luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK. del dia noviembre 2021

Siurana i el pantà mig buit, o mig ple segons sigui l’humor novembre 2021

Create Continuously
Every day is an opportunity to be creative – the canvas is your mind, the brushes and colours are your thoughts and feelings, the panorama is your story, the complete picture is a work of art called, ‘my life’.

Crea contínuament
Cada dia és una oportunitat per ser creatiu: el llenç és la teva ment, els pinzells i els colors són els teus pensaments i sentiments, el panorama és la teva història, la imatge completa és una obra d’art anomenada “la meva vida”.
Crea continuamente
Cada día es una oportunidad para ser creativo: el lienzo es tu mente, los pinceles y los colores son tus pensamientos y sentimientos, el panorama es tu historia, la imagen completa es una obra de arte llamada “mi vida”.

15 Best White Flowers for Your Garden - White Flowering Shrubs

The Quality of Mercy
A person with the quality of mercy works on such a subtle level that the support given never demeans or implies weakness in the other person.
La qualitat de la misericòrdia
Una persona amb la qualitat de la misericòrdia treballa en un nivell tan subtil que el suport brindat mai no degrada o implica debilitat en l’altra persona.
La calidad de la misericordia
Una persona con la cualidad de la misericordia trabaja en un nivel tan sutil que el apoyo brindado nunca degrada o implica debilidad en la otra persona.

Pink Flowers Against White Background by Tsutomu Kusumoto / Eyeem

Cultivate Silence
Behind all creation is silence. Silence is the essential condition, the vital ingredient for all creation and all that is created. It is a power in its own right. The artist starts with a blank canvas – silence. The composer places it between and behind the notes. The very ground of your being, out of which comes all your thoughts, is silence.
Conrear el silenci
Darrere de tota creació hi ha silenci. El silenci és la condició essencial, l’ingredient vital de tota la creació i de tot allò que s’ha creat. És un poder per dret propi. L’artista comença amb un llenç en blanc: silenci. El compositor el col·loca entre i darrere de les notes. La base mateixa del teu ésser, de la qual sorgeixen tots els teus pensaments, és el silenci.
Cultivar el silencio
Detrás de toda la creación hay silencio. El silencio es la condición esencial, el ingrediente vital de toda la creación y de todo lo creado. Es un poder por derecho propio. El artista comienza con un lienzo en blanco: silencio. El compositor lo coloca entre y detrás de las notas. La base misma de tu ser, de la cual surgen todos tus pensamientos, es el silencio.

Secrets

Secrets Make You Sick - Caron Treatment Centers

Acceptance is the secret of contentment. Appreciation is the secret of happiness.
Misteris
L’acceptació és el secret de la satisfacció. L’estima és el secret de la felicitat.
Misterios
La aceptación es el secreto de la satisfacción. El aprecio es el secreto de la felicidad.

Compassion

GIF descubierto por Iriska. Descubre (¡y guarda!) tus propias imágenes y videos en We Heart It

A compassionate person develops an eye for spotting the qualities that make each person special. Even when others are at their lowest ebb, it is possible to help them restore their self-belief by keeping a firm, clear vision of their goodness and specialities.
Compassió
Una persona compassiva desenvolupa vista per detectar les qualitats que fan que cada persona sigui especial. Fins i tot quan altres estan al punt més baix, és possible ajudar-los a restaurar la seva confiança en si mateixos mantenint una visió clara i ferma de la seva bondat i especialitats.
Compasión
Una persona compasiva desarrolla un ojo para detectar las cualidades que hacen que cada persona sea especial. Incluso cuando otros están en su punto más bajo, es posible ayudarlos a restaurar su confianza en sí mismos manteniendo una visión clara y firme de su bondad y especialidades.

Inner Power and Protection – Step 5

Inspirations

During the day I say ‘thank you’.
Protecció i poder interior – Pas 5
Durant el dia dic ‘gràcies’
Protección y poder interior – Paso 5
Durante el día digo ‘gracias’

17 majestuosos árboles que hacen que la naturaleza nos fascine

The ability to bend without breaking
True tolerance makes us flexible. And when we are flexible we can accommodate and adjust to anything and anyone and maintain well-being.
La capacitat de doblegar-se sense trencar-se.
La veritable tolerància ens fa flexibles. I quan som flexibles, ens podem acomodar i adaptar a qualsevol cosa i a qualsevol persona i mantenir el benestar.
La capacidad de doblarse sin romperse.
La verdadera tolerancia nos hace flexibles. Y cuando somos flexibles, podemos acomodarnos y adaptarnos a cualquier cosa y a cualquier persona y mantener el bienestar.

Magic Carpet
Thoughts are like a magic carpet, on which the soul rides across eternity. Rest for the spirit (which is what we are) is when we allow only the current of the purest thoughts to flow through our mind – thoughts which carry good wishes and blessings for ourselves and others. This is not so much going with the flow, as being in the flow, and refreshed by the flow. For when we have powerful, positive thoughts for and about others, who experiences them first?

Y la luz encuentro al fin se aclaro aquella niebla

Catifa màgica
Els pensaments són com una catifa màgica, sobre la qual l’ànima cavalca a través de l’eternitat. Descans per a l’esperit (que és el que som) és quan permetem que només el corrent dels pensaments més purs flueixi a través de la nostra ment, pensaments que comporten bons desitjos i benediccions per a nosaltres i els altres. No es tracta tant d’anar amb el corrent, sinó de ser al corrent i refrescat pel corrent. Perquè quan tenim pensaments positius i poderosos per als altres, qui els experimenta primer?
Alfombra mágica
Los pensamientos son como una alfombra mágica, sobre la que el alma cabalga a través de la eternidad. Descanso para el espíritu (que es lo que somos) es cuando permitimos que solo la corriente de los pensamientos más puros fluya a través de nuestra mente, pensamientos que conllevan buenos deseos y bendiciones para nosotros y los demás. No se trata tanto de ir con la corriente, sino de estar en la corriente y refrescado por la corriente. Porque cuando tenemos pensamientos positivos y poderosos para los demás, ¿quién los experimenta primero?
Calming The Mind

Don’t give your mind permission to get disturbed. A disturbed mind is easily influenced. This will cost you your peace. Learn to maintain your peace by freeing yourself from attachments. Competing or comparing yourself with others will not allow you to focus inwards. An inner focus allows you to keep your eye on your higher self. Remember your original nature. It allows you to forge a link with the Divine. Then it becomes easy to recognise useless thoughts and replace them with a spiritual perspective. A calm mind is not just peaceful, it is focused, self-directing and Divine.

Esto contiene una imagen de: {{ pinTitle }}

Calmar la ment
No li donis permís a la teva ment perquè es molesti. Una ment pertorbada és fàcilment influenciada. Això li costarà la pau. Aprèn a mantenir la pau alliberant-te dels aferraments. Competir o comparar-se amb els altres no et permetrà concentrar-te al teu interior. Un enfocament intern et permet mantenir la vista en el teu jo superior. Recorda la teva naturalesa original. Et permet forjar un enllaç amb el Diví. Aleshores es torna fàcil reconèixer pensaments inútils i reemplaçar-los amb una perspectiva espiritual. Una ment tranquil·la no només és pacífica, està enfocada, autodirigida i divina.
Calmar la mente
No le des permiso a tu mente para que se moleste. Una mente perturbada se ve influenciada fácilmente. Esto le costará la paz. Aprende a mantener la paz liberándote de los apegos. Competir o compararse con los demás no te permitirá concentrarte en tu interior. Un enfoque interno te permite mantener la vista en tu yo superior. Recuerda tu naturaleza original. Te permite forjar un vínculo con lo Divino. Entonces se vuelve fácil reconocer pensamientos inútiles y reemplazarlos con una perspectiva espiritual. Una mente tranquila no solo es pacífica, está enfocada, autodirigida y divina.

Appreciation of Every Soul

De Alma-Ata a Salud Universal

See through God’s eyes and feel through God’s heart and you will appreciate the value of every soul including yourself.
Apreciació de cada ànima
Veu a través dels ulls de Déu i sent a través del cor de Déu i apreciaràs el valor de cada ànima, inclòs a tu mateix.
Apreciación de cada alma
Vé a través de los ojos de Dios y siente a través del corazón de Dios y apreciarás el valor de cada alma, incluido tu mismo.

Inspirations

Subconscious Mind
Our subconscious mind has no sense of humour, plays no jokes and cannot tell the difference between reality and an imagined thought or image. What we continually think about eventually will manifest in our lives.
Ment inconscient
La nostra ment subconscient no té sentit de l’humor, no fa bromes i no pot distingir la diferència entre la realitat i un pensament o imatge imaginaris. El que pensem contínuament eventualment es manifestarà a les nostres vides.
Mente inconsciente
Nuestra mente subconsciente no tiene sentido del humor, no hace bromas y no puede distinguir la diferencia entre la realidad y un pensamiento o imagen imaginarios. Lo que pensamos continuamente eventualmente se manifestará en nuestras vidas.

Hard Nut
Under the hardest shell, is a person who wants to be appreciated and loved.
Nou dura
Sota la closca més dura, hi ha una persona que vol ser apreciada i estimada.
Nuez dura
Bajo el caparazón más duro, hay una persona que quiere ser apreciada y amada.
Need Nothing
Everyone thinks they need to get something. But the truth is we don’t need anything. We already have what we need. Trouble arises when we think we have to keep what we receive. It’s the keeping that sustains our neediness. But whatever comes to us is not for keeping, it is for giving. And when you give, you get. Deep down we all know this eternal truth. It’s one of those cast iron laws of the universe. But we are conditioned to think the opposite. No wonder there is a poverty of faith. Not religious faith, but the faith that the universe will bring us whatever we need, at the right moment in the right way. So start today – give, give, give – time, energy, assistance, care, co-operation. On how many levels do you see the opportunity to give? It’s good to be a ‘just do it’ person. Even better to be a ‘just give it’ person. And the paradox will make itself known – when you give you will realise you already have everything you need.

Esto contiene una imagen de: {{ pinTitle }}

No necessito res
Tothom pensa que necessita aconseguir alguna cosa. Però la veritat és que no necessitem res. Ja tenim allò que necessitem. El problema sorgeix quan pensem que hem de conservar allò que rebem. És la custòdia el que sosté la nostra necessitat. Però tot allò que ens arriba no és per guardar-ho, és per donar-ho. I quan dónes, reps. En el fons tots coneixem aquesta veritat eterna. És una de les lleis de ferro-fos de l’univers. Però estem condicionats a pensar el contrari. No és estrany que hi hagi pobresa de fe. No la fe religiosa, sinó la fe en què l’univers ens portarà tot allò que necessitem, en el moment adequat i de la manera correcta. Així que comença avui – dóna, dóna, dóna – temps, energia, assistència, cura, cooperació. Quants nivells veus l’oportunitat de donar? És bo ser una persona que “simplement fes-ho”. És fins i tot millor ser una persona que “només dóna-ho”. I la paradoxa es donarà a conèixer: quan donis, t’adonaràs que ja tens tot el que necessites.
No necesito nada
Todo el mundo piensa que necesita conseguir algo. Pero la verdad es que no necesitamos nada. Ya tenemos lo que necesitamos. El problema surge cuando pensamos que tenemos que conservar lo que recibimos. Es la custodia lo que sostiene nuestra necesidad. Pero todo lo que nos llega no es para guardarlo, es para darlo. Y cuando das, recibes. En el fondo todos conocemos esta verdad eterna. Es una de esas leyes de hierro fundido del universo. Pero estamos condicionados a pensar lo contrario. No es de extrañar que haya pobreza de fe. No la fe religiosa, sino la fe en que el universo nos traerá todo lo que necesitemos, en el momento adecuado y de la manera correcta. Así que empieza hoy – da, da, da – tiempo, energía, asistencia, cuidado, cooperación. ¿En cuántos niveles ves la oportunidad de dar? Es bueno ser una persona que “simplemente hazlo”. Es incluso mejor ser una persona que “solo dalo”. Y la paradoja se dará a conocer: cuando des, te darás cuenta de que ya tienes todo lo que necesitas.

How to Solve Complex Problems Fast

Obstacles
It is good that obstacles come, but the obstacles should not defeat you. Obstacles come to make you strong. Therefore instead of being afraid of obstacles, overcome them by considering them to an entertaining game. When you have the company of God there is no need to be afraid.

Obstacles
És bo que vinguin obstacles, però els obstacles no haurien de derrotar-te. Els obstacles et vénen a fer-te fort. Per tant, en comptes de tenir por dels obstacles, supera’ls considerant-los un joc entretingut. Quan tens la companyia de Déu, no cal tenir por.
Obstáculos
Es bueno que vengan obstáculos, pero los obstáculos no deberían derrotarte. Los obstáculos vienen a hacerte fuerte. Por lo tanto, en lugar de tener miedo a los obstáculos, supéralos considerándolos como un juego entretenido. Cuando tienes la compañía de Dios, no hay por qué tener miedo.

Inspirations

Introversion
It is extroversion that wastes our energy and makes us feel weak.
Introversió
És l’extraversió la que desaprofita la nostra energia i ens fa sentir febles.
Introversión
Es la extroversión la que desperdicia nuestra energía y nos hace sentir débiles.
No Worries
When we worry, we make problems bigger than they really are. Instead of worrying, accept whatever you have no control over, prepare wherever you can and choose happiness instead of worry!

The good ship "No Worries" is sinking » Mike Frost

Cap problema
Quan ens preocupem, fem que els problemes siguin més grans del que realment són. En comptes de preocupar-te, accepta tot allò sobre el que no tinguis control, prepara’t sempre que puguis i tria la felicitat en lloc de preocupar-te.
No hay problema
Cuando nos preocupamos, hacemos que los problemas sean más grandes de lo que realmente son. En lugar de preocuparte, acepta todo aquello sobre lo que no tengas control, prepárate siempre que puedas y elige la felicidad en lugar de preocuparte.
Peace

西方俗諺】It is better to win the peace and to lose the war(寧願贏得和平而輸掉戰爭) @  輕鬆學英語,走向全世界:: 痞客邦::

Not to cause anyone sorrow even in your thoughts is complete non-violence.
Pau
No causar dolor a ningú ni tan sols en els teus pensaments és una completa no-violència.
Paz
No causarle dolor a nadie ni siquiera en tus pensamientos es una completa no violencia.
Trust Grows From Faith
It can be difficult to learn who to trust. When we have had bad experience with people who betrayed our trust in the past, it can be difficult to let anyone else in. It can take some time to learn to trust anyone again.Trust goes both ways. If I want to gain someone’s trust, I have to show them that I trust them before he or she will open up to me.

Spotting a Ruffed Grouse in the Woods

La confiança neix de la fe
Pot ser difícil saber en qui confiar. Quan hem tingut una mala experiència amb persones que han traït la nostra confiança en el passat, pot ser difícil deixar entrar algú . Pot portar una mica de temps aprendre a confiar en algú altre novament. La confiança va en tots dos sentits. Si em vull guanyar la confiança d’algú, li he de demostrar que confio en ell abans que s’obri a mi.
La confianza nace de la fe
Puede ser difícil saber en quién confiar. Cuando hemos tenido una mala experiencia con personas que traicionaron nuestra confianza en el pasado, puede ser difícil dejar entrar a alguien más. Puede llevar algo de tiempo aprender a confiar en alguien nuevamente. La confianza va en ambos sentidos. Si quiero ganarme la confianza de alguien, tengo que demostrarle que confío en él antes de que se abra a mí.

Resource Full
We each have the three energies we need to learn to manage – spirit, mind and body. All three need a good diet – body needs pure food (vegetarian), your mind needs positive ideas and images, and the spirit that you are needs time in silence and stillness to refresh and renew. These are our resources, and each one needs topping up, otherwise we run on empty and dis – ease comes to visit. But diet is just the beginning. Coming soon… exercise!.
Recurs complet
Cadascú de nosaltres té les tres energies que necessitem aprendre a manejar: esperit, ment i cos. Tots tres necessiten una bona dieta: el cos necessita menjar pur (vegetarià), la teva ment necessita idees i imatges positives, i l’esperit que ets necessita temps en silenci i quietud per refrescar-se i renovar-se. Aquests són els nostres recursos, i cadascú necessita refer-se, en cas contrari ens quedem buits i la malaltia ens ve a visitar. Però la dieta és només el començament. Properament… exercici!.
Recurso completo
Cada uno de nosotros tiene las tres energías que necesitamos aprender a manejar: espíritu, mente y cuerpo. Los tres necesitan una buena dieta: el cuerpo necesita comida pura (vegetariana), tu mente necesita ideas e imágenes positivas, y el espíritu que eres necesita tiempo en silencio y quietud para refrescarse y renovarse. Estos son nuestros recursos, y cada uno necesita reponerse, de lo contrario nos quedamos vacíos y la enfermedad viene a visitarnos. Pero la dieta es solo el comienzo.

Pintado A Mano Acuarela Paisaje Fondo Hermoso Ejemplo De Curació | PSD  ilustraciones imagenes descarga gratis - Lovepik

Healing
I gently return to equilibrium, nurtured by a well spring of love. I, the soul, am washed and soothed by the quiet energies of stillness. Embracing the vastness of my inner landscape, I understand the cycles of growth and decay.
Curació
Tornada suaument a l’equilibri, nodrida per una font d’amor. Jo, l’ànima, estic rentada i alleujada per les energies silencioses de la quietud. Abraçant la immensitat del meu paisatge interior, comprenc els cicles de creixement i decadència.
Curación
Regreso suavemente al equilibrio, nutrido por un manantial de amor. Yo, el alma, estoy lavada y aliviada por las silenciosas energías de la quietud. Abrazando la inmensidad de mi paisaje interior, comprendo los ciclos de crecimiento y decadencia.

Give Love To Everyone
If I limit the love I give to just one or two, it will eventually go stale. If I learn to create love inside my heart and silently give it to everyone I meet, love will grace every corner of my life.
Donar amor a tothom
Si limito l’amor que dono a només un o dos, eventualment es tornarà ranci. Si aprenc a crear amor dins del meu cor i ho dono en silenci a tots els que conec, l’amor adornarà cada racó de la meva vida.
Dar amor a todos
Si limito el amor que doy a solo uno o dos, eventualmente se volverá rancio. Si aprendo a crear amor dentro de mi corazón y se lo doy en silencio a todos los que conozco, el amor adornará cada rincón de mi vida.

Send Peace
The call of time is to send thoughts of peace and power to the world. Your thoughts travel, moving at a great speed and with considerable impact.
Enviar pau
La crida del temps és enviar pensaments de pau i poder al món. Els teus pensaments viatgen, es mouen a gran velocitat i amb un impacte considerable.
Enviar paz
El llamado del tiempo es enviar pensamientos de paz y poder al mundo. Tus pensamientos viajan, se mueven a gran velocidad y con un impacto considerable.
Hope

Ilustración de Esperanza De Imprimir Concepto De Caligrafía Moderna y más  Vectores Libres de Derechos de Esperanza - iStock

Do not lose hope in those who have lost hope.
Esperança
No perdis l’esperança en aquells que l’han perdut.
Esperanza
No pierdas la esperanza en aquellos que la han perdido.
Open Heart
The heart is like a flower – unless it is open it cannot release its fragrance into the world. The fragrance of the heart is made up of the qualities and virtues of our spirit.

Las flores más fragantes según los jardineros

Cor obert
El cor és com una flor; llevat que estigui obert, no pot alliberar la seva fragància al món. La fragància del cor es compon de les qualitats i les virtuts del nostre esperit.
Corazón abierto
El corazón es como una flor; a menos que esté abierto, no puede liberar su fragancia en el mundo. La fragancia del corazón se compone de las cualidades y virtudes de nuestro espíritu.

Over Thinking
The biggest disease of the mind is over thinking, especially too much thinking about others. Thinking too much is like eating too much. The heaviness makes it impossible to remain light and flexible.

DOES OVERTHINKING INTERFERES WITH YOUR SLEEP? - NiTe 1G

Pensant massa
La malaltia més gran de la ment és pensar massa, especialment pensar massa en els altres. Pensar massa és com menjar massa. La pesadesa fa que sigui impossible romandre lleuger i flexible.
Pensando demasiado
La mayor enfermedad de la mente es pensar demasiado, especialmente pensar demasiado en los demás. Pensar demasiado es como comer demasiado. La pesadez hace que sea imposible permanecer ligero y flexible.
Power On
Each day we all need to recharge our spiritual battery, otherwise the light of our consciousness becomes dim, thoughts become fuzzy, and decisions are impregnated with doubt.

Encès
Cada dia necessitem recarregar la nostra bateria espiritual; altrament, la llum de la nostra consciència s’atenua, els pensaments esdevenen borrosos i les decisions estan impregnades de dubtes.
Encendido
Todos los días necesitamos recargar nuestra batería espiritual; de lo contrario, la luz de nuestra conciencia se atenúa, los pensamientos se vuelven borrosos y las decisiones están impregnadas de dudas.
Unconditional Acceptance
Accepting the self and others unconditionally allows everyone to remove their masks and feel at ease with who they are.

Escuelas de Psicología 2: Ellis Auto-aceptación Incondicional/ Aaron T. Beck

Acceptació incondicional
Acceptar-se a si mateix i als altres incondicionalm ent permet que tots es treguin les màscares i se sentin a gust amb qui són.
Aceptación incondicional
Aceptarse a sí mismo y a los demás incondicionalmente permite que todos se quiten las máscaras y se sientan a gusto con quienes son.
Sweetness
Sweetness is a virtue that searches with patience for the good in every person and situation.

Inspirations

Dolçor
La dolçor és una virtut que cerca amb paciència el bé en cada persona i situació.
Dulzura
La dulzura es una virtud que busca con paciencia el bien en cada persona y situación.
The Fragrance of Positive Thoughts
Some people say that it is very difficult to be positive in this highly negative world. But just as an incense stick spreads fragrance everywhere and dispels bad odour, the power of constantly pure and positive thoughts can transform the negative attitudes and atmosphere of any person or place.

Inspirations

La fragància dels pensaments positius
Algunes persones diuen que és molt difícil ser positiu en aquest món tan negatiu. Però així com una vareta d’encens escampa fragància per tot arreu i dissipa la mala olor, el poder de pensaments constantment purs i positius pot transformar les actituds negatives i l’atmosfera de qualsevol persona o lloc.
La fragancia de los pensamientos positivos
Algunas personas dicen que es muy difícil ser positivo en este mundo tan negativo. Pero así como una varilla de incienso esparce fragancia por todas partes y disipa el mal olor, el poder de pensamientos constantemente puros y positivos puede transformar las actitudes negativas y la atmósfera de cualquier persona o lugar.

A %d bloguers els agrada això: