luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pensam. BK octubre 2020

Harmony
All things have their time. All things have their answers. All things have their right to be. Accepting this reality, all things come into harmony.

Nueva línea Harmony de Selvert Thermal: ¡Be natural. Be you! -  HomeLifeStyle Magazine

Harmonia
Totes les coses tenen el seu temps. Totes les coses tenen les seves respostes. Totes les coses tenen dret a ser. Acceptant aquesta realitat, totes les coses entren en harmonia.
Armonía
Todas las cosas tienen su tiempo. Todas las cosas tienen sus respuestas. Todas las cosas tienen derecho a ser. Aceptando esta realidad, todas las cosas entran en armonía.
Forgotten how to dream?
Most of us have forgotten how to dream. We have exchanged our creativity for security. The current state of the world is a wake up call that brings us back to our dreams and hopes.

Dreaming the World — and Myself. The real power of unreal dreams | by Nom  de Plume | Storius Magazine | Medium

¿Oblidat com somiar?
La majoria de nosaltres hem oblidat com somiar. Hem canviat la nostra creativitat per seguretat. L’estat actual del món és una crida d’atenció que ens torna als nostres somnis i esperances.
¿Olvidado cómo soñar?
La mayoría de nosotros hemos olvidado cómo soñar. Hemos cambiado nuestra creatividad por seguridad. El estado actual del mundo es una llamada de atención que nos devuelve a nuestros sueños y esperanzas.

4 Everyday Tips to Help You Practice Your English | Grammarly

Practice
Practice makes you perfect so be careful what you practice!
Pràctica
La pràctica et fa perfecte, així que vés amb compte amb el que practiques!
Práctica
La práctica te hace perfecto, ¡así que ten cuidado con lo que practicas!
Power of Determination
In the midst of uncertainty, keep determination in your thoughts and that will become like a guiding light in front of you. The impossible becomes possible for those who have the power of determination.

Virtue #8 - The Power of Determination - THE PATH CLEARER

Poder de determinació
Enmig de la incertesa, mantingues la determinació en els teus pensaments i això es convertirà en una llum guia davant teu. L’impossible es torna possible per als que tenen el poder de la determinació.
Poder de determinación
En medio de la incertidumbre, mantén la determinación en tus pensamientos y eso se convertirá en una luz guía frente a ti. Lo imposible se vuelve posible para quienes tienen el poder de la determinación.
Contentment
The more positive the thoughts flowing through my mind, the more contented I will feel. It is easy to feel contented when we are praised and appreciated but to remain contented when we are being critised and rejected is the mark of real spiritual strength. The way to develop this level of strength is to learn about God’s way of loving. Only when I am in deep contemplation can I see God showing me the kind of love I need to express so that I myself never reject or critise and always generate good wishes for others. Then I will feel satisfied no matter what life throws at me.

Acontentament
Com més positius siguin els pensaments que flueixen per la meva ment, més satisfet em sentiré. És fàcil sentir-se content quan se’ns elogia i aprecia, però romandre content quan se’ns critica i rebutja és la marca de la veritable força espiritual. La forma de desenvolupar aquest nivell de força és aprendre sobre la forma d’estimar de Déu. Només quan estic en profunda contemplació puc veure Déu mostrant-me el tipus d’amor que necessito expressar perquè jo mateix mai rebutgi o critiqui i sempre generi bons desitjos per als altres. Llavors em sentiré satisfet sense importar el que la vida em depari.
Contentamiento
Cuanto más positivos sean los pensamientos que fluyen por mi mente, más satisfecho me sentiré. Es fácil sentirse contento cuando se nos elogia y aprecia, pero permanecer contento cuando se nos critica y rechaza es la marca de la verdadera fuerza espiritual. La forma de desarrollar este nivel de fuerza es aprender sobre la forma de amar de Dios. Solo cuando estoy en profunda contemplación puedo ver a Dios mostrándome el tipo de amor que necesito expresar para que yo mismo nunca rechace o critique y siempre genere buenos deseos para los demás. Entonces me sentiré satisfecho sin importar lo que la vida me depare.

Enjoy every moment
Do you remember to enjoy every moment of each day?
Gaudeix cada moment
Te’n recordes de gaudir cada moment de cada dia?
Disfruta cada momento
¿Te acuerdas de disfrutar cada momento de cada día?
Creating Thoughts Of Benefit
Acts of virtue emerge from deep within, from an inner sanctuary of silence from which inspiration flows. Every action has its seed in a thought and every thought is a creation of the thinker, the soul. I choose what thoughts I want to create and as is my thinking so are my actions and also my experience in life. Going within, I touch the stillness and pure love that lie at the core of my being and every thought that I create is of benefit to myself and of benefit to humanity.

Cómo reconocer los pensamientos automáticos

Creant pensaments de benefici
Els actes de virtut sorgeixen del més profund, d’un santuari interior de silenci de què flueix la inspiració. Cada acció té la seva llavor en un pensament i cada pensament és una creació del pensador, l’ànima. Trio quins pensaments vull crear i, com és el meu pensament, són les meves accions i també la meva experiència en la vida. A l’anar cap a dins, toco la quietud i l’amor pur que es troben al centre del meu ésser i cada pensament que creo és beneficiós per a mi i per a la humanitat.
Creando pensamientos de beneficio
Los actos de virtud surgen de lo más profundo, de un santuario interior de silencio del que fluye la inspiración. Cada acción tiene su semilla en un pensamiento y cada pensamiento es una creación del pensador, el alma. Elijo qué pensamientos quiero crear y, como es mi pensamiento, son mis acciones y también mi experiencia en la vida. Al ir hacia adentro, toco la quietud y el amor puro que se encuentran en el centro de mi ser y cada pensamiento que creo es beneficioso para mí y para la humanidad.
Put the Rubbish Out
Just as we put the rubbish out for collection, in the same way, at the same time, we can also put out the rubbish from our minds and hearts. Throw out the wasteful thoughts and get rid of all the toxic emotions that have piled up. And, remember once you’ve put the rubbish out, don’t pick it back up again.

Basura de color | Colores rotos. Desahucio del alma mía. A l… | Jesús Herce  | Flickr

Treu les escombraries
Així com traiem les escombraries per a la seva recollida, de la mateixa manera, al mateix temps, també podem treure les escombraries de la nostra ment i cor. Rebutgi els pensaments malgastadors i elimini totes les emocions tòxiques que s’han acumulat. I recordi que una vegada que hagi tret les escombraries, no les torni a recollir.
Saca la basura
Así como sacamos la basura para su recogida, de la misma forma, al mismo tiempo, también podemos sacar la basura de nuestra mente y corazón. Deseche los pensamientos derrochadores y elimine todas las emociones tóxicas que se han acumulado. Y recuerde que una vez que haya sacado la basura, no la vuelva a recoger.
Fresh Start
If through some error yesterday was lost in grief, don’t lose today by keeping it in your memory.

2020 la oportunidad para un nuevo comienzo

Nou començament
Si per algun error l’ahir es va perdre en el dolor, no perdi l’avui guardant-lo en la seva memòria.
Nuevo comienzo
Si por algún error ayer se perdió en el dolor, no pierda el hoy guardándolo en su memoria.

Purity
A powerful, yet often misunderstood, aim of spiritual study is purity. Purity of the soul means to return to its original divine qualities. The soul has

so polluted with less than divine qualities, it can hardly enjoy being alive. Purifying the soul puts the higher self back in charge – useless and negative thoughts are removed and annoying habits finish.

PUREZA DE CORAZON | Ministerio En Esto Pensad

Puresa
Un objectiu poderós, encara que sovint mal entès, de l’estudi espiritual és la puresa. La puresa de l’ànima significa tornar a les seves qualitats divines originals. L’ànima s’ha contaminat tant amb qualitats menys que divines, que difícilment pot gaudir d’estar viva. Purificar l’ànima posa al jo superior de nou al càrrec: els pensaments inútils i negatius s’eliminen i els hàbits molestos acaben.
Pureza
Un objetivo poderoso, aunque a menudo mal entendido, del estudio espiritual es la pureza. La pureza del alma significa volver a sus cualidades divinas originales. El alma se ha contaminado tanto con cualidades menos que divinas, que difícilmente puede disfrutar de estar viva. Purificar el alma pone al yo superior de nuevo a cargo: los pensamientos inútiles y negativos se eliminan y los hábitos molestos terminan.
Letting Go of Sorrow
If I allow bitterness and resentment to fester inside, it will make my relationships guarded and unsatisfying. The more I close down to others, the more I become a stranger to myself. By letting go of sorrow and negativity, I can keep my nature open and loving. Remaining open to life, with its constant adventures and opportunities to grow, is the only way to reach my full potential.

Index of /wp-content/uploads/2019/01

Deixar anar el dolor
Si deixo que l’amargor i el ressentiment s’infectin per dins, les meves relacions seran cauteloses i insatisfactòries. Com més em tanco als altres, més estrany per a mi mateix. Al deixar anar el dolor i la negativitat, puc mantenir la meva naturalesa oberta i amorosa. Romandre obert a la vida, amb les seves constants aventures i oportunitats per créixer, és l’única forma d’aconseguir el meu màxim potencial.
Dejar ir el dolor
Si dejo que la amargura y el resentimiento se infecten por dentro, mis relaciones serán cautelosas e insatisfactorias. Cuanto más me cierro a los demás, más extraño para mí mismo. Al dejar ir el dolor y la negatividad, puedo mantener mi naturaleza abierta y amorosa. Permanecer abierto a la vida, con sus constantes aventuras y oportunidades para crecer, es la única forma de alcanzar mi máximo potencial.
Words Words Words
Words! They are all around me! I see them. I use them. Harsh words, soothing words, biting words; words that give pain and sorrow; words that give joy and pleasure. They are vital to communication. When words are spoken there are reactions, negative or positive. Either thoughts are triggered or emotions fired or actions performed.

Este silencio esconde demasiadas palabras. - Home | Facebook

Paraules Paraules Paraules
¡Paraules! Estan al meu voltant! Les veig. Jo les uso. Paraules dures, paraules tranquil·litzadores, paraules mordaces; paraules que donen dolor i tristesa; paraules que donen alegria i plaer. Són vitals per a la comunicació. Quan es pronuncien paraules hi ha reaccions, negatives o positives. O es desencadenen pensaments, es desencadenen emocions o es realitzen accions.
Palabras Palabras Palabras
¡Palabras! ¡Están a mi alrededor! Las veo. Yo las uso. Palabras duras, palabras tranquilizadoras, palabras mordaces; palabras que dan dolor y tristeza; palabras que dan alegría y placer. Son vitales para la comunicación. Cuando se pronuncian palabras hay reacciones, negativas o positivas. O se desencadenan pensamientos, se desencadenan emociones o se realizan acciones.
Be Light

Mundos Sutiles (@LSutiles) | Twitter

I allow my mind to carry burdens, I will experience heaviness and become tired easily.
Sigues lleuger
Si deixo que la meva ment carregui amb càrregues, experimentaré pesadesa i em cansaré fàcilment.
Sé ligero
Si dejo que mi mente cargue con cargas, experimentaré pesadez y me cansaré fácilmente.

Reveal Yourself
The most powerful revelation we can ever experience is that of our self. It’s been so long since we were totally open and beyond the fear of the possibility of hurt, that we keep our hearts and minds concealed from the

El miedo de los tímidos a mostrarse ante los demás - Albert Torrent -  Reprogramación subconsciente - Método INTEGRA

.
Mostra’t
La revelació més poderosa que mai puguem experimentar és la de nosaltres mateixos. Ha passat tant de temps des que vam estar totalment oberts i més enllà de la por a la possibilitat de patir mal, que mantenim els nostres cors i ments ocults del món.
Muéstrate
La revelación más poderosa que jamás podamos experimentar es la de nosotros mismos. Ha pasado tanto tiempo desde que estuvimos totalmente abiertos y más allá del miedo a la posibilidad de sufrir daño, que mantenemos nuestros corazones y mentes ocultos del mundo.
Compassionate Soul
A compassionate soul will travel great distances and scale high walls in order to understand another point of view.

Inteligencia Compasiva

Ànima compassiva
Una ànima compassiva viatjarà grans distàncies i escalarà alts murs per comprendre un altre punt de vista.
Alma compasiva
Un alma compasiva viajará grandes distancias y escalará altos muros para comprender otro punto de vista.
Take time
Take time to laugh, it is the music of the soul. Take time to think, it is the source of power. Take time to read, it is the fountain of wisdom. Take time to love and be loved, it is a God-given privilege. Take time to work, it is the price of success.

Date tiempo para amar, ser, disfrutar, pensar, sentir...

Prendre temps
Pren-te un temps per riure, és la música de l’ànima. Pren-te un temps per pensar, és la font de poder. Preneu-vos el temps per llegir, és la font de la saviesa. Pren-te el temps per estimar i ser estimat, és un privilegi que Déu t’ha donat. Preneu-vos el temps per treballar, és el preu de l’èxit.
Tomar tiempo
Tómate un tiempo para reír, es la música del alma. Tómate un tiempo para pensar, es la fuente del poder. Tómese su tiempo para leer, es la fuente de la sabiduría. Tómate el tiempo para amar y ser amado, es un privilegio que Dios te ha dado. Tómese su tiempo para trabajar, es el precio del éxito.

Bad Habits

The bad habits are like a comfortable bed, easy to get into, but hard to get out of.
Mals hàbits
Els mals hàbits són com un llit còmode, fàcil d’anar a dormir, però difícil de sortir-ne.
Malos hábitos
Los malos hábitos son como una cama cómoda, fácil de acostarse, pero difícil de salir de ella.
Be Nice
It is nice to be important but it is important to be nice. Today take the

to be nice to someone without expecting a return.
Sigues amable
És bo ser important, però és important ser amable. Avui aprofita l’oportunitat per ser amable amb algú sense esperar res a canvi.
Sé amable
Es bueno ser importante, pero es importante ser amable. Hoy aprovecha la oportunidad para ser amable con alguien sin esperar nada a cambio.
Send Peace
The call of time is to send thoughts of peace and power to the world. Your thoughts travel, moving at a great speed and with considerable impact. Let the thought of peace sit in your mind,knowing that the vibes from your thoughts can radiate out and touch any person, any place.

Enviar pau
La crida del temps és enviar pensaments de pau i poder al món. Els teus pensaments viatgen, es mouen a gran velocitat i amb un impacte considerable. Deixa que el pensament de la pau romangui en la teva ment, sabent que les vibracions dels teus pensaments poden irradiar i tocar a qualsevol persona, en qualsevol lloc.
Enviar paz
La llamada del tiempo es enviar pensamientos de paz y poder al mundo. Tus pensamientos viajan, se mueven a gran velocidad y con un impacto considerable. Deja que el pensamiento de la paz permanezca en tu mente, sabiendo que las vibraciones de tus pensamientos pueden irradiar y tocar a cualquier persona, en cualquier lugar.
Riches
The greatest good we can do for others is not to share our riches with them, but to reveal to them their own.

Riquesa
El major bé que podem fer pels altres no és compartir les nostres riqueses amb ells, sinó revelar-los les pròpies.
Riqueza
El mayor bien que podemos hacer por los demás no es compartir nuestras riquezas con ellos, sino revelarles las propias.

Pure Peace
Why do we find it hard to be at peace with ourselves, each other and the world? Imagine a lake that is flat and calm and pure – it is so clear you can see the bottom. Even when the wind blows it only ruffles the surface. All is still and peaceful in its depth. Then the first polluting chemicals of the new factory and farm come rolling down the hill and into the water. Immediately it starts to cloud over and bubble a little. Chemical reactions are taking place and the purity is lost. When purity is lost peace is lost.

Pau pura
Per què ens resulta difícil estar en pau amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb el món? Imagina un llac pla, tranquil i pur, tan clar que pots veure el fons. Fins i tot quan el vent bufa, només esvalota la superfície. Tot està quiet i pacífic en la seva profunditat. Després, els primers productes químics contaminants de la nova fàbrica i granja arriben rodant turó avall i a l’aigua. Immediatament es comença a enterbolir i a bombollejar una mica. S’estan produint reaccions químiques i es perd la puresa. Quan es perd la puresa, es perd la pau.
Paz pura
¿Por qué nos resulta difícil estar en paz con nosotros mismos, con los demás y con el mundo? Imagina un lago llano, tranquilo y puro, tan claro que puedes ver el fondo. Incluso cuando el viento sopla, solo alborota la superficie. Todo está quieto y pacífico en su profundidad. Luego, los primeros productos químicos contaminantes de la nueva fábrica y granja llegan rodando colina abajo y al agua. Inmediatamente comienza a nublarse y a burbujear un poco. Se están produciendo reacciones químicas y se pierde la pureza. Cuando se pierde la pureza, se pierde la paz.
Balance
You maintain the balance of responding to situations with a cool head and to people with a warm heart.

Inspirations

Equilibrar
Mantens l’equilibri entre respondre a situacions amb el cap fred i a les persones amb un cor càlid.
Equilibrar
Mantienes el equilibrio entre responder a situaciones con la cabeza fría y a las personas con un corazón cálido.
Nurture Nature
Many a philosophical debate arrives at the bottom line – are we naturally the way we are or is it nurtured? Are we all pure in heart, but blinded by the impurities of the world? Are we all enlightened souls who have simply succumbed to illusion?

Nodrir la naturalesa
Molts debats filosòfics arriben a la conclusió: som naturalment com som o s’alimenta? Som tots purs de cor, però encegats per les impureses del món? Som tots ànimes il·luminades que simplement hem sucumbit a la il·lusió?
Nutrir la naturaleza
Muchos debates filosóficos llegan a la conclusión: ¿somos naturalmente como somos o se alimenta? ¿Somos todos puros de corazón, pero cegados por las impurezas del mundo? ¿Somos todos almas iluminadas que simplemente hemos sucumbido a la ilusión?
Oasis of Peace
Deep inside our consciousness is an oasis of peace. This is the molten core of the soul, but it is not hot, it is cool. Not passive, but a source of inner power to fuel our mind and intellect, so that we can create powerful thoughts and make accurate decisions. If you can learn to go to this centre, peace will be your companion, positivity your partner, and you will be able to chill out in one second, anywhere, anytime.

Oasi de pau
En el profund de la nostra consciència hi ha un oasi de pau. Aquest és el nucli fos de l’ànima, però no està calent, és fred. No passiu, sinó una font de poder interior per alimentar la nostra ment i intel·lecte, de manera que puguem crear pensaments poderosos i prendre decisions precises. Si pots aprendre a acudir a aquest centre, la pau serà la teva companya, la positivitat el teu soci, i podràs relaxar-te en un segon, en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
Oasis de paz
En lo profundo de nuestra conciencia hay un oasis de paz. Este es el núcleo fundido del alma, pero no está caliente, es frío. No pasivo, sino una fuente de poder interior para alimentar nuestra mente e intelecto, de modo que podamos crear pensamientos poderosos y tomar decisiones precisas. Si puedes aprender a acudir a este centro, la paz será tu compañera, la positividad tu socio, y podrás relajarte en un segundo, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Heal Yourself
The deepest wounds we all carry are locked in our subconscious (out of our awareness). Deep memories and subtle impressions, from unfinished experience, rooted in the past. The pain from those wounds comes to revisit, to block and paralyse us in the moment called now. We all know it comes without warning – “Why am I feeling this way, I didn’t mean to do that, I don’t know what made me say that.”

Inspirations

Guareix-te a tu mateix
Les ferides més profundes que tots portem estan tancades en el nostre subconscient (fora de la nostra consciència). Records profunds i impressions subtils, d’experiències inconcluses, arrelades en el passat. El dolor d’aquestes ferides ve a tornar a visitar-nos, a bloquejar-nos i paralitzar-nos el moment anomenat ara. Tots sabem que arriba sense previ avís: “Per què em sento així? No vaig voler fer això, no sé què em va fer dir això”.
Cúrate a ti mismo
Las heridas más profundas que todos llevamos están encerradas en nuestro subconsciente (fuera de nuestra conciencia). Recuerdos profundos e impresiones sutiles, de experiencias inconclusas, arraigadas en el pasado. El dolor de esas heridas viene a volver a visitarnos, a bloquearnos y paralizarnos en el momento llamado ahora. Todos sabemos que llega sin previo aviso: “¿Por qué me siento así? No quise hacer eso, no sé qué me hizo decir eso”.
Scattered Thoughts
Uncontrolled, scattered thoughts are like a speeding car. Unless you brake you’ll crash. We need to put on the brakes if our minds are to work naturally. A natural mind is peaceful and a peaceful mind brings clarity.

Inspirations

Pensaments dispersos
Els pensaments incontrolats i dispersos són com un cotxe a tota velocitat. Llevat que freni, xocarà. Hem de frenar si volem que la nostra ment funcioni amb naturalitat. Una ment natural és pacífica i una ment pacífica aporta claredat.
Pensamientos dispersos
Los pensamientos incontrolados y dispersos son como un coche a toda velocidad. A menos que frene, chocará. Tenemos que frenar si queremos que nuestra mente funcione con naturalidad. Una mente natural es pacífica y una mente pacífica aporta claridad.

Tolerance
You have the power to tolerate anyone and any situation. But tolerance is not just suffering in silence. It means going beyond any personal discomfort you may feel, and giving a gift to whom ever you would tolerate.

Inspirations

Tolerància
Tens el poder de tolerar a qualsevol i qualsevol situació. Però la tolerància no és només patir en silenci. Vol dir anar més enllà de qualsevol incomoditat personal que es pugui sentir i donar un regal a qui mai toleraria.
Tolerancia
Tienes el poder de tolerar a cualquiera y cualquier situación. Pero la tolerancia no es solo sufrir en silencio. Significa ir más allá de cualquier incomodidad personal que pueda sentir y dar un regalo a quien jamás toleraría.
Give Regard to Every Soul
Because you recognise that everyone is of unique value, you give regard to every soul by never comparing it to another.

Inspirations

Presta atenció a cada ànima
Com reconeixes que tots tenen un valor únic, consideres a cada ànima sense comparar-la mai amb una altra.
Presta atención a cada alma
Como reconoces que todos tienen un valor único, consideras a cada alma sin nunca compararla con otra.
Embrace Change
When you are aware and accept that everything around you is constantly changing, and that you have no control over 99.99% of it, you are able to embrace change like a close friend!

Inspirations

Acceptar el canvi
Quan ets conscient i acceptes que tot el que t’envolta està canviant constantment i que no tens control sobre el 99,99%, pots acceptar el canvi com un amic proper!
Aceptar el cambio
Cuando eres consciente y aceptas que todo lo que te rodea está cambiando constantemente y que no tienes control sobre el 99,99%, ¡puedes aceptar el cambio como un amigo cercano!
Response Able
We now know that the true meaning of responsibility is response able or ability to respond. Whatever we may think, say, do, or feel – these are our responses for which we, and no one else, are responsible. This is easy to see but hard to live, for we have been taught to believe and think the opposite. So we don’t consciously choose our response, we react instead, and then we blame others for our reaction. No wonder we feel imprisoned by others and our circumstances. The enlightened, on the other hand, have broken the spell, they see the illusion. They take full responsibility for their response abilities and as a consequence, they always hold their own destiny in their own hands. They are free spirits.

Resposta capaç
Ara sabem que el veritable significat de responsabilitat és capacitat de resposta o habilitat de respondre. Independentment del que pensem, diguem, fem o sentim, aquestes són les nostres respostes de les que nosaltres, i ningú més, som responsables. Això és fàcil de veure però difícil de viure, perquè se’ns ha ensenyat a creure i pensar el contrari. De manera que no triem conscientment la nostra resposta, sinó que reaccionem i després culpem als altres per la nostra reacció. No és d’estranyar que ens sentim empresonats per altres i les nostres circumstàncies. Els ben informats, per contra, han trencat l’encanteri, veuen la il·lusió. Assumeixen tota la responsabilitat de les seves capacitats de resposta i, com a conseqüència, sempre tenen el seu propi destí en les seves pròpies mans. Són esperits lliures.
Respuesta capaz
Ahora sabemos que el verdadero significado de responsabilidad es capacidad de respuesta o habilidad de responder. Independientemente de lo que pensemos, digamos, hagamos o sintamos, estas son nuestras respuestas de las que nosotros, y nadie más, somos responsables. Esto es fácil de ver pero difícil de vivir, porque se nos ha enseñado a creer y pensar lo contrario. De modo que no elegimos conscientemente nuestra respuesta, sino que reaccionamos y luego culpamos a los demás por nuestra reacción. No es de extrañar que nos sintamos aprisionados por otros y nuestras circunstancias. Los bien informados, en cambio, han roto el hechizo, ven la ilusión. Asumen toda la responsabilidad de sus capacidades de respuesta y, como consecuencia, siempre tienen su propio destino en sus propias manos. Son espíritus libres.
You Are What You Think
When you build a house, every brick counts. When you build a character, every thought counts. You are what you think.

Inspirations

Ets el que creus
Quan construeixes una casa, cada maó compte. Quan construeixes un personatge, cada pensament compte. Ets el que creus.
Eres lo que crees
Cuando construyes una casa, cada ladrillo cuenta. Cuando construyes un personaje, cada pensamiento cuenta. Eres lo que crees.

A %d bloguers els agrada això: