luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK enero -2023-

Good Heart
A good heart is better than all the heads in the world.

Bon cor
Un bon cor és millor que tots els caps del món.
Buen corazón
Un buen corazón es mejor que todas las cabezas del mundo.

Talking to the self
When you talk to yourself in your mind, which self do you address? And how? Usually people do not talk to their divinity, but to the most superficial aspects of their everyday personality. And often it’s a stream of fears, complaints and a mindless repetition of old things. If we talked that way to another human being, we would have to apologise.
Parlant amb un mateix
Quan et parles a tu mateix a la teva ment, a quin jo et dirigeixes? I com? En general, les persones no parlen amb la divinitat, sinó amb els aspectes més superficials de la seva personalitat quotidiana. I sovint és una corrent de pors, queixes i una repetició sense sentit de coses velles. Si parléssim així a un altre ésser humà, ens hauríem de disculpar.
Hablando con uno mismo
Cuando te hablas a ti mismo en tu mente, ¿a qué yo te diriges? ¿Y cómo? Por lo general, las personas no hablan con su divinidad, sino con los aspectos más superficiales de su personalidad cotidiana. Y a menudo es una corriente de miedos, quejas y una repetición sin sentido de cosas viejas. Si habláramos así a otro ser humano, tendríamos que disculparnos.

Be Tolerant
You have the power to tolerate anyone and any situation. But tolerance is not just suffering in silence. It means going beyond any personal discomfort you may feel, and giving a gift to whom ever you would tolerate. Give your time, attention, understanding, compassion, care – all are gifts, which paradoxically, you also receive in the process of giving. And, as you do, you will experience your own self esteem and inner strength grow. In this way you can turn tolerance into strength.
Sigues tolerant
Tens el poder de tolerar a qualsevulla i a qualsevol situació. Però la tolerància no és només patir en silenci. Significa anar més enllà de qualsevol incomoditat personal que puguis sentir i donar un regal a qui el toleraries. Dóna el teu temps, atenció, comprensió, compassió, cura: tots són regals que, paradoxalment, també reps en el procés de donar. I, a mesura que ho facis, experimentaràs el creixement de la pròpia autoestima i força interior. D’aquesta manera, pots convertir la tolerància en fortalesa.
Se tolerante
Tienes el poder de tolerar a cualquiera y cualquier situación. Pero la tolerancia no es solo sufrir en silencio. Significa ir más allá de cualquier incomodidad personal que puedas sentir y dar un regalo a quien lo tolerarías. Da tu tiempo, atención, comprensión, compasión, cuidado: todos son regalos que, paradójicamente, también recibes en el proceso de dar. Y, a medida que lo haga, experimentará el crecimiento de su propia autoestima y fuerza interior. De esta manera puedes convertir la tolerancia en fortaleza.

Create Vision
Never believe anyone who says we cannot change. Vision is one of the secrets of personal transformation. We are all artists, our mind is the arena of creation and vision is what we are constantly creating. What is your vision of yourself today – patient, relaxed, positive or tense, tight and negative? What do you prefer? So be creative – what does patience look like, feel like, what are you doing that is different when you are patient and you are expressing your power to …wait? Always start with vision not action. See it and you will be it. Be it and you will do it. We don’t ‘get a life’ as some would cynically tell us – we create our life.
Crear visió
Mai no creguis a ningú que digui que no podem canviar. La visió és un dels secrets de la transformació personal. Tots som artistes, la nostra ment és l’escenari de la creació i la visió és allò que estem creant constantment. Quina és la teva visió de tu mateix avui: pacient, relaxat, positiu o tens, tens i negatiu? Què prefereixes? Així que sigues creatiu: com es veu i se sent la paciència? Què fas diferent quan ets pacient i expresses el teu poder per… esperar? Comença sempre amb la visió, no amb l’acció. Mira-ho i ho seràs. Sigues-ho i ho faràs. No ‘obtenim una vida’ com alguns ens dirien cínicament: creem la nostra vida.

Crear visión
Nunca le creas a nadie que diga que no podemos cambiar. La visión es uno de los secretos de la transformación personal. Todos somos artistas, nuestra mente es el escenario de la creación y la visión es lo que estamos creando constantemente. ¿Cuál es tu visión de ti mismo hoy: paciente, relajado, positivo o tenso, tenso y negativo? ¿Qué prefieres? Así que sé creativo: ¿cómo se ve y se siente la paciencia? ¿Qué haces diferente cuando eres paciente y expresas tu poder para… esperar? Comience siempre con la visión, no con la acción. Míralo y lo serás. Sea y lo harás. No ‘obtenemos una vida’ como algunos nos dirían cínicamente: creamos nuestra vida.

Antidote to Stormy Emotions
Are your emotions easily affected by people and events? If so, then like the sea, when the weather is calm your waves roll gently. But when stormy winds blow, you become wild and out of control.
Antídot per a les emocions tempestuoses
Les teves emocions són fàcilment afectades per persones i esdeveniments? Si és així, aleshores, com el mar, quan el clima està en calma, les ones es balancegen suaument. Però quan bufen vents tempestuosos, et tornes salvatge i fora de control.
Antídoto para las emociones tormentosas
¿Tus emociones son fácilmente afectadas por personas y eventos? Si es así, entonces, como el mar, cuando el clima está en calma, tus olas se balancean suavemente. Pero cuando soplan vientos tormentosos, te vuelves salvaje y fuera de control.
See Only Virtues and Specialities
An ant is tiny beside an elephant but as soon as an ant enters the ear of an elephant it goes crazy. The elephant’s ears are so big, the elephant itself is so big and yet a tiny ant makes it go wild. In the same way, if I allow the slightest defamation of anyone go through my ears, I lose all my spirituality. I lose all my value because I start interacting with others on the basis of what I have heard about them. Pay attention to this! We have to be very, very selective in what we allow to enter our ears. Let me learn to see only virtues and specialities. Let me not concentrate on anyone’s weaknesses.

Veure Solo Virtuts i Especialitats
Una formiga és petita al costat d’un elefant, però tan bon punt una formiga entra a l’orella d’un elefant, el torna boig. Les orelles de l’elefant són tan grans, l’elefant mateix és tan gran i, tanmateix, una formiga diminuta el fa embogir. De la mateixa manera, si permeto que la més mínima difamació d’algú passi per les meves orelles, perdo tota la meva espiritualitat. Perdo tot el meu valor perquè començo a interactuar amb els altres sobre la base del que he sentit sobre ells. Pareu atenció a això! Hem de ser molt, molt selectius en el que permetem que entri a les nostres orelles. Deixa’m aprendre a veure només virtuts i especialitats. Que no em concentri en les febleses de ningú.
Ver Solo Virtudes y Especialidades
Una hormiga es pequeña al lado de un elefante, pero tan pronto como una hormiga entra en la oreja de un elefante, lo vuelve loco. Las orejas del elefante son tan grandes, el elefante mismo es tan grande y, sin embargo, una diminuta hormiga lo hace enloquecer. De la misma manera, si permito que la más mínima difamación de alguien pase por mis oídos, pierdo toda mi espiritualidad. Pierdo todo mi valor porque empiezo a interactuar con los demás sobre la base de lo que he oído sobre ellos. ¡Presta atención a esto! Tenemos que ser muy, muy selectivos en lo que permitimos que entre en nuestros oídos. Déjame aprender a ver sólo virtudes y especialidades. Que no me concentre en las debilidades de nadie.
The Best
The best ornament is Humility. The richest wealth is Wisdom. The strongest weapon is Patience. The best security is Faith. The best tonic is Laughter.

El millor
El millor adornament és la Humilitat. La riquesa més rica és la Saviesa. L’arma més poderosa és la paciència. La millor seguretat és la Fe. El millor tònic és el riure.
El mejor
El mejor adorno es la Humildad. La riqueza más rica es la Sabiduría. El arma más poderosa es la Paciencia. La mejor seguridad es la Fe. El mejor tónico es la risa.
Change Skill
There is nothing more certain than that the world will continue to change. Accepting and not resisting this, is the first and most important inner skill in this frenetically changing, modern world. Life tests us every day to see how well we have developed this ability. Equally, there is nothing more real than the inner space within each of us that never ever changes. We may change our thoughts, our feelings, even our sense of who we are, but we fail to visit the unchanging centre of our own self. The ability to be in this inner space, where our peace is found, when all around would prefer chaos and crisis, is the deepest spiritual change skill. It is the eye of the storm, it is the oasis in the desert, it is the place where peace is power. Call in today. You’ll be surprised how much it can influence and change everything and everyone around you!

Canviar habilitat
No hi ha res més segur que el món continuarà canviant. Acceptar i no resistir això és la primera i més important habilitat interna en aquest món modern que canvia frenèticament. La vida ens posa a prova cada dia per veure què tan bé hem desenvolupat aquesta habilitat. Igualment, no hi ha res més real que l’espai interior dins de cadascun de nosaltres que mai no canvia. Podem canviar els nostres pensaments, els nostres sentiments, fins i tot el nostre sentit de qui som, però fallem a visitar el centre immutable del nostre propi ésser. La capacitat de ser en aquest espai interior, on hi ha la nostra pau, quan tot al voltant preferiria el caos i la crisi, és l’habilitat de canvi espiritual més profunda. És l’ull de la tempesta, és l’oasi al desert, és el lloc on la pau és poder. Revisa-ho avui. Et sorprendrà quant pot influir i canviar tot i tots al teu voltant!
Cambiar habilidad
No hay nada más seguro que el mundo seguirá cambiando. Aceptar y no resistir esto es la primera y más importante habilidad interna en este mundo moderno que cambia frenéticamente. La vida nos pone a prueba todos los días para ver qué tan bien hemos desarrollado esta habilidad. Igualmente, no hay nada más real que el espacio interior dentro de cada uno de nosotros que nunca cambia. Podemos cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, incluso nuestro sentido de quiénes somos, pero fallamos en visitar el centro inmutable de nuestro propio ser. La capacidad de estar en este espacio interior, donde se encuentra nuestra paz, cuando todo alrededor preferiría el caos y la crisis, es la habilidad de cambio espiritual más profunda. Es el ojo de la tormenta, es el oasis en el desierto, es el lugar donde la paz es poder. Revisalo hoy. ¡Te sorprenderá cuánto puede influir y cambiar todo y a todos a tu alrededor!

Communication
In prayer you communicate with God, in meditation God communicates with you.
Comunicació
A la pregària et comuniques amb Déu, a la meditació Déu es comunica amb tu.
Comunicación
En la oración te comunicas con Dios, en la meditación Dios se comunica contigo.
Seeds Of Thoughts
Every thought is a seed. If you plant crab apples don’t count on harvesting Golden Delicious.

Llavors de pensaments
Cada pensament és una llavor. Si plantes pomes silvestres, no comptis amb collir Golden Delicious.
Semillas de pensamientos
Cada pensamiento es una semilla. Si plantas manzanas silvestres, no cuentes con cosechar Golden Delicious.
Space For God
The best solutions to problems will not be the result of hard thinking. Use your time better by creating peaceful thoughts, and problems will cease to affect you. Do not try to solve everything on your own. Leave some space for God to come and help you.

Espai per a Déu
Les millors solucions als problemes no seran el resultat de pensar gaire. Fes servir millor el teu temps creant pensaments pacífics, i els problemes deixaran d’afectar-te. No tracteu de resoldre tot pel teu compte. Deixa un espai perquè Déu vingui i t’ajudi.
Espacio para Dios
Las mejores soluciones a los problemas no serán el resultado de pensar mucho. Usa mejor tu tiempo creando pensamientos pacíficos, y los problemas dejarán de afectarte. No trate de resolver todo por su cuenta. Deja un espacio para que Dios venga y te ayude.

See the Sweetness
No matter how bad people may seem, they possess at least one virtue. Be like the humming bird and pick out the sweetness of everyone’s character.
Veure la dolçor
No importa com de dolentes puguin semblar les persones, tenen almenys una virtut. Sigues com el colibrí i escull la dolçor del caràcter de tots.
Ver la dulzura
No importa cuán malas puedan parecer las personas, poseen al menos una virtud. Sé como el colibrí y elige la dulzura del carácter de todos.

Spotting the Qualities
A compassionate person develops an eye for spotting the qualities that make each person special. Even when others are at their lowest ebb, it is possible to help them restore their self-belief by keeping a firm, clear vision of their goodness and specialities. Taking a gently encouraging approach, I must never give up on anyone.
Detectar les qualitats
Una persona compassiva desenvolupa un ull per detectar les qualitats que fan que cada persona sigui especial. Fins i tot quan altres estan al punt més baix, és possible ajudar-los a recuperar la confiança en si mateixos mantenint una visió ferma i clara de les seves bondats i especialitats. Prenent un enfocament suaument encoratjador, mai no he de renunciar a ningú.
Detectar las cualidades
Una persona compasiva desarrolla un ojo para detectar las cualidades que hacen que cada persona sea especial. Incluso cuando otros están en su punto más bajo, es posible ayudarlos a recuperar la confianza en sí mismos manteniendo una visión firme y clara de sus bondades y especialidades. Tomando un enfoque suavemente alentador, nunca debo renunciar a nadie.
Relationships
A sensible person knows it is a waste of time and energy to get angry. Effort will then have to be made to reconstruct that relationship. It is much more useful to breathe deeply, pay attention to your attitude and answer without rushing. In this way, improve and strengthen your relationships with others.

Relacions
Una persona assenyada sap que enutjar-se és una pèrdua de temps i energia. Aleshores caldrà fer un esforç per reconstruir aquesta relació. És molt més útil respirar profund, parar atenció a la teva actitud i respondre sense presses. D’aquesta manera, milloraràs i enfortiràs les relacions amb els altres.
Relaciones
Una persona sensata sabe que enojarse es una pérdida de tiempo y energía. Entonces habrá que hacer un esfuerzo para reconstruir esa relación. Es mucho más útil respirar hondo, prestar atención a tu actitud y responder sin prisas. De esta forma, mejorará y fortalecerá sus relaciones con los demás.


Stability
When we worry, we make problems bigger than what they really are. Instead of worrying, accept whatever you have no control over, prepare wherever you can and choose happiness instead of worry!
Estabilitat
Quan ens preocupem, fem que els problemes siguin més grans del que realment són. En lloc de preocupar-te, accepta allò sobre el que no tens control, prepara’t on puguis i tria la felicitat en lloc de la preocupació.
Estabilidad
Cuando nos preocupamos, hacemos que los problemas sean más grandes de lo que realmente son. En lugar de preocuparte, acepta aquello sobre lo que no tienes control, prepárate donde puedas y elige la felicidad en lugar de la preocupación.

Ocean of Peace and Silence
It is said that rest is best. Imagine an ocean of peace and silence and plunge into it. Let your mind relax and enjoy moments of tranquillity. Free yourself from wasteful thoughts. This is the best type of rest.

Oceà de pau i silenci
Es diu que descansar és el millor. Imagina un oceà de pau i silenci i submergeix-t’hi. Deixa que la teva ment es relaxi i gaudeix de moments de tranquil·litat. Allibera’t de pensaments malbaratadors. Aquest és el millor tipus de descans.
Océano de paz y silencio
Se dice que descansar es lo mejor. Imagina un océano de paz y silencio y sumérgete en él. Deja que tu mente se relaje y disfruta de momentos de tranquilidad. Libérate de pensamientos derrochadores. Este es el mejor tipo de descanso.

Will Power | Day 14
If you believe ‘you can’ and have the strong desire to do so, then despite setbacks, it’s your will power that makes you ‘try, try, try again’. Both ‘will’ and ‘power’ are released when you go from ‘will do’ to ‘doing things willingly’.
Força de Voluntat | dia 14
Si creus que “pots” i tens el fort desig de fer-ho, aleshores, malgrat els revessos, és la teva força de voluntat la que et fa “intentar, intentar, tornar a intentar”. Tant la ‘voluntat’ com el ‘poder’ s’alliberen quan passes de ‘faré’ a ‘fer les coses de bona gana’.
Fuerza de Voluntad | día 14
Si crees que “puedes” y tienes el fuerte deseo de hacerlo, entonces, a pesar de los reveses, es tu fuerza de voluntad la que te hace “intentar, intentar, volver a intentar”. Tanto la ‘voluntad’ como el ‘poder’ se liberan cuando pasas de ‘haré’ a ‘hacer las cosas de buena gana’.

Mistakes
When you make a mistake, learn from it, resolve not to repeat it and then forget about it. You will feel better again. Do the same with others, instead of making their mistakes bigger, dissolve them in your mind and help them also to forget about them.
Errors
Quan fas un error, aprèn-ne, resol no repetir-ho i després oblida-ho. Tornaràs a sentir-te millor. Fes el mateix amb els altres, en lloc d’engrandir els seus errors, dissol-los en la teva ment i ajuda’ls també a oblidar-se’n.
Errores
Cuando cometas un error, aprende de él, resuelve no repetirlo y luego olvídalo. Volverás a sentirte mejor. Haz lo mismo con los demás, en lugar de agrandar sus errores, disuélvelos en tu mente y ayúdalos también a olvidarse de ellos.

Steady Light of Hope
No matter how dark the situation, let me always hold on to the steady light of hope.
Llum constant d’esperança
No importa com fos de fosca la situació, deixa’m sempre aferrar-me a la llum constant de l’esperança.
Luz constante de esperanza
No importa cuán oscura sea la situación, déjame siempre aferrarme a la luz constante de la esperanza.

Happy Moments
If I make this moment happy, it will increase the chances of the next moment being happy also.
Moments feliços
Si faig feliç aquest moment, augmentaran les possibilitats que el proper moment també sigui feliç.
Momentos felices
Si hago feliz este momento, aumentarán las posibilidades de que el próximo momento también sea feliz.
Detached Observer
Peace ends when you are emotionally involved in a situation. The practice of being an detached observer helps you stay stable and calm. It is the best way to approach a decision in any circumstance.

Observador Desaferrat
La pau s’acaba quan t’involucres emocionalment en una situació. La pràctica de ser un observador desaferrat t’ajuda a mantenir-te estable i tranquil. És la millor manera de fer una decisió en qualsevol circumstància.
Observador Desapegado
La paz termina cuando te involucras emocionalmente en una situación. La práctica de ser un observador desapegado te ayuda a mantenerte estable y tranquilo. Es la mejor manera de abordar una decisión en cualquier circunstancia.

Inner Peace and Protection – Step1
Let every day begin with a ‘good morning’ to the self, to God and to life. The first thought of the day gives me power and peace.
Pau interior i protecció – Pas 1
Que cada dia comenci amb un ‘bon dia’ a un mateix, a Déu i a la vida. El primer pensament del dia em dóna poder i pau.
Paz interior y protección – Paso 1
Que cada día comience con un ‘buenos días’ a uno mismo, a Dios y a la vida. El primer pensamiento del día me da poder y paz.

Happiness Is What You Are
Happiness is not a destination, it’s a journey. Happiness is not tomorrow, it is now. Happiness is not a dependency, it is a decision. Happiness is what you are, not what you have.
La felicitat és el que ets
La felicitat no és una destinació, és un viatge. La felicitat no és demà, és ara. La felicitat no és una dependència, és una decisió. La felicitat és allò que ets, no allò que tens.
La felicidad es lo que eres
La felicidad no es un destino, es un viaje. La felicidad no es mañana, es ahora. La felicidad no es una dependencia, es una decisión. La felicidad es lo que eres, no lo que tienes.

Waste Thoughts
Do not have the extra food of waste thoughts and you will be saved from the illnesses that come from being overweight.
Pensaments deixalla
No tinguis l’aliment extra dels pensaments deixalla i et salvaràs de les malalties que vénen pel sobrepès.
Pensamientos de desperdicio
No tengas el alimento extra de los pensamientos de desperdicio y te salvarás de las enfermedades que vienen por el sobrepeso.

Consult your Conscience
To consult your conscience: sit quietly and calm the mind, allow peace to fill your heart and then place a question before your conscience, your innate wisdom.
Consulta la teva Consciència
Per consultar la teva consciència: asseu-te en silenci i calma la ment, deixa que la pau ompli el teu cor i després col·loca una pregunta davant la teva consciència, la teva saviesa innata.
Consulta tu Conciencia
Para consultar tu conciencia: siéntate en silencio y calma la mente, deja que la paz llene tu corazón y luego coloca una pregunta ante tu conciencia, tu sabiduría innata.

Humility Is Greatness
Just as a tree that is full of fruit bows down for others to take the fruit, one who is humble will always live in self respect and treat others with respect.
La humilitat és grandesa
Així com un arbre que és ple de fruits s’inclina perquè altres prenguin el fruit, el que és humil sempre viurà amb respecte propi i tractarà els altres amb respecte.
La humildad es grandeza
Así como un árbol que está lleno de frutos se inclina para que otros tomen el fruto, el que es humilde siempre vivirá con respeto propio y tratará a los demás con respeto.

Seeds Of Peace
Sow seeds of peace by remaining rooted in the awareness of how loved, loveable amd loving you are.
Llavors de pau
Sembra llavors de pau romanent arrelats en la consciència de com estimes, amable i amorós ets.
Semillas de paz
Siembra semillas de paz permaneciendo enraizados en la conciencia de cuán amado, amable y amoroso eres.

Understanding
Most people don’t understand themselves or others. we need to make time for this. We get too impatient. Very often, because we are not willing to take this time, misunderstandings continue. We don’t take time to listen to someone quietly and try to understand them. Then we start inventing things about them, because we simply haven’t taken the time to understand.
Comprensió
La majoria de persones no s’entenen a si mateixes ni als altres. hem de fer temps per això. Ens impacientem massa. Molt sovint, pel fet que no estem disposats a prendre aquest temps, continuen els malentesos. No ens prenem el temps per escoltar algú en silenci i intentar entendre’l. Aleshores comencem a inventar coses sobre ells, perquè simplement no ens hem pres el temps d’entendre.
Comprensión
La mayoría de las personas no se entienden a sí mismas ni a los demás. tenemos que hacer tiempo para esto. Nos impacientamos demasiado. Muy a menudo, debido a que no estamos dispuestos a tomar este tiempo, continúan los malentendidos. No nos tomamos el tiempo para escuchar a alguien en silencio y tratar de entenderlo. Entonces empezamos a inventar cosas sobre ellos, porque simplemente no nos hemos tomado el tiempo de entender.

Give Time
Whatever or whoever you give time to, you give your attention to. Whatever gets your attention gets your energy. Whatever gets your energy must grow. So what will you give your time to today – who will get your attention? What or who needs your attention? Is it a task, a process or a relationship? Or are you waiting for these things to give you time and attention? How long have you been waiting? Why are you waiting? Are you a leader or a follower, a master or a slave? Mmmm…all questions today!
Donar temps
El que sigui o a qui li donis temps, li dónes la teva atenció. El que sigui que cridi la teva atenció, obtindrà la teva energia. Qualsevol cosa que obtingui la teva energia ha de créixer. Aleshores, a què dedicaràs el teu temps avui? Qui cridarà la teva atenció? Què o qui necessita la teva atenció? És una tasca, un procés o una relació? O estàs esperant que aquestes coses et donin temps i atenció? Quan has estat esperant? Per què estàs esperant? Ets un líder o un seguidor, un amo o un esclau? Mmmm…totes les preguntes avui!
Dar tiempo
Lo que sea o a quien le des tiempo, le das tu atención. Lo que sea que llame tu atención, obtendrá tu energía. Cualquier cosa que obtenga tu energía debe crecer. Entonces, ¿a qué dedicarás tu tiempo hoy? ¿Quién llamará tu atención? ¿Qué o quién necesita tu atención? ¿Es una tarea, un proceso o una relación? ¿O estás esperando que estas cosas te den tiempo y atención? ¿Cuánto has estado esperando? ¿Por qué estas esperando? ¿Eres un líder o un seguidor, un amo o un esclavo? Mmmm…todas las preguntas hoy!

Angels
An angel is a guest for he cleans up behind him. Where there has been misunderstanding he returns to clarify; where there has been hatred he offers love. He is never without gifts and always without burden.
Àngels
Un àngel és un convidat perquè neteja darrere seu. On hi ha hagut malentesos torna a aclarir; on hi ha hagut odi ofereix amor. Ell mai no està sense dons i sempre sense càrrega.

Ángeles
Un ángel es un invitado porque limpia detrás de él. Donde ha habido malentendidos vuelve a aclarar; donde ha habido odio ofrece amor. Él nunca está sin dones y siempre sin carga.


Doing Your Best
As you do, so you become. Every action that you perform is recorded in you, the soul. These imprints ultimately mould your character and destiny. When you understand this principle, you will pay more attention to bringing your best to everything you do.
Fent el millor que puguis
Com ho fas, així et converteixes. Cada acció que fas s’enregistra en tu, l’ànima. Aquestes empremtes finalment modelen el teu caràcter i destí. Quan entenguis aquest principi, prestaràs més atenció a donar el millor de tu en tot allò que facis.
Haciendo lo mejor que puedas
Como lo haces, así te conviertes. Cada acción que realizas se graba en ti, el alma. Estas huellas finalmente moldean tu carácter y destino. Cuando entiendas este principio, prestarás más atención a dar lo mejor de ti en todo lo que hagas.

A %d bloguers els agrada això: