luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK octubre -2022-

Be Light
If I allow my mind to carry burdens, I will experience heaviness and become tired easily.
Sigues lleu
Si permeto que la meva ment porti càrregues, sentiré pesadesa i em cansaré fàcilment.
Sé ligero
Si permito que mi mente lleve cargas, sentiré pesadez y me cansaré fácilmente.
Reveal Yourself
The most powerful revelation we can ever experience is that of our self. It’s been so long since we were totally open and beyond the fear of the possibility of hurt, that we keep our hearts and minds concealed from the world.

Mostra’t
La revelació més poderosa que podem experimentar és la de nosaltres mateixos. Ha passat tant de temps des que vam estar totalment oberts i més enllà de la por a la possibilitat de mal, que mantenim els nostres cors i ments ocults del món.
Muéstrate
La revelación más poderosa que podemos experimentar es la de nosotros mismos. Ha pasado tanto tiempo desde que estuvimos totalmente abiertos y más allá del miedo a la posibilidad de daño, que mantenemos nuestros corazones y mentes ocultos del mundo.

Compassionate Soul
A compassionate soul will travel great distances and scale high walls in order to understand another point of view.
Ànima compassiva
Una ànima compassiva viatjarà grans distàncies i escalarà murs alts per comprendre un altre punt de vista.
Alma compasiva
Un alma compasiva viajará grandes distancias y escalará altos muros para comprender otro punto de vista.
Take time
Take time to laugh, it is the music of the soul. Take time to think, it is the source of power. Take time to read, it is the fountain of wisdom. Take time to love and be loved, it is a God-given privilege. Take time to work, it is the price of success.

Prendre temps
Pren-te un temps per riure, és la música de l’ànima. Pren-te el temps per pensar, és la font del poder. Pren-te el temps per llegir, és la font de la saviesa. Pren-te el temps per estimar i ser estimat, és un privilegi donat per Déu. Pren-te el teu temps per treballar, és el preu de l’èxit.
Tomar tiempo
Tómate un tiempo para reír, es la música del alma. Tómate el tiempo para pensar, es la fuente del poder. Tómate el tiempo para leer, es la fuente de la sabiduría. Tómate el tiempo para amar y ser amado, es un privilegio dado por Dios. Tómate tu tiempo para trabajar, es el precio del éxito.

Bad Habits
Bad habits are like a comfortable bed, easy to get into, but hard to get out of.
Mals hàbits
Els mals hàbits són com un llit còmode, fàcil d’acomodar però difícil d’abandonar.
Malos hábitos
Los malos hábitos son como una cama cómoda, fácil de acomodar, pero difícil de abandonar.
Be Nice
It is nice to be important but it is important to be nice. Today take the opportunity to be nice to someone without expecting a return.
Sigues bo
És agradable ser important però és important ser agradable. Avui aprofita l’oportunitat de ser amable amb algú sense esperar res a canvi.

Sé bueno
Es agradable ser importante, pero es importante ser agradable. Hoy aprovecha la oportunidad de ser amable con alguien sin esperar nada a cambio.
Send Peace
The call of time is to send thoughts of peace and power to the world. Your thoughts travel, moving at a great speed and with considerable impact. Let the thought of peace sit in your mind,knowing that the vibes from your thoughts can radiate out and touch any person, any place.
Enviar pau

La crida del temps és enviar pensaments de pau i poder al món. Els teus pensaments viatgen, movent-se a gran velocitat i amb un impacte considerable. Deixa que el pensament de pau s’assenti a la teva ment, sabent que les vibracions dels teus pensaments poden irradiar i tocar qualsevol persona, a qualsevol lloc.
Enviar paz
El llamado del tiempo es enviar pensamientos de paz y poder al mundo. Tus pensamientos viajan, moviéndose a gran velocidad y con considerable impacto. Deja que el pensamiento de paz se asiente en tu mente, sabiendo que las vibraciones de tus pensamientos pueden irradiar y tocar a cualquier persona, en cualquier lugar.
Riches
The greatest good we can do for others is not to share our riches with them, but to reveal to them their own.
Riquesa
El bé més gran que podem fer pels altres no és compartir les nostres riqueses amb ells, sinó revelar-los les seves pròpies.
Riqueza
El mayor bien que podemos hacer por los demás no es compartir nuestras riquezas con ellos, sino revelarles las suyas propias.

Pure Peace
Why do we find it hard to be at peace with ourselves, each other and the world? Imagine a lake that is flat and calm and pure – it is so clear you can see the bottom. Even when the wind blows it only ruffles the surface. All is still and peaceful in its depth. Then the first polluting chemicals of the new factory and farm come rolling down the hill and into the water. Immediately it starts to cloud over and bubble a little. Chemical reactions are taking place and the purity is lost. When purity is lost peace is lost.
Pau pura
Per què ens resulta difícil estar en pau amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb el món? Imagina un llac pla, tranquil i pur; és tan clar que pots veure el fons. Fins i tot quan bufa el vent, només agita la superfície. Tot està quiet i en pau a la seva profunditat. Després, els primers productes químics contaminants de la nova fàbrica i la granja baixen rodant pel turó fins a l’aigua. Immediatament comença a ennuvolar-se i bombollejar una mica. S’estan produint reaccions químiques i es perd la puresa. Quan es perd la puresa, es perd la pau.
Paz pura
¿Por qué nos resulta difícil estar en paz con nosotros mismos, con los demás y con el mundo? Imagina un lago llano, tranquilo y puro; es tan claro que puedes ver el fondo. Incluso cuando sopla el viento, solo agita la superficie. Todo está quieto y en paz en su profundidad. Luego, los primeros productos químicos contaminantes de la nueva fábrica y la granja descienden rodando por la colina hasta el agua. Inmediatamente comienza a nublarse y burbujear un poco. Se están produciendo reacciones químicas y se pierde la pureza. Cuando se pierde la pureza, se pierde la paz.

Balance
You maintain the balance of responding to situations with a cool head and to people with a warm heart.
Equilibrar
Mantens l’equilibri de respondre les situacions amb el cap fred i les persones amb un cor càlid.
Equilibrar
Mantienes el equilibrio de responder a las situaciones con la cabeza fría y a las personas con un corazón cálido.
Oasis of Peace
Deep inside our consciousness is an oasis of peace. This is the molten core of the soul, but it is not hot, it is cool. Not passive, but a source of inner power to fuel our mind and intellect, so that we can create powerful thoughts and make accurate decisions. If you can learn to go to this centre, peace will be your companion, positivity your partner, and you will be able to chill out in one second, anywhere, anytime.
Oasi de pau

En allò profund de la nostra consciència hi ha un oasi de pau. Aquest és el nucli fos de l’ànima, però no és calent, és fred. No passiu, sinó una font de poder intern per alimentar la nostra ment i intel·lecte, de manera que puguem crear pensaments poderosos i prendre decisions precises. Si pots aprendre a anar a aquest centre, la pau serà la teva companya, la positivitat la teva parella i podràs relaxar-te en un segon, a qualsevol lloc i en qualsevol moment.
Oasis de paz
En lo profundo de nuestra conciencia hay un oasis de paz. Este es el núcleo fundido del alma, pero no es caliente, es frío. No pasivo, sino una fuente de poder interno para alimentar nuestra mente e intelecto, de modo que podamos crear pensamientos poderosos y tomar decisiones precisas. Si puedes aprender a ir a este centro, la paz será tu compañera, la positividad tu pareja y podrás relajarte en un segundo, en cualquier lugar y en cualquier momento.
Heal Yourself
The deepest wounds we all carry are locked in our subconscious (out of our awareness). Deep memories and subtle impressions, from unfinished experience, rooted in the past. The pain from those wounds comes to revisit, to block and paralyse us in the moment called now. We all know it comes without warning – “Why am I feeling this way, I didn’t mean to do that, I don’t know what made me say that.”
Cura’t a tu mateix

Les ferides més profundes que tots portem estan tancades al nostre subconscient (fora de la nostra consciència). Records profunds i impressions subtils, d’experiències inconcluses, arrelades al passat. El mal d’aquestes ferides ens ve a visitar, a bloquejar-nos i paralitzar-nos en el moment anomenat ara. Tots sabem que arriba sense avís previ: “Per què em sento així? No vaig voler fer això, no sé què em va fer dir això”.
Cúrate a ti mismo
Las heridas más profundas que todos llevamos están encerradas en nuestro subconsciente (fuera de nuestra conciencia). Recuerdos profundos e impresiones sutiles, de experiencias inconclusas, enraizadas en el pasado. El dolor de esas heridas viene a visitarnos, a bloquearnos y paralizarnos en el momento llamado ahora. Todos sabemos que llega sin previo aviso: “¿Por qué me siento así? No quise hacer eso, no sé qué me hizo decir eso”.
Scattered Thoughts

Uncontrolled, scattered thoughts are like a speeding car. Unless you brake you’ll crash. We need to put on the brakes if our minds are to work naturally. A natural mind is peaceful and a peaceful mind brings clarity.
Pensaments dispersos
Els pensaments descontrolats i dispersos són com un cotxe a tota velocitat. A menys que freni, xocarà. Necessitem posar el fre si volem que les nostres ments funcionin naturalment. Una ment natural és pacífica i una ment pacífica porta claredat.
Pensamientos dispersos
Los pensamientos descontrolados y dispersos son como un coche a toda velocidad. A menos que frene, chocará. Necesitamos poner el freno si queremos que nuestras mentes funcionen naturalmente. Una mente natural es pacífica y una mente pacífica trae claridad.

Tolerance
You have the power to tolerate anyone and any situation. But tolerance is not just suffering in silence. It means going beyond any personal discomfort you may feel, and giving a gift to whom ever you would tolerate.
Tolerància
Tens el poder de tolerar a qualsevol i a qualsevol situació. Però la tolerància no és només patir en silenci. Significa anar més enllà de qualsevol incomoditat personal que puguis sentir i donar un regal a qui toleraries.
Tolerancia
Tienes el poder de tolerar a cualquiera y cualquier situación. Pero la tolerancia no es solo sufrir en silencio. Significa ir más allá de cualquier incomodidad personal que puedas sentir y dar un regalo a quien tolerarías.

Give Regard to Every Soul
Because you recognise that everyone is of unique value, you give regard to every soul by never comparing it to another.
Donar respecte a cada ànima
Com reconeixes que tots tenen un valor únic, consideres cada ànima sense comparar-la mai amb una altra.
Dar respeto a cada alma
Como reconoces que todos tienen un valor único, consideras cada alma sin compararla nunca con otra.
Embrace Change
When you are aware and accept that everything around you is constantly changing, and that you have no control over 99.99% of it, you are able to embrace change like a close friend!

Acceptar el canvi
Quan ets conscient i acceptes que tot allò que t’envolta canvia constantment i que no tens control sobre el 99,99%, ets capaç d’abraçar el canvi com un amic proper!
Aceptar el cambio
Cuando eres consciente y aceptas que todo lo que te rodea cambia constantemente y que no tienes control sobre el 99,99 %, ¡eres capaz de abrazar el cambio como un amigo cercano!
Response Able
We now know that the true meaning of responsibility is response able or ability to respond. Whatever we may think, say, do, or feel – these are our responses for which we, and no one else, are responsible. This is easy to see but hard to live, for we have been taught to believe and think the opposite. So we don’t consciously choose our response, we react instead, and then we blame others for our reaction. No wonder we feel imprisoned by others and our circumstances. The enlightened, on the other hand, have broken the spell, they see the illusion. They take full responsibility for their response abilities and as a consequence, they always hold their own destiny in their own hands. They are free spirits.

Capacitat de resposta
Ara sabem que el veritable significat de responsabilitat és capacitat de resposta o habilitat per respondre. Independentment del que pensem, diguem, fem o sentim, aquestes són les nostres respostes de les que nosaltres, i ningú més, en som responsables. Això és fàcil de veure però difícil de viure perquè ens han ensenyat a creure i pensar el contrari. Així que no triem conscientment la nostra resposta, sinó que reaccionem i després culpem els altres per la nostra reacció. No és estrany que ens sentim presoners dels altres i de les nostres circumstàncies. Els il·lustrats, en canvi, han trencat l’encanteri, veuen la il·lusió. Assumeixen la plena responsabilitat de les seves habilitats de resposta i, com a conseqüència, sempre tenen el seu propi destí a les mans. Són esperits lliures.
Capacidad de respuesta
Ahora sabemos que el verdadero significado de responsabilidad es capacidad de respuesta o habilidad para responder. Independientemente de lo que pensemos, digamos, hagamos o sintamos, estas son nuestras respuestas de las que nosotros, y nadie más, somos responsables. Esto es fácil de ver pero difícil de vivir, porque nos han enseñado a creer y pensar lo contrario. Así que no elegimos conscientemente nuestra respuesta, sino que reaccionamos y luego culpamos a los demás por nuestra reacción. No es de extrañar que nos sintamos prisioneros de los demás y de nuestras circunstancias. Los ilustrados, en cambio, han roto el hechizo, ven la ilusión. Asumen la plena responsabilidad de sus habilidades de respuesta y, como consecuencia, siempre tienen su propio destino en sus propias manos. Son espíritus libres.

You Are What You Think
When you build a house, every brick counts. When you build a character, every thought counts. You are what you think. Love, purity, peace, wisdom – the more you think of these qualities, the more you will become them.
Ets el que creus
Quan construeixes una casa, cada maó compta. Quan construeixes un personatge, cada pensament compta. Ets el que creus. Amor, puresa, pau, saviesa: com més pensis en aquestes qualitats, més t’hi convertiràs.
Eres lo que crees
Cuando construyes una casa, cada ladrillo cuenta. Cuando construyes un personaje, cada pensamiento cuenta. Eres lo que crees. Amor, pureza, paz, sabiduría: cuanto más pienses en estas cualidades, más te convertirás en ellas.
Tolerance

Everybody is right from their own stand point … hence the need for tolerance.
Tothom té raó des del seu propi punt de vista… per això la necessitat de tolerància.
Tolerancia
Todo el mundo tiene razón desde su propio punto de vista… de ahí la necesidad de tolerancia.
Transform Obstacles
Is life an obstacle course? Sometimes it may feel like it. If you join the military you will be sent around an obstacle course of increasing degrees of difficulty. Why? To increase your strength and stamina and expand your creative capacity under strain.
Transformar Obstacles

La vida és una carrera d’obstacles? De vegades ho pot semblar. Si t’uneixes a les forces armades, hauràs d’esquivar una cursa d’obstacles amb graus de dificultat creixents. Per què? Per augmentar la teva força i resistència i expandir la teva capacitat creativa sota tensió.
Transformar Obstáculos
¿Es la vida una carrera de obstáculos? A veces puede parecerlo. Si te unes a las fuerzas armadas, tendrás que sortear una carrera de obstáculos con grados de dificultad crecientes. ¿Por qué? Para aumentar tu fuerza y ​​resistencia y expandir tu capacidad creativa bajo tensión.
Create Harmony
To create harmony I have to co-operate with everyone. Through co-operation there is success. For this, I have to have the firm determination to keep working with love. Keep doing everything with love.
Crear Harmonia
Per crear harmonia he de cooperar amb tothom. A través de la cooperació hi ha èxit. Per això he de tenir la ferma determinació de continuar treballant amb amor. Continua fent tot amb amor.

Crear Armonía
Para crear armonía tengo que cooperar con todos. A través de la cooperación hay éxito. Para ello debo tener la firme determinación de seguir trabajando con amor. Sigue haciendo todo con amor.
Look for Goodness
In everything, goodness is there. Our goal is to find it. In every person, the best is there. Our job is to recognise it. In every situation, the positive is there. Our opportunity is to see it. In every problem, the solution is there. Our responsibility is to provide it. In every setback, the success is there. Our adventure is to discover it. In every crisis, the reason is there. Our challenge is to understand it.

Cerca la bondat
En tot, la bondat hi és. El nostre objectiu és trobar-la. En cada persona, el millor hi és. La nostra feina és reconèixer-ho. En cada situació, el que és positiu hi és. La nostra oportunitat és veure’l. En tot problema, la solució hi és. La nostra responsabilitat és proporcionar-la. A cada revés, l’èxit hi és. La nostra aventura és descobrir-ho. A cada crisi, la raó hi és. El nostre repte és entendre-la.
Busca la bondad
En todo, la bondad está ahí. Nuestro objetivo es encontrarla. En cada persona, lo mejor está ahí. Nuestro trabajo es reconocerlo. En cada situación, lo positivo está ahí. Nuestra oportunidad es verlo. En todo problema, la solución está ahí. Nuestra responsabilidad es proporcionarla. En cada revés, el éxito está ahí. Nuestra aventura es descubrirlo. En cada crisis, la razón está ahí. Nuestro reto es entenderla.
Gently, With Patience
The habit of telling myself off subtly shapes a nature of sorrow. Instead, let me talk to myself gently, with patience, as one would do to a child.

Suaument, amb paciència
L’hàbit de renyar-me a mi mateix modela subtilment la naturalesa del dolor. En canvi, deixa’m parlar-me a mi mateix suaument, amb paciència, com ho faríem amb un nen.
Suavemente, con paciencia
El hábito de regañarme a mí mismo moldea sutilmente la naturaleza del dolor. En cambio, déjame hablarme a mí mismo suavemente, con paciencia, como uno lo haría con un niño.
Forgiveness
Why is it hard to forgive others? Usually because we believe that they are 90% to blame for the problem, that I am not as bad as they are. So I start to carry the load of other people’s actions. If my ego is too hurt, I will have the sense of correction, of justice: ‘I know I am right’, ‘That is not fair’.

Perdó
Per què és difícil perdonar els altres? Generalment perquè creiem que ells tenen el 90% de la culpa del problema, que jo no sóc tan dolent com ells. Aleshores començo a portar la càrrega de les accions d’altres persones. Si el meu ego està massa ferit, tindré el sentit de la correcció, de la justícia: ‘Sé que tinc raó’, ‘Això no és just’.
Perdón
¿Por qué es difícil perdonar a los demás? Generalmente porque creemos que ellos tienen el 90% de la culpa del problema, que yo no soy tan malo como ellos. Entonces empiezo a llevar la carga de las acciones de otras personas. Si mi ego está demasiado herido, tendré el sentido de la corrección, de la justicia: ‘Sé que tengo razón’, ‘Eso no es justo’.

Be The Example
Instead of teaching others by telling them, teach them by doing it yourself.
Sigues l’exemple
En comptes d’ensenyar a altres dient-los, ensenya’ls fent-ho tu mateix.
Sé el ejemplo
En lugar de enseñar a otros diciéndoles, enséñales haciéndolo tú mismo.
Mindful Moments
Most of us are of sound mind, but many of us have trouble maintaining a note of harmony and peace. Most of us know how to think, but few of us are able to control our thoughts. We all have the capacity to be creative, to image new ideas, but few of us are able to do it together and co-create in harmony with each other. We could all do with some mental training so that we may use the most powerful energy in the universe, the mind, which is always at our instant disposal.

Moments conscients
La majoria de nosaltres tenim una ment sana, però molts tenim problemes per mantenir una nota d’harmonia i pau. La majoria de nosaltres sabem com pensar, però pocs som capaços de controlar els nostres pensaments. Tots tenim la capacitat de ser creatius, d’imaginar noves idees, però pocs som capaços de fer-ho junts i co-crear en harmonia els uns amb els altres. A tots ens vindria bé una mica d’entrenament mental perquè puguem fer servir l’energia més poderosa de l’univers, la ment, que sempre és a la nostra disposició instantània.
Momentos conscientes
La mayoría de nosotros tenemos una mente sana, pero muchos de nosotros tenemos problemas para mantener una nota de armonía y paz. La mayoría de nosotros sabemos cómo pensar, pero pocos somos capaces de controlar nuestros pensamientos. Todos tenemos la capacidad de ser creativos, de imaginar nuevas ideas, pero pocos somos capaces de hacerlo juntos y co-crear en armonía unos con otros. A todos nos vendría bien un poco de entrenamiento mental para que podamos usar la energía más poderosa del universo, la mente, que siempre está a nuestra disposición instantánea.
Full of Peace
Stay full of peace yourself and know that this peace will reach your loved ones and ultimately the whole world.

Ple de pau
Mantingueu-vos ple de pau i sabeu que aquesta pau arribarà als vostres éssers estimats i, en última instància, al món sencer.
Lleno de paz
Manténgase lleno de paz y sepa que esta paz llegará a sus seres queridos y, en última instancia, al mundo entero.


Coolness
Maintaining a state of inner calmness protects me from becoming a slave to my emotions. It also helps me to keep a cool head when I see others becoming heated or angry.
Frescor
Mantenir un estat de calma interior em protegeix de convertir-me en esclau de les meves emocions. També m’ajuda a mantenir el cap fred quan veig que altres s’escalfen o s’enfaden.
Frescura
Mantener un estado de calma interior me protege de convertirme en esclavo de mis emociones. También me ayuda a mantener la cabeza fría cuando veo que otros se calientan o se enojan.
Spiritual Healthcare


Silence, happiness, love and blessings are important aspects. Happiness leads to good health. It is only you who can give this medicine to yourself. Some bring illness to themselves through anger, greed, unfullfilled desires, expectations, suppression of feelings and relationships not based on true love. Look in your heart, you will know where your illness comes from. There are three ingredients for a long and healthy life: live with attention but without worry; use time in a worthwhile way; keep your thoughts pure, positive and filled with strength.
Salut Espiritual
El silenci, la felicitat, l?amor i les benediccions són aspectes importants. La felicitat condueix a la bona salut. Només tu et pots donar aquest medicament a tu mateix. Alguns es posen malalts a si mateixos a través de la ira, la cobdícia, els desitjos insatisfets, les expectatives, la repressió dels sentiments i les relacions que no es basen en l’amor veritable. Mira al teu cor, sabràs d’on ve la teva malaltia. Hi ha tres ingredients per a una vida llarga i saludable: viure amb atenció però sense preocupacions; fer servir el temps d’una manera que valgui la pena; mantingues els teus pensaments purs, positius i plens de força.
Salud Espiritual
El silencio, la felicidad, el amor y las bendiciones son aspectos importantes. La felicidad conduce a la buena salud. Solo tú puedes darte este medicamento a ti mismo. Algunos se enferman a sí mismos a través de la ira, la codicia, los deseos insatisfechos, las expectativas, la represión de los sentimientos y las relaciones que no se basan en el amor verdadero. Mira en tu corazón, sabrás de dónde viene tu enfermedad. Hay tres ingredientes para una vida larga y saludable: vivir con atención pero sin preocupaciones; usar el tiempo de una manera que valga la pena; mantén tus pensamientos puros, positivos y llenos de fuerza.

A %d bloguers els agrada això: