luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. Bk del día -noviembre 2019-

Touch The Stillness
Every action has its seed in a thought and every thought is a creation of the thinker, the soul. I choose what thoughts I want to create and as is my thinking so are my actions and also my experience in life. Going within, I touch the stillness and pure love that lie at the core of my being and every thought that I create is of benefit to myself and of benefit to humanity.
LA-QUIETUDToca la quietud
Cada acció té la seva llavor en un pensament i cada pensament és una creació de l’pensador, l’ànima. Trio quins pensaments vull crear i, com és el meu pensament, també ho són les meves accions i també la meva experiència en la vida. A l’anar dins, toco la quietud i l’amor pur que es troben al centre del meu ésser i cada pensament que crec és beneficiós per a mi i per a la humanitat.
Toca la quietud
Cada acción tiene su semilla en un pensamiento y cada pensamiento es una creación del pensador, el alma. Elijo qué pensamientos quiero crear y, como es mi pensamiento, también lo son mis acciones y también mi experiencia en la vida. Al ir dentro, toco la quietud y el amor puro que se encuentran en el centro de mi ser y cada pensamiento que creo es beneficioso para mí y para la humanidad.

Learn To Love Ourselves
People look for love through relationships. Yet this love is coloured with expectation. When these expectations are not fulfilled there is a tendency to get upset. Before we can love others, we need to learn to love ourselves.
woman-meditatingAprenem a estimar-nos a nosaltres mateixos
Les persones busquen l’amor a través de les relacions. No obstant això, aquest amor està tenyit d’expectativa. Quan aquestes expectatives no es compleixen, hi ha una tendència a enutjar. Abans que puguem estimar els altres, hem d’aprendre a estimar-nos a nosaltres mateixos.
Aprendamos a amarnos a nosotros mismos
Las personas buscan el amor a través de las relaciones. Sin embargo, este amor está teñido de expectativa. Cuando estas expectativas no se cumplen, hay una tendencia a enojarse. Antes de que podamos amar a los demás, debemos aprender a amarnos a nosotros mismos.

1In The Mind
Freedom starts in the mind, not by cutting ropes.
A la ment
La llibertat comença en la ment, no tallant cordes.
En la mente
La libertad comienza en la mente, no cortando cuerdas.

Princes
The princes among us are those who forget themselves and serve mankind.
2Prínceps
Els prínceps entre nosaltres són aquells que s’obliden de si mateixos i serveixen a la humanitat.
Príncipes
Los príncipes entre nosotros son aquellos que se olvidan de sí mismos y sirven a la humanidad.

Thought Power
Through our thoughts, we are either gaining power or losing it. With pure thoughts power is generated, and with impure thoughts power is destroyed. Pure thoughts are those that express our spiritual personality, impure thoughts are all the others. They have nothing to do with our truth.
3Poder del pensament
A través dels nostres pensaments, estem guanyant poder o perdent-lo. Amb els pensaments purs es genera poder, i amb els pensaments impurs es destrueix el poder. Els pensaments purs són aquells que expressen la nostra personalitat espiritual, els pensaments impurs són tots els altres. No tenen res a veure amb la nostra veritat.
Poder del pensamiento
A través de nuestros pensamientos, estamos ganando poder o perdiéndolo. Con los pensamientos puros se genera poder, y con los pensamientos impuros se destruye el poder. Los pensamientos puros son aquellos que expresan nuestra personalidad espiritual, los pensamientos impuros son todos los demás. No tienen nada que ver con nuestra verdad.

4Enthusiasm
Enthusiasm frees the self from obstacles and brings benefit to all.
Entusiasme
L’entusiasme allibera un mateix dels obstacles i beneficia a tots.
Entusiasmo
El entusiasmo libera a uno mismo de los obstáculos y beneficia a todos.

 

Good Wishes
By freely sharing your wealth of good wishes, you earn the guarantee of a right to giphy-9happiness.
Bons desitjos
Al compartir lliurement la teva riquesa de bons desitjos, es guanya la garantia del dret a la felicitat.
Buenos deseos
Al compartir libremente tu riqueza de buenos deseos, se gana la garantía del derecho a la felicidad.

Co-operation
Co-operation is perhaps one of the least recognised but most valuable of human virtues. So, for a person to be co-operative means for them to have a quiet eye for what is needed to bring success, and to supply it (and no more)at the right time, in the right place and then to be off. Someone who co-operates, offers their services and then splashes their name on the achievement is not co-operative. It requires invisibility and precision to do and then to go without waiting for results. It also takes a discerning eye to see exactly what is needed, to be removed sufficiently from your own approach to a task and just to contribute one ingredient. Sometimes not even an idea but, however clever you may consider yourself to be, just a hand, a support.
planetaCooperació
La cooperació és potser una de les virtuts humanes menys reconegudes però més valuoses. Per tant, que una persona sigui cooperativa vol dir que té un ull tranquil necessari per aconseguir l’èxit, i per subministrar-lo (i res més) en el moment correcte, al lloc correcte i després seguir. Algú que coopera, ofereix els seus serveis i si després esquitxa el seu nom en l’assoliment, no és cooperatiu. Requereix invisibilitat i precisió per fer i després seguir sense esperar resultats. També es necessita un ull perspicaç per veure exactament el que es necessita, per eliminar-lo del seu propi enfocament d’una tasca i només per a contribuir amb un ingredient. De vegades ni tan sols és una idea, però, per intel·ligent que sigui, pot considerar-se, només una mà, un suport.
Cooperación
La cooperación es quizás una de las virtudes humanas menos reconocidas pero más valiosas. Por lo tanto, que una persona sea cooperativa significa que tiene un ojo tranquilo necesario para lograr el éxito, y para suministrarlo (y nada más) en el momento correcto, en el lugar correcto y luego seguir. Alguien que coopera, ofrece sus servicios y luego salpica su nombre en el logro, no es cooperativo. Requiere invisibilidad y precisión para hacer y luego seguir sin esperar resultados. También se necesita un ojo perspicaz para ver exactamente lo que se necesita, para eliminarlo de su propio enfoque de una tarea y solo para contribuir con un ingrediente. A veces ni siquiera es una idea, pero, por inteligente que sea, puede considerarse, solo una mano, un apoyo.

Create Continuously
Every day is an opportunity to be creative – the canvas is your mind, the brushes and colours are your thoughts and feelings, the panorama is your story, the complete picture is a work of art called, ‘my life’.
vorticeCrear contínuament
Cada dia és una oportunitat per ser creatiu: el llenç és la teva ment, els pinzells i els colors són els teus pensaments i sentiments, el panorama és la teva història, la imatge completa és una obra d’art anomenada “la meva vida”.
Crear continuamente
Cada día es una oportunidad para ser creativo: el lienzo es tu mente, los pinceles y los colores son tus pensamientos y sentimientos, el panorama es tu historia, la imagen completa es una obra de arte llamada “mi vida”.

The Quality of Mercy
A person with the quality of mercy works on such a subtle level that the support given never demeans or implies weakness in the other person.
some-calm-after-the-storm-1600x988La qualitat de la misericòrdia
Una persona amb la qualitat de la misericòrdia treballa en un nivell tan subtil que el suport brindat mai degrada o provoca debilitat en l’altra persona.
La calidad de la misericordia
Una persona con la calidad de la misericordia trabaja en un nivel tan sutil que el apoyo brindado nunca degrada o implica debilidad en la otra persona.

Cultivate Silence
Behind all creation is silence. Silence is the essential condition, the vital ingredient for all creation and all that is created. It is a power in its own right. The artist starts with a blank canvas – silence. The composer places it between and behind the notes. The very ground of your being, out of which comes all your thoughts, is silence.
unnamed (1)Conrear silenci
Darrere de tota la creació hi ha silenci. El silenci és la condició essencial, l’ingredient vital per a tota creació i tot el que és creat. És un poder en si mateix. L’artista comença amb un llenç en blanc: silenci. El compositor ho col·loca entre i darrere de les notes. El fonament mateix del teu ésser, de el qual sorgeixen tots els teus pensaments, és el silenci.

Cultivar silencio
Detrás de toda la creación hay silencio. El silencio es la condición esencial, el ingrediente vital para toda creación y todo lo que es creado. Es un poder en sí mismo. El artista comienza con un lienzo en blanco: silencio. El compositor lo coloca entre y detrás de las notas. El fundamento mismo de tu ser, del cual surgen todos tus pensamientos, es el silencio.

Secrets
Acceptance is the secret of contentment. Appreciation is the secret of happiness.
unnamed (1)Secrets
L’acceptació és el secret de l’acontentament. L’estima és el secret de la felicitat.
Secretos
La aceptación es el secreto del contentamiento. El aprecio es el secreto de la felicidad.

Compassion
A compassionate person develops an eye for spotting the qualities that make each person special. Even when others are at their lowest ebb, it is possible to help them restore their self-belief by keeping a firm, clear vision of their goodness and specialities.
hidden-brain-compassion-52c0067fff50ed27bf8a02ff0c13996111db67cf-s800-c85Compassió
Una persona compassiva desenvolupa l’ull per detectar les qualitats que fan que cada persona sigui especial. Fins i tot quan altres estan en el seu punt més baix, és possible ajudar-los a restaurar la seva autoestima mantenint una visió clara i ferma de la seva bondat i especialitats.
Compasión
Una persona compasiva desarrolla un ojo para detectar las cualidades que hacen que cada persona sea especial. Incluso cuando otros están en su punto más bajo, es posible ayudarlos a restaurar su autoestima manteniendo una visión clara y firme de su bondad y especialidades.

espasa 2Inner Power and Protection – Step 5
During the day I say “thank you”
Potència interna i protecció – Pas 5
Durant el dia dic “gràcies”
Potencia interna y protección – Paso 5
Durante el día digo “gracias”

The ability to bend without breaking
True tolerance makes us flexible. And when we are flexible we can accommodate and adjust to anything and anyone and maintain well-being.
VENTANTLa capacitat de doblegar sense trencar-se
La veritable tolerància ens fa flexibles. I quan som flexibles podem acomodar-nos i adaptar-nos a qualsevol cosa i a qualsevol persona i mantenir el benestar.
La capacidad de doblarse sin romperse
La verdadera tolerancia nos hace flexibles. Y cuando somos flexibles podemos acomodarnos y adaptarnos a cualquier cosa y a cualquier persona y mantener el bienestar.

Magic Carpet
Thoughts are like a magic carpet, on which the soul rides across eternity. Rest for the spirit (which is what we are) is when we allow only the current of the purest thoughts to flow through our mind – thoughts which carry good wishes and blessings for ourselves and others. This is not so much going with the flow, as being in the flow, and refreshed by the flow. For when we have powerful, positive thoughts for and about others, who experiences them first?

maxresdefaultCatifa màgica

Els pensaments són com una catifa màgica, en la qual l’ànima cavalca per l’eternitat. El descans per a l’esperit (que és el que som) és quan permetem que només flueixi a través de la nostra ment el corrent dels pensaments més purs, pensaments que porten bons desitjos i benediccions per a nosaltres i pels altres. Això no va tant amb el flux, com estar en el flux, i refrescat pel flux. Perquè quan tenim pensaments poderosos i positius per i sobre els altres, qui els experimenta primer?
Alfombra mágica
Los pensamientos son como una alfombra mágica, en la que el alma cabalga por la eternidad. El descanso para el espíritu (que es lo que somos) es cuando permitimos que solo fluya a través de nuestra mente la corriente de los pensamientos más puros, pensamientos que llevan buenos deseos y bendiciones para nosotros y para los demás. Esto no va tanto con el flujo, como estar en el flujo, y refrescado por el flujo. Porque cuando tenemos pensamientos poderosos y positivos para y sobre los demás, ¿quién los experimenta primero?

Calming The Mind
Don’t give your mind permission to get disturbed. A disturbed mind is easily influenced. This will cost you your peace. Learn to maintain your peace by freeing yourself from attachments. Competing or comparing yourself with others will not allow you to focus inwards. An inner focus allows you to keep your eye on your higher self. Remember your original nature. It allows you to forge a link with the Divine. Then it becomes easy to recognise useless thoughts and replace them with a spiritual perspective. A calm mind is not just peaceful, it is focused, self-directing and Divine.
unnamedCalmar la ment
No li donis permís a la teva ment perquè et molesti. Una ment pertorbada és fàcilment influenciable. Això et costarà la teva pau. Aprèn a mantenir la pau alliberant-te de les inclinacions. Competir o comparar-se amb els altres no et permetrà enfocar-te cap a dins. Un enfocament intern et permet mantenir la teva atenció en el teu ésser superior. Recordar teva naturalesa original, et permet forjar un vincle amb el Diví. Llavors es fa fàcil reconèixer pensaments inútils i reemplaçar-els amb una perspectiva espiritual. Una ment tranquil·la no és només pacífica, és enfocada, auto-dirigida i Divina.
Calmar la mente
No le des permiso a tu mente para que te moleste. Una mente perturbada es fácilmente influenciable. Esto te costará tu paz. Aprende a mantener la paz liberándote de los apegos. Competir o compararse con los demás no te permitirá enfocarte hacia adentro. Un enfoque interno te permite mantener tu atención en tu ser superior. Recordar tu naturaleza original, te permite forjar un vínculo con lo Divino. Entonces se hace fácil reconocer pensamientos inútiles y reemplazarlos con una perspectiva espiritual. Una mente tranquila no es solo pacífica, es enfocada, autodirigida y Divina.

Appreciation of Every Soul
See through God’s eyes and feel through God’s heart and you will appreciate the value of every soul including yourself.
unnamedApreciació de cada ànima
Vegi a través dels ulls de Déu i senti a través del cor de Déu i apreciar el valor de cada ànima, inclòs vostè mateix.
Apreciación de cada alma
Vea a través de los ojos de Dios y sienta a través del corazón de Dios y apreciará el valor de cada alma, incluido usted mismo.

Subconscious Mind
Our subconscious mind has no sense of humour, plays no jokes and cannot tell the difference between reality and an imagined thought or image. What we continually think about eventually will manifest in our lives.
ROIGMent inconscient
La nostra ment subconscient no té sentit de l’humor, no fa bromes i no pot distingir entre la realitat i un pensament o imatge inventada. El que pensem contínuament, eventualment es manifestarà a les nostres vides
Mente inconsciente
Nuestra mente subconsciente no tiene sentido del humor, no hace bromas y no puede distinguir entre la realidad y un pensamiento o imagen inventada. Lo que pensamos continuamente, eventualmente se manifestará en nuestras vidas.

Hard Nut
Under the hardest shell, is a person who wants to be appreciated and loved.
6550272-ocultar-ain-la-seguridad-de-su-disco-duro-caparazón-de-tortuga-Nou dura
Sota la closca més dura, hi ha una persona que vol ser apreciada i estimada.
Nuez dura
Bajo el caparazón más duro, hay una persona que quiere ser apreciada y amada.

Need Nothing
Everyone thinks they need to get something. But the truth is we don’t need anything. We already have what we need. Trouble arises when we think we have to keep what we receive. It’s the keeping that sustains our neediness. But whatever comes to us is not for keeping, it is for giving. And when you give, you get. Deep down we all know this eternal truth. It’s one of those cast iron laws of the universe. But we are conditioned to think the opposite. No wonder there is a poverty of faith. Not religious faith, but the faith that the universe will bring us whatever we need, at the right moment in the right way. So start today – give, give, give – time, energy, assistance, care, co-operation. On how many levels do you see the opportunity to give? It’s good to be a ‘just do it’ person. Even better to be a ‘just give it’ person. And the paradox will make itself known – when you LOTUSgive you will realise you already have everything you need.
No es necessita res
Tots pensen que necessiten obtenir alguna cosa. Però la veritat és que no necessitem res. Ja tenim el que necessitem. Els problemes sorgeixen quan creiem que hem de conservar el que rebem. És el manteniment el que sosté la nostra necessitat. Però el que ve a nosaltres no és per guardar, és per donar. I quan dónes, obtens. En el fons tots sabem aquesta veritat eterna. És una d’aquelles lleis de ferro colat de l’univers. Però estem condicionats a pensar el contrari. No és d’estranyar que hi hagi pobresa de fe. No la fe religiosa, sinó la fe que l’univers ens portarà el que necessitem, en el moment correcte i de la manera correcta. Així que comença avui: dóna, dóna, dóna – temps, energia, assistència, atenció, cooperació. En quants nivells veus l’oportunitat de donar? És bo ser una persona “de fer”. Encara millor ser una persona “de donar”. I la paradoxa es donarà a conèixer: quan donis, t’adonaràs de que ja tens tot el que et cal.
No se necesita nada
Todos piensan que necesitan obtener algo. Pero la verdad es que no necesitamos nada. Ya tenemos lo que necesitamos. Los problemas surgen cuando creemos que debemos conservar lo que recibimos. Es el mantenimiento lo que sostiene nuestra necesidad. Pero lo que viene a nosotros no es para guardar, es para dar. Y cuando das, obtienes. En el fondo todos sabemos esta verdad eterna. Es una de esas leyes de hierro fundido del universo. Pero estamos condicionados a pensar lo contrario. No es de extrañar que haya pobreza de fe. No la fe religiosa, sino la fe de que el universo nos traerá lo que necesitemos, en el momento correcto y de la manera correcta. Así que comienza hoy: da, da, da – tiempo, energía, asistencia, atención, cooperación. ¿En cuántos niveles ves la oportunidad de dar? Es bueno ser una persona “de hacer”. Aún mejor ser una persona “de dar”. Y la paradoja se dará a conocer: cuando des, te darás cuenta de que ya tienes todo lo que necesitas.

Obstacles
It is good that obstacles come, but the obstacles should not defeat you. Obstacles come to make you strong. Therefore instead of being afraid of obstacles, overcome them by considering them to an entertaining game. When you have the company of God there is no need to be afraid.
unnamed (1)Els obstacles
És bo que vinguin obstacles, però els obstacles no t’haurien vèncer. Els obstacles vénen per fer-te fort. Per tant, en lloc de tenir por als obstacles, superar-los al considerar-los com un joc entretingut. Quan tens la companyia de Déu ja no cal tenir por.
Los obstáculos
Es bueno que vengan obstáculos, pero los obstáculos no deberían vencerte. Los obstáculos vienen para hacerte fuerte. Por lo tanto, en lugar de tener miedo a los obstáculos, superarlos al considerarlos como un juego entretenido. Cuando tienes la compañía de Dios no hay necesidad de tener miedo.

Introversion
PETALS ROIGIt is extroversion that wastes our energy and makes us feel weak.
Introversió
És l’extraversió que desaprofita la nostra energia i ens fa sentir febles.
Introversión
Es la extroversión que desperdicia nuestra energía y nos hace sentir débiles.

No Worries
When we worry, we make problems bigger than they really are. Instead of worrying, accept whatever you have no control over, prepare wherever you can and choose happiness instead of worry!
universoSense preocupacions
Quan ens preocupem, fem que els problemes siguin més grans del que realment són. En lloc de preocupar-te, accepta allò del que no tens control, prepara’t on puguis i tria la felicitat en lloc de preocupar-te!
Sin preocupaciones
Cuando nos preocupamos, hacemos que los problemas sean más grandes de lo que realmente son. ¡En lugar de preocuparte, acepta lo que no tienes control, prepárate donde puedas y elige la felicidad en lugar de preocuparte!

Peace
Not to cause anyone sorrow even in your thoughts is complete non-violence.
Le-Saint-EspritPau
No causar dolor a ningú, fins i tot en els teus pensaments, és una completa no violència.
Paz
No causar dolor a nadie, incluso en tus pensamientos, es una completa no violencia.

Trust Grows From Faith
It can be difficult to learn who to trust. When we have had bad experience with people who betrayed our trust in the past, it can be difficult to let anyone else in. It can take some time to learn to trust anyone again.Trust goes both ways. If I want to gain someone’s trust, I have to show them that I trust them before he or she will open up to me.
unnamedLa confiança creix de la fe
Pot ser difícil aprendre en qui confiar. Quan hem tingut una mala experiència amb persones que han traït la nostra confiança en el passat, pot ser difícil deixar entrar a algú més. Pot trigar temps aprendre a confiar en algú de nou. La confiança és en tots dos sentits. Si vull guanyar-me la confiança d’algú, he de demostrar-los que confio en ells abans que ell o ella s’obrin a mi.
La confianza crece de la fe
Puede ser difícil aprender en quien confiar. Cuando hemos tenido una mala experiencia con personas que traicionaron nuestra confianza en el pasado, puede ser difícil dejar entrar a alguien más. Puede tomar algún tiempo aprender a confiar en alguien de nuevo. La confianza es en ambos sentidos. Si quiero ganarme la confianza de alguien, debo demostrarles que confío en ellos antes de que él o ella se abran a mí.

Resource Full
We each have the three energies we need to learn to manage – spirit, mind and body. All three need a good diet – body needs pure food (vegetarian), your mind needs positive ideas and images, and the spirit that you are needs time in silence and stillness to refresh and renew. These are our resources, and each one needs topping up, otherwise we run on empty and dis – ease comes to visit. But diet is just the beginning. Coming soon… exercise!
unnamed (1)Plens de recursos 
Cada un de nosaltres té les tres energies que necessitem aprendre a manejar: esperit, ment i cos. Els tres necessiten una bona dieta: el cos necessita aliments purs (vegetarians), la ment necessita idees i imatges positives, i l’esperit que ets necessita temps en silenci i quietud per refrescar-se i renovar-se. Aquests són els nostres recursos, i cada un necessita recarregar-se, en cas contrari ens quedem sense res i la malaltia ve a visitar-nos. Però la dieta és només el començament. Properament… exercici!
Llenos de recursos 
Cada uno de nosotros tiene las tres energías que necesitamos aprender a manejar: espíritu, mente y cuerpo. Los tres necesitan una buena dieta: el cuerpo necesita alimentos puros (vegetarianos), su mente necesita ideas e imágenes positivas, y el espíritu que eres necesita tiempo en silencio y quietud para refrescarse y renovarse. Estos son nuestros recursos, y cada uno necesita recargarse, de lo contrario nos quedamos sin nada y la enfermedad viene a visitarnos. Pero la dieta es sólo el comienzo. Próximamente … ejercicio !

Healing
I gently return to equilibrium, nurtured by a well spring of love. I, the soul, am washed and soothed by the quiet energies of stillness. Embracing the vastness of my inner landscape, I understand the cycles of growth and decay.
1_MOS_1Curació
Suaument retorno a l’equilibri, alimentat per una font d’amor. Jo, l’ànima, sóc netejat i calmat per les energies tranquil·les de la quietud. Abraçant la immensitat del meu paisatge interior, entenc els cicles de creixement i decadència.
Curación
Suavemente retorno al equilibrio, alimentado por una fuente de amor. Yo, el alma, soy limpiado y calmado por las energías tranquilas de la quietud. Abrazando la inmensidad de mi paisaje interior, entiendo los ciclos de crecimiento y decadencia.

Give Love To Everyone
If I limit the love I give to just one or two, it will eventually go stale. If I learn to create love inside my heart and silently give it to everyone I meet, love will grace every corner of my life.
unnamed (2)Donar amor a tots
Si limito l’amor que dono a només un o dos, eventualment es tornarà obsolet. Si aprenc a crear amor en el meu cor i en silenci l’hi dono a tots els que conec, l’amor honrarà cada racó de la meva vida.
Dar amor a todos
Si limito el amor que doy a sólo uno o dos, eventualmente se volverá obsoleto. Si aprendo crear amor en mi corazón y en silencio se lo doy a todos los que conozco, el amor honrará cada rincón de mi vida.

qui-soc minimini 

A %d bloguers els agrada això: