luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK marzo -2023-

The Ripple Effect
If I throw a stone into a pond, the ripples come straight back to me. In the same way, the effect of the words I speak and the actions I perform will eventually come back to me. Take care to speak sweetly and have a sweet nature at all times.

L’efecte dòmino
Si llenço una pedra a un estany, les ones tornen directament a mi. De la mateixa manera, l’efecte de les paraules que parlo i les accions que realitzo eventualment tornaran a mi. Aneu amb compte de parlar amb dolçor i tenir una naturalesa dolça en tot moment.
El efecto dominó
Si tiro una piedra a un estanque, las ondas vuelven directamente a mí. De la misma manera, el efecto de las palabras que hablo y las acciones que realizo eventualmente regresarán a mí. Ten cuidado de hablar con dulzura y tener una naturaleza dulce en todo momento.

Exercising the mind keeps it healthy
Whenever we have negative thoughts, we try to stop them. We know they are not good for us and they drain us of energy, so we try to avoid them or change them. Because we are not always able to succeed in doing so, we begin to accept those kinds of thoughts as part of our lives.
Exercitar la ment la manté sana
Sempre que tenim pensaments negatius, intentem aturar-los. Sabem que no són bons per a nosaltres i ens treuen energia, per la qual cosa intentem evitar-los o canviar-los. Com que no sempre som capaços d’aconseguir-ho, comencem a acceptar aquest tipus de pensaments com a part de les nostres vides.
Ejercitar la mente la mantiene sana
Siempre que tenemos pensamientos negativos, tratamos de detenerlos. Sabemos que no son buenos para nosotros y nos quitan energía, por lo que tratamos de evitarlos o cambiarlos. Debido a que no siempre somos capaces de lograrlo, comenzamos a aceptar ese tipo de pensamientos como parte de nuestras vidas.

Human Being
You spend most of your life running after things, doing things. You forget that being comes before doing. Those who remember this secret make an effort to “be” and discover that when they stop and observe, life helps and brings whatever is needed. Learning to be is learning to be at peace. It is our most fundamental nature.

Ésser humà
Passa la major part de la teva vida corrent darrere les coses, fent coses. Oblides que l’ésser és anterior al fer. Qui recorda aquest secret s’esforça per “ésser” i descobreix que quan s’atura a observar, la vida ajuda i porta allò que es necessita. Aprendre a ésser és aprendre a estar en pau. És la nostra naturalesa més fonamental.
Ser humano
Pasas la mayor parte de tu vida corriendo tras las cosas, haciendo cosas. Olvidas que el ser es anterior al hacer. Quien recuerda este secreto se esfuerza por “ser” y descubre que cuando se detiene a observar, la vida ayuda y trae lo que se necesita. Aprender a ser es aprender a estar en paz. Es nuestra naturaleza más fundamental.

Determination and Patience
Determination is the strength that will enable you to pass the barrier of useless thoughts in order to create positive thoughts and to be successful in whatever you wish. It comes from within and its partner is patience.
Determinació i Paciència
La determinació és la força que et permetrà traspassar la barrera dels pensaments inútils per crear pensaments positius i tenir èxit en allò que vulguis. Ve de dins i la seva parella és la paciència.
Determinación y Paciencia
La determinación es la fuerza que te permitirá traspasar la barrera de los pensamientos inútiles para crear pensamientos positivos y tener éxito en lo que desees. Viene de dentro y su pareja es la paciencia.

Success
Success means to reach such a constant level of positive thoughts that pure actions happen naturally. Pure actions are like good seeds which, when planted, produce healthy, sweet fruit. ‘As you sow. so shall you reap.’ Concern for the quality of my actions today ensures the Success of my tomorrow.
Èxit
L’èxit significa assolir un nivell tan constant de pensaments positius que les accions pures succeeixin naturalment. Les accions pures són com bones llavors que, quan es planten, produeixen fruits sans i dolços. ‘tal com sembres. així colliràs”. La preocupació per la qualitat de les meves accions avui assegura l’Èxit del meu demà.
Éxito
El éxito significa alcanzar un nivel tan constante de pensamientos positivos que las acciones puras sucedan naturalmente. Las acciones puras son como buenas semillas que, cuando se plantan, producen frutos sanos y dulces. ‘Como siembras. así cosecharás’. La preocupación por la calidad de mis acciones hoy asegura el Éxito de mi mañana.

Self Mastery
Within each one of us there is a master of the universe. Not the universe out there but the inner universe of our thoughts and feelings, attitudes and actions. Most people realise too late what awaits within and how valuable it is. For too long we allow ourselves to be distracted and bewitched by all that is happening outside. To be the master of your inner world is to be the master of your own destiny.
Autodomini
Dins cadascun de nosaltres hi ha un mestre de l’univers. No pas l’univers exterior sinó l’univers interior dels nostres pensaments i sentiments, actituds i accions. La majoria de les persones s’adonen massa tard del que els espera dins i de com és de valuós. Durant massa temps ens deixem distreure i embruixar per tot el que passa fora. Ser el propietari del teu món interior és ser el propietari del teu propi destí.
Autodominio
Dentro de cada uno de nosotros hay un maestro del universo. No el universo exterior sino el universo interior de nuestros pensamientos y sentimientos, actitudes y acciones. La mayoría de las personas se dan cuenta demasiado tarde de lo que les espera dentro y de lo valioso que es. Durante demasiado tiempo nos dejamos distraer y hechizar por todo lo que sucede afuera. Ser el dueño de tu mundo interior es ser el dueño de tu propio destino.

Live Inside Hope
The very least you can do in your life is to figure out what you hope for. And the most you can do is live inside that hope. Not admire it from a distance but live right in it, under its roof.
Viu dins l’esperança
El mínim que pots fer a la teva vida és esbrinar què esperes. I el més que pots fer és viure dins aquesta esperança. No admirar-la des de la distància sinó viure-hi, sota el seu sostre.
Vive dentro de la esperanza
Lo mínimo que puedes hacer en tu vida es averiguar lo que esperas. Y lo más que puedes hacer es vivir dentro de esa esperanza. No admirarla desde la distancia sino vivir en ella, bajo su techo.

Greatest Powers
Gentleness, love, humility, forgiveness are the greatest powers in the world.
Grans poders
La dolçor, l’amor, la humilitat i el perdó són els poders més grans del món.
Grandes poderes
La dulzura, el amor, la humildad, el perdón son los poderes más grandes del mundo.

The Switch
Let the switch of awareness always remain on and your mood will never go off.
L’interruptor
Deixeu que l’interruptor de la consciència romangui sempre encès i el vostre estat d’ànim mai no s’apagarà.
El interruptor
Deje que el interruptor de la conciencia permanezca siempre encendido y su estado de ánimo nunca se apagará.

Inside Out
There is essentially only one way in which you can bring about self-transformation – that’s if you want to – but you will not think you need to if you are still taking your happiness from outside yourself, and still managing to tolerate the periods of unhappiness which result. As soon as your happiness is dependent on anything outside, you make yourself a slave to a condition, substance or perhaps a person. A slave is not free. And happiness is impossible if you are not free. Perhaps this goes some way to explaining why our happiness fluctuates. Real happiness does not go up and down. Real freedom means that your happiness comes from inside out. That will require detachment and renunciation, not least from the illusions and conditioning of society which would have you believe happiness can be acquired from outside in. Can you see it? Inside out, not outside in.

D’endins cap a fora
Essencialment, només hi ha una forma en què pots aconseguir l’auto-transformació, això és si ho desitges, però no pensaràs que necessites fer-ho si encara estàs prenent la teva felicitat fora de tu mateix i encara aconsegueixes tolerar els períodes d’infelicitat, com a resultat. Tan aviat com la teva felicitat depèn d’alguna cosa externa, et converteixes en esclau d’una condició, substància o potser una persona. Un esclau no és lliure. I la felicitat és impossible si no ets lliure. Potser això explica d’alguna manera perquè la nostra felicitat fluctua. La veritable felicitat no puja i baixa. La veritable llibertat vol dir que la teva felicitat ve d’endins cap a fora. Això requerirà desaferrament i renúncia, sobretot de les il·lusions i el condicionament de la societat que us faria creure que la felicitat es pot adquirir de fora cap endins. Podeu veure-ho? D’endins cap a fora, no pas de fora cap a dins.
De adentro hacia afuera
Esencialmente, solo hay una forma en la que puedes lograr la auto-transformación, eso es si lo deseas, pero no pensarás que necesitas hacerlo si todavía estás tomando tu felicidad fuera de ti mismo y aún logras tolerar los períodos de infelicidad, cual resultado. Tan pronto como tu felicidad depende de algo externo, te conviertes en esclavo de una condición, sustancia o tal vez de una persona. Un esclavo no es libre. Y la felicidad es imposible si no eres libre. Quizás esto explica de alguna manera por qué nuestra felicidad fluctúa. La verdadera felicidad no sube y baja. La verdadera libertad significa que tu felicidad viene de adentro hacia afuera. Eso requerirá desapego y renuncia, sobre todo de las ilusiones y el condicionamiento de la sociedad que os haría creer que la felicidad se puede adquirir de afuera hacia adentro. ¿Podéis verlo? De adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro.

Abundance | Day 23
Abundance is to see that there are endless possibilities before us. And at the same time, still see an incredibly rich existence right where we are. It is a feeling of gratitude for everything and everyone we have in our life.
Abundància | dia 23
Abundància és veure que hi ha infinites possibilitats davant nostre. I alhora, encara veiem una existència increïblement rica just on som. És un sentiment de gratitud per tot i per tots els que tenim a la nostra vida.
Abundancia | día 23
Abundancia es ver que hay infinitas posibilidades ante nosotros. Y al mismo tiempo, todavía vemos una existencia increíblemente rica justo donde estamos. Es un sentimiento de gratitud por todo y por todos los que tenemos en nuestra vida.
Connecting With Others
We are normally kind to people who are kind to us. But when someone is not behaving well, we tend to change our attitude, response and behaviour toward that person. We wait for the other person to change before changing ourselves. So we do not find change in others nor in ourselves. When I see others’ inner qualities I connect to them more easily. I will not be dependent on another person’s behaviour for my own growth today. I will see each person’s positive aspects and take them within myself. In this way I will become richer with each interaction.

Connexió amb altres
Normalment som amables amb les persones que són amables amb nosaltres. Però quan algú no s’està portant bé, tendim a canviar la nostra actitud, resposta i comportament envers aquesta persona. Esperem que l’altra persona canviï abans de canviar-nos a nosaltres mateixos. Així que no trobem canvi en els altres ni en nosaltres mateixos. Quan veig les qualitats internes dels altres, m’hi connecto més fàcilment. Avui no dependré del comportament d’una altra persona per al meu creixement. Veuré els aspectes positius de cada persona i els portaré dins meu. D’aquesta manera m’enriquiré amb cada interacció.
Conexión con otros
Normalmente somos amables con las personas que son amables con nosotros. Pero cuando alguien no se está portando bien, tendemos a cambiar nuestra actitud, respuesta y comportamiento hacia esa persona. Esperamos a que la otra persona cambie antes de cambiarnos a nosotros mismos. Así que no encontramos cambio en los demás ni en nosotros mismos. Cuando veo las cualidades internas de los demás, me conecto con ellos más fácilmente. Hoy no dependeré del comportamiento de otra persona para mi propio crecimiento. Veré los aspectos positivos de cada persona y los llevaré dentro de mí. De esta manera me enriqueceré con cada interacción.

The Ability to Bend Without Breaking
True tolerance makes us flexible. And when we are flexible we can accommodate and adjust to anything and anyone and maintain well-being. The ability to bend without breaking is linked to the amount of tolerance we develop. When we are fully flexible, we become able to adjust to the most unexpected, negative and difficult situations and people.
La capacitat de doblegar-se sense trencar-se
La veritable tolerància ens fa flexibles. I quan som flexibles podem acomodar-nos i adaptar-nos a qualsevol cosa i qualsevol persona i mantenir el benestar. La capacitat de doblegar-se sense trencar-se està relacionada amb la quantitat de tolerància que desenvolupem. Quan som completament flexibles, som capaços d’adaptar-nos a les situacions i persones més inesperades, negatives i difícils.
La capacidad de doblarse sin romperse
La verdadera tolerancia nos hace flexibles. Y cuando somos flexibles podemos acomodarnos y adaptarnos a cualquier cosa y a cualquier persona y mantener el bienestar. La capacidad de doblarse sin romperse está relacionada con la cantidad de tolerancia que desarrollamos. Cuando somos completamente flexibles, somos capaces de adaptarnos a las situaciones y personas más inesperadas, negativas y difíciles.

Trust Grows From Faith
It can be difficult to learn who to trust. When we have had bad experience with people who betrayed our trust in the past, it can be difficult to let anyone else in. It can take some time to learn to trust anyone again. Trust goes both ways. If I want to gain someone’s trust, I have to show them that I trust them before he or she will open up to me. When I am truthful, this will be evident in everything I say and do. When others realise this, they will begin to trust me.
From trust, love begins to grow.
La confiança creix de la fe
Pot ser difícil aprendre en qui confiar. Quan hem tingut males experiències amb persones que van trair la nostra confiança en el passat, pot ser difícil deixar entrar algú més. Pot trigar un temps aprendre a confiar en algú novament. La confiança va en tots dos sentits. Si em vull guanyar la confiança d’algú, els he de demostrar que hi confio abans que s’obrin a mi. Quan sóc veraç, això serà evident en tot allò que digui i faci. Quan els altres se n’adonin, començaran a confiar en mi. A partir de la confiança, l´amor comença a créixer.
La confianza crece de la fe
Puede ser difícil aprender en quién confiar. Cuando hemos tenido malas experiencias con personas que traicionaron nuestra confianza en el pasado, puede ser difícil dejar entrar a alguien más. Puede tomar algún tiempo aprender a confiar en alguien nuevamente. La confianza va en ambos sentidos. Si quiero ganarme la confianza de alguien, tengo que demostrarles que confío en ellos antes de que se abran a mí. Cuando soy veraz, esto será evidente en todo lo que diga y haga. Cuando los demás se den cuenta de esto, comenzarán a confiar en mí. A partir de la confianza, el amor comienza a crecer.

The Greatest Virtue Is Peace
The greatest virtue is peace. Throughout the day, stop for a minute and ask yourself ‘How peaceful am I at this moment?’ If someone tries to make you peaceless, you mustn’t allow yourself to be peaceless, no. Instead, look for the virtues in everyone and pass these on to others. Remain very sweet and peaceful.
La virtut més gran és la pau
La virtut més gran és la pau. Al llarg del dia, atureu-vos un minut i pregunteu-vos ‘Què tan tranquil estic en aquest moment?’ Si algú tracta de deixar-te sense pau, no t’has de permetre estar sense pau, no. En comptes d’això, busca les virtuts en tots i transmet-les als altres. Roman molt dolç i pacífic.
La mayor virtud es la paz
La mayor virtud es la paz. A lo largo del día, deténgase un minuto y pregúntese ‘¿Qué tan tranquilo estoy en este momento?’ Si alguien trata de dejarte sin paz, no debes permitirte estar sin paz, no. En su lugar, busca las virtudes en todos y transmítelas a los demás. Permanece muy dulce y pacífico.

World of Happiness
Seeing everyone’s virtues, spread the fragrance of specialities and this world will become a world of happiness.
Món de la felicitat
Veient les virtuts de tothom, escampa la fragància de les especialitats i aquest món esdevindrà un món de felicitat.
Mundo de la felicidad
Viendo las virtudes de todos, esparce la fragancia de las especialidades y este mundo se convertirá en un mundo de felicidad.

Lucky Day
Forget mistakes. Forget failures. Forget everything except what you’re going to do now and do it. Today is your lucky day.
Dia de sort
Oblida’t dels errors. Oblida’t dels fracassos. Oblida tot excepte el que faràs ara i fes-ho. Avui és el teu dia de sort.
Día de suerte
Olvídate de los errores. Olvídate de los fracasos. Olvida todo excepto lo que vas a hacer ahora y hazlo. Hoy es tu dia de suerte.

Lighten Up
When someone lightens up your life just by their presence, you can be sure they are emitting a very positive energy. When someone puts a damper on the meeting or a conversation, you can be sure there is some hidden inner baggage which contains sorrow and darkness. Which do you bring to the party? A little light or a little dark? A lot of optimism or a little pessimism? In olden days, before one switch could illuminate a whole city, one candle had to be lit by another. So if you are aware that you are carrying a little darkness, perhaps it may be useful to spend time with someone whose inner light is already lit, and stays lit in all circumstances. Eventually we may learn the art ourselves, and then serve as a candle to others.
Il·luminar
Quan algú il·lumina la teva vida només amb la seva presència, pots estar segur que està emetent una energia molt positiva. Quan algú posa fre a una reunió o una conversa, pot estar segur que hi ha algun equipatge intern ocult que conté tristesa i foscor. Quina portes a la festa? Una mica de llum o una mica de foscor? Molt optimisme o poc pessimisme? A l’antiguitat, abans que un interruptor pogués il·luminar una ciutat sencera, una espelma havia de ser encesa per una altra. Aleshores, si ets conscient que portes una mica de foscor, potser et resulti útil passar un temps amb algú la llum interior del qual ja està encesa i roman encesa en totes les circumstàncies. Eventualment podem aprendre l’art nosaltres mateixos i després servir com una espelma per als altres.
Iluminar
Cuando alguien ilumina tu vida con solo su presencia, puedes estar seguro de que está emitiendo una energía muy positiva. Cuando alguien pone freno a una reunión o una conversación, puede estar seguro de que hay algún equipaje interno oculto que contiene tristeza y oscuridad. ¿Cuál traes a la fiesta? ¿Un poco de luz o un poco de oscuridad? ¿Mucho optimismo o poco pesimismo? En la antigüedad, antes de que un interruptor pudiera iluminar una ciudad entera, una vela tenía que ser encendida por otra. Entonces, si eres consciente de que llevas un poco de oscuridad, tal vez te resulte útil pasar un tiempo con alguien cuya luz interior ya está encendida y permanece encendida en todas las circunstancias. Eventualmente podemos aprender el arte nosotros mismos y luego servir como una vela para otros.

Peace
To be peaceful is to be free from expectations and to want nothing from anyone.
Pau
Ser pacífic és estar lliure d’expectatives i no voler res de ningú.
Paz
Ser pacífico es estar libre de expectativas y no querer nada de nadie.

Contentment
First of all, understand discontentment. Discontent is caused by a constant multiplication of desires. One desire leads to another until there’s never a moment when you feel fulfilled. Desires are like traps. Because of endless desires relationships have become very fragile. There is a lot of irritability and anger due to: Selfish attachments (to possessions and people) Pride (attachment to a particular image of the self) When there is discontentment, the heart can never be still because wasteful, negative thoughts destroy peace. Contentment is the result of spiritual awareness which allows you to recognise negativity. It changes your pattern of thinking. As you tap your huge inner potential, all desires are fulfilled and you regain your peace.
Acontentament
En primer lloc, entén el descontentament. El descontentament és causat per una constant multiplicació de desitjos. Un desig en porta un altre fins que mai no hi ha un moment en què et sentis satisfet. Els desitjos són com a trampes. A causa dels desitjos interminables, les relacions han esdevingut molt fràgils. Hi ha molta irritabilitat i ira degut a: Afeccions egoistes (a les possessions i a les persones) Orgull (aferrament a una imatge particular d’un mateix) Quan hi ha descontentament, el cor mai no pot estar quiet perquè els pensaments negatius i malgastadors destrueixen la pau. L’acontentament és el resultat de la consciència espiritual que et permet reconèixer la negativitat. Canvia el teu patró de pensament. A mesura que aprofites el teu enorme potencial interior, tots els desitjos es compleixen i recuperes la pau.
Contentamiento
En primer lugar, entienda el descontento. El descontento es causado por una constante multiplicación de deseos. Un deseo lleva a otro hasta que nunca hay un momento en el que te sientas satisfecho. Los deseos son como trampas. Debido a los deseos interminables, las relaciones se han vuelto muy frágiles. Hay mucha irritabilidad e ira debido a: Apegos egoístas (a las posesiones y a las personas) Orgullo (apego a una imagen particular de uno mismo) Cuando hay descontento, el corazón nunca puede estar quieto porque los pensamientos negativos y derrochadores destruyen la paz. El contentamiento es el resultado de la conciencia espiritual que te permite reconocer la negatividad. Cambia tu patrón de pensamiento. A medida que aprovechas tu enorme potencial interior, todos los deseos se cumplen y recuperas la paz.

Heart Song
Everyone has a song in their heart. Everyone has a reason for being here and a season for making their highest, greatest most auspicious contribution. No one knows what that is or when that is for anyone else. Only our own heart knows what and when it is for us. Your heart wants to sing. Don’t die with your music still within you.
Cançó del cor
Tothom té una cançó al seu cor. Tots tenen una raó per ser aquí i una temporada per fer la seva contribució més alta, més gran i més auspiciosa. Ningú no sap què és això o quan és per als altres. Només el nostre propi cor sap què i quan és per a nosaltres. El teu cor vol cantar. No moris amb la teva música encara dins teu.
Canción del corazón
Todo el mundo tiene una canción en su corazón. Todos tienen una razón para estar aquí y una temporada para hacer su contribución más alta, más grande y más auspiciosa. Nadie sabe qué es eso o cuándo es para los demás. Solo nuestro propio corazón sabe qué y cuándo es para nosotros. Tu corazón quiere cantar. No mueras con tu música todavía dentro de ti.

Past Is Past
Practice the habit of saying “Past is past.” Keep moving forward. If something negative happens, don’t feel guilty about it. Simply have the determined thought to conquer it. Rechannel the energy that usually goes into guilt or regret into positive thought and willpower, so that the soul says, ” Yes, I am making efforts to change and improve myself.”
Passat és passat
Practica l’hàbit de dir “Passat és passat”. Continua avançant. Si passa alguna cosa negativa, no t’hi sentis culpable. Simplement tingues el pensament determinat per conquerir-ho. Reencaminar l’energia que sol anar cap a la culpa o el penediment cap al pensament positiu i la força de voluntat perquè l’ànima digui: “Sí, m’estic esforçant per canviar i millorar”.
Pasado es pasado
Practica el hábito de decir “Pasado es pasado”. Sigue avanzando. Si sucede algo negativo, no te sientas culpable por ello. Simplemente ten el pensamiento determinado para conquistarlo. Reencauzar la energía que suele ir hacia la culpa o el arrepentimiento hacia el pensamiento positivo y la fuerza de voluntad, para que el alma diga: “Sí, me estoy esforzando por cambiar y mejorar”.

Big and Generous Hearts
The qualities of love, mercy and generosity are known as having a big heart. To have a big heart means to feel everyone belonging to you. A big heart flourishes with success in body, mind, wealth and relationships. Those who have small hearts have to work hard and experience less success. Those with big and generous hearts are loved by all.
Cors grans i generosos
Les qualitats d’amor, misericòrdia i generositat es coneixen com tenir un gran cor. Tenir un gran cor vol dir sentir que tots et pertanyen. Un gran cor floreix amb èxit al cos, la ment, la riquesa i les relacions. Aquells que tenen cors petits han de treballar de valent i experimentar menys èxit. Aquells amb cors grans i generosos són estimats per tothom.
Corazones grandes y generosos
Las cualidades de amor, misericordia y generosidad se conocen como tener un gran corazón. Tener un gran corazón significa sentir que todos te pertenecen. Un gran corazón florece con éxito en el cuerpo, la mente, la riqueza y las relaciones. Aquellos que tienen corazones pequeños tienen que trabajar duro y experimentar menos éxito. Aquellos con corazones grandes y generosos son amados por todos.

Introversion
The ability to enjoy one’s own company is one of the greatest gifts life has to offer. Learning to turn my thoughts away from all my responsibilities at the day’s end and take my mind into a state of peace and benevolence enables me to carry greater and greater loads without feeling the burden. When my inner landscape is full of beautiful thoughts, everything I do is a pleasure. Gently, I calm down chaotic situations and offer solace to troubled minds.
Introversió
La capacitat de gaudir de la pròpia companyia és un dels regals més grans que la vida té per oferir. Aprendre a desviar els meus pensaments de totes les meves responsabilitats al final del dia i portar la meva ment a un estat de pau i benvolença em permet portar càrregues cada cop més grans sense sentir la càrrega. Quan el meu paisatge interior és ple de bells pensaments, tot el que faig és un plaer. Suaument, calmo les situacions caòtiques i ofereixo consol a les ments pertorbades.
Introversión
La capacidad de disfrutar de la propia compañía es uno de los mayores regalos que la vida tiene para ofrecer. Aprender a desviar mis pensamientos de todas mis responsabilidades al final del día y llevar mi mente a un estado de paz y benevolencia me permite llevar cargas cada vez mayores sin sentir la carga. Cuando mi paisaje interior está lleno de hermosos pensamientos, todo lo que hago es un placer. Suavemente, calmo las situaciones caóticas y ofrezco consuelo a las mentes perturbadas.

Appreciation
Even if I don’t mean to be critical, I often unconsciously focus on others’ weaknesses and mistakes. The more I develop the habit of noticing goodness and only holding on to the good in others and in situations, the more my own sense of well-being will rise.
Apreciació
Fins i tot si no pretenc ser crític, sovint inconscientment m’enfoco en les debilitats i errors dels altres. Com més desenvolupi l’hàbit de notar la bondat i només aferrar-me a allò que és bo en els altres i en les situacions, més augmentarà la meva pròpia sensació de benestar.
Apreciación
Incluso si no pretendo ser crítico, a menudo inconscientemente me enfoco en las debilidades y errores de los demás. Cuanto más desarrolle el hábito de notar la bondad y solo aferrarme a lo bueno en los demás y en las situaciones, más aumentará mi propia sensación de bienestar.

Lotus Life
The lotus is a symbol of purity. Its roots are in the mud, but the flower remains above dirty water. Live a lotus life. Be in the world, but unaffected by impurities.
Vida de lotus
El lotus és un símbol de puresa. Les seves arrels són al fang, però la flor roman sobre l’aigua bruta. Viu una vida de lotus. Estar al món, però no afectat per les impureses.
Vida de loto
El loto es un símbolo de pureza. Sus raíces están en el barro, pero la flor permanece sobre el agua sucia. Vive una vida de loto. Estar en el mundo, pero no afectado por las impurezas.

The great enemy of peace is ego
Ego makes you judge others and think about them in an unkind way. It makes you force others to do what you want. In this way you forget you are a student and that you are here to learn.
El gran enemic de la pau és l’ego.
L’ego et fa jutjar els altres i pensar-hi d’una manera desagradable. T’obliga a obligar els altres a fer allò que tu vols. D’aquesta manera t’oblides que ets un estudiant i que ets aquí per aprendre.
El gran enemigo de la paz es el ego.
El ego te hace juzgar a los demás y pensar en ellos de una manera desagradable. Te obliga a obligar a los demás a hacer lo que tú quieres. De esta forma te olvidas que eres un estudiante y que estás aquí para aprender.

Angel Face
An angel’s face is still because there are no lies inside. Truth makes it a straight, simple face whose beauty lies not in its form but in the feeling it gives you.
Cara d’àngel
La cara d’un àngel és quieta perquè no hi ha mentides a dins. La veritat la converteix en un rostre recte i senzill la bellesa del qual no rau en la seva forma sinó en el sentiment que et transmet.
Cara de ángel
La cara de un ángel está quieta porque no hay mentiras dentro. La verdad la convierte en un rostro recto y sencillo cuya belleza no radica en su forma sino en el sentimiento que te transmite.

A %d bloguers els agrada això: