luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK del dia -agosto 2021

Camí d’aigua, el Segre passant per la vall Ceretana, juliol de 2021

A Free Mind
A free mind is a mind that is open to everything and attached to nothing. Most people spend much of their time looking for reasons to be offended. An open mind is never offended because it is free of any attachments.

How to Break the Chains of Mental Health Stigma

Una ment lliure
Una ment lliure és una ment oberta a tot i no aferrada a res. La majoria de les persones dediquen gran part del seu temps a buscar motius per sentir-se ofesos. Una ment oberta mai s’ofèn perquè està lliure de lligams.
Una mente libre
Una mente libre es una mente abierta a todo y no apegada a nada. La mayoría de las personas dedican gran parte de su tiempo a buscar motivos para sentirse ofendidos. Una mente abierta nunca se ofende porque está libre de apegos.

Inspirations

The Diet of an Angel
By feeding your mind a diet of elevated thoughts, you grow up to become an angel.
La dieta d’un àngel
A l’alimentar la teva ment amb una dieta de pensaments elevats, creixes i et converteixes en un àngel.
La dieta de un ángel
Al alimentar tu mente con una dieta de pensamientos elevados, creces y te conviertes en un ángel.

Positivismo archivos - Estirando el Tiempo

Positivity
Embrace life with the enthusiasm of one who knows there is untold benefit in every scene.
Positivitat
Abraça la vida amb l’entusiasme de qui sap que hi ha un benefici incalculable en cada escena.
Positividad
Abraza la vida con el entusiasmo de quien sabe que hay un beneficio incalculable en cada escena.

Inspirations

Energy
If you speak badly of others, the negative energy that you put out into the universe, will return to you. The same is true of positive energy.
Energia
Si parles malament dels altres, l’energia negativa que trobes a l’univers tornarà a tu. El mateix passa amb l’energia positiva.
Energía
Si hablas mal de los demás, la energía negativa que echas al universo volverá a ti. Lo mismo ocurre con la energía positiva.

Laozi, Tao Te Ching, Filósofo imagen png - imagen transparente descarga  gratuita

The Richest Wealth Is Wisdom
The best ornament is Humility.
La riquesa més rica és la saviesa
El millor adorn és la humilitat.
La riqueza más rica es la sabiduría
El mejor adorno es la humildad.
The Final Analysis
People are often unreasonable, self-centred: Forgive them anyway. If you are honest, people may cheat you, but be honest anyway. What you spend years to build, someone could destroy overnight. Build anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. You see, in the final analysis it is between you and God; it never was between you and them anyway.

María Guadarrama: una vida a través del arte y la caricatura - Guayoyo en  Letras

L’anàlisi final
Les persones sovint són irracionals, egocèntriques: perdona-les de totes maneres. Si ets honest, la gent pot enganyar-te, però sigues honest de totes maneres. El que trigues anys a construir, algú podria destruir-ho de la nit al dia. Construeix de totes maneres. El bé que fas avui, sovint la gent ho oblidarà demà. Fes el bé de totes maneres. Veuràs, l’anàlisi final és entre tu i Déu; de totes maneres, mai va ser entre ells i tu.
El análisis final
Las personas a menudo son irracionales, egocéntricas: perdónalas de todos modos. Si eres honesto, la gente puede engañarte, pero sé honesto de todos modos. Lo que tardas años en construir, alguien podría destruirlo de la noche a la mañana. Construye de todos modos. El bien que haces hoy, a menudo la gente lo olvidará mañana. Haz el bien de todos modos. Verás, en el análisis final es entre tu y Dios; de todos modos, nunca estuvo entre ellos y tú.
Attachment
The root of suffering is attachment. You have created a space in your mind that holds a person or object as part of you. When that person or object is criticized, neglected or not with you, you feel pain in your mind and you experience a sense of loss. If you want to be happy, you must learn to love and appreciate while remaining independent.
Aferrament
L’arrel del sofriment és l’aferrament. Has creat un espai en la teva ment que tens a una persona o objecte com a part de tu. Quan aquesta persona o objecte és criticat, descuidat o no és amb tu, sents dolor en la teva ment i experimentes una sensació de pèrdua. Si vols ser feliç, has d’aprendre a estimar i apreciar sense deixar de ser independent.

Apego
La raíz del sufrimiento es el apego. Has creado un espacio en tu mente que tienes a una persona u objeto como parte de tí. Cuando esa persona u objeto es criticado, descuidado o no contigo, sientes dolor en tu mente y experimentas una sensación de pérdida. Si quieres ser feliz, debes aprender a amar y apreciar sin dejar de ser independiente.
Cooking and Eating
Cook and eat with powerful vibrations. By placing great importance on cooking and eating with loving and peaceful vibrations, you will nourish both mind and body.

About Club Noor | Recipes, Products and Cooking Tips | CLUB NOOR

Cuinar i menjar
Cuina i menja amb poderoses vibracions. Al donar gran importància a cuinar i menjar amb vibracions amoroses i pacífiques, nodriràs tant la ment com el cos.
Cocinar y comer
Cocina y come con poderosas vibraciones. Al dar gran importancia a cocinar y comer con vibraciones amorosas y pacíficas, nutrirás t anto la mente como el cuerpo.

Es posible sentir dolor sin tener una lesión?

Banish Sorrow
Don’t be sorry, be content – it’s a choice not a chore. Never identify with others’ sorrow or you will go down with them. Be with them, but stay up, so you can uplift them. Help them put things in perspective.
Desterrar el dolor
No et penedeixis, estigues content: és una elecció, no una tasca. Mai t’identifiquis amb el dolor dels altres o t’enfonsaràs amb ells. Estigues amb ells, però queda’t alerta, perquè puguis elevar-los. Ajuda’ls a posar les coses en perspectiva.
Desterrar el dolor
No te arrepientas, estate contento: es una elección, no una tarea. Nunca te identifiques con el dolor de los demás o te hundirás con ellos. Estate con ellos, pero quédate alerta, para que puedas elevarlos. Ayúdalos a poner las cosas en perspectiva.

Serenity and Spiritual Beauty
Beauty comes with self acceptance, self love and self awareness. Self knowledge is equivalent to truth which brings serenity and spiritual beauty.
Serenitat i bellesa espiritual
La bellesa ve amb l’autoacceptació, l’amor propi i la consciència d’un mateix. L’autoconeixement és equivalent a la veritat que porta serenitat i bellesa espiritual.
Serenidad y belleza espiritual
La belleza viene con la autoaceptación, el amor propio y la conciencia de uno mismo. El autoconocimiento es equivalente a la verdad que trae serenidad y belleza espiritual.

How to Stop Putting Out Fires and Start Moving Mountains - The Traffic  Institute

Moving Mountains
The faith that can move mountains needs three ingredients to work: belief in yourself, belief in others, and the ability to draw on your inner strength.
Movent muntanyes
La fe que pot moure muntanyes necessita tres ingredients per funcionar: la fe en un mateix, la fe en els altres i la capacitat d’aprofitar la teva força interior.
Moviendo montañas
La fe que puede mover montañas necesita tres ingredientes para funcionar: la fe en uno mismo, la fe en los demás y la capacidad de aprovechar tu fuerza interior.

Bons desitjos

Good Wishes
The more good wishes and kind feelings we have for others, the more our own happiness increases.
Bons desitjos
Com més bons desitjos i sentiments amables tinguem pels altres, més augmentarà la nostra pròpia felicitat.
Buenos deseos
Cuantos más buenos deseos y sentimientos amables tengamos por los demás, más aumentará nuestra propia felicidad.

Promoting Forgiveness, Going Beyond Clash of Identities Necessary for World  Peace: BSG Panellists | Clarion India

A World of Peace
Your thoughts guide you to your destiny. If you always think the same you will always get to the same place.
Un món de pau
Els teus pensaments et guien cap a la teva destinació. Si sempre penses el mateix, sempre arribaràs a el mateix lloc.
Un mundo de paz
Tus pensamientos te guían hacia tu destino. Si siempre piensas lo mismo, siempre llegarás al mismo lugar.
Lost and Found

Being lost in thought, thinking about things to do, what’s been done, what could have been done… is not only tiring but also a brilliant way to waste energy. It diminishes your peacefulness and clouds your clarity. Every time you become lost in thought it means exactly that – you are lost! To find yourself, allow your mind to become quiet, to become utterly tranquil. In the quiet depths of every being, there is a stillness that contains a deep inner peace and wisdom that can guide you in your life.
Objectes perduts
Perdre’t en els teus pensaments, pensar en coses que fer, el que s’ha fet, el que es podria haver fet.., no només és esgotador, sinó també una forma brillant de gastar energia. Disminueix la teva tranquil·litat i ennuvola la teva claredat. Cada vegada que et perds en els teus pensaments significa exactament això: estàs perdut! Per trobar-te a tu mateix, deixa que la teva ment s’aquieti, que es torni completament tranquil·la. A les tranquil·les profunditats de cada ésser, hi ha una quietud que conté una profunda pau interior i saviesa que poden guiar-lo en la seva vida.
Objetos perdidos
Perderse en tus pensamientos, pensar en cosas que hacer, lo que se ha hecho, lo que se podría haber hecho.., no solo es agotador, sino también una forma brillante de gastar energía. Disminuye tu tranquilidad y nubla tu claridad. Cada vez que te pierdes en tus pensamientos significa exactamente eso: ¡estás perdido! Para encontrarte a ti mismo, deja que tu mente se aquiete, que se vuelva completamente tranquila. En las tranquilas profundidades de cada ser, hay una quietud que contiene una profunda paz interior y sabiduría que pueden guiarlo en su vida.
Happiness
It is the art of living, the purpose of our existence. Happiness is the true index of quality of life. Without happiness, life is dry and meaningless. With happiness, life immediately becomes fulfilling and wonderful. Happiness is an infectious feeling that immediately lifts the sagging spirits of people.

Are We Living in a Post-Happiness World? - The New York Times

Felicitat
És l’art de viure, el propòsit de la nostra existència. La felicitat és el veritable índex de qualitat de vida. Sense felicitat, la vida és seca i sense sentit. Amb felicitat, la vida immediatament es torna satisfactòria i meravellosa. La felicitat és un sentiment contagiós que immediatament aixeca l’ànim decaigut de les persones.
Felicidad
Es el arte de vivir, el propósito de nuestra existencia. La felicidad es el verdadero índice de calidad de vida. Sin felicidad, la vida es seca y sin sentido. Con felicidad, la vida inmediatamente se vuelve satisfactoria y maravillosa. La felicidad es un sentimiento contagioso que inmediatamente levanta el ánimo decaído de las personas.

L'acceptació en la gestió d'emocions – ITCO Solucions

Acceptance
Accepting others unconditionally allows them to remove their masks and feel at ease with who they are. The security of being accepted gives them the freedom to be themselves and then lets them easily know and accept themselves too.
Acceptació
Acceptar els altres incondicionalment els permet treure’s les màscares i sentir-se a gust amb els que són. La seguretat de ser acceptat els dóna la llibertat de ser ells mateixos i després els permet conèixer-se i acceptar-se fàcilment també.
Aceptación
Aceptar a los demás incondicionalmente les permite quitarse las máscaras y sentirse a gusto con quienes son. La seguridad de ser aceptado les da la libertad de ser ellos mismos y luego les permite conocerse y aceptarse fácilmente también.

Gentleness

Inspirations

Real gentleness in a person is the power that sees, understands, yet never interferes.
Dolçor
La veritable dolçor en una persona és el poder que veu, comprèn, però mai interfereix.
Dulzura
La verdadera dulzura en una persona es el poder que ve, comprende, pero nunca interfiere.
Exercise and Diet

Inspirations

Unhealthy lifestyles are rooted in the mind and seeded in the soul. The spiritual exercise of the mind involves taking the mind out of the physical body and to the subtle, angelic body of light and then to our state of being a soul – a sentient point of light and power.
Exercici i dieta
Els estils de vida poc saludables estan arrelats en la ment i sembrats a l’ànima. L’exercici espiritual de la ment implica treure la ment del cos físic i portar-la al cos de llum subtil i angelical i després al nostre estat de ser una ànima, un punt sensible de llum i poder.
Ejercicio y dieta
Los estilos de vida poco saludables están arraigados en la mente y sembrados en el alma. El ejercicio espiritual de la mente implica sacar la mente del cuerpo físico y llevarla al cuerpo de luz sutil y angelical y luego a nuestro estado de

Inspirations

ser un alma, un punto sensible de luz y poder.
Tread Lightly
Tread lightly upon this earth, seeing, understanding but never imposing. Thoughtful, independent, be gracious in victory and defeat. Free of possessiveness, so ease of mind sweetens relationships. Like the scent of a rose the untroubled spirit imparts a lasting fragrance.
Trepitja amb suavitat
Trepitja amb lleugeresa sobre aquesta terra, veient, entenent però mai imposant. Pensatiu, independent, sigues amable a la victòria i la derrota. Lliure de possessivitat, de manera que la tranquil·litat mental endolceix les relacions. Com l’aroma d’una rosa, l’esperit tranquil imparteix una fragància duradora.
Pisa con suavidad
Pisa con ligereza sobre esta tierra, viendo, entendiendo pero nunca imponiendo. Pensativo, independiente, se amable en la victoria y la derrota. Libre de posesividad, por lo que la tranquilidad mental endulza las relaciones. Como el aroma de una rosa, el espíritu tranquilo imparte una fragancia duradera.
Take Time

Inspirations

Take time to laugh, it is the music of the soul.
Prendre temps
Pren-te un temps per riure, és la música de l’ànima.
Tomar tiempo
Tómate un tiempo para reír, es la música del alma.
Bring Light
There is some darkness in most human minds today, so there is a darkness component in most scenes and situations. Why else is there so much unhappiness and sorrow in the world?

Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és d9cc3c66-8d3e-46f8-9283-de3558d2db5f.jpeg

Portar llum
Hi ha una mica de foscor en la majoria de les ments humanes d’avui, de manera que hi ha un component de foscor en la majoria de les escenes i situacions. Per què hi ha tanta infelicitat i dolor al món?
Traer luz
Hay algo de oscuridad en la mayoría de las mentes humanas de hoy, por lo que hay un componente de oscuridad en la mayoría de las escenas y situaciones. ¿Por qué hay tanta infelicidad y dolor en el mundo?

Decisions
‘My decisions, or lack of decisions, determine the reality of my life’
Decisions
“Les meves decisions, o la manca de decisions, determinen la realitat de la meva vida”
Decisiones
“Mis decisiones, o la falta de decisiones, determinan la realidad de mi vida”
Generosity
Do not hide the treasures in your heart in fear that they will be stolen – instead share them and find they multiply.

Inspirations

Generositat
No amaguis els tresors en el teu cor per por de que te’ls robin; en comptes d’això, comparteix-i descobreix que es multipliquen.
Generosidad
No escondas los tesoros en tu corazón por temor a que te los roben; en su lugar, compártelos y descubre que se multiplican.
Life Is Nurtured By Attitude
When you extend pure love to everyone with selfless motivation that is an attitude of kindness.

Inspirations

La vida es nodreix de l’actitud
Quan estens amor pur a tots amb una motivació desinteressada, això és una actitud de bondat.
La vida se nutre de la actitud
Cuando extiendes amor puro a todos con una motivación desinteresada, eso es una actitud de bondad.
Letting go and restoring inner peace
To let go means putting a full stop to all the mental activity with one simple thought: ‘I am a being of peace’.

Inspirations

Deixar anar i restaurar la pau interior
Deixar anar significa posar fi a tota l’activitat mental amb un simple pensament: “Sóc un ésser de pau”.
Dejar ir y restaurar la paz interior
Soltar significa poner fin a toda la actividad mental con un simple pensamiento: “Soy un ser de paz”.
Filled With Treasures
All human beings have a place inside which is filled with treasures; be still and you will find it.

Inspirations

Ple de tresors
Tots els éssers humans tenim un lloc a l’interior que està ple de tresors; queda’t en silenci i el trobaràs.
Lleno de tesoros
Todos los seres humanos tenemos un lugar en el interior que está lleno de tesoros; quédate en silencio y lo encontrarás.
Keep Your Vision Clear
If you miss an opportunity, do not cloud your eyes with tears; keep your vision clear so that you will not miss the next one.

Mantingues la teva visió clara
Si perds una oportunitat, no t’emboiris els ulls amb llàgrimes; mantingues la teva visió clara perquè no et perdis la propera.
Mantén tu visión clara
Si pierdes una oportunidad, no te nubles los ojos con lágrimas; mantén tu visión clara para que no te pierdas la próxima.
The Secret of Happiness
The secret of happiness is to be free of fear. Fear is like a toxin that runs through much of our thinking. It feeds on insecurity, feeling of loss, loneliness, inadequacy and attachment.

El secreto de la felicidad |

El secret de la felicitat
El secret de la felicitat és lliurar-se de la por. La por és com una toxina que travessa gran part del nostre pensament. S’alimenta d’inseguretat, sentiment de pèrdua, solitud, insuficiència i afecció.
El secreto de la felicidad
El secreto de la felicidad es librarse del miedo. El miedo es como una toxina que atraviesa gran parte de nuestro pensamiento. Se alimenta de inseguridad, sentimiento de pérdida, soledad, insuficiencia y apego.

YOU HAVE NO LIMITS :: California Institute of Advanced Management

No Limits
You are as large as your dreams.
Sense límits
Ets tan gran com els teus somnis.
Sin limites
Eres tan grande como tus sueños.
Shake Hands
In the moment of shaking the hand of another, not only are we participating in a universal greeting, but we are acknowledging we are all connected in the game of life together. For what is life but a series of meetings, a gentle sequence of connectings!

Inspirations

Encaixada de mans
En el moment d’estrènyer la mà d’un altre, no només estem participant d’una salutació universal, sinó que estem reconeixent que tots estem connectats junts en el joc de la vida. Que és la vida sinó un seguit de reunions, una suau seqüència de connexions!
Apretón de manos
En el momento de estrechar la mano de otro, no solo estamos participando de un saludo universal, sino que estamos reconociendo que todos estamos conectados en el juego de la vida juntos. ¡Que es la vida sino una serie de reuniones, una suave secuencia de conexiones!

A %d bloguers els agrada això: