luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK abril -2022-

Tarda especial, hi ha una catifa de colors que s’enfila al cel.

Greater Success in Co-operation
If you think you can do something alone, either because you don’t trust others to do it or because you feel you are the most qualified… * you will always be busy doing everything * you will be unhappy with others because they are not doing what you want * you will be dissatisfied It is more effective to invest your time in training and developing others. There is greater success in cooperation.

Major èxit en la cooperació
Si creieu que podeu fer alguna cosa sola, ja sigui perquè no confieu que els altres ho facin o perquè us sentiu el més qualificat … * Sempre estareu ocupat fent tot * estareu descontentant amb els altres perquè no ho fan Vostè vol * estaràs insatisfet. És més eficaç invertir el teu temps en formació i desenvolupar als altres. Hi ha un major èxit en la cooperació.
Mayor éxito en la cooperación
Si crees que puedes hacer algo solo, ya sea porque no confías en que los demás lo hagan o porque te sientes el más calificado… * siempre estarás ocupado haciendo todo * estarás descontento con los demás porque no lo están haciendo lo que quieres * estarás insatisfecho. Es más efectivo invertir tu tiempo en capacitar y desarrollar a otros. Hay mayor éxito en la cooperación.

Easy
With the good wishes and drops of co-operation from everyone, even the biggest tasks of all will become easy.
Fàcil
Amb els bons desitjos i les gotes de la cooperació de tots, fins i tot les tasques més grans seran fàcils.
Fácil
Con los buenos deseos y las gotas de cooperación de todos, incluso las tareas más grandes se volverán fáciles.

Arguments
Truth is lost when we argue.
Arguments
La veritat es perd quan discutim.
Argumentos
La verdad se pierde cuando discutimos.
Exercise and Diet
Unhealthy lifestyles are rooted in the mind and seeded in the soul. The spiritual exercise of the mind involves taking the mind out of the physical body and to the subtle, angelic body of light and then to our state of being a soul – a sentient point of light and power. As for diet control, pure thoughts are the healthy diet for the mind. Creative thoughts are like vitamins and positive thoughts provide proteins that build will power, while thoughts of serving others are like carbohydrates, which provide energy for the mind.

Exercici i dieta
Els estils de vida poc saludables estan arrelats a la ment i sembrats a l’ànima. L’exercici espiritual de la ment implica treure la ment del cos físic i portar-la al cos subtil i angèlic de llum i després al nostre estat de ser una ànima, un punt conscient de llum i poder. Pel que fa al control de la dieta, els pensaments purs són la dieta saludable per a la ment. Els pensaments creatius són com les vitamines i els pensaments positius proporcionen proteïnes que generen força de voluntat, mentre que els pensaments per servir als altres són com a carbohidrats, que proporcionen energia a la ment.
Ejercicio y Dieta
Los estilos de vida poco saludables están arraigados en la mente y sembrados en el alma. El ejercicio espiritual de la mente implica sacar la mente del cuerpo físico y llevarla al cuerpo sutil y angélico de luz y luego a nuestro estado de ser un alma, un punto consciente de luz y poder. En cuanto al control de la dieta, los pensamientos puros son la dieta saludable para la mente. Los pensamientos creativos son como las vitaminas y los pensamientos positivos proporcionan proteínas que generan fuerza de voluntad, mientras que los pensamientos de servir a los demás son como los carbohidratos, que proporcionan energía para la mente.

Peaceful Being
You fill your life with peace when you discover you only have to be yourself, to be what you have always been – a peaceful being.
Ser pacífic
Omples la teva vida de pau quan descobreixes que només has de ser tu mateix, ser el que sempre has estat: un ésser pacífic.
Ser pacífico
Llenas tu vida de paz cuando descubres que solo tienes que ser tú mismo, ser lo que siempre has sido: un ser pacífico.
Return to the source
The essence of a tree after it has let go of its leaves, flowers, branches, trunk and roots is the seed. Similarly, the essence of consciousness is a thought, the essence of love respect, the essence of happiness contentment and the essence of abundance simplicity. Many essences form the foundation of power, but, above all, it is the essence of one positive thought in one second that helps us quickly to empower the self.

Tornar a la font
L’essència d’un arbre després d’haver alliberat les seves fulles, flors, branques, tronc i arrels és la llavor. De la mateixa manera, l’essència de la consciència és un pensament, l’essència de l’amor és el respecte, l’essència de la felicitat és la satisfacció i l’essència de l’abundància és la simplicitat. Moltes essències constitueixen la base del poder, però, sobretot, és l’essència d’un pensament positiu en un segon que ens ajuda a empoderar-nos ràpidament.
Volver a la fuente
La esencia de un árbol después de haber soltado sus hojas, flores, ramas, tronco y raíces es la semilla. Del mismo modo, la esencia de la conciencia es un pensamiento, la esencia del amor es el respeto, la esencia de la felicidad es el contentamiento y la esencia de la abundancia es la sencillez. Muchas esencias forman la base del poder, pero, sobre todo, es la esencia de un pensamiento positivo en un segundo lo que nos ayuda a empoderarnos rápidamente.

Thoughts, Words and Deeds
Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking creates profoundness. Kindness in giving creates love.
Pensaments, Paraules i Fets
Amabilitat en paraules crea confiança. L’amabilitat al pensament crea profunditat. La bondat de donar crea amor.
Pensamientos, Palabras y Hechos
Amabilidad en palabras crea confianza. La amabilidad en el pensamiento crea profundidad. La bondad de dar crea amor.
Manage Emotions
When the energy of our consciousness is out of our control – the mind is agitated. We are being emotional. The solution is to detach from the inner storms, stand back and observe the hurricane pass. Detached observation withdraws the energy which your emotions require to sustain themselves. When you watch your own anger, it dies. If you don’t detach from it, and observe it …it will be your master. Today is the day to practice positive, detached observation, and each emotion-filled moment is the opportunity. This is ‘real’ work. The work of one who is a master of their own consciousness.
Are you a master or a slave?

Gestionar les emocions
Quan l’energia de la nostra consciència és fora del nostre control, la ment s’agita. Estem sent emocionals. La solució és desprendre’s de les tempestes internes, retrocedir i observar el pas de l’huracà. L’observació desaferrada retira l’energia que les seves emocions requereixen per sostenir-se. Quan observes la teva pròpia ira, mor. Si no te’n separes i ho observes… serà el teu amo. Avui és el dia per practicar l’observació positiva i desaferrada, i cada moment ple d’emoció n’és l’oportunitat. Aquest és un treball ‘real’. El treball de qui és un mestre de la pròpia consciència. Ets un amo o un esclau?
Gestionar las emociones
Cuando la energía de nuestra conciencia está fuera de nuestro control, la mente se agita. Estamos siendo emocionales. La solución es desprenderse de las tormentas internas, retroceder y observar el paso del huracán. La observación desapegada retira la energía que sus emociones requieren para sostenerse. Cuando observas tu propia ira, muere. Si no te separas de ello y lo observas… será tu amo. Hoy es el día para practicar la observación positiva y desapegada, y cada momento lleno de emoción es la oportunidad. Este es un trabajo ‘real’. El trabajo de quien es un maestro de su propia conciencia. ¿Eres un amo o un esclavo?

Smile
When you smile, not only do you feel happy, but you bring a ray of light into the lives of others.
Somriure
Quan somrius, no només et sents feliç, sinó que portes un raig de llum a la vida dels altres.
Sonreír
Cuando sonríes, no solo te sientes feliz, sino que traes un rayo de luz a la vida de los demás.

Stillness
Stillness of spirit doesn’t mean lack of movement, but that thoughts and feelings move in the right direction naturally.
Quietud
La quietud de l’esperit no vol dir manca de moviment, sinó que els pensaments i sentiments es mouen en la direcció correcta amb naturalitat.
Quietud
La quietud del espíritu no significa falta de movimiento, sino que los pensamientos y sentimientos se mueven en la dirección correcta con naturalidad.

Attraction
Like attracts like. Whatever the conscious mind thinks and believes, the subconscious identically creates.
Atracció
L’igual atrau l’igual. Qualsevol cosa que la ment conscient pensi i cregui, el subconscient crea de manera idèntica.
Atracción
Igual atrae a igual. Cualquier cosa que la mente consciente piense y crea, el subconsciente crea de manera idéntica.
Thoughts Like Stars
Think elevated thoughts and your thoughts become like stars. Hold elevated thoughts in your mind, and thoughts, like stars, become bright and luminous. When your mind becomes like the clear starry night sky, your thoughts, like stars will brighten your mood and illuminate your world.

Pensaments com a estrelles
Tingues pensaments elevats i els teus pensaments es tornen com a estrelles. Mantingues pensaments elevats en la teva ment, i els pensaments, com les estrelles, es tornaran brillants i lluminosos. Quan la teva ment es torna com el clar cel estrellat de la nit, els teus pensaments, com les estrelles, alegraran el teu estat d’ànim i il·luminaran el teu món.
Pensamientos como estrellas
Ten pensamientos elevados y tus pensamientos se vuelven como estrellas. Mantén pensamientos elevados en tu mente, y los pensamientos, como las estrellas, se volverán brillantes y luminosos. Cuando tu mente se vuelve como el claro cielo estrellado de la noche, tus pensamientos, como las estrellas, alegrarán tu estado de ánimo e iluminarán tu mundo.

Valuable As A Diamond
Your time is most valuable, and so you should not waste it. You should not waste time in wasteful thoughts. Every second of yours is as valuable as a diamond.
Valuós com un diamant
El teu temps és molt valuós, per la qual cosa no l’has de desaprofitar. No has de perdre el temps en pensaments inútils. Cada segon és tan valuós com un diamant.
Valioso como un diamante
Tu tiempo es muy valioso, por lo que no debes desperdiciar lo. No debes perder el tiempo en pensamientos inútiles. Cada segundo tuyo es tan valioso como un diamante.

Total Appreciation
Many believe that happiness is achieved through material wealth. It is true that gives a temporary sense of well-being. A rich person is not someone who has more but someone who desires less. Happiness is the result of total appreciation of all that life gives you at every moment.
Estima total
Molts creuen que la felicitat s’aconsegueix a través de la riquesa material. És cert que fa una sensació temporal de benestar. Una persona rica no és algú que en té més sinó algú que en desitja menys. La felicitat és el resultat de la valoració total de tot allò que la vida et dóna en cada moment.
Aprecio total
Muchos creen que la felicidad se logra a través de la riqueza material. Es cierto que da una sensación temporal de bienestar. Una persona rica no es alguien que tiene más sino alguien que desea menos. La felicidad es el resultado de la valoración total de todo lo que la vida te da en cada momento.

Think No Evil
“See no evil, hear no evil, speak no evil.” Do not even think evil, because first you think of something, then you speak of it, then you see it.
No pensis en el mal
“No vegis el mal, no escoltis el mal, no parlis malament”. Ni tan sols pensis malament, perquè primer penses en alguna cosa, després en parles, després ho veus.
No pienses en el mal
“No veas el mal, no escuches el mal, no hables mal”. Ni siquiera pienses mal, porque primero piensas en algo, luego hablas de ello, luego lo ves.

Fill The Gap
If anyone has has any weakness, make it your duty to fill that gap. To speak about someone’s weakness is not greatness. The greatness lies in removing that weakness.
Omplir el buit
Si algú té alguna debilitat, fes que sigui el teu deure omplir aquest buit. Parlar de la feblesa d’algú no és grandesa. La grandesa rau a eliminar aquesta debilitat.
Llenar el vacío
Si alguien tiene alguna debilidad, haz que sea tu deber llenar ese vacío. Hablar de la debilidad de alguien no es grandeza. La grandeza radica en eliminar esa debilidad.
Get Past Your Past
Let the past be the past – both my past and the past of others. There’s no need to keep repeating the past in my head. Think: Whatever happened, happened, it’s OK for me to move on. Let me be supportive and make it easy, not difficult – for myself and others. When I stay in the present, everything is pleasant.

Supera el teu passat
Deixa que el passat sigui el passat, tant el meu passat com el passat dels altres. No hi ha necessitat de continuar repetint el passat al cap. Pensa: Passi el que passi, va passar, està bé que segueixi endavant. Permet-me ser solidari i fer-ho fàcil, no difícil, per a mi i per als altres. Quan em quedo al present, tot és agradable.
Supera tu pasado
Deja que el pasado sea el pasado, tanto mi pasado como el pasado de los demás. No hay necesidad de seguir repitiendo el pasado en mi cabeza. Piensa: Pase lo que pase, pasó, está bien que siga adelante. Permíteme ser solidario y hacerlo fácil, no difícil, para mí y para los demás. Cuando me quedo en el presente, todo es agradable.

An Angel
Acceptance gives me the experience of being like an angel: never judging, never criticising and never worrying.
Un àngel
L’acceptació em dóna l’experiència de ser com un àngel: mai no jutjar, mai criticar i mai preocupar-me.
Un ángel
La aceptación me da la experiencia de ser como un ángel: nunca juzgar, nunca criticar y nunca preocuparme.
Anger finishes all wisdom
Ego finishes regard Worry eats away your life Bribery finishes all justice Greed finishes all honesty Fear eats away a human being The greatest jewellery in the world is your own nobility Your own best companion in the world is your determined thought Those who do not wish for anything receive everything Renounce that happiness in which there is sorrow for others.

La ira acaba amb tota saviesa
L’ego s’acaba amb la consideració. La preocupació devora la teva vida. El suborn acaba amb tota justícia. La cobdícia acaba amb tota honestedat. La por devora un ésser humà. La joieria més gran del món és la teva pròpia noblesa. El teu propi millor company al món és el teu pensament determinat. Aquells que no desitgen res ho reben tot. Renuncia a aquesta felicitat en què hi ha dolor pels altres.

La ira acaba con toda sabiduría
El ego acaba con la consideración La preocupación carcome tu vida El soborno acaba con toda justicia La codicia acaba con toda honestidad El miedo carcome a un ser humano La mayor joya del mundo es tu propia nobleza Tu propio mejor compañero en el mundo es tu pensamiento decidido Aquellos que no desean nada recibe todo Renuncia a esa felicidad en la que hay dolor por los demás.
Meditation
At the core of your being, you are deeply peaceful, immensley loving, infinitely wise and profoundly contented.

Meditació
Al centre del teu ésser, ets profundament pacífic, amant immensament, infinitament savi i profundament content.
Meditación
En el centro de tu ser, eres profundamente pacífico, amante inmensamente, infinitamente sabio y profundamente contento.

Consider The Consequences
Become very, very sweet. Remove even the slightest trace of anger. Whatever you think, whatever you say, consider carefully all the consequences beforehand. By performing actions knowing their consequences, success is definitely experienced.
Considera les conseqüències
Torna’t molt, molt dolç. Elimina fins al més mínim rastre d’ira. Pensis el que pensis, diguis el que diguis, considera acuradament totes les conseqüències per endavant. En realitzar accions sabent-ne les conseqüències, definitivament s’experimenta l’èxit.

Considera las consecuencias
Vuélvete muy, muy dulce. Elimina hasta el más mínimo rastro de ira. Pienses lo que pienses, digas lo que digas, considera cuidadosamente todas las consecuencias de antemano. Al realizar acciones sabiendo sus consecuencias, definitivamente se experimenta el éxito.

Letting Go of Hurt & Mistrust
When someone has done what we neither expected nor wanted them to do, our attachment to our expectation causes us to be ‘hurt’. The ‘hurt’, imagined or not, causes mistrust to arise within us.

Deixar anar el dolor i la desconfiança
Quan algú ha fet el que no esperàvem ni volíem que fes, el nostre aferrament a la nostra expectativa fa que estiguem ‘ferits’. El ‘dany’, imaginat o no, fa que sorgeixi dins nostre la desconfiança.
Dejar ir el dolor y la desconfianza
Cuando alguien ha hecho lo que no esperábamos ni queríamos que hiciera, nuestro apego a nuestra expectativa hace que estemos ‘heridos’. El ‘daño’, imaginado o no, hace que surja dentro de nosotros la desconfianza.
Depth of Humility
Humility means to understand the self and through that to understand others as well. Humility is the attitude where a person is not attached to his or her opinion and feelings. Humility is the most natural expression of truth. It helps in better understanding of truth. Humility is the basis for maintaining self-respect. Humility does not mean bowing down and being subservient to others. Humility allows you to see benefit in everything. Developing humility brings a lot of comfort and ease into your life.

Profunditat de la humilitat
La humilitat vol dir comprendre’s a si mateix i, a través d’això, comprendre també els altres. La humilitat és l’actitud en què una persona no està aferrada a la seva opinió i sentiments. La humilitat és l’expressió més natural de la veritat. Ajuda a una millor comprensió de la veritat. La humilitat és la base per mantenir el respecte propi. La humilitat no vol dir inclinar-se i estar al servei dels altres. La humilitat et permet veure beneficis en tot. Desenvolupar la humilitat porta molta comoditat i tranquil·litat a la teva vida.
Profundidad de la humildad
La humildad significa comprenderse a sí mismo y, a través de ello, comprender también a los demás. La humildad es la actitud en la que una persona no está apegada a su opinión y sentimientos. La humildad es la expresión más natural de la verdad. Ayuda a una mejor comprensión de la verdad. La humildad es la base para mantener el respeto propio. La humildad no significa inclinarse y estar al servicio de los demás. La humildad te permite ver beneficio en todo. Desarrollar la humildad trae mucha comodidad y tranquilidad a tu vida.
Chance to Change
It is better to make use of a chance to change rather than to change your chances.

Oportunitat de canviar
És millor aprofitar una oportunitat per a canviar que canviar les teves oportunitats.
Oportunidad de cambiar
Es mejor aprovechar una oportunidad para cambiar que cambiar tus oportunidades.
Staying Peaceful
Desires cause peace to disappear. You think that acquiring things will make you feel secure, but the reality is that the more you have the more fear there usually is of losing it, and the further you are from peace. Desires are the cause of all conflicts. When you want something and cannot get it you become frustrated. Learning to be free from desires is learning how to stay peaceful.

Romandre en pau
Els desitjos fan que la pau desaparegui. Penses que adquirir coses et farà sentir segur, però la realitat és que com més tens més por sol haver de perdre-ho, i més lluny estàs de la pau. Els desitjos són la causa de tots els conflictes. Quan vols alguna cosa i no pots aconseguir-ho et sents frustrat. Aprendre a alliberar-se dels desitjos és aprendre a romandre en pau.
Permanecer en paz
Los deseos hacen que la paz desaparezca. Piensas que adquirir cosas te hará sentir seguro, pero la realidad es que cuanto más tienes más miedo suele haber de perderlo, y más lejos estás de la paz. Los deseos son la causa de todos los conflictos. Cuando quieres algo y no puedes conseguirlo te sientes frustrado.
Sweetness of Introversion
Instead of speaking too much and wasting your energy, become experienced in the sweetness of introversion.

Dolçor de la introversió
En lloc de parlar massa i desaprofitar la teva energia, experimenta la dolçor de la introversió.
Dulzura de la introversión
En lugar de hablar demasiado y desperdiciar tu energía, experimenta la dulzura de la introversión.
Enjoy Everything You Do
Most of our time goes into pleasing others and making them happy. Often despite our best efforts we find that people do not appreciate what we have done. When we have tried hard to please someone we feel disheartened and upset. Whatever I do is for myself. When I recognise this fact, I will never do anything just to please others. When I am content with the effort I put in, I will never be dependent on others’ recognition of what I have done. When I enjoy everything I do, I will be truly happy. The more content I am, the more others will start appreciating my effort.

Gaudeix de tot el que fas
La major part del nostre temps es dedica a complaure els altres i fer-los feliços. Sovint, malgrat els nostres millors esforços, trobem que les persones no aprecien allò que hem fet. Quan ens hem esforçat per complaure algú, ens sentim descoratjats i molestos. Tot el que faig és per a mi. Quan reconec aquest fet, mai no faré res només per complaure els altres. Quan estic satisfet amb l’esforç que faig, mai no dependré del reconeixement del que he fet per part dels altres. Quan gaudeixo de tot el que faig, seré veritablement feliç. Com més content estic, més altres començaran a apreciar el meu esforç.
Disfruta todo lo que haces
La mayor parte de nuestro tiempo se dedica a complacer a los demás y hacerlos felices. A menudo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, encontramos que las personas no aprecian lo que hemos hecho. Cuando nos hemos esforzado por complacer a alguien, nos sentimos desalentados y molestos. Todo lo que hago es para mí. Cuando reconozco este hecho, nunca haré nada solo para complacer a los demás. Cuando estoy satisfecho con el esfuerzo que hago, nunca dependeré del reconocimiento de lo que he hecho por parte de los demás. Cuando disfruto de todo lo que hago, seré verdaderamente feliz. Cuanto más contento estoy, más otros comenzarán a apreciar mi esfuerzo.
Celebration
Everyday is a celebration because instead of waiting for happy endings, we open our eyes to the wonder of life, to see the humour and magic in each moment. Delighted in the way things turn out, amazed at the beauty of it all.

Celebració
Cada dia és una celebració perquè en comptes d’esperar finals feliços, obrim els ulls a la meravella de la vida, a veure l’humor i la màgia a cada moment. Encantat de com resulten les coses, sorprès de la bellesa de tot.
Celebracion
Cada día es una celebración porque en vez de esperar finales felices, abrimos los ojos a la maravilla de la vida, a ver el humor y la magia en cada momento. Encantado de cómo resultan las cosas, asombrado de la belleza de todo.
Life Is Nurtured By Attitude
When you extend pure love to everyone with selfless motivation that is an attitude of kindness. When you send good wishes and pure feelings to those who are in deep sorrow, that is an attitude of mercy. When you see the virtues rather than the weaknesses in people that is an attitude of compassion. When you bless and uplift someone even as they defame you, that is an attitude of forgiveness. When you tolerate a situation and take responsibility as well as give cooperation even when not appreciated, that is an attitude of humility and self-respect. Every second, every moment and every breath of your life is nurtured by attitude.

La vida es nodreix de l’actitud
Quan estens amor pur a tots amb una motivació desinteressada, aquesta és una actitud de bondat. Quan envies bons desitjos i sentiments purs a aquells que estan en un dolor profund, aquesta és una actitud de misericòrdia. Quan veus les virtuts en lloc de les debilitats en les persones, aquesta és una actitud de compassió. Quan beneeixes i animes algú fins i tot quan et difamen, aquesta és una actitud de perdó. Quan toleres una situació i assumeixes la responsabilitat, així com també brindes cooperació fins i tot quan no t’aprecien, aquesta és una actitud d’humilitat i respecte per tu mateix. Cada segon, cada moment i cada respir de la teva vida es nodreix de l’actitud.
La vida se nutre de la actitud
Cuando extiendes amor puro a todos con una motivación desinteresada, esa es una actitud de bondad. Cuando envías buenos deseos y sentimientos puros a aquellos que están en un profundo dolor, esa es una actitud de misericordia. Cuando ves las virtudes en lugar de las debilidades en las personas, esa es una actitud de compasión. Cuando bendices y animas a alguien incluso cuando te difaman, esa es una actitud de perdón. Cuando toleras una situación y asumes la responsabilidad, así como también brindas cooperación incluso cuando no te aprecian, esa es una actitud de humildad y respeto por ti mismo. Cada segundo, cada momento y cada respiro de tu vida se nutre de la actitud.

A %d bloguers els agrada això: