luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens, Bk del dia -julio de 2021-

6 de juliol de 2021, camí antic de “Cavalls del Vent” -Cortals d’Ingla- (Bellver de Cerdanya) LLeida
Corazón Sangrante - EcuRed

Fragrant Heart
The heart is like a flower – unless it is open it cannot release its fragrance into the world.
Cor fragant
El cor és com una flor; llevat que estigui obert, no pot alliberar la seva fragància al món.
Corazón fragante
El corazón es como una flor; a menos que esté abierto, no puede liberar su fragancia al mundo.
True Peace

Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és unnamed.jpg

True peace can be experienced only when we stop giving and taking sorrow. In order not to give sorrow we need a clear heart that has no ill feelings and for not taking sorrow we need a big heart that can tolerate and help other souls to get over their weaknesses.
Veritable pau
La veritable pau es pot experimentar només quan deixem de donar i rebre dolor. Per no donar dolor necessitem un cor clar que no tingui mals sentiments i per no prendre el dolor necessitem un gran cor que pugui tolerar i ajudar altres ànimes a superar les seves debilitats.
Verdadera paz
La verdadera paz se puede experimentar sólo cuando dejamos de dar y recibir dolor. Para no dar dolor necesitamos un corazón claro que no tenga malos sentimientos y para no tomar el dolor necesitamos un gran corazón que pueda tolerar y ayudar a otras almas a superar sus debilidades.

Foto Ojo de la tormenta / puesta del sol de stock gratuita - FreeImages.com

Eye of the Storm
A wise sea captain caught in a tropical storm knows that if he holds his vessel on the periphery it will get hurled from one side to the other. If he can reach the eye of the storm, he will enter a place of stillness. The storm will then subside and the ship can continue its journey.
Ull de la tempesta
Un capità de vaixell savi atrapat en una tempesta tropical sap que si manté el seu vaixell a la perifèria, serà llançat d’un costat a un altre. Si pot arribar a l’ull de la tempesta, entrarà en un lloc de quietud. Llavors, la tempesta amainarà i el vaixell podrà continuar el seu viatge.
Ojo de la tormenta
Un capitán de barco sabio atrapado en una tormenta tropical sabe que si mantiene su barco en la periferia, será arrojado de un lado a otro. Si puede llegar al ojo de la tormenta, entrará en un lugar de quietud. Entonces, la tormenta amainará y el barco podrá continuar su viaje.

Manage your thoughts better
Going into silence enables you to manage your thoughts better. You will find there is no need to think so much, that most of the answers you are looking for will come to you, without much effort on your part.
Maneja millor els teus pensaments
Guardar silenci et permet administrar millor els teus pensaments. Descobriràs que no hi ha necessitat de pensar tant, que la majoria de les respostes que busques t’arribaran sense gaire esforç de la teva part.
Maneja mejor tus pensamientos
Guardar silencio te permite administrar mejor tus pensamientos. Descubrirás que no hay necesidad de pensar tanto, que la mayoría de las respuestas que buscas te llegarán sin mucho esfuerzo de tu parte.

Cómo caminar rápido (con imágenes) - wikiHow

Walk Quickly
Walk quickly today, not because you are in a hurry, but because you value the exercise for legs and heart. As you walk, allow your thoughts to visit you, but not stay. Let them come to pass, and you will be surprised how quickly they become positive, and filled with creative ideas.
Caminar ràpid
Camina ràpid avui, no perquè tinguis pressa, sinó perquè valores l’exercici per les cames i el cor. Mentre camines, permet que els teus pensaments et visitin, però que no es quedin. Deixa que succeeixin i et sorprendràs de la rapidesa amb què es tornen positius i s’omplen d’idees creatives.
Caminar rápido
Camina rápido hoy, no porque tengas prisa, sino porque valoras el ejercicio para las piernas y el corazón. Mientras caminas, permite que tus pensamientos te visiten, pero que no se queden. Deja que sucedan y te sorprenderás de lo rápido que se vuelven positivos y se llenan de ideas creativas.

El azar, la casualidad, ¿existen? – Coaching y Constelaciones Familiares

Ignorance and Wisdom
Ignorance makes you believe that life happens haphazardly.
Ignorància i saviesa
La ignorància et fa creure que la vida passa a l’atzar.
Ignorancia y sabiduría
La ignorancia te hace creer que la vida ocurre al azar.
True to the Best
Real honesty means being true to the best that is within you. This is more honest than simply speaking your mind.
Fidel al millor
La veritable honestedat significa ser fidel al millor que hi ha dins teu. Això és més honest que simplement dir el que

L'honestedat: més que una paraula. És lideratge. - Leaders Of Now

penses

Fiel a lo mejor
La verdadera honestidad significa ser fiel a lo mejor que hay dentro de ti. Esto es más honesto que simplemente decir lo que piensas.
Diamond Consciousness
When you look at the world through your physical eyes, you will see all the facets of our diversity: culture, race, personality, religion and so on. Seeing only through your physical eyes, it is easy to become stubborn and to try to prove yourself right. However where there is stubbornness there is no love. And trying to prove the self right is equally offensive. A diamond will sparkle even in the dust; you do not ever need to prove that you are right. In the face of the dangers that come from seeing only with the physical eyes, always think: now is the time to go beyond all divisions, beyond all that limits us and our sense of self. Whatever the race, the religion, the class – our consciousness now has to go beyond all of that.

Facebook

Consciència de diamant
Quan miris el món a través dels teus ulls físics, veuràs totes les facetes de la nostra diversitat: cultura, raça, personalitat, religió, etc. Al veure-hi només a través dels ulls físics, és fàcil tornar-se tossut i tractar de demostrar que es té raó. No obstant això, on hi ha tossuderia, no hi ha amor. I tractar de demostrar que un té raó és igualment ofensiu. Un diamant brillarà fins i tot en la pols; mai cal que demostris que tens raó. Davant els perills que venen de veure només amb els ulls físics, pensa sempre: ara és el moment d’anar més enllà de totes les divisions, més enllà de tot el que ens limita a nosaltres i al nostre sentit de nosaltres mateixos. Qualsevulla que sigui la raça, la religió, la classe, la nostra consciència ara ha d’anar més enllà de tot això.
Conciencia de diamante
Cuando mires el mundo a través de tus ojos físicos, verás todas las facetas de nuestra diversidad: cultura, raza, personalidad, religión, etc. Al ver solo a través de los ojos físicos, es fácil volverse terco y tratar de demostrar que se tiene razón. Sin embargo, donde hay terquedad, no hay amor. Y tratar de demostrar que uno tiene razón es igualmente ofensivo. Un diamante brillará incluso en el polvo; nunca es necesario que demuestres que tienes razón. Ante los peligros que vienen de ver solo con los ojos físicos, piensa siempre: ahora es el momento de ir más allá de todas las divisiones, más allá de todo lo que nos limita a nosotros y a nuestro sentido de nosotros mismos. Cualquiera que sea la raza, la religión, la clase, nuestra conciencia ahora tiene que ir más allá de todo eso.

Inspirations

Truly and Permanently Happy
The secret to life’s purpose is to be happy. In order to be truly and permanently happy, we have to fulfil our best intentions and act on them right away … even if that means we start by just giving good thoughts to them.
Veritable i permanentment feliç
El secret del propòsit de la vida és ser feliç. Per ser veritable i permanentment feliços, hem de complir amb les nostres millors intencions i actuar immediatament… fins i tot si això significa que hem de començar simplement donant-nos bons pensaments.
Verdadera y permanentemente feliz
El secreto del propósito de la vida es ser feliz. Para ser verdadera y permanentemente felices, tenemos que cumplir con nuestras mejores intenciones y actuar de inmediato… incluso si eso significa que comenzamos simplemente dándonos buenos pensamientos.

70 frases sobre disfrutar de la vida

Enjoy Everything You Do
Most of our time goes into pleasing others and making them happy. Often despite our best efforts we find that people do not appreciate what we have done. When we have tried hard to please someone we feel disheartened and upset.
Gaudeix tot el que fas
La major part del nostre temps es dedica a complaure als altres i fer-los feliços. Sovint, tot i els esforços, trobem que la gent no aprecia el que hem fet. Quan ens hem esforçat per complaure a algú, ens sentim desanimats i molestos.
Disfruta todo lo que haces
La mayor parte de nuestro tiempo se dedica a complacer a los demás y hacerlos felices. A menudo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, encontramos que la gente no aprecia lo que hemos hecho. Cuando nos hemos esforzado por complacer a alguien, nos sentimos desanimados y molestos.

The Wonder Of Silence
When the soul goes deep into silence, easiness emerges. The deeper I go into silence, the greater will be my power of tolerance. It is in very deep, extreme silence that the soul becomes elevated. It is in deep, deep silence that God can come in front of the soul.
La meravella del silenci
Quan l’ànima es submergeix profundament en el silenci, sorgeix la facilitat. Com més em submergeixo en el silenci, més gran serà el meu poder de tolerància. És en un silenci molt profund i extrem on l’ànima s’eleva. És en un silenci profund, tan profund que Déu pot venir a l’ànima.
La maravilla del silencio
Cuando el alma se sumerge profundamente en el silencio, surge la facilidad. Cuanto más me sumerjo en el silencio, mayor será mi poder de tolerancia. Es en un silencio muy profundo y extremo donde el alma se eleva. Es en un silencio profundo, tan profundo que Dios puede venir al alma.

Inspirations

Even Greater to Forgive
It is one thing to tolerate someone’s mistake. It is something even greater to forgive the mistake.
Encara més gran per perdonar
Una cosa és tolerar l’error d’algú. És una cosa encara més gran perdonar l’error.
Aún más grande para perdonar
Una cosa es tolerar el error de alguien. Es algo aún mayor perdonar el error.

Inspirations

Here Is An Angel
How can we serve others around us? By making our lives inspirational and interacting with tact and wisdom.
Aquí hi ha un àngel
Com podem servir als que ens envolten? Fent que les nostres vides siguin inspiradores i interactuant amb tacte i saviesa.

Aquí hay un ángel
¿Cómo podemos servir a los que nos rodean? Haciendo que nuestras vidas sean inspiradoras e interactuando con tacto y sabiduría.

Menos es más – Less is more EP149 – SpanishPodcast

Less Is More
Fear less, hope more.
Menys és més
Menys por, més esperança.
Menos es más
Menos miedo, más esperanza.
Here Is An Angel
How can we serve others around us? By making our lives inspirational and interacting with tact and wisdom. We should be so cheerful, and our lives such examples, that they say ‘Here is an angel.’

Cuándo se nos asigna el ángel de la guarda?

Aquí hi ha un àngel
Com podem servir als que ens envolten? Fent que les nostres vides siguin inspiradores i interactuant amb tacte i saviesa. Hauríem d’estar tan alegres, i les nostres vides tals exemples, que diguin ‘Aquí hi ha un àngel’.
Aquí hay un ángel
¿Cómo podemos servir a los que nos rodean? Haciendo que nuestras vidas sean inspiradoras e interactuando con tacto y sabiduría. Deberíamos estar tan alegres, y nuestras vidas tales ejemplos, que digan ‘Aquí hay un ángel’.
Go Deep
Most of us think too much, especially about events and people, local and global, famous and not so famous. When we are always thinking about what is happening on the surface of life, the visible, then it is as if we are living a superficial life. Deep down inside there is a voice, a longing, a calling to depth. It’s our heart, reminding us to visit, explore and express the depths of our ourselves. Going deep and being deep requires time spent in solitude, some periods of introversion and a conversation with ourselves. How on earth will we ever see what is in our heart unless we dive deep inside, switch on the light and look. Those who do will tell you it changes everything. What do they see? Simple, only

beauty and truth. They are always there, waiting for us to return. Waiting to welcome us and to introduce ourselves to ourself.
Vés al fons
La majoria de nosaltres pensem massa, especialment en esdeveniments i persones, locals i globals, famosos i no tan famosos. Quan sempre estem pensant en el que està succeint en la superfície de la vida, el visible, llavors és com si estiguéssim vivint una vida superficial. En el fons hi ha una veu, un anhel, una crida a la profunditat. És el nostre cor, recordant-nos visitar, explorar i expressar les profunditats de nosaltres mateixos. Aprofundir i ser profund requereix un temps en soledat, alguns períodes d’introversió i una conversa amb nosaltres mateixos. Com podem veure el que hi ha en el nostre cor a menys que ens submergim profundament, encenguem el llum i mirem? Els que ho facin et diran que ho canvia tot. Què veuen ells? Senzill, només bellesa i veritat. Sempre hi són, esperant que tornem. Esperant donar-nos la benvinguda i presentar-nos.
Ve al fondo
La mayoría de nosotros pensamos demasiado, especialmente en eventos y personas, locales y globales, famosos y no tan famosos. Cuando siempre estamos pensando en lo que está sucediendo en la superficie de la vida, lo visible, entonces es como si estuviéramos viviendo una vida superficial. En el fondo hay una voz, un anhelo, una llamada a la profundidad. Es nuestro corazón, recordándonos visitar, explorar y expresar las profundidades de nosotros mismos. Profundizar y ser profundo requiere un tiempo en soledad, algunos períodos de introversión y una conversación con nosotros mismos. ¿Cómo podemos ver lo que hay en nuestro corazón a menos que nos sumerjamos profundamente, encendamos la luz y miremos? Quienes lo hagan te dirán que lo cambia todo. ¿Qué ven ellos? Sencillo, solo belleza y verdad. Siempre están ahí, esperando que volvamos. Esperando darnos la bienvenida y presentarnos.

pureza Archivos - Palabra y Gracia

Pure and Gentle
Success is merged in every step of those who have a pure and gentle nature.
Pur i suau
L’èxit es fusiona en cada pas d’aquells que tenen una naturalesa pura i gentil.
Puro y suave
El éxito se fusiona en cada paso de aquellos que tienen una naturaleza pura y gentil.

Inspirations

The Virtue of Sweetness
Just as eating and serving something sweet makes your taste buds feel sweetness, and for a while after, you remain happy, become sweet-natured yourself so that words filled with sweetness are constantly spoken. Such sweet words make both you and others happy.
La virtut de la dolçor
Així com menjar i servir alguna cosa dolça fa que les teves papil·les gustatives sentin dolçor, i durant un temps, romans feliç, així mateix, et tornes dolç amb dolçor natural per a què les paraules plenes de dolçor es pronunciïn constantment. Paraules tan dolces et fan feliç a tu i als altres.
La virtud de la dulzura
Así como comer y servir algo dulce hace que tus papilas gustativas sientan dulzura, y durante un tiempo, permaneces feliz, así mismo, te vuelves dulce con dulzura natural para que las palabras llenas de dulzura se pronuncien constantemente. Palabras tan dulces te hacen feliz a ti y a los demás.

Inspirations

The Secret of Happiness
The secret of happiness is to be free of fear. Fear is like a toxin that runs through much of our thinking. It feeds on insecurity, feeling of loss, loneliness, inadequacy and attachment. You are loveable and loving. Accept this as Truth. Appreciate and care for yourself – truly, deeply, intensely, in a way that reflects your real value. Then you will automatically have the same regards for all other living beings and things.
El secret de la felicitat
El secret és lliurar-se de la por. La por és com una toxina que travessa gran part del nostre pensament. S’alimenta d’inseguretat, sentiment de pèrdua, solitud, insuficiència i afecció. Ets adorable i afectuós. Accepta això com veritat. Aprecia’t i tingues cura de tu mateix, de manera veritable, profunda i intensa, d’una manera que reflecteixi el teu valor real. Llavors automàticament tindràs les mateixes salutacions de tots els altres éssers i coses vivents.
El secreto de la felicidad
El secreto de la felicidad es librarse del miedo. El miedo es como una toxina que atraviesa gran parte de nuestro pensamiento. Se alimenta de inseguridad, sentimiento de pérdida, soledad, insuficiencia y apego. Eres adorable y cariñoso. Acepta esto como verdad. Apreciate y cuida de tí mismo, de manera verdadera, profunda e intensa, de una manera que refleje tu valor real. Entonces automáticamente tendrás los mismos saludos por todos los demás seres y cosas vivientes.

You Cannot Change The Past
Letting bygones be bygones is easier if you remember you cannot change the past, but you definitely can change the future. You can change here and now so that a mistake is not repeated.
No pots canviar el passat
Deixar que el passat sigui passat és més fàcil si recordes que no pots canviar el passat, però definitivament pots canviar el futur. Pots canviar aquí i ara perquè no es repeteixi un error.
No puedes cambiar el pasado
Dejar que el pasado sea pasado es más fácil si recuerdas que no puedes cambiar el pasado, pero definitivamente puedes cambiar el futuro. Puedes cambiar aquí y ahora para que no se repita un error.

Inspirations

Efficiency & Effectiveness
Calmness increases efficiency. Silence increases effectiveness.
Efectivitat & Eficient
La calma augmenta l’eficàcia. El silenci augmenta l’eficàcia.
Efectividad & Eficiente
La calma aumenta la eficacia. El silencio aumenta la eficacia.
Let Go
Just as the bird has to find the courage to let go of the branch in order to fly, so we also must let go of our branches if we are to know the exhilaration of soaring to the highest potential of our life.

diente de león, respiración, viento, flor, naturaleza, semillas, soplo |  Pikist

Deixa-ho anar
Així com l’ocell ha de trobar el coratge per deixar anar la branca per poder volar, nosaltres també hem de deixar anar les nostres branques si volem conèixer l’eufòria de volar cap al potencial més alt de la nostra vida.
Déjalo ir
Así como el pájaro tiene que encontrar el coraje para soltar la rama para poder volar, nosotros también debemos soltar nuestras ramas si queremos conocer la euforia de volar hacia el potencial más alto de nuestra vida.

▷ Es mejor estar solos, que con alguien que nos haga sentir solos ⋆ Rincón  de la Psicología

The Best in Someone
When someone’s not at their best, notice the best in them.
El millor d’algú
Quan algú no està en el seu millor moment, observa el millor d’ells.
Lo mejor de alguien
Cuando alguien no está en su mejor momento, observa lo mejor de ellos.
Self-control
Self-control is the ability to withdraw and still the mind at any time.

Inspirations

Auto control
L’autocontrol és la capacitat de retraure i aquietar la ment en qualsevol moment.
Auto control
El autocontrol es la capacidad de retraerse y aquietar la mente en cualquier momento.

Authority
Real power and authority is not power and authority over others, but over the self.
Autoritat
El poder i l’autoritat reals no són el poder i l’autoritat sobre els altres, sinó sobre un mateix.
Autoridad
El poder y la autoridad reales no son el poder y la autoridad sobre los demás, sino sobre uno mismo.

Giving Happiness
The happiness you give makes you more happy than the happiness you receive.
Donant felicitat
La felicitat que dónes et fa més feliç que la felicitat que reps.
Dando felicidad
La felicidad que das te hace más feliz que la felicidad que recibes.

El valor sanador del silencio (o cómo la pandemia nos ha protegido del  ruido)

Silence
Silence is not only the absence of sound but also the stillness of mind.
Silenci
El silenci no és només l’absència de so, sinó també la quietud de la ment.
Silencio
El silencio no es solo la ausencia de sonido, sino también la quietud de la mente.
No Tears
If you miss an opportunity, do not cloud your eyes with tears. Keep your vision clear so that you will not miss the next one.

Sense llàgrimes
Si perds una oportunitat, no t’emboiris els ulls amb llàgrimes. Mantingues la teva visió clara perquè no et perdis la propera.
Sin lágrimas
Si pierdes una oportunidad, no te nubles los ojos con lágrimas. Mantén tu visión clara para que no te pierdas la próxima.

Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és miradas_770.jpg

The Game of Life
By seeing life as a game, your lightness of spirit will make problems seem easier.
El joc de la vida
Al veure la vida com un joc, la teva levitat d’esperit farà que els problemes semblin més fàcils.
El juego de la vida
Al ver la vida como un juego, tu ligereza de espíritu hará que los problemas parezcan más fáciles.

Inspirations

Peaceful Soul
Always maintain the awareness- I am a peaceful soul, and allow peace to influence your thinking and judgement.
Ànima pacífica
Mantingues sempre la consciència: sóc una ànima pacífica i permeto que la pau influeixi en el meu pensament i judici.
Alma pacífica
Mantén siempre la conciencia: soy un alma pacífica y permito que la paz influya en mi pensamiento y juicio.
Give Happiness
Give happiness and you will receive happiness. Give peace and you will feel peaceful. Give sorrow and you will get sorrow in return. Create thoughts and words that give only peace and happiness. The world is filled with worry and sorrow. Do something different.

Kidson. Regala Felicidad - Home | Facebook

Regala felicitat
Dóna felicitat i rebràs felicitat. Dóna pau i et sentiràs en pau. Dóna pesar i rebràs pesar a canvi. Crea pensaments i paraules que només donin pau i felicitat. El món està ple de preocupació i dolor. Fes alguna cosa diferent.
Regala felicidad
Da felicidad y recibirás felicidad. Da paz y te sentirás en paz. Da pesar y recibirás pesar a cambio. Crea pensamientos y palabras que solo den paz y felicidad. El mundo está lleno de preocupación y dolor. Haz algo diferente.

Regala felicidad - Cristina Amor Bodega
A %d bloguers els agrada això: