luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pensam.BK marzo-2020

Meditation
At the core of your being, you are deeply peaceful, immensely loving, infinitely wise unnamedand profoundly contented.
Meditació
Al centre del teu ésser, ets profundament pacífic, immensament amorós, infinitament savi i profundament content.
Meditación
En el centro de tu ser, eres profundamente pacífico, inmensamente amoroso, infinitamente sabio y profundamente contento.

Consider The Consequences
Become very, very sweet. Remove even the slightest trace of anger. Whatever you think, whatever you say, consider carefully all the consequences beforehand. By performing actions knowing their consequences, success is definitely experienced.
Posiciones_Dia_Internacional_de_la_Violencia_49d99dc96eff599f24bf941141fe72e1Considera les conseqüències
Fes-te molt, molt dolç. Elimina fins i tot el més mínim rastre d’ira. El que pensis, el que diguis, considera acuradament totes les conseqüències per endavant. Al realitzar accions sabent-ne les conseqüències, l’èxit definitivament s’experimenta.
Considera las consecuencias
Hazte muy, muy dulce. Elimina incluso el más mínimo rastro de ira. Lo que pienses, lo que digas, considera cuidadosamente todas las consecuencias de antemano. Al realizar acciones sabiendo sus consecuencias, el éxito definitivamente se experimenta.

Life Is Nurtured By Attitude
When you extend pure love to everyone with selfless motivation that is an attitude of kindness. When you send good wishes and pure feelings to those who are in deep sorrow, that is an attitude of mercy. When you see the virtues rather than the weaknesses in people that is an attitude of compassion. When you bless and uplift someone even as they defame you, that is an attitude of forgiveness. When you tolerate a situation and take responsibility as well as give cooperation even when not appreciated, that is an attitude of humility and self-respect. Every second, every moment and every breath of your life is nurtured by attitude.
671D51AA-4FD7-4B99-968B-06BC3E71A731-72183-000011331412CB5BLa vida es nodreix de l’actitud
Quan estens amor pur a tots amb motivació desinteressada, és una actitud de bondat. Quan envies bons desitjos i sentiments purs als que estan profundament afligits, aquesta és una actitud de misericòrdia. Quan veus les virtuts en lloc de les debilitats en les persones, és una actitud de compassió. Quan beneeixes i eleves a algú fins i tot quan et difama, aquesta és una actitud de perdó. Quan toleres una situació i assumeixes la responsabilitat, a més de cooperar, fins i tot quan no ho aprecien, és una actitud d’humilitat i respecte propi. Cada segon, cada moment i cada respiració de la teva vida es nodreix de l’actitud.
La vida se nutre de la actitud
Cuando extiendes amor puro a todos con motivación desinteresada, es una actitud de bondad. Cuando envías buenos deseos y sentimientos puros a quienes están profundamente afligidos, esa es una actitud de misericordia. Cuando ves las virtudes en lugar de las debilidades en las personas, es una actitud de compasión. Cuando bendices y elevas a alguien incluso cuando te difama, esa es una actitud de perdón. Cuando toleras una situación y asumes la responsabilidad, además de cooperar, incluso cuando no lo aprecian, es una actitud de humildad y respeto propio. Cada segundo, cada momento y cada respiración de tu vida se nutre de la actitud.

Celebration
Everyday is a celebration because instead of waiting for happy endings, we open our eyes to the wonder of life, to see the humour and magic in each moment. Delighted in the way things turn out, amazed at the beauty of it all.
ZUZrQGpbcQCelebració
Cada dia és una celebració perquè en lloc d’esperar finals feliços, obrim els ulls a la meravella de la vida, per veure l’humor i la màgia en cada moment. Encantat de com resulten les coses, sorprès de la bellesa de tot.
Celebración
Todos los días es una celebración porque en lugar de esperar finales felices, abrimos los ojos a la maravilla de la vida, para ver el humor y la magia en cada momento. Encantado de cómo resultan las cosas, asombrado de la belleza de todo.

Enjoy Everything You Do
Most of our time goes into pleasing others and making them happy. Often despite our best efforts we find that people do not appreciate what we have done. When we have tried hard to please someone we feel disheartened and upset. Whatever I do is for myself. When I recognise this fact, I will never do anything just to please others. When I am content with the effort I put in, I will never be dependent on others’ recognition of what I have done. When I enjoy everything I do, I will be truly happy. The more content I am, the more others will start appreciating my effort.
img_20200229_154125509Gaudeix de tot el que fas
La major part del nostre temps es dedica a complaure als altres i fer-los feliços. Sovint, tot i els esforços, trobem que les persones no aprecien el que hem fet. Quan hem tractat de complaure a algú, ens sentim desanimats i molests. El que sigui que jo faci és per a mi mateix. Quan reconegui aquest fet, mai faré res només per complaure als altres. Quan estic content amb l’esforç que faig, mai dependré del reconeixement dels altres del que he fet. Quan gaudeixo de tot el que faig, seré veritablement feliç. Com més acontentament tingui, més persones començaran a apreciar el meu esforç.
Disfruta de todo lo que haces
La mayor parte de nuestro tiempo se dedica a complacer a los demás y hacerlos felices. A menudo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, encontramos que las personas no aprecian lo que hemos hecho. Cuando hemos tratado de complacer a alguien, nos sentimos desanimados y molestos. Lo que sea que yo haga es para mí mismo. Cuando reconozca este hecho, nunca haré nada solo para complacer a los demás. Cuando estoy contento con el esfuerzo que hago, nunca dependeré del reconocimiento de los demás de lo que he hecho. Cuando disfruto de todo lo que hago, seré verdaderamente feliz. Mientras más contento tenga, más personas comenzarán a apreciar mi esfuerzo.

Staying Peaceful
Desires cause peace to disappear. You think that acquiring things will make you feel secure, but the reality is that the more you have the more fear there usually is of losing it, and the further you are from peace. Desires are the cause of all conflicts. When you want something and cannot get it you become frustrated. Learning to be free from desires is learning how to stay peaceful.
Mantenir-se en pau
piEls desitjos fan que la pau desaparegui. Creus que adquirir coses et farà sentir segur, però la realitat és que com més tens, més por hi ha de perdre i més lluny estàs de la pau. Els desitjos són la causa de tots els conflictes. Quan vols alguna cosa i no pots aconseguir-ho, et frustres. Aprendre a alliberar-se dels desitjos és aprendre a mantenir-se en pau.
Mantenerse en paz
Los deseos hacen que la paz desaparezca. Crees que adquirir cosas te hará sentir seguro, pero la realidad es que cuanto más tienes, más miedo hay de perderlo y más lejos estás de la paz. Los deseos son la causa de todos los conflictos. Cuando quieres algo y no puedes conseguirlo, te frustras. Aprender a liberarse de los deseos es aprender a mantenerse en paz.

Chance to Change
DignidadIt is better to make use of a chance to change rather than to change your chances.
Oportunitat de canviar
És millor aprofitar l’oportunitat de canviar en lloc de canviar les teves possibilitats.
Oportunidad de cambiar
Es mejor aprovechar la oportunidad de cambiar en lugar de cambiar tus posibilidades.

Depth of Humility
Humility means to understand the self and through that to understand others as well. Humility is the attitude where a person is not attached to his or her opinion and feelings. Humility is the most natural expression of truth. It helps in better understanding of truth. Humility is the basis for maintaining self-respect. Humility does not mean bowing down and being subservient to others. Humility allows you to see benefit in everything. Developing humility brings a lot of comfort and ease into your life.
DibujoProfunditat d’humilitat
La humilitat significa entendre’s a si mateix i, a través d’això, comprendre també als altres. La humilitat és l’actitud on una persona no està aferrada a la seva opinió i sentiments. La humilitat és l’expressió més natural de la veritat. Ajuda a comprendre millor la veritat. La humilitat és la base per mantenir el respecte propi. La humilitat no vol dir inclinar-se i estar subordinat als altres. La humilitat et permet veure el benefici en tot. Desenvolupar humilitat porta molta comoditat i facilitat a la teva vida.

Letting Go of Hurt & Mistrust
When someone has done what we neither expected nor wanted them to do, our rY6pYM1attachment to our expectation causes us to be ‘hurt’. The ‘hurt’, imagined or not, causes mistrust to arise within us.
Deixar anar el dolor i la desconfiança
Quan algú ha fet el que no esperàvem ni volíem que fes, la nostra afecció a la nostra expectativa ens “fereix”. El “dolor”, imaginat o no, fa que sorgeixi la desconfiança dins nostre.
Dejar ir el dolor y la desconfianza
Cuando alguien ha hecho lo que no esperábamos ni queríamos que hiciera, nuestro apego a nuestra expectativa nos “hiere”. El “dolor”, imaginado o no, hace que surja la desconfianza dentro de nosotros.

Less is more
unnamedA rich person is not someone who has more, but someone who desires less.
Menys és més
Una persona rica no és algú que té més, sinó algú que desitja menys.
Menos es más
Una persona rica no es alguien que tiene más, sino alguien que desea menos.

Healing
I gently return to equilibrium, nurtured by a well-spring of love. I, the soul, am washed and soothed by the quiet energies of stillness. Embracing the vastness of my inner landscape, I understand the cycles of growth and decay. Today I will fix something broken, or find a new use for it.
Curació
Suaument retorno a l’equilibri, alimentat per una font d’amor. Jo, l’ànima, sóc rentat i calmat per les energies tranquil·les de la quietud. Abraçant la immensitat del meu paisatge interior, entenc els cicles de creixement i decadència. Avui arreglaré alguna cosa trencada o trobaré un nou ús per a ella.
webneel-comCuración
Suavemente regreso al equilibrio, alimentado por una fuente de amor. Yo, el alma, soy lavado y calmado por las energías tranquilas de la quietud. Abrazando la inmensidad de mi paisaje interior, entiendo los ciclos de crecimiento y decadencia. Hoy arreglaré algo roto o encontraré un nuevo uso para él.

Cheerfulness
Protecting my sense of optimism is the best way to remain cheerful. I can do this by starting the day with meditation to pour light and love into the scenes I am likely to find ahead of me that day. And then if I keep touching base with God’s mind and His benevolent way of seeing things, the inner happiness I experience will help me pass through any situation without feeling weary.
white_background_little_490388Alegria
Protegir el meu sentit d’optimisme és la millor manera de mantenir-me alegre. Puc fer això començant el dia amb meditació per abocar llum i amor en les escenes que probablement trobi davant meu aquest dia. I després, si segueixo mantenint l’estat amb la ment de Déu i la seva forma benvolent de veure les coses, la felicitat interior que experimento m’ajudarà a superar qualsevol situació sense sentir-me cansat.
Alegría
Proteger mi sentido de optimismo es la mejor manera de mantenerme alegre. Puedo hacer esto comenzando el día con meditación para verter luz y amor en las escenas que probablemente encuentre delante de mí ese día. Y luego, si sigo manteniendo el estado con la mente de Dios y su forma benevolente de ver las cosas, la felicidad interior que experimento me ayudará a superar cualquier situación sin sentirme cansado.

Daily Decisions
What I am experiencing at this moment is the result of choices and decisions made in the past; what I will experience in the future depends on choices and decisions I make now. Happiness is a daily decision.
universomenteyhologramaDecisions diàries
El que estic experimentant en aquest moment és el resultat d’eleccions i decisions preses en el passat; el que experimentaré en el futur depèn de les eleccions i decisions que prengui ara. La felicitat és una decisió diària.
Decisiones diarias
Lo que estoy experimentando en este momento es el resultado de elecciones y decisiones tomadas en el pasado; lo que experimentaré en el futuro depende de las elecciones y decisiones que tome ahora. La felicidad es una decisión diaria.

Silence Is Gold
If speech is silver, silence is gold. When you must speak, speak a few words, speak sweetly and softly. That is the way to reach a listener’s heart.
unnamedEl silenci és or
Si el discurs és plata, el silenci és or. Quan s’hagi de parlar, digui algunes paraules, parli dolça i suaument. Aquesta és la forma d’arribar al cor d’un oient.
El silencio es oro
Si el discurso es plata, el silencio es oro. Cuando deba hablar, diga algunas palabras, hable dulce y suavemente. Esa es la forma de llegar al corazón de un oyente.

Thinking too much
The biggest disease of the mind is over-thinking, especially too much thinking about others: What they did, what they should do, what they should have done, what they said, what you wished they had said, why they spoke at all. All of these rob the mind of its inherent serenity. Thinking too much is like eating too much. The heaviness makes it impossible to remain light and flexible. We get stuck on little things and gradually the little things become huge things which we cannot shake off. Often when we think too much we fantasise and overreact. Thus we create negative feelings.
TooMuchThinkingNotEnoughDoingPensant massa
La major malaltia de la ment és pensar massa, especialment pensar massa en els altres: el que van fer, el que haurien de fer, el que haurien d’haver fet, el que van dir, el que desitjareu que haguessin dit, per què van parlar tota l’estona. Tot això li roba a la ment la seva serenitat inherent. Pensar massa és com menjar massa. La pesadesa fa que sigui impossible romandre lleuger i flexible. Ens encallem en coses petites i poc a poc les coses petites es converteixen en coses enormes que no podem espolsar-nos. Sovint, quan pensem massa, fantasiegem i reaccionem de forma exagerada. Així creem sentiments negatius.
Pensando demasiado
La mayor enfermedad de la mente es pensar demasiado, especialmente pensar demasiado en los demás: lo que hicieron, lo que deberían hacer, lo que deberían haber hecho, lo que dijeron, lo que deseaban que hubieran dicho, por qué hablaron siempre. Todo esto le roba a la mente su serenidad inherente. Pensar demasiado es como comer demasiado. La pesadez hace que sea imposible permanecer ligero y flexible. Nos atascamos en cosas pequeñas y poco a poco las cosas pequeñas se convierten en cosas enormes que no podemos sacudirnos. A menudo, cuando pensamos demasiado, fantaseamos y reaccionamos de forma exagerada. Así creamos sentimientos negativos.

Making a Life
unnamed (2)We make a living by what we get, but we make a life by what we give.
Creant una vida
Ens guanyem la vida amb el que obtenim, però guanyem la vida amb el que donem.
Creando una vida
Nos ganamos la vida con lo que obtenemos, pero ganamos la vida con lo que damos.

Inner Power and Protection – Step 4
I ‘put a fullstop’ as soon as I see myself complaining and blaming. These two habits destroy my inner power completely, because they show I am still expecting solutions and changes from others.
unnamed (3)Potència interna i protecció – Pas 4
“Poso una parada completa” tan aviat com em veig queixant-me i culpant. Aquests dos hàbits destrueixen per complet el meu poder interior, perquè mostren que encara espero solucions i canvis dels altres.
Potencia interna y protección – Paso 4
“Pongo una parada completa” tan pronto como me veo quejándome y culpando. Estos dos hábitos destruyen por completo mi poder interior, porque muestran que todavía espero soluciones y cambios de los demás.

Seeds of Hope
The world is your garden from which you remove weeds of doubt and replace them with seeds of hope.
2019-10-21-11-44-01-1200x800Llavors d’esperança
El món és el teu jardí del que li elimines les males herbes del dubte i les reemplaces amb llavors d’esperança.
Semillas de esperanza
El mundo es tu jardín del que eliminas las malas hierbas de la duda y las reemplazas con semillas de esperanza.

Light Hearted Soul
3BF8DC0E-1F1F-4612-9C7F-009B895D9C21You are a light hearted soul who laughs in the face of fear, and only cries tears of joy.
Ànima lleugera de cor
Ets una ànima alegre que riu davant de la por i només plora llàgrimes d’alegria.
Alma ligera de corazón
Eres un alma alegre que se ríe frente al miedo y solo llora lágrimas de alegría.

Creative life
DibujoTo live a creative life, we must lose our fear of being wrong.
Vida creativa
Per viure una vida creativa, hem de perdre la nostra por a equivocar-nos.
Vida creativa
Para vivir una vida creativa, debemos perder nuestro miedo a equivocarnos.

Great Soul
A great soul is one whose every thought and every act is great. Not a single thought should be ordinary or wasteful. No action should be ordinary or meaningless.

Gran ànimaunnamedUna gran ànima és aquella quin pensament i cada acte són grandiosos. Ni un sol pensament hauria de ser ordinari o sense valor. Cap acció ha de ser ordinària o sense sentit.
Gran alma
Una gran alma es aquella cuyo pensamiento y cada acto son grandiosos. Ni un solo pensamiento debería ser ordinario o desperdiciable. Ninguna acción debe ser ordinaria o sin sentido.

Success in every step
Make your nature pure and gentle and success will be merged in every step.
E2298BB2-2093-4FF0-BE94-3FB5B8534DF7Èxit en cada pas
Fes la teva naturalesa pura i gentil i l’èxit es combinarà en cada pas.
Éxito en cada paso
Haz tu naturaleza pura y gentil y el éxito se combinará en cada paso.

Like A Star
At the end of the day, on the wings of your thoughts, go beyond the cares and troubles of the world. Remove your mind from everything and everyone, and become blissfully detached, like a star. Like a star, be free to radiate light, for your essence is light and peace. Enjoy the simplicity of the night sky, the peace. And then, when you solar700x394-600x400want to, you can shoot down to earth.
Com un estel
A la fi de el dia, amb les ales dels teus pensaments, vés més enllà de les preocupacions i els problemes del món. Aparta la teva ment de tot i de tots, i desprèn-te com una estrella. Com un estel, sigues lliure d’irradiar llum, perquè la teva essència és llum i pau. Gaudeix de la simplicitat del cel nocturn, la pau. I després, quan vulguis, pots tornar a la terra.
Como una estrella
Al final del día, con las alas de tus pensamientos, ve más allá de las preocupaciones y los problemas del mundo. Aparta tu mente de todo y de todos, y despréndete como una estrella. Como una estrella, sé libre de irradiar luz, porque tu esencia es luz y paz. Disfruta de la simplicidad del cielo nocturno, la paz. Y luego, cuando quieras, puedes volver a la tierra.

Introversion
The ability to enjoy one’s own company is one of the greatest gifts life has to offer. Learning to turn my thoughts away from all my responsibilities at the day’s end and take my mind into a state of peace and benevolence enables me to carry greater and greater loads without feeling the burden. When my inner landscape is full of beautiful thoughts, everything I do is a pleasure. Gently, I calm down chaotic unnamedsituations and offer solace to troubled minds.
Introversió
La capacitat de gaudir de la pròpia companyia és un dels millors regals que la vida té per oferir. Aprendre a apartar els meus pensaments de totes les meves responsabilitats a la fi de el dia i portar la meva ment a un estat de pau i benevolència em permet portar càrregues cada vegada més grans sense sentir-ne el pes. Quan el meu paisatge interior és ple de bells pensaments, tot el que faig és un plaer. Suaument, calmo les situacions caòtiques i ofereixo consol a les ments amb problemes.
Introversión
La capacidad de disfrutar de la propia compañía es uno de los mejores regalos que la vida tiene para ofrecer. Aprender a apartar mis pensamientos de todas mis responsabilidades al final del día y llevar mi mente a un estado de paz y benevolencia me permite llevar cargas cada vez más grandes sin sentir la carga. Cuando mi paisaje interior está lleno de hermosos pensamientos, todo lo que hago es un placer. Suavemente, calmo las situaciones caóticas y ofrezco consuelo a las mentes con problemas.

Give and Take
Whatever you give comes back to you. Whatever you take will not stay with you.
unnamed-2-1Donar i rebre
Tot el que dónes torna a tu. El que prenguis no es quedarà amb tu.
Dar y recibir
Todo lo que das vuelve a ti. Lo que tomes no se quedará contigo.

The Colour of Flowers
Leave worries aside and you will be surprised by the beauty of the sky and the colour of flowers, of the freshness of the breeze and the generosity of the sun.You will feel you are part of creation, and life will start to make sense. The greatest wealth is to appreciate what we have and what we are.
unnamed-4El color de les flors
Deixa les preocupacions de banda i et sorprendrà la bellesa del cel i el color de les flors, la frescor de la brisa i la generositat de el sol. Sentiràs que ets part de la creació i la vida començarà a tenir sentit. La major riquesa és apreciar el que tenim i el que som.
El color de las flores
Deja las preocupaciones a un lado y te sorprenderá la belleza del cielo y el color de las flores, la frescura de la brisa y la generosidad del sol. Sentirás que eres parte de la creación y la vida comenzará a tener sentido. La mayor riqueza es apreciar lo que tenemos y lo que somos.

Generosity
You are a soul who does not wait for happy endings, but creates them with the power impossible_is_nothing__by_lentilciad41245w_largeof a generous heart.
Generositat
Ets una ànima que no espera finals feliços, sinó que els crea amb el poder d’un cor generós.
Generosidad
Eres un alma que no espera finales felices, sino que los crea con el poder de un corazón generoso.

Look For Goodness
In everything, goodness is there, our goal is to find it. In every person, the best is there, our job is to recognise it. In every situation, the positive is there, our opportunity is to see it. In every problem, the solution is there, our responsibility is to provide it. In every setback, the success is there, our adventure is to discover it. In every crisis, the reason is there, our challenge is to understand it. By seeing the goodness, we’ll be very enthusiastic and our lives will be richer.
Cercar bondat
En tot, la bondat hi és, el nostre objectiu és trobar-la. A cada persona, el millor està aquí, la nostra feina és reconèixer-ho. En cada situació, el positiu hi és, la nostra oportunitat és veure-ho. A cada problema, la solució hi és, la nostra responsabilitat és proporcionar-la. A cada revés, l’èxit està aquí, la nostra aventura és descobrir-ho. A cada crisi, la raó hi és, el nostre repte és entendre-ho. Al veure la bondat, estarem molt entusiasmats i les nostres vides seran més riques.
unnamed-1Buscar bondad
En todo, la bondad está ahí, nuestro objetivo es encontrarla. En cada persona, lo mejor está ahí, nuestro trabajo es reconocerlo. En cada situación, lo positivo está ahí, nuestra oportunidad es verlo. En cada problema, la solución está ahí, nuestra responsabilidad es proporcionarla. En cada revés, el éxito está ahí, nuestra aventura es descubrirlo. En cada crisis, la razón está ahí, nuestro desafío es entenderlo. Al ver la bondad, estaremos muy entusiasmados y nuestras vidas serán más ricas.

Smile Incessantly
We all know and remember a smily person – someone whose heart seems to radiate through their teeth. And when they do, notice how it’s almost impossible not to smile back…unless you are feeling very, very grumpy! So if you don’t feel a smile coming on – why not do it anyway. Not only does it transform your inner chemical production and create ‘happy hormones’, but when people are on the end of your smile, they smile back (well most do). And if you really don’t genuinely feel like smiling at life, the universe and everybody – fake it until you make it!
bf1e56e4-5c60-4f70-a85c-748fc5da191cSomriu sense parar
Tots coneixem i recordem a una persona somrient, algú que el cor sembla irradiar-li entre les dents. I quan ho fan, observa com és gairebé impossible no tornar-li el somriure… tret que et sentis molt, molt malhumorat! Llavors, si no sents que s’acosta un somriure, per què no fer-ho de totes maneres? No només transforma la teva producció química interna i crea ‘hormones felices’, sinó que quan les persones estan a al final del seu somriure, et tornen el somriure (bé, la majoria ho fan). I si realment no tens ganes de somriure a la vida, a l’univers i a tots, fes-ho veure fins que ho aconsegueixis!
Sonríe sin cesar
Todos conocemos y recordamos a una persona sonriente, alguien cuyo corazón parece irradiar entre los dientes. Y cuando lo hacen, observa cómo es casi imposible no devolverle la sonrisa… ¡a menos que te sientas muy, muy malhumorado! Entonces, si no sientes que se acerca una sonrisa, ¿por qué no hacerlo de todos modos? No solo transforma tu producción química interna y crea ‘hormonas felices’, sino que cuando las personas están al final de su sonrisa, te devuelven la sonrisa (bueno, la mayoría lo hacen). Y si realmente no tienes ganas de sonreír a la vida, al universo y a todos, ¡finge hasta que lo consigas!

 

Heart of a Butterfly
“…the caterpillar has the heart of a butterfly!” It is true that if we know within our hearts what we want to become, then we will become that.
unnamed-2Cor d’una papallona
“… l’eruga té el cor d’una papallona!” És cert que si sabem dins dels nostres cors en què volem convertir-nos, llavors ens convertirem en això.
Corazón de una mariposa
“… ¡la oruga tiene el corazón de una mariposa!” Es cierto que si sabemos dentro de nuestros corazones en qué queremos convertirnos, entonces nos convertiremos en eso.

qui-soc minimini 

A %d bloguers els agrada això: