luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens.BK.del dia -maig 2021

Abril 2021 La Guingueta/Bourg-Madamme des de la carretera que va al sector Residència/Hospital/Park Schierberg

Make Time
Make time to create the moments you need for silence. To create a time of silence takes just a second. A second is a drop of time … a drop of time through which I step to renew myself deep inside.

Fer temps
Prendre’s temps per a crear els moments que necessita pel silenci. Crear un temps de silenci pren només un segon. Un segon és una gota de temps … una gota de temps a través de la qual passo per renovar-me en el més profund del meu ésser.
Hacer tiempo
Tómese el tiempo para crear los momentos que necesita para el silencio. Crear un tiempo de silencio toma solo un segundo. Un segundo es una gota de tiempo … una gota de tiempo a través de la cual paso para renovarme en lo más profundo de mi ser.

Soy Dios en acción - Ciencia Cósmica

Charity
To give happiness to others is a great act of charity.
Caritat
Donar felicitat als altres és un gran acte de caritat.
Caridad
Dar felicidad a los demás es un gran acto de caridad.
Natural Flexibility
With humility and love, flexibility becomes natural. When I come across someone who is not being co-operative I need to become humble and try to understand what the other person is communicating, if not through words at least through actions.

What PwC Learned from Its Policy of Flexible Work for Everyone

Flexibilitat natural
Amb humilitat i amor, la flexibilitat es torna natural. Quan em trobo amb algú que no coopera, necessito ser humil i tractar d’entendre el que l’altra persona està comunicant, si no amb paraules, al menys amb accions.
Flexibilidad natural
Con humildad y amor, la flexibilidad se vuelve natural. Cuando me encuentro con alguien que no coopera, necesito ser humilde y tratar de entender lo que la otra persona está comunicando, si no con palabras, al menos con acciones.

Perdonar no significa olvidar, sino aceptar lo que pasó sin que duela

Forgive and forget
To forgive and forget is to reflect love. Situations pass, they cease to exist, but they continue to be alive in the mind.
Perdona i oblida
Perdonar i oblidar és reflectir amor. Les situacions passen, deixen d’existir, però segueixen vives en la ment.
Perdona y olvida
Perdonar y olvidar es reflejar amor. Las situaciones pasan, dejan de existir, pero siguen vivas en la mente.
All We Need Is Love
Everyone looks outside for everything, including love. Love is all that everyone wants. Their purpose in life is love; to love someone, to be loved, to love their car, to love their dog, to love their garden etc. But all these types of love are perishable and are destined to fade away. The love we really want is within us all the time. When we feel love, where is the love coming from? It is within us, that’s because we are love. So I need to sit in silence and get to know myself again, because when I get to know my true self I will find out that I am love. I don’t need to look for it outside. I have an imperishable supply of the most sweetest love possible within me.

Todo lo que necesitas es amor | Vector Premium

Tot el que necessitem és amor
Tothom busca tot a fora, inclòs l’amor. L’amor és tot el que tots volen. El seu propòsit a la vida és l’amor; estimar a algú, ser estimat, estimar el seu acte, estimar el seu gos, estimar el seu jardí, etc. Però tots aquests tipus d’amor són peribles i estan destinats a esvair-se. L’amor que realment volem és dins nostre tot el temps. Quan sentim amor, d’on ve l’amor? Està dins nostre, això és perquè som amor. Així que necessito seure en silenci i tornar a conèixer-me a mi mateix, perquè quan arribi a conèixer el meu veritable jo, descobriré que sóc l’amor. No necessito buscar-fora. Tinc un subministrament imperible de l’amor més dolç possible dins meu.
Todo lo que necesitamos es amor
Todo el mundo busca todo fuera, incluido el amor. El amor es todo lo que todos quieren. Su propósito en la vida es el amor; amar a alguien, ser amado, amar su auto, amar a su perro, amar su jardín, etc. Pero todos estos tipos de amor son perecederos y están destinados a desvanecerse. El amor que realmente queremos está dentro de nosotros todo el tiempo. Cuando sentimos amor, ¿de dónde viene el amor? Está dentro de nosotros, eso es porque somos amor. Así que necesito sentarme en silencio y volver a conocerme a mí mismo, porque cuando llegue a conocer mi verdadero yo, descubriré que soy el amor. No necesito buscarlo afuera. Tengo un suministro imperecedero del amor más dulce posible dentro de mí.

Honest Heart
An honest heart is an open heart. If we are dishonest in any way with ourselves or with others, it means we are in hiding. There is a wall, a barrier behind which we conceal something of ourselves. Subtle tension will be our companion, and while most of us learn to live with it, it drains our energy and tightens our muscles. On the other hand don’t be too honest with others – feel their pulse – sometimes others are not ready to hear what’s in your heart. But know that when you are honest you will experience a level of inner relaxation that you had forgotten was even possible.

Cor honest
Un cor honest és un cor obert. Si som deshonestos d’alguna manera amb nosaltres mateixos o amb els altres, vol dir que estem amagats. Hi ha una paret, una barrera darrere de la qual amaguem alguna cosa de nosaltres mateixos. La tensió subtil serà la nostra companya i, encara que la majoria de nosaltres aprèn a viure amb ella, drena la nostra energia i estreny els nostres músculs. D’altra banda, no sigui massa honest amb els altres; senti el seu pols; de vegades, els altres no estan preparats per escoltar el que hi ha al seu cor. Però sàpiga que quan sigui honest, experimentarà un nivell de relaxació interior que havia oblidat que era possible.
Corazón honesto
Un corazón honesto es un corazón abierto. Si somos deshonestos de alguna manera con nosotros mismos o con los demás, significa que estamos escondidos. Hay una pared, una barrera detrás de la cual escondemos algo de nosotros mismos. La tensión sutil será nuestra compañera y, aunque la mayoría de nosotros aprende a vivir con ella, drena nuestra energía y aprieta nuestros músculos. Por otro lado, no sea demasiado honesto con los demás; sienta su pulso; a veces, los demás no están listos para escuchar lo que hay en su corazón. Pero sepa que cuando sea honesto, experimentará un nivel de relajación interior que había olvidado que era posible.
Character
To forgive and forget is to reflect love. Situations pass, they cease to exist, but they continue to be alive in the mind. Open your heart and be generous, free yourself from that sorrow, forgive and forget and you will live every moment in peace.

A. DEVOCIONAL PAN DE VIDA: Jueces 2. Honestidad de Corazón.

Personatge
Perdonar i oblidar és reflectir amor. Les situacions passen, deixen d’existir, però segueixen vives en la ment. Obre el teu cor i sigues generós, lliura’t d’aquest dolor, perdona i oblida i viuràs cada moment en pau.
Personaje
Perdonar y olvidar es reflejar amor. Las situaciones pasan, dejan de existir, pero siguen vivas en la mente. Abre tu corazón y sé generoso, líbrate de ese dolor, perdona y olvida y vivirás cada momento en paz.
Forgiveness
Why is it hard to forgive others? Usually because we believe that they are 90% to blame for the problem, that I am not as bad as they are. So I start to carry the load of other people’s actions. If my ego is too hurt, I will have the sense of correction, of justice: ‘I know I am right’, ‘That is not fair’. But if I start to forgive from the heart, sincerely, I remain humble and this forgiveness will bring me closer to others. Then I do not carry regrets or anger, I just let go and remain light.

Perdó
Per què és difícil perdonar els altres? En general, perquè creiem que ells tenen el 90% de la culpa del problema, que jo no sóc tan dolent com ells. Llavors començo a carregar amb la càrrega de les accions d’altres persones. Si el meu ego està massa ferit, tindré la sensació de correcció, de justícia: ‘Sé que tinc raó’, ‘Això no és just’. Però si començo a perdonar de cor, sincerament, segueixo sent humil i aquest perdó m’aproparà als altres. Llavors no porto penediments ni enuig, simplement ho deixo anar i em mantinc lleuger.
Perdón
¿Por qué es difícil perdonar a los demás? Por lo general, porque creemos que ellos tienen el 90% de la culpa del problema, que yo no soy tan malo como ellos. Entonces empiezo a cargar con la carga de las acciones de otras personas. Si mi ego está demasiado herido, tendré la sensación de corrección, de justicia: ‘Sé que tengo razón’, ‘Eso no es justo’. Pero si empiezo a perdonar de corazón, sinceramente, sigo siendo humilde y este perdón me acercará a los demás. Entonces no llevo arrepentimientos ni enojo, simplemente dejo ir y permanezco ligero.

Choose Feelings
If your days seem filled with unwanted negative feelings, there is only one cure. When they come, choose them. Don’t ask why, don’t wonder how, don’t fight them and never put yourself down for having them. But most of all never blame someone else for how you feel. If you do, it means you are still fast asleep and your choice is to be a victim.

Tria sentiments
Si els seus dies semblen plens de sentiments negatius no desitjats, només hi ha una cura. Quan vinguin, tria’ls. No preguntis per què, no et preguntis com, no lluitis contra ells i mai et menyspreïs per tenir-los. Però sobretot, mai culpis a una altra persona per com et sents. Si ho fas, vol dir que encara estàs profundament adormit i la teva elecció és ser una víctima.
Elige sentimientos
Si sus días parecen llenos de sentimientos negativos no deseados, solo hay una cura. Cuando vengan, elíjalos. No preguntes por qué, no te preguntes cómo, no luches contra ellos y nunca te menosprecies por tenerlos. Pero sobre todo, nunca culpes a otra persona por cómo te sientes. Si lo hace, significa que todavía está profundamente dormido y su elección es ser una víctima.

Life and Breath - What Then Why Now

Be Patient
Breathe more deeply. Be patient.
Sigues pacient
Respiri més profundament. Sigues pacient.
Se paciente
Respire más profundamente. Se paciente.
Courage
Make courage your companion and you will continue to succeed in everything you do.

El valor del sacrificio en la vida de las personas | ALDIA UNAH

Coratge
Fes del coratge teu company i seguiràs triomfant en tot el que facis.
Coraje
Haz del coraje tu compañero y seguirás triunfando en todo lo que hagas.
Master of Yourself
Before trying to master others, be sure you are the master of yourself.
Mestre de tu mateix

Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro - Taller de  pronunciación con Maria y Line 18 octubre 10 h - Hispanolaval

Abans d’intentar dominar els altres, assegura’t ser amo de tu mateix.
Maestro de ti mismo
Antes de intentar dominar a los demás, asegúrese de ser dueño de sí mismo.

Enthusiasm
Without enthusiasm life becomes a dry and tasteless experience. Anyone can become enthusiastic for a little while but to keep enthusiasm steadily flowing through our life is a great art. However, the secret is remarkably simple: live in a state of appreciation.

Entusiasme
Sense entusiasme, la vida es converteix en una experiència seca i sense gust. Qualsevol pot entusiasmar-se per un temps, però mantenir l’entusiasme fluint constantment al llarg de la nostra vida és un gran art. No obstant això, el secret és notablement simple: viu en un estat d’agraïment.
Entusiasmo
Sin entusiasmo, la vida se convierte en una experiencia seca y sin sabor. Cualquiera puede entusiasmarse por un tiempo, pero mantener el entusiasmo fluyendo constantemente a lo largo de nuestra vida es un gran arte. Sin embargo, el secreto es notablemente simple: vive en un estado de agradecimiento.
Choices
Life is all about choices. When you cut away all the junk, every situation is a choice. You choose how you react to situations. You choose how people affect your mood. You choose to be in a good mood or bad mood. The bottom line: It’s your choice how you live life.

Eleccions
La vida es tracta d’eleccions. Quan elimines totes les escombraries, cada situació és una elecció. Tu tries com reacciones davant les situacions. Tu tries com les persones afecten el teu estat d’ànim. Tries estar de bon o mal humor. La conclusió: és la teva elecció com vius la vida.
Elecciones
La vida se trata de elecciones. Cuando eliminas toda la basura, cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionas ante las situaciones. Tú eliges cómo las personas afectan tu estado de ánimo. Eliges estar de buen o mal humor. La conclusión: es tu elección cómo vives la vida.
Readiness

Is your nonprofit truly ready to apply for a federal grant? | Professional  Grant Writer

The less I think about doing something and the faster I just get on with it, the fewer problems I cause myself. Good planning is always helpful, but time spent fretting and procrastinating is a major drain on my energy.
Preparació
Contra menys estic pensant en fer alguna cosa i com més ràpid ho faig, menys problemes em causo. Una bona planificació sempre és útil, però el temps que passo preocupant-me i ajornant és una gran pèrdua d’energia.
Preparación
Cuanto menos pienso en hacer algo y cuanto más rápido lo hago, menos problemas me causo. Una buena planificación siempre es útil, pero el tiempo que paso preocupándome y procrastinando es una gran pérdida de energía.
Humility
Humility puts a hand out to nothing extra, but simply takes what’s there. Whether that be food or clothing or understanding. Sometimes there is a lot available and sometimes only little. It doesn’t matter. Even when you understand nothing, there is no worry, for in humility there is the trust that everything will come anyway, at the right time.

The Fruits Of Humility. “It is impossible for a man to learn… | by Zaid K.  Dahhaj | Medium

Humilitat
La humilitat no estén la mà a res més, però simplement pren el que és allà. Ja sigui menjar, roba o comprensió. A vegades hi ha molt disponible i de vegades només poc. Tant se val. Fins i tot quan no entens res, no hi ha preocupació, perquè a la humilitat hi ha la confiança que tot arribarà de totes maneres, en el moment adequat.
Humildad
La humildad no tiende la mano a nada más, pero simplemente toma lo que está allí. Ya sea comida, ropa o comprensión. A veces hay mucho disponible y a veces solo poco. No importa. Incluso cuando no entiendes nada, no hay preocupación, porque en la humildad existe la confianza de que todo llegará de todos modos, en el momento adecuado.
Seeds of peace
Ignorance makes you believe that life functions haphazardly. Wisdom teaches you that everything that happens in this theatre of life has profound significance. What you see today is not the fruit of chance but a fruit from seeds planted in the past.

Brahma Kumaris Barcelona: Semillas de paz

Llavors de pau
La ignorància et fa creure que la vida funciona a l’atzar. La saviesa t’ensenya que tot el que succeeix en aquest teatre de la vida té un significat profund. El que veus avui no és fruit de la casualitat, sinó fruit de llavors plantades en el passat.
Semillas de paz
La ignorancia te hace creer que la vida funciona al azar. La sabiduría te enseña que todo lo que sucede en este teatro de la vida tiene un significado profundo. Lo que ves hoy no es fruto de la casualidad, sino fruto de semillas plantadas en el pasado.
The Power of Co-operation
No matter how capable, talented, efficient or extraordinary an individual may be, without co-operation from others, no single person can develop their personal skills. Neither can we implement a task without the assistance of a parent, a teacher, or mentor. For example, an actor or singer needs musicians, producers and directors and especially an audience in order to express themselves successfully, despite their innate capacity for creativity and entertaining others. Being able to appreciate the contribution of others and being open to that influence always facilitates the fulfilment of task or a talent.

El poder de la cooperació
No importa com de capaç, talentós, eficient o extraordinari sigui un individu, sense la cooperació d’altres, cap persona pot desenvolupar les seves habilitats personals. Tampoc podem implementar una tasca sense l’ajuda d’un pare, un mestre o un mentor. Per exemple, un actor o cantant necessita de músics, productors i directors i sobretot d’una audiència per poder expressar-se amb èxit, malgrat la seva capacitat innata de creativitat i entreteniment. Ser capaç d’apreciar l’aportació dels altres i estar obert a aquesta influència sempre facilita el compliment d’una tasca o un talent.
El poder de la cooperación
No importa cuán capaz, talentoso, eficiente o extraordinario sea un individuo, sin la cooperación de otros, ninguna persona puede desarrollar sus habilidades personales. Tampoco podemos implementar una tarea sin la ayuda de un padre, un maestro o un mentor. Por ejemplo, un actor o cantante necesita músicos, productores y directores y sobre todo una audiencia para poder expresarse con éxito, a pesar de su capacidad innata de creatividad y entretenimiento. Ser capaz de apreciar el aporte de los demás y estar abierto a esa influencia siempre facilita el cumplimiento de una tarea o un talento.

Tranquil Mind
You are a gentle soul who can speak to what is in the heart of others without saying a word.
Ment tranquil·la
Ets una ànima gentil que pot parlar amb el que hi ha al cor dels altres sense dir una paraula.
Mente tranquila
Eres un alma gentil que puede hablar con lo que hay en el corazón de los demás sin decir una palabra.
Love Has Many Faces
Love can never be exclusive. The sun does not choose to shine on some flowers in the garden and not others. Love is inclusive and has many faces – caring, listening, sharing from the heart, just accepting someone for what they are right now, are all acts of love, as long as you seek nothing in return.

L’amor té moltes cares
L’amor mai pot ser exclusiu. El sol no tria brillar sobre algunes flors de jardí i no sobre altres. L’amor és inclusiu i té moltes cares: tenir cura, escoltar, compartir des del cor, simplement acceptar a algú pel que és ara, són tots actes d’amor, sempre que no busquis res a canvi.
El amor tiene muchas caras
El amor nunca puede ser exclusivo. El sol no elige brillar sobre algunas flores del jardín y no sobre otras. El amor es inclusivo y tiene muchas caras: cuidar, escuchar, compartir desde el corazón, simplemente aceptar a alguien por lo que es ahora, son todos actos de amor, siempre y cuando no busques nada a cambio.

Changing Times
It is wise to bend rather than to break. Those who change will get spiritual wisdom. Conversely, those who have wisdom will decide to change. Change is the first law of Nature. In fact, change is the mark of Time.

Cambios de época

Èpoques de canvis
És aconsellable doblegar-se en lloc de trencar-se. Aquells que canviïn obtindran saviesa espiritual. Al revés, aquells que tenen saviesa decidiran canviar. El canvi és la primera llei de la natura. De fet, el canvi és la marca del temps.
Épocas de cambios
Es aconsejable doblarse en lugar de romperse. Aquellos que cambien obtendrán sabiduría espiritual. A la inversa, aquellos que tienen sabiduría decidirán cambiar. El cambio es la primera ley de la naturaleza. De hecho, el cambio es la marca del tiempo.
Drama of Life
Every passing moment is like a passing act in a play. Each of us are the actors playing out parts very well. An actor is never focused on another actors part, continually criticizing it. He just gets on with his own part, playing it as best he can.

Inspirations

Drama de la vida
Cada moment que passa és com un acte passatger en una obra de teatre. Cada un de nosaltres som actors interpretant molt bé els propis papers. Un actor mai es centra en la part d’un altre actor, criticant contínuament. Simplement segueix amb la seva part, interpretant-ho el millor que pot.
Drama de la vida
Cada momento que pasa es como un acto pasajero en una obra de teatro. Cada uno de nosotros somos actores interpretando muy bien sus papeles. Un actor nunca se centra en la parte de otro actor, criticando continuamente. Simplemente sigue con su parte, interpretándola lo mejor que puede.
Positive Versus Negative
Positive thinking and optimistic outlook will never produce bad results. Negative thinking and pessimistic approach will never produce good results.

Inspirations

Positiu versus negatiu
El pensament positiu i la perspectiva optimista mai produiran mals resultats. El pensament negatiu i l’enfocament pessimista mai produiran bons resultats.
Positivo versus negativo
El pensamiento positivo y la perspectiva optimista nunca producirán malos resultados. El pensamiento negativo y el enfoque pesimista nunca producirán buenos resultados.
Lighten Up
When someone lightens up your life just by their presence, you can be sure they are emitting a very positive energy. When someone puts a damper on the meeting or a conversation, you can be sure there is some hidden inner baggage which contains sorrow and darkness. Which do you bring to the party? A little light or a little dark? A lot of optimism or a little pessimism?

Inspirations

Alleugerir
Quan algú il·lumina la teva vida amb només la seva presència, pots estar segur que està emetent una energia molt positiva. Quan algú posa un fre a la reunió o una conversa, pot estar segur que hi ha algun bagatge interior ocult que conté tristesa i foscor. Què portes a la festa? Una mica de llum o una mica de foscor? ¿Molt optimisme o una mica de pessimisme?
Aligerar
Cuando alguien ilumina tu vida con solo su presencia, puedes estar seguro de que está emitiendo una energía muy positiva. Cuando alguien pone un freno a la reunión o una conversación, puede estar seguro de que hay algún bagaje interior oculto que contiene tristeza y oscuridad. ¿Qué traes a la fiesta? ¿Un poco de luz o un poco de oscuridad? ¿Mucho optimismo o un poco de pesimismo?

Inspirations

Fasten Your Seat Belt
When the belt of ‘determined thought’ is fastened, you will not be upset in your seat.
Cordar el cinturó de seguretat
Quan et cordis el cinturó del “pensament decidit”, no t’alteraràs en el teu seient.
Abroche el cinturón de seguridad
Cuando se abroche el cinturón del ‘pensamiento decidido’, no se alterará en su asiento.
Self Mastery
Within each one of us there is a master of the universe. Not the universe out there but the inner universe of our thoughts and feelings, attitudes and actions. Most people realise too late what awaits within and how valuable it is. For too long we allow ourselves to be distracted and bewitched by all that is happening outside. To be the master of your inner world is to be the master of your own destiny. Are you going to be the master or a slave?

Inspirations

Domini d’un mateix
Dins de cada un de nosaltres hi ha un mestre de l’univers. No l’univers que existeix, sinó l’univers interior dels nostres pensaments i sentiments, actituds i accions. La majoria de les persones s’adonen massa tard del que els espera dins i del valuós que és. Durant massa temps ens permetem distreure’ns i embruixar-nos amb tot el que succeeix fora. Ser l’amo del teu món interior és ser l’amo del teu propi destí. Vas a ser l’amo o un esclau?
Dominio de uno mismo
Dentro de cada uno de nosotros hay un maestro del universo. No el universo que existe, sino el universo interior de nuestros pensamientos y sentimientos, actitudes y acciones. La mayoría de las personas se dan cuenta demasiado tarde de lo que les espera dentro y de lo valioso que es. Durante demasiado tiempo nos permitimos distraernos y embrujarnos con todo lo que sucede afuera. Ser el amo de tu mundo interior es ser el amo de tu propio destino. ¿Vas a ser el amo o un esclavo?

Inspirations

How peaceful am I at this moment?
The greatest virtue is peace. Throughout the day, stop for a minute and ask yourself ‘How peaceful am I at this moment?’ If someone tries to make you peaceless, you mustn’t allow yourself to be peaceless, no. Instead, look for the virtues in everyone and pass these on to others.
Què tan tranquil estic en aquest moment?
La major virtut és la pau. Al llarg del dia, atureu-vos un minut i pregunteu-vos: “Què tan tranquil estic en aquest moment?” Si algú tracta de fer-te sentir sense pau, no has de permetre’t estar sense pau, no. En canvi, busca les virtuts en tots i transmetre-les als altres.
¿Qué tan tranquilo estoy en este momento?
La mayor virtud es la paz. A lo largo del día, deténgase un minuto y pregúntese: “¿Qué tan tranquilo estoy en este momento?” Si alguien trata de hacerte sentir sin paz, no debes permitirte estar sin paz, no. En cambio, busque las virtudes en todos y transmítalas a los demás.

Pautas para mejorar tu bienestar emocional - Farmàcia Bellaterra

Success in Every Step
Those whose nature is pure and gentle will have success merged in their every step.
Èxit en cada pas
Aquells quina naturalesa és pura i gentil tindran èxit en cadascun dels seus passos.
Éxito en cada paso
Aquellos cuya naturaleza es pura y gentil tendrán éxito en cada uno de sus pasos.
Take a High Jump
Do not waste your time trying to break a rock of obstacles, but overcome it instead by taking a high jump.

Inspirations

Fer un salt alt
No perdis el temps tractant de trencar una roca d’obstacles, sinó que supera-la fent un salt d’alçada.
Dar un salto alto
No pierdas el tiempo tratando de romper una roca de obstáculos, sino que supérala dando un salto de altura.

A %d bloguers els agrada això: