luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Secretos revelados

night-cathedral-cosmos-divine-order

 1. Jugant a la vida/Playing to life/Jugando a la vida
 2. Un pla de futur/A plan for the future/Un plan de futuro
 3. Dins d’un miratge/Inside a mirage/Dentro de un espejismo
 4. Déu és a tot arreu?/God is everywhere?/¿Dios está en todas partes?
 5. L’ombra de les flors/The shadow of the flowers/La sombra de las flores
 6. Pressions d’un mateix/Self pressures/Presiones de uno mismo
 7. Més enllà amb una mirada/Beyond with a look/Más allá con una mirada
 8. La Seva autèntica personalitat/His authentic personality/Su auténtica personalidad
 9. Confluència/Confluence/Confluencia
 10. Culpabilitat o reialesa?/Culpability or royalty?/¿Culpabilidad o realeza?
 11. Institució de la religió/Institution of religion/Institución de la religión
 12. Empatia Divina/Divine empathy/Empatía Divina
 13. Mares i pares/Mothers and fathers/Madres y padres
 14. Final o oblit/End or oblivion/Final u olvido
 15. Els ceptres «divins»/The «divine» scepters/Los cetros «divinos»
 16. Ment fàcil/Easy mind/Mente fácil
 17. La llum mai mor/The light never dies/La luz nunca muere
 18. Per què esforçar-se?/Why make an effort?/¿Por qué esforzarse?
 19. On ens duen els pensaments/Where thoughts take us/Donde nos llevan los pensamientos
 20. Un sistema molt clar/A very clear system/Un sistema muy claro
 21. D’herències/Of inheritances/De herencias
 22. कुम्भा मेला/Kumbhamela/Festival d’aigua/Water festival/Festival de agua
 23. Tot el que sóc capaç de fer/All that I am capable of to do/Todo lo que soy capaz de hacer
 24. Els noms de Déu/The names of god/Los nombres de Dios
 25. L’últim pensament/The last thought/El último pensamiento
 26. Cirurgià d’ànimes humanes/Surgeon of human souls/Cirujano de almas humanas
 27. Podem canviar allò que ens fa patir/We can change what makes us suffer/Podemos cambiar aquello que nos hace sufrir
 28. Al final d’un Exercici Comptable/At the end of an Accounting Exercise/Al final de un Ejercicio Contable
 29. Estats de la humanitat/States of humanity/Estados de la humanidad 
 30. Resiliència duradora/Long-lasting resilience/Resiliencia duradera
 31. Com lluernes/Like fireflies/Cómo luciérnagas
 32. Sota el miratge/Under the mirage/Bajo el espejismo
 33. A qui li interessi/To whom It May Concern/A quien le interese
 34. El Confortador dels Cors/The Comforter of Hearts/El Confortador de los Corazones
 35. Pau-paciència-profunditat/Peace-patience-depth/Paz-paciencia-profundidad
 36. 5 Elements/5 Elements/5 Elementos
 37. El suport de l’ànim/Encouratgement’s support/El apoyo del ánimo
 38. बाफना(baaphana) Bafna-la veritable saviesa ve de l’amor-/ Bafna-true wisdom comes from love-/Bafna-la verdadera sabiduría viene del amor- 
 39. L’aigua al món/The water in the world/El agua en el mundo
 40. Poders purs/Pure powers/Poderes puros
 41. Història humana/Human history/Historia humana
 42. Una mica més de Déu/Something more of God/Algo más de Dios
 43. Desenredant el cabdell/Disentangling the ball/Desenredando el ovillo
 44. La revelació/The revelation/La revelación
 45. La Pel·lícula/The Movie/La Película
 46. Cúmul/Host/Cúmulo
 47. Vols pau o ser feliç?/Do you want peace or be happy?/¿Quieres paz o ser feliz?
 48. De matines/Of matins/De maitines
 49. Humanitat en ascens espiritual/Humanity in spiritual ascent/Humanidad en ascenso espiritual 
 50. Activitat Divina/Divine activity/Actividad Divina

%d bloggers like this: