luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pensam. Bk agosto 2020

Let Be
Many of us spend most of our life trying to live someone else’s life. We are great fixers, and as we watch others we can hear ourselves attempting to ‘sort them out’. We hear it in our conversations with others and with ourselves. It sounds like, “They shouldn’t…weren’t they awful…did you hear about so and so…in my opinion they should”.
Permetre
d7033cd0f80caea2407fb6cf61a6d791 (1)Molts de nosaltres passem la major part de la nostra vida intentant viure la vida d’una altra persona. Som grans solucionadors i, a l’observar als altres, podem escoltar-nos a nosaltres mateixos tractant de “solucionar-los”. Ho escoltem en les nostres converses amb els altres i amb nosaltres mateixos. Sona com, “No haurien… no eren horrible … ¿es va assabentar d’això i allò?… al meu entendre, haurien de”…
Permitir
Muchos de nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida tratando de vivir la vida de otra persona. Somos grandes solucionadores y, al observar a los demás, podemos escucharnos a nosotros mismos tratando de “solucionarlos”. Lo escuchamos en nuestras conversaciones con los demás y con nosotros mismos. Suena como, “No deberían … no eran horribles … ¿se enteró de esto y aquello? … en mi opinión, deberían”.

Anger
Anger is an acid that does more harm to the vessel in which it is stored rather than to the person on whom it is poured.
1517012702297Enuig
La ira és un àcid que fa més mal al recipient en el qual s’emmagatzema que la persona sobre la qual s’aboca.
Enfado
La ira es un ácido que hace más daño al recipiente en el que se almacena que a la persona sobre la que se vierte.

Thoughts, Words and Actions
The gap between what you say and what you do, between what you promise and what you deliver, is like a drain in the road. The drain is where water escapes, just as your power will seep away if there is a difference between your words and your actions.
unnamedPensaments, paraules i accions
La bretxa entre el que es diu i el que es fa, entre el que es promet i el que es lliura, és com un desguàs en el camí. El desguàs és per on s’escapa l’aigua, així com el teu poder es filtrarà si hi ha una diferència entre les teves paraules i les teves accions.
Pensamientos, palabras y acciones
La brecha entre lo que dice y lo que hace, entre lo que promete y lo que entrega, es como un desagüe en el camino. El desagüe es por donde escapa el agua, así como su poder se filtrará si hay una diferencia entre sus palabras y sus acciones.

The Influence Of Gossip
I cannot afford to overlook the influence that other people have on me. To what extent do I check that I am not being influenced by gossip? Negativity in the mind is like poison. Negative thoughts are the seeds of negative actions. Gossip and guessing bring sorrow, heaviness and distrust. Hear no Evil; See no Evil; Speak no evil; Think no Evil.
minimoo64_fractals_15La influència de la xafarderia
No em puc permetre passar per alt la influència que altres persones tenen sobre mi. En quina mesura verifico que no m’influeixin les xafarderies? La negativitat en la ment és com un verí. Els pensaments negatius són les llavors de les accions negatives. La xafarderia i les conjectures porten dolor, pesadesa i desconfiança. No escoltar el mal; No veure el mal; No parlis coses dolentes; No pensis en el mal.
La influencia del chisme
No puedo permitirme pasar por alto la influencia que otras personas tienen sobre mí. ¿En qué medida verifico que no me influyan los chismes? La negatividad en la mente es como un veneno. Los pensamientos negativos son las semillas de las acciones negativas. El chisme y las conjeturas traen dolor, pesadez y desconfianza. No escuchar el mal; No ver el mal; No hables cosas malas; No pienses en el mal.

Send Peace
The call of time is to send thoughts of peace and power to the world.
unnamedEnviar pau
La crida del temps és enviar pensaments de pau i poder a el món.
Enviar paz
La llamada del tiempo es enviar pensamientos de paz y poder al mundo.

Respect
Experience the bliss of Self-Respect and give respect to others at all times. When I am prejudiced against another, my narrow vision and small heart lower my self-dignity and self-worth.
unnamed (1)El respecte
Experimenta el goig de l’auto-respecte i respecta als altres en tot moment. Quan tinc prejudicis contra un altre, la meva visió estreta i el meu petit cor redueixen la meva dignitat i autoestima.
El respeto
Experimenta la dicha del autorrespeto y respeta a los demás en todo momento. Cuando tengo prejuicios contra otro, mi visión estrecha y mi pequeño corazón reducen mi dignidad y autoestima.

Listen In
Only when we find the quietness in our own minds can we begin to hear our inner teacher, so that we may receive some in-tuition. Only when we are ready to recognise and value the wisdom that we carry at the core of our being will we turn our attention inwards and ‘listen in’.
4253888168Escoltant
Només quan trobem la tranquil·litat en les nostres ments, podrem començar a escoltar el nostre mestre interior, de manera que puguem rebre alguna instrucció. Només quan estiguem llests per reconèixer i valorar la saviesa que portem en el centre del nostre ésser, dirigirem la nostra atenció cap a dins i ‘escoltarem’.
Escuchando
Solo cuando encontremos la tranquilidad en nuestras propias mentes, podremos comenzar a escuchar a nuestro maestro interior, de modo que podamos recibir alguna instrucción. Solo cuando estemos listos para reconocer y valorar la sabiduría que llevamos en el centro de nuestro ser, dirigiremos nuestra atención hacia adentro y ‘escucharemos’.

Rest Easy
Rest does not come with sleeping, it comes with waking. This is both an insight and an action of enlightenment. When we are enlightened we realise that real rest is possible only when we become free of illusion and we no longer struggle against life. Illusion is the idea that people should be, and do, what we want them to. The truth is, all is as it should be, despite appearances, or our perceptions of others to the contrary. This means you can be easy on yourself, easy with others and easy with the world around you. Easiness is a virtue, an attractive one at that. It is much more influential than force. So quit forcing, end the struggling and…relax!
DibujoEstar tranquil
El descans no ve amb dormir, ve amb la vigília. Això és tant una intuïció com una acció d’il·luminació. Quan ens il·luminem, ens adonem que el veritable descans és possible només quan ens alliberem de la il·lusió i ja no lluitem contra la vida. La il·lusió és la idea que les persones han de ser, i fer, el que volem que facin. La veritat és que tot és com ha de ser, malgrat les aparences o de la nostra percepció dels altres en sentit contrari. Això vol dir que pots ser fàcil amb tu mateix, fàcil amb els altres i fàcil amb el món que t’envolta. La facilitat és una virtut, a més d’atractiva. És molt més influent que la força. Així que deixa de forçar, acaba amb la lluita i… relaxa’t!
Estar tranquilo
El descanso no viene con dormir, viene con la vigilia. Esto es tanto una intuición como una acción de iluminación. Cuando nos iluminamos, nos damos cuenta de que el verdadero descanso es posible solo cuando nos liberamos de la ilusión y ya no luchamos contra la vida. La ilusión es la idea de que las personas deben ser, y hacer, lo que queremos que hagan. La verdad es que todo es como debe ser, a pesar de las apariencias o de nuestra percepción de los demás en sentido contrario. Esto significa que puedes ser fácil contigo mismo, fácil con los demás y fácil con el mundo que te rodea. La facilidad es una virtud, además de atractiva. Es mucho más influyente que la fuerza. Así que deja de forzar, acaba con la lucha y … ¡relájate!

Talk Lovingly To Yourself
Learning to talk properly to the self is a spiritual endeavour. When you make a mistake, do you talk lovingly to yourself in your mind, or do you tell yourself off?
reiki-terapaiParla amb amor amb tu mateix
Aprendre a parlar correctament amb tu mateix és un esforç espiritual. Quan comets un error, ¿et parles a tu mateix amb amor en la teva ment o et reprens a tu mateix?
Habla con amor contigo mismo
Aprender a hablar correctamente contigo mismo es un esfuerzo espiritual. Cuando cometes un error, ¿te hablas a tí mismo con amor en tu mente o te reprendes a tí mismo?

Imperishable Wealth
The wealth of a rich man can be stolen or burnt, but the happiness and wisdom of the wise remain.
unnamed (2)Riquesa imperible
La riquesa d’un home ric pot ser robada o cremada, però la felicitat i la saviesa dels savis, romanen.
Riqueza imperecedera
La riqueza de un hombre rico puede ser robada o quemada, pero la felicidad y la sabiduría de los sabios permanecen.

What Is Meditation?
Meditation is the process of getting to know yourself completely, both who you are inside and how you react to what is outside. Above all, meditation is enjoying yourself in the literal sense of the word.
main-qimg-cd8b921f651af1810d9ea47d86e5d036Què és la meditació?
La meditació és el procés de conèixer-te a tu mateix per complet, tant qui ets per dins com com reacciones al que hi ha fora. Per sobre de tot, la meditació és gaudir en el sentit literal de la paraula.
¿Qué es la meditación?
La meditación es el proceso de conocerte a ti mismo por completo, tanto quién eres por dentro como cómo reaccionas a lo que hay fuera. Por encima de todo, la meditación es disfrutar en el sentido literal de la palabra.

Thoughts And Actions
The thoughts you create and the actions you do have to be the same. Create good thoughts and bring them into action. Your actions will then be successful.
power_girlPensaments i accions
Els pensaments que crees i les accions que realitzes han de ser iguals. Crea bons pensaments i posa’ls en acció. Llavors les teves accions tindran èxit.
Pensamientos y acciones
Los pensamientos que creas y las acciones que realizas tienen que ser iguales. Crea buenos pensamientos y ponlos en acción. Entonces tus acciones tendrán éxito.

No Nourishment Like Happiness
It is said: There is no nourishment like happiness and no illness like worry. Constantly eat the nourishment of happiness.
unnamed (3)Cap aliment com la felicitat
Es diu: No hi ha aliment com la felicitat ni malaltia com la preocupació. Menja constantment l’aliment de la felicitat.
Ningún alimento como la felicidad
Se dice: No hay alimento como la felicidad ni enfermedad como la preocupación. Come constantemente el alimento de la felicidad.

The key to remain at peace
Humanity is like a tree. Each human being is connected with the Seed and belongs to the same tree. The beauty of the tree is that it has different branches and on each branch, numerous leaves.
barca thoughtsLa clau per a romandre en pau
La humanitat és com un arbre. Cada ésser humà està connectat amb la Llavor i pertany al mateix arbre. La bellesa de l’arbre és que té diferents branques i en cada branca, nombroses fulles.
La clave para permanecer en paz
La humanidad es como un árbol. Cada ser humano está conectado con la Semilla y pertenece al mismo árbol. La belleza del árbol es que tiene diferentes ramas y en cada rama, numerosas hojas.

Forgiveness
ramas-de-sakura-con-las-flores-rosas-claras-aisladas-en-el-fondo-blanco-cherry-blossom-vector-eps-cmyk-112651772Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future.
Perdó
El perdó no canvia el passat, però amplia el futur.
Perdón
El perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro.

Think First
Every action has an equal and opposite reaction. Whatever I do, when all is said and done, I do for or to myself. Perhaps I should think before I perform actions because after the seed of action is sown I have to reap the fruit. Moreover, I do not receive only one fruit for every seed sown, I often get a whole crop, good or bad according to the action or seed.
fondos-de-pantalla-animados-de-flores-animadas-1578074615Pensa primer
Cada acció té una reacció igual i oposada. Tot el que faig, quan tot està dit i fet, ho faig per mi o per a mi. Potser hauria de pensar abans de realitzar accions perquè després de sembrada la llavor de l’acció he de collir el fruit. A més, no rebo només un fruit per cada llavor sembrada, moltes vegades obtinc una collita sencera, bona o dolenta segons l’acció o llavor.
Piensa primero
Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Todo lo que hago, cuando todo está dicho y hecho, lo hago por mí o para mí. Quizás debería pensar antes de realizar acciones porque después de sembrada la semilla de la acción tengo que cosechar el fruto. Además, no recibo solo un fruto por cada semilla sembrada, muchas veces obtengo una cosecha entera, buena o mala según la acción o semilla.

In Silence and Stillness
In the silence of my being, in the stillness of peace, I ponder the greatness of my existence, and the truly endless love and power I have within me.
good vibrationsEn silenci i quietud
En el silenci del meu ésser, en la quietud de la pau, reflexiono sobre la grandesa de la meva existència i l’amor i el poder veritablement infinits que tinc dins meu.
En silencio y quietud
En el silencio de mi ser, en la quietud de la paz, reflexiono sobre la grandeza de mi existencia y el amor y el poder verdaderamente infinitos que tengo dentro de mí.

Radiate Happiness
Have you ever noticed that happiness is not a dependency, it is a decision? You don’t actually need anything to be happy. It’s not something that comes from outside, it comes from inside, and when you radiate a happy energy you’ll be amazed what it attracts into your life.
unnamedIrradia felicitat
Has notat alguna vegada que la felicitat no és una dependència, és una decisió? En realitat, no necessites res per ser feliç. No és una cosa que vingui de fora, ve de dins, i quan irradies una energia feliç et sorprendràs del que atrau a la teva vida.
Irradia felicidad
¿Has notado alguna vez que la felicidad no es una dependencia, es una decisión? En realidad, no necesitas nada para ser feliz. No es algo que venga de afuera, viene de adentro, y cuando irradias una energía feliz te sorprenderás de lo que atrae a tu vida.

The Rejuvenating Power Of Silence
Silence has to be love-filled. Love actually inspires and moves all things towards their original freedom and happiness.
sorra thougthsEl poder rejovenidor de el silenci
El silenci ha d’estar ple d’amor. L’amor en realitat inspira i mou totes les coses cap a la seva llibertat i felicitat originals.
El poder rejuvenecedor del silencio
El silencio tiene que estar lleno de amor. El amor en realidad inspira y mueve todas las cosas hacia su libertad y felicidad originales.

The Science of Happiness
The fewer desires you have, the happier you will be. Having the right information (truth) leads to contentment. Having the right understanding of the self, our purpose, our origins and our true relationships should free us from the cycles of boom and bust and lead society to that ultimate happiness.
unnamedLa ciència de la felicitat
Com menys desitjos tinguis, més feliç seràs. Tenir la informació correcta (la veritat) condueix a la satisfacció. Tenir la comprensió correcta d’un mateix, el nostre propòsit, els nostres orígens i les nostres veritables relacions hauria alliberar-nos dels cicles d’auge i caiguda i portar a la societat a aquesta felicitat suprema.
La ciencia de la felicidad
Cuantos menos deseos tengas, más feliz serás. Tener la información correcta (la verdad) conduce a la satisfacción. Tener la comprensión correcta de uno mismo, nuestro propósito, nuestros orígenes y nuestras verdaderas relaciones debería liberarnos de los ciclos de auge y caída y llevar a la sociedad a esa felicidad suprema.

My World
A loving person lives in a loving world. A hostile person lives in a hostile world. Everyone you meet is your mirror.
-que-hora-es-en-el-espacio-esta-es-la-respuesta-655x368 (1)El meu món
Una persona amorosa viu en un món amorós. Una persona hostil viu en un món hostil. Tots els que coneixes són el teu mirall.
Mi mundo
Una persona amorosa vive en un mundo amoroso. Una persona hostil vive en un mundo hostil. Todos los que conoces son tu espejo.

Thank God, It’s Monday
reiki-terapaiForget TGIF (Thank God, It’s Friday).
Gràcies a Déu és dilluns
Oblida’t del GDED (Gràcies a Déu, és divendres).
Gracias a dios es lunes
Olvídate del GDEV (Gracias a Dios, es viernes).

Barriers to Love
unnamed-02Whatever is in your heart that is not clean, not true, will ultimately begin to act like a wall, obstructing the natural flow of love. People who say that there is no love in their life, are being blocked by this wall. Actually there is love, but they just can’t accept it. Ego is the clearest example of this. Ego limits the flow of love by placing conditions on the love you give and receive. Ego uses love to satisfy its own needs and desires. It produces a love which is deceptive, one which brings only temporary satisfaction. Ego does not allow you to experience true love or share it. If fact, ego is capable of destroying your ability to feel love altogether.
Barreres a l’amor
Qualsevol cosa que hi hagi en el teu cor que no sigui neta, que no sigui vertadera, finalment començarà a actuar com una paret, obstruint el flux natural de l’amor. Les persones que diuen que no hi ha amor en la seva vida estan sent bloquejades per aquest mur. En realitat hi ha amor, però simplement no poden acceptar-lo. L’ego és l’exemple més clar d’això. L’ego limita el flux de l’amor al posar condicions a l’amor que dónes i reps. L’ego fa servir l’amor per satisfer les seves pròpies necessitats i desitjos. Produeix un amor que és enganyós, un que només porta satisfacció temporal. L’ego no et permet experimentar l’amor veritable ni compartir-lo. De fet, l’ego és capaç de destruir per complet la teva capacitat de sentir amor.
Barreras al amor
Cualquier cosa que haya en tu corazón que no sea limpia, que no sea verdadera, finalmente comenzará a actuar como una pared, obstruyendo el flujo natural del amor. Las personas que dicen que no hay amor en su vida están siendo bloqueadas por este muro. En realidad hay amor, pero simplemente no pueden aceptarlo. El ego es el ejemplo más claro de esto. El ego limita el flujo del amor al poner condiciones al amor que das y recibes. El ego usa el amor para satisfacer sus propias necesidades y deseos. Produce un amor que es engañoso, uno que solo trae satisfacción temporal. El ego no te permite experimentar el amor verdadero ni compartirlo. De hecho, el ego es capaz de destruir por completo tu capacidad de sentir amor.

unnamedCharacter
Body is visible in a mirror. But character is visible in actions.
Caràcter
El cos és visible en un mirall. Però el caràcter és visible en les accions.
Carácter
El cuerpo es visible en un espejo. Pero el carácter es visible en las acciones.

Keep It Simple
With so many choices and decisions, so many demands from people and events, in our modern fast changing world, it’s a real challenge to ‘keep it simple’.
unnamed (1)Roman simple
Amb tantes opcions i decisions, tantes demandes de persones i esdeveniments, en el nostre món modern que canvia ràpidament, és un veritable desafiament ‘mantenir-te simple’.
Mantente simple
Con tantas opciones y decisiones, tantas demandas de personas y eventos, en nuestro mundo moderno que cambia rápidamente, es un verdadero desafío ‘mantenerte 44484864_023336simple’.

Big Heart
Instead of becoming disheartened by any type of upheaval, become one with a big heart.
Gran cor
En lloc de desanimar per qualsevol tipus de trastorn, converteix-te en un amb un gran cor.
Gran corazón
En lugar de desanimarse por cualquier tipo de trastorno, conviértete en uno con un gran corazón.

Past Is Past
Practice the habit of saying “Past is past.” Keep moving forward. If something negative happens, don’t feel guilty about it. Simply have the determined thought to conquer it.
unnamed (3)Passat és passat
Practica l’hàbit de dir “El passat és passat”. Seguir avançant. Si passa una cosa negativa, no et sentis culpable per això. Simplement tingues el pensament decidit a conquerir-lo.
Pasado es pasado
Practica el hábito de decir “El pasado es pasado”. Seguir avanzando. Si sucede algo negativo, no te sientas culpable por ello. Simplemente ten el pensamiento decidido a conquistarlo.

The Eight Powers – 8 The Power to Withdraw
I can withdraw from the organs of the body, and become the seed; detached, and the observer of this drama of life. Contentment comes.
unnamed (2)Els vuit poders – 8 El poder de retirar-se
Puc retirar-me dels òrgans de el cos i convertir-me en llavor; des-apegat, i l’observador d’aquest drama de la vida. Arriba així l’acontentament.
Los ocho poderes – 8 El poder de retirarse
Puedo retirarme de los órganos del cuerpo y convertirme en semilla; desapegado, y el observador de este drama de la vida. Llega así el contentamiento.

True Winning Is Accepting Not ResistingHuirIf you ever find yourself defending a position, explaining why, or justifying anything, it means you have been defeated. It means you have not been able to accept the others point of view, or the fact that you may be wrong. Fear has conquered your mind and your heart. Your defences are up and you are running scared. It’s not that the other person has conquered you, it’s the self-created fear that is in control.
Guanyar de veritat és acceptar no resistir
Si alguna vegada et trobes defensant una posició, explicant per què o justificant alguna cosa, vol dir que has estat derrotat. Vol dir que no has pogut acceptar el punt de vista dels altres, o el fet que pots estar equivocat. La por ha conquistat la ment i el cor. Les teves defenses estan altes i corres espantat. No és que l’altra persona t’hagi conquerit, és la por creada per tu mateix el que t’està controlant.
Ganar de verdad es aceptar no resistir
Si alguna vez te encuentras defendiendo una posición, explicando por qué o justificando algo, significa que has sido derrotado. Significa que no has podido aceptar el punto de vista de los demás, o el hecho de que puedes estar equivocado. El miedo ha conquistado tu mente y tu corazón. Tus defensas están altas y corres asustado. No es que la otra persona te haya conquistado, es el miedo creado por ti mismo el que te está controlando.

Wise Soul
A wise soul opens the window to the future by closing the doors to the past.
unnamed (1)Ànima sàvia
Una ànima sàvia obre la finestra a el futur tancant les portes al passat.
Alma sabia
Un alma sabia abre la ventana al futuro cerrando las puertas al pasado.

bouquet-10A %d bloguers els agrada això: