luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK.del dia enero -2021-

Resultado de imagen de fatigaFatigue
the mind is tired, every single action requires great effort.
Fatiga
Quan la ment està cansada, cada acció requereix un gran esforç.
Fatiga
Cuando la mente está cansada, cada acción requiere un gran esfuerzo.

 Be HappyResultado de imagen de be happy
Create powerful thoughts of happiness and your body and mind will always remain happy.
Sigues feliç
Crea poderosos pensaments de felicitat i el cos i la ment sempre estaran feliços.
Sé feliz
Crea poderosos pensamientos de felicidad y tu cuerpo y tu mente siempre estarán felices.

Cheerfulness
Inner cheer is destroyed by a conscience which bites. Learn to do everything in a worthwhile way. It’s an art which teaches you to appreciate your inner beauty (It makes you think twice about ruining it, too).
Resultado de imagen de alegriaAlegria
L’alegria interior és destruïda per una consciència mordaç. Aprèn a fer tot d’una manera que valgui la pena. És un art que t’ensenya a apreciar la teva bellesa interior (et fa pensar dues vegades abans de arruïnar-la també).
Alegría
La alegría interior es destruida por una conciencia mordaz. Aprende a hacer todo de una manera que valga la pena. Es un arte que te enseña a apreciar tu belleza interior (te hace pensar dos veces antes de arruinarla también).

 Only the BestResultado de imagen de the best of the odres
You bring out the best in others, because you see the best in others.
Només el millor
Treus el millor dels altres, perquè veus el millor en els altres.
Solo lo mejor
Sacas lo mejor de los demás, porque ves lo mejor en los demás.

Spiritual tolerance cultivates innate wisdom
Tolerance is based on going beyond the superficial things that divide us. It’s the result of turning within and coming to know the self. If I can deal with my own ego, then my own anger can be resolved. This goes a long way in resolving external issues too.
Resultado de imagen de sabiduria innataLa tolerància espiritual conrea la saviesa innata
La tolerància es basa en anar més enllà de les coses superficials que ens divideixen. És el resultat de tornar-se cap a dins i arribar a conèixer-se a si mateix. Si puc lidiar amb el meu propi ego, llavors la meva pròpia ira es pot resoldre. Això també contribueix en gran mesura a resoldre problemes externs.
La tolerancia espiritual cultiva la sabiduría innata
La tolerancia se basa en ir más allá de las cosas superficiales que nos dividen. Es el resultado de volverse hacia adentro y llegar a conocerse a sí mismo. Si puedo lidiar con mi propio ego, entonces mi propia ira se puede resolver. Esto también contribuye en gran medida a resolver problemas externos.

Peace
Peace is not a passive attitude; it is an active state. It requires having constant attention in order to live and to respond as a peaceful being to any upset in life.
Resultado de imagen de peacePau
La pau no és una actitud passiva; és un estat actiu. Requereix tenir una atenció constant per poder viure i respondre com un ésser pacífic a qualsevol trastorn de la vida.
Paz
La paz no es una actitud pasiva; es un estado activo. Requiere tener una atención constante para poder vivir y responder como un ser pacífico a cualquier trastorno de la vida.

All Virtues
Sweetness is the taste of all virtues. Patience is the fortress of all virtues. Cheerfulness is the evidence of all virtues.
Resultado de imagen de all virtuesTotes les virtuts
La dolçor és el gust de totes les virtuts. La paciència és la fortalesa de totes les virtuts. L’alegria és l’evidència de totes les virtuts.
Todas las virtudes
La dulzura es el sabor de todas las virtudes. La paciencia es la fortaleza de todas las virtudes. La alegría es la evidencia de todas las virtudes.

Quality Of Thoughts
An enlightened person understands that there is nothing to be gained by thinking about others. Pure thoughts and feelings will do all the work. There is no need to think any further.
Resultado de imagen de qualitat dels pensamentsQualitat de pensaments
Una persona il·luminada comprèn que no es guanya res pensant en els altres. Els pensaments i sentiments purs faran tot el treball. No hi ha necessitat de pensar més.
Calidad de pensamientos
Una persona iluminada comprende que no se gana nada pensando en los demás. Los pensamientos y sentimientos puros harán todo el trabajo. No hay necesidad de pensar más.

Give Up the Habit of Worrying
As we grow in strength in our spiritual life, we give up the habit of worrying. It serves no purpose other than to make us feel tense and miserable. When I stop fretting about things that are beyond my control and focus instead on generating optimistic and kind thoughts, my life can begin to flow in ever more positive directions. Such a light and easy approach to life enables me to take everything in my stride.
Resultado de imagen de renunciar hábito de preocuparseRenúncia a l’hàbit de preocupar-te
A mesura que creixem en força en la nostra vida espiritual, abandonem l’hàbit de preocupar-nos. No té un altre propòsit que fer-nos sentir tensos i miserables. Quan deixo de preocupar-me per coses que estan més enllà del meu control i em enfoco en generar pensaments optimistes i amables, la meva vida pot començar a fluir en direccions cada vegada més positives. Un enfocament de la vida tan lleuger i fàcil em permet prendre tot amb calma.
Renuncia al hábito de preocuparte
A medida que crecemos en fuerza en nuestra vida espiritual, abandonamos el hábito de preocuparnos. No tiene otro propósito que hacernos sentir tensos y miserables. Cuando dejo de preocuparme por cosas que están más allá de mi control y me enfoco en generar pensamientos optimistas y amables, mi vida puede comenzar a fluir en direcciones cada vez más positivas. Un enfoque de la vida tan ligero y fácil me permite tomar todo con calma.

The Secret Ingredient
When we’re cooking, our minds are working. When we’re stirring and rolling and baking, we’re thinking. Thinking creates vibrations because that’s what thoughts do. The vibrations affect both the food and the people who eat the food.
El ingrediente secreto que te falta para alcanzar tus metas ⋆ Rincón de la  PsicologíaL’ingredient secret
Quan cuinem, les nostres ments estan treballant. Quan estem remenant, enrotllant i enfornant, estem pensant. El pensament crea vibracions perquè això és el que fan els pensaments. Les vibracions afecten tant al menjar com a les persones que la mengen.
El ingrediente secreto
Cuando cocinamos, nuestras mentes están trabajando. Cuando estamos revolviendo, enrollando y horneando, estamos pensando. El pensamiento crea vibraciones porque eso es lo que hacen los pensamientos. Las vibraciones afectan tanto a la comida como a las personas que la comen.

Holiday Everyday
How do you feel when you’re about to set off on a holiday? Can’t control the smiles, can’t hold in the anticipation of discovering new landscapes, and the promise of exciting adventures! How exciting would life be, if you set off on your morning commute, everyday, with that same holiday feeling!
Un mes o una semana? La ciencia develó cómo son las vacaciones ideales -  InfobaeVacances cada dia
Com et sents quan estàs a punt de marxar de vacances? No puc controlar els somriures, no puc aguantar l’anticipació de descobrir nous paisatges i la promesa d’emocionants aventures! Que emocionant seria la vida si t’embarquessis en el teu viatge diari al matí, tots els dies, amb la mateixa sensació de vacances!
Vacaciones todos los días
¿Cómo te sientes cuando estás a punto de partir de vacaciones? ¡No puedo controlar las sonrisas, no puedo aguantar la anticipación de descubrir nuevos paisajes y la promesa de emocionantes aventuras! ¡Qué emocionante sería la vida si te embarcaras en tu viaje diario por la mañana, todos los días, con la misma Cómo enamorarle con tu buen corazón de vacaciones!

 Good Heart
A good heart is better than all the heads in the world.
Bon cor
Un bon cor és millor que tots els caps del món.
Buen corazón
Un buen corazón es mejor que todas las cabezas del mundo.

Talking to the self
When you talk to yourself in your mind, which self do you address? And how? Usually people do not talk to their divinity, but to the most superficial aspects of their everyday personality. And often it’s a stream of fears, complaints and a mindless repetition of old things. If we talked that way to another human being, we would have to apologise.
Cómo te hablas a ti mismo? – Espiritualidad Parlar amb si mateix
Quan et parles a tu mateix en la teva ment, a quin jo et dirigeixes? I com? En general, la gent no parla amb la seva divinitat, sinó amb els aspectes més superficials de la seva personalitat quotidiana. I sovint és un torrent de pors, queixes i una repetició sense sentit de coses velles. Si li parléssim així a un altre ésser humà, ens hauríem de disculpar.
 Hablar consigo mismo
Cuando te hablas a ti mismo en tu mente, ¿a qué yo te diriges? ¿Y cómo? Por lo general, la gente no habla con su divinidad, sino con los aspectos más superficiales de su personalidad cotidiana. Y a menudo es un torrente de miedos, quejas y una repetición sin sentido de cosas viejas. Si le habláramos así a otro ser humano, tendríamos que disculparnos.

Be Tolerant
You have the power to tolerate anyone and any situation. But tolerance is not just suffering in silence. It means going beyond any personal discomfort you may feel, and giving a gift to whom ever you would tolerate. Give your time, attention, understanding, compassion, care – all are gifts, which paradoxically, you also receive in the process of giving. And, as you do, you will experience your own self esteem and inner  strength grow. In this way you can turn tolerance into strength.
Cómo fomentar el valor de la tolerancia en los niños Sigues tolerant
Tens el poder de tolerar a qualsevulla i a qualsevol situació. Però la tolerància no és només patir en silenci. Vol dir anar més enllà de qualsevol malestar personal que puguis sentir i donar un regal a qui tu toleraries. Dóna el teu temps, atenció, comprensió, compassió, cura; tots són regals que, paradoxalment, també reps en el procés de donar. I, a el fer-ho, experimentaràs la teva pròpia autoestima i la teva força interior creixerà. D’aquesta manera pots convertir la tolerància en força.
Sé tolerante
Tienes el poder de tolerar a cualquiera y cualquier situación. Pero la tolerancia no es solo sufrir en silencio. Significa ir más allá de cualquier malestar personal que puedas sentir y dar un regalo a quien tú tolerarías. Da tu tiempo, atención, comprensión, compasión, cuidado; todos son regalos que, paradójicamente, también recibes en el proceso de dar. Y, al hacerlo, experimentarás tu propia autoestima y tu fuerza interior crecerá. De esta forma puedes convertir la tolerancia en fuerza.

Create Vision
Never believe anyone who says we cannot change. Vision is one of the secrets of personal transformation. We are all artists, our mind is the arena of creation and vision is what we are constantly creating. What is your vision of yourself today – patient, relaxed, positive or tense, tight and negative? What do you prefer? So be creative – what does patience look like, feel like, what are you doing that is different when you are patient and you are expressing your power to …wait? Always start with vision not action. See it and you will be it. Be Cómo hacer la visión de la empresait and you will do it. We don’t ‘get a life’ as some would cynically tell us – we create our life.
Crear visió
Mai creguis a ningú que digui que no podem canviar. La visió és un dels secrets de la transformació personal. Tots som artistes, la nostra ment és l’escenari de la creació i la visió és el que estem creant constantment. Quina és la teva visió de tu mateix avui: pacient, relaxat, positiu o tens, rígid i negatiu? Què prefereixes? Així que sigues creatiu: com es veu, com se sent la paciència, què fas que sigui diferent quan tens paciència i estàs expressant el teu poder per a… esperar? Comença sempre amb la visió, no amb l’acció. Veges-ho i ho serà. Sigues així i ho faràs. No “tenim una vida” com alguns ens dirien cínicament: creem la nostra vida.
Crear visión
Nunca creas a nadie que diga que no podemos cambiar. La visión es uno de los secretos de la transformación personal. Todos somos artistas, nuestra mente es el escenario de la creación y la visión es lo que estamos creando constantemente. ¿Cuál es tu visión de ti mismo hoy: paciente, relajado, positivo o tenso, rígido y negativo? ¿Qué prefieres? Así que sé creativo: ¿cómo se ve, cómo se siente la paciencia, qué haces que sea diferente cuando tienes paciencia y estás expresando tu poder para… esperar? Comienza siempre con la visión, no con la acción. Velo y lo será. Se así y lo harás. No “tenemos una vida” como algunos nos dirían cínicamente: creamos nuestra vida.

Antidote to Stormy Emotions
Are your emotions easily affected by people and events? If so, then like the sea, when the weather is calm your waves roll gently. But when stormy winds blow, you become wild and out of control.
Antídoto | Letras LibresAntídot per les emocions tempestuoses
Les teves emocions es veuen fàcilment afectades per persones i esdeveniments? Si és així, a l’igual que el mar, quan el clima està en calma, les teves onades es mouen suaument. Però quan bufen vents tempestuosos, et tornes salvatge i fora de control.
Antídoto para las emociones tormentosas
¿Tus emociones se ven fácilmente afectadas por personas y eventos? Si es así, al igual que el mar, cuando el clima está en calma, tus olas se mueven suavemente. Pero cuando soplan vientos tormentosos, te vuelves salvaje y fuera de control.

See Only Virtues and Specialities
An ant is tiny beside an elephant but as soon as an ant enters the ear of an elephant it goes crazy. The elephant’s ears are so big, the elephant itself is so big and yet a tiny ant makes it go wild. In the same way, if I allow the slightest defamation of anyone go through my ears, I lose all my spirituality. I lose all my value because I start interacting with others on the basis of what I have heard about them. Pay attention to this! We  Los limpios de corazón son los que sólo pueden ver logros y virtudes en sus  semejantes. ¡Feliz día! | Espacio Para La Esperanza have to be very, very selective in what we allow to enter our ears. Let me learn to see only virtues and specialities. Let me not concentrate on anyone’s weaknesses.
Veure només virtuts i especialitats
Una formiga és petita al costat d’un elefant, però tan aviat com una formiga entra a l’orella d’un elefant, es torna boig. Les orelles de l’elefant són tan grans, l’elefant en si és tan gran i, no obstant això, una petita formiga el torna boig. De la mateixa manera, si deixo que la més mínima difamació d’algú passi per les meves orelles, perdo tota la meva espiritualitat. Perdo el meu valor perquè començo a interactuar amb els altres sobre la base del que he escoltat sobre ells. ¡Para atenció a això! Hem de ser molt, molt selectius en el que permetem que entri en les nostres oïdes. Deixa’m aprendre a veure només virtuts i especialitats. No em deixo concentrar en les debilitats de ningú.
Ver solo virtudes y especialidades
Una hormiga es pequeña al lado de un elefante, pero tan pronto como una hormiga entra en la oreja de un elefante, se vuelve loco. Las orejas del elefante son tan grandes, el elefante en sí es tan grande y, sin embargo, una pequeña hormiga lo vuelve loco. De la misma manera, si dejo que la más mínima difamación de alguien pase por mis oídos, pierdo toda mi espiritualidad. Pierdo todo mi valor porque comienzo a interactuar con los demás sobre la base de lo que he escuchado sobre ellos. ¡Presta atención a esto! Tenemos que ser muy, muy selectivos en lo que permitimos que entre en nuestros oídos. Déjame aprender a ver solo virtudes y especialidades. No me dejo concentrar en las debilidades de nadie.

The Best
The best ornament is Humility. The richest wealth is Wisdom. The strongest weapon is Patience. The best security is Faith. The best tonic is Laughter.
Carmelitas Descalzos Provincia Ibérica - Noticias - 28 DE MARZO - Jornada  de oraciónEl millor
El millor adorn és la humilitat. La riquesa més sumptuosa és la saviesa. L’arma més poderosa és la paciència. La millor seguretat és la fe. El millor tònic és el riure.
El mejor
El mejor adorno es la humildad. La riqueza más suntuosa es la sabiduría. El arma más poderosa es la paciencia. La mejor seguridad es la fe. El mejor tónico es la risa.

Change Skill
There is nothing more certain than that the world will continue to change. Accepting and not resisting this, is the first and most important inner skill in this frenetically changing, modern world. Life tests us every day to see how well we have developed this ability. Equally, there is nothing more real than the inner space within each of us that never ever changes. We may change our thoughts, our feelings, even our sense of who we are, but we fail to visit the unchanging centre of our own self. The ability to be in this inner space, where our peace is found, when all around would prefer chaos and crisis, is the deepest spiritual change skill. It is the eye of the storm, it is the oasis in the desert, it is the place where peace is power. Call in today. You’ll be surprised how much it can influence and change everything and everyone around you!
Canviar habilitat
No hi ha res més segur que el món seguirà canviant. Acceptar això i no resistir-s’hi és la primera i més important habilitat interior en aquest món modern, que canvia frenèticament. La vida ens posa a prova cada dia per veure què tan bé hem desenvolupat aquesta habilitat. De la mateixa manera, no hi ha res més real que l’espai interior dins de cada un de nosaltres que mai canvia. Podem canviar els nostres pensaments, els nostres sentiments, fins i tot el nostre sentit de qui som, però no aconseguim visitar el centre immutable del nostre propi jo. La capacitat d’estar en aquest espai interior, on es troba la nostra pau, quan tots al nostre voltant preferirien el caos i la crisi, és l’habilitat de canvi espiritual més profunda. És l’ull de la tempesta, és l’oasi en el desert, és el lloc on la pau és poder. Fes-li una ullada avui. Et sorprendrà tot el que pot influir i canviar tot i a tots els que t’envolten!
Cambiar habilidad
No hay nada más seguro que el mundo seguirá cambiando. Aceptar esto y no resistirlo es la primera y más importante habilidad interior en este mundo moderno, que cambia frenéticamente. La vida nos pone a prueba todos los días para ver qué tan bien hemos desarrollado esta habilidad. Del mismo modo, no hay nada más real que el espacio interior dentro de cada uno de nosotros que nunca cambia. Podemos cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, incluso nuestro sentido de quiénes somos, pero no logramos visitar el centro inmutable de nuestro propio yo. La capacidad de estar en este espacio interior, donde se encuentra nuestra paz, cuando todos a nuestro alrededor preferirían el caos y la crisis, es la habilidad de cambio espiritual más profunda. Es el ojo de la tormenta, es el oasis en el desierto, es el lugar donde la paz es poder. Échale un vistazo hoy. ¡Te sorprenderá lo mucho que puede influir y cambiar todo y a todos los que te rodean!

Cuál es la mejor hora para meditar? | El Diario NYCommunication
In prayer you communicate with God, in meditation God communicates with you.
Comunicació
En la pregària et comuniques amb Déu, en la meditació Déu es comunica amb tu.
Comunicación
En la oración te comunicas con Dios, en la meditación Dios se comunica contigo.

Seeds Of Thoughts
Every thought is a seed. If you plant crab apples don’t count on harvesting Golden Delicious.
InspirationsLlavors de pensaments
Cada pensament és una llavor. Si planta pomes de cranc, no comptis amb collir Golden Delicious.
Semillas de pensamientos
Cada pensamiento es una semilla. Si planta manzanas de cangrejo, no cuentes con cosechar Golden Delicious.

Space For God
The best solutions to problems will not be the result of hard thinking. Use your time better by creating peaceful thoughts, and problems will cease to affect you. Do not try to solve everything on your own. Leave some space for God to come and help you.
InspirationsEspai per a Déu
Les millors solucions als problemes no seran el resultat de pensar molt. Fes servir millor el teu temps creant pensaments pacífics, i els problemes deixaran de afectar-te. No intentis resoldre tot pel teu compte. Deixa un espai perquè Déu vingui i t’ajudi.
para Dios
Las mejores soluciones a los problemas no serán el resultado de pensar mucho. Usa mejor tu tiempo creando pensamientos pacíficos, y los problemas dejarán de afectarte. No intentes resolver todo por tu cuenta. Deja un espacio para que Dios venga y te ayude.

See the Sweetness
No matter how bad people may seem, they possess at least one virtue. Be like the humming bird and pick out the sweetness of everyone’s character.
3cb8c551-c75e-4294-b34d-01bdd2acc9b3_16-9-aspect-ratio_default_1008934Veure la dolçor
No importa com de males puguin semblar les persones, posseeixen a l’almenys una virtut. Sigues com el colibrí i tria la dolçor del caràcter de tots.
Ver la dulzura
No importa cuán malas puedan parecer las personas, poseen al menos una virtud. Sé como el colibrí y elije la dulzura del carácter de todos.

Relationships
A sensible person knows it is a waste of time and energy to get angry. Effort will then have to be made to reconstruct that relationship. It is much more useful to breathe deeply, pay attention to your attitude and answer without rushing. In this way, improve and strengthen your relationships with others.
InspirationsRelacions
Una persona sensata sap que és una pèrdua de temps i energia enutjar-se. Llavors caldrà fer un esforç per reconstruir aquesta relació. És molt més útil respirar profundament, prestar atenció a la teva actitud i respondre sense presses. D’aquesta manera, millora i enforteix les teves relacions amb els altres.
Relaciones
Una persona sensata sabe que es una pérdida de tiempo y energía enojarse. Entonces habrá que hacer un esfuerzo para reconstruir esa relación. Es mucho más útil respirar profundamente, prestar atención a tu actitud y responder sin prisas. De esta forma, mejora y fortalece tus relaciones con los demás.

Stability
When we worry, we make problems bigger than what they really are. Instead of worrying, accept whatever you have no control over, prepare wherever you can and choose happiness instead of worry!
InspirationsEstabilitat
Quan ens preocupem, fem que els problemes siguin més grans del que realment són. En lloc de preocupar-te, accepta tot allò sobre el que no tinguis control, prepara’t sempre que puguis i tria la felicitat en lloc de la preocupació!
Estabilidad

Cuando nos preocupamos, hacemos que los problemas sean más grandes de lo que realmente son. En lugar de preocuparte, acepta todo aquello sobre lo que no tengas control, ¡prepárate siempre que puedas y elige la felicidad en lugar de la preocupación!

Ocean of Peace and SilenceBaleares gastronómico
It is said that rest is best. Imagine an ocean of peace and silence and plunge into it. Let your mind relax and enjoy moments of tranquillity. Free yourself from wasteful thoughts. This is the best type of rest.
Oceà de pau i silenci
Es diu que el descans és millor. Imagina un oceà de pau i silenci i submergeix-te en ell. Deixa que la teva ment es relaxi i gaudeix de moments de tranquil·litat. Allibera’t dels pensaments inútils. Aquest és el millor tipus de descans.
Océano de paz y silencio
Se dice que el descanso es mejor. Imagina un océano de paz y silencio y sumérgete en él. Deja que tu mente se relaje y disfruta de momentos de tranquilidad. Libérate de los pensamientos inútiles. Este es el mejor tipo de descanso.

Spotting the Qualities
A compassionate person develops an eye for spotting the qualities that make each person special. Even whenare at their lowest ebb, it is possible to help them restore their self-belief by keeping a firm, clear vision of their goodness and specialities. Taking a gently encouraging approach, I must never give up on anyone.
Resultado de imagen de les fosses del silenci,la memoria de los desaparecidos del franquismo diario de ibizaDetectant les Qualitats
Una persona compassiva desenvolupa un ull per detectar les qualitats que fan que cada persona sigui especial. Fins i tot quan els altres estan en el seu punt més baix, és possible ajudar-los a restaurar la confiança en si mateixos mantenint una visió clara i ferma de la seva bondat i especialitats. Prenent un enfocament suaument encoratjador, mai he de renunciar a ningú.
Detectando las Cualidades
Una persona compasiva desarrolla un ojo para detectar las cualidades que hacen que cada persona sea especial. Incluso cuando los demás están en su punto más bajo, es posible ayudarlos a restaurar la confianza en sí mismos manteniendo una visión clara y firme de su bondad y especialidades. Tomando un enfoque suavemente alentador, nunca debo renunciar a nadie.

Will Power | Day 14
If you believe ‘you can’ and have the strong desire to do so, then despite setbacks, it’s your will power that La voluntad de poder en Nietzsche - La Mente es Maravillosa % you ‘try, try, try again’. Both ‘will’ and ‘power’ are released when you go from ‘will do’ to ‘doing things willingly’.
Voluntat de poder | dia 14
Si creus que “pots” i tens el fort desig de fer-ho, llavors, tot i els contratemps, és la teva força de voluntat la que et fa “intentar, intentar, tornar a intentar”. Tant la “voluntat” com el “poder” s’alliberen quan es passa de “faré” a “fer les coses voluntàriament”.
Voluntad de poder | Día 14
Si crees que “puedes” y tienes el fuerte deseo de hacerlo, entonces, a pesar de los contratiempos, es tu fuerza de voluntad la que te hace “intentar, intentar, volver a intentar”. Tanto la “voluntad” como el “poder” se liberan cuando se pasa de “haré” a “hacer las cosas voluntariamente”.

Mistakes
When you make a mistake, learn from it, resolve not to repeat it and then forget about it. You will feel better again. Do the same with others, instead of making their mistakes bigger, dissolve them in your mind and help 7 Common WordPress Errors & How To Fix Them - Pressable also to forget about them.
Errors
Quan cometis un error, aprèn d’ell, resol no repetir-ho i després oblida’l. Et sentiràs millor de nou. Fes el mateix amb els altres, en lloc d’engrandir els seus errors, dissol-los en la teva ment i ajuda’ls també a oblidar-se d’ells.
Errores
Cuando cometas un error, aprende de él, resuelve no repetirlo y luego olvídalo. Te sentirás mejor de nuevo. Haz lo mismo con los demás, en lugar de agrandar sus errores, disuélvelos en tu mente y ayúdalos también a olvidarse de ellos.

Light of HopeVECTORS D'ESPERANÇA. Ja fa més de dues setmanes que, degut a… | by Isaac  Llopis | Vectors d'esperança | Medium
No matter how dark the situation, let me always hold on to the steady light of hope.
Llum constant d’esperança
No importa com de fosca sigui la situació, permetin-me aferrar-me sempre a la llum constant de l’esperança.
Luz constante de esperanza
No importa cuán oscura sea la situación, permítanme aferrarme siempre a la luz constante de la esperanza.

cosmos

A %d bloguers els agrada això: