst the earthquakes of unexpected situations, the hurricanes of unreasonable behaviour, when fortune strikes against me, I will remain unmoved, knowing that finally all will be well.
InspirationsEstabilitat
Enmig dels terratrèmols de situacions inesperades, els huracans del comportament irracional, quan la fortuna colpegi contra mi, romandré impassible, sabent que finalment tot anirà bé.
Estabilidad
En medio de los terremotos de situaciones inesperadas, los huracanes del comportamiento irracional, cuando la fortuna golpee contra mí, permaneceré impasible, sabiendo que finalmente todo irá bien.
Want Not
Next time you are waiting for anything, notice what you are wanting! This will be a source of your tension or impatience. All desire has fear built in – fear of not getting or losing, even before your desire is fulfilled.
Resultado de imagen de deseosNo vull
La propera vegada que esperis alguna cosa, observa el que desitges! Aquesta serà una font de tensió o impaciència. Tot desig té por incorporat: por de no obtenir o perdre, fins i tot abans que es compleixi el desig.
No quiero
La próxima vez que esperes algo, ¡observa lo que deseas! Esta será una fuente de tensión o impaciencia. Todo deseo tiene miedo incorporado: miedo a no obtener o perder, incluso antes de que se cumpla el deseo.

InspirationsPeace, Love and Happiness
Keep peace in the mind, love in the heart and happiness in relationships.
Pau, amor i felicitat
Mantingues la pau en la ment, l’amor al cor i la felicitat en les relacions.
Paz, amor y felicidad
Mantén la paz en la mente, el amor en el corazón y la felicidad en las relaciones.
Inspirations Resilience
Resilience is your personal power, your inner strength that allows you to rise above difficult circumstances, and bounce back stronger than before the challenge!
Resiliència
La resiliència és el teu poder personal, la teva força interior que et permet superar circumstàncies difícils i recuperar-te més fort que abans del desafiament.
Resiliencia
La resiliencia es tu poder personal, tu fuerza interior que te permite superar circunstancias difíciles y recuperarte más fuerte que antes del desafío.
Resilience | Day 20
Resilience is your personal power, your inner strength that allows you to rise above difficult circumstances, and bounce back  Inspirations stronger than before the challenge! With such vitality, nothing can bring you down, or de-stabilise you.
Resiliència | dia 20
La resiliència és el teu poder personal, la teva força interior que et permet superar circumstàncies difícils i recuperar-te més fort que abans del desafiament. Amb tanta vitalitat, res no pot enderrocar-ho o desestabilitzar-ho.
Resiliencia| Día 20
La resiliencia es tu poder personal, tu fuerza interior que te permite superar circunstancias difíciles y recuperarte más fuerte que antes del desafío. Con tanta vitalidad, nada puede derribarlo o desestabilizarlo.
Inspirations Silence calms your heart
It is a balm that heals the wounds of the soul. It strengthens the spirit and takes you to a world without sound where peace reigns.
El silenci calma teu cor
És un bàlsam que cura les ferides de l’ànima. Enforteix l’esperit i et porta a un món sense so on regna la pau.
El silencio calma tu corazón
Es un bálsamo que cura las heridas del alma. Fortalece el espíritu y te lleva a un mundo sin sonido donde reina la paz.
Create Vision
Never believe anyone who says we cannot change. Vision is one of the secrets of personal transformation. We are all artists, our mind is the arena of creation and vision is what we are constantly creating. What is your vision of yourself today – patient, relaxed, positive or tense, tight and negative? What do you prefer? So be creative – what does patience look like, feel like, what are you doing that is different when you are patient and you are expressing your power to …wait? Always start with vision not action. See it and you will be it. Be it and you will do it. This is how we create our own life.
Resultado de imagen de create vision Crear visió
Mai creguis a ningú que digui que no podem canviar. La visió és un dels secrets de la transformació personal. Tots som artistes, la nostra ment és l’escenari de la creació i la visió és el que estem creant constantment. Quina és la teva visió de tu mateix avui: pacient, relaxat, positiu o tens, rígid i negatiu? Què prefereixes? Així que sigues creatiu: com et veus, com se sent la paciència? Què estàs fent que sigui diferent quan ets pacient i estàs expressant el teu poder per… esperar? Comença sempre amb la visió, no amb l’acció. Veu allò i ho serà. Sigues així i ho faràs. Així és com creem la nostra pròpia vida.
Crear visión
Nunca creas a nadie que diga que no podemos cambiar. La visión es uno de los secretos de la transformación personal. Todos somos artistas, nuestra mente es el escenario de la creación y la visión es lo que estamos creando constantemente. ¿Cuál es tu visión de ti mismo hoy: paciente, relajado, positivo o tenso, rígido y negativo? ¿Qué prefieres? Así que sé creativo: ¿cómo te ves, cómo se siente la paciencia? ¿Qué estás haciendo que sea diferente cuando eres paciente y estás expresando tu poder para… esperar? Comienza siempre con la visión, no con la acción. Ve eso y lo será. Sé así y lo harás. Así es como creamos nuestra propia vida.
Harmony
Resultado de imagen de harmoniaI need to recognize that like musical notes we are all different. Only when I am able to harmonize with others can I create a beautiful tune. When I work with other people, I learn to understand them. In the process, I will also learn more about myself and how to use my strengths to support others.
 Harmonia
Necessito reconèixer que, a l’igual que les notes musicals, tots som diferents. Només quan sóc capaç de harmonitzar-me amb els altres puc crear una melodia bonica. Quan treballo amb altres persones, aprenc a comprendre-les. En el procés, també aprendré més sobre mi i com utilitzar les meves fortaleses per donar suport als altres.
Armonía
Necesito reconocer que, al igual que las notas musicales, todos somos diferentes. Solo cuando soy capaz de armonizarme con los demás puedo crear una melodía hermosa. Cuando trabajo con otras personas, aprendo a comprenderlas. En el proceso, también aprenderé más sobre mí y cómo usar mis fortalezas para apoyar a los demás.
Resultado de imagen de enuig Anger
Anger destroys the beauty of the heart as well as the beauty of the face.
Enuig
La ira destrueix la bellesa de el cor i la bellesa de la cara.
Enojo
La ira destruye la belleza del corazón y la belleza del rostro.
Resultado de imagen de aturar-se Practice Stopping
 When you learn you drive, you have to practice stopping. In the same way, practice putting a stop to waste thoughts and you will  be constantly happy.
 Practica aturar-te
Quan aprenguis a conduir, hauràs de practicar la frenada. De la mateixa manera, practica posant fi als pensaments desperdiciables i estaràs constantment feliç.
Practica detenerte
Cuando aprendas a conducir, tendrás que practicar el frenado. De la misma manera, practica poniendo fin a los pensamientos desperdiciables y estarás constantemente feliz.
Resultado de imagen de cor feliç Happy Heart
You have a happy heart that can pump humour into any situation.
Cor feliç
Tens un cor feliç que pot injectar humor en qualsevol situació.
Corazón feliz
Tienes un corazón feliz que puede inyectar humor en cualquier situación.
Resultado de imagen de calma interior Inner Calm
The greater the demands on me, the more I need to sustain my inner calm and stability.
Calma interior
Com més grans siguin les exigències per a mi, més necessito mantenir la meva calma i estabilitat internes.
Calma interior
Cuanto mayores sean las exigencias para mí, más necesito mantener mi calma y estabilidad internas.
Resultado de imagen de humilitat Every creative task requires humility
A humble person dismisses nothing, recognising that there is always something to be learned. Every creative task requires humility behind it.
 Tota tasca creativa requereix humilitat
Una persona humil no descarta res, reconeixent que sempre hi ha alguna cosa que aprendre. Tota tasca creativa requereix humilitat darrere d’ella.
Toda tarea creativa requiere humildad
Una persona humilde no descarta nada, reconociendo que siempre hay algo que aprender. Toda tarea creativa requiere humildad detrás de ella.
Healing
I gently return to equilibrium, nurtured by a well spring of love. I, the soul, am washed and soothed by the quiet energies of stillness. Embracing the vastness of my inner landscape, I understand the cycles of growth and decay. Today I will fix something broken, or find a new use for it.
Resultado de imagen de healing Curació
Retorn suaument a l’equilibri, nodrit per una deu d’amor. Jo, l’ànima, em netegen i em tranquil·litzen les silencioses energies de la quietud. Abraçant la immensitat del meu paisatge interior, comprenc els cicles de creixement i decadència. Avui arreglaré alguna cosa trencada o li trobaré un nou ús.
Curación
Regreso suavemente al equilibrio, nutrido por un manantial de amor. Yo, el alma, me limpian y me tranquilizan las silenciosas energías de la quietud. Abrazando la inmensidad de mi paisaje interior, comprendo los ciclos de crecimiento y decadencia. Hoy arreglaré algo roto o le encontraré un nuevo uso.

cosmos1

A %d bloguers els agrada això: