luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK setiembre -2022-

Your World
The world of your mind is filled with peace, the world of your eyes is filled with love, and the world of your heart is filled with truth.

El teu món
El món de la teva ment és ple de pau, el món dels teus ulls és ple d’amor i el món del teu cor és ple de veritat.
Tu mundo
El mundo de tu mente está lleno de paz, el mundo de tus ojos está lleno de amor y el mundo de tu corazón está lleno de verdad.
Time Out
Is there some time for yourself today – just for you, to sit quietly and refresh and renew. Not escaping into the TV, or thrashing around a squash court. Just time to sit quietly, focus your thoughts, check your priorities, make sure there is nothing negative pushing you down in your own mind. Take some time and be …with yourself. If you don’t, you may miss meeting the most important person in your life.

S’ha acabat el temps
Hi ha algun temps per a tu avui, només per a tu, per seure tranquil·lament i refrescar-te i renovar-te? No escapar a la televisió o jugar a una pista d’esquaix. Només temps per seure en silenci, enfocar els teus pensaments, verificar les teves prioritats, assegurar-se que no hi hagi res negatiu que et deprimeixi a la teva pròpia ment. Pren-te un temps i sigues… amb tu mateix. Si no ho fas, és possible que no coneguis la persona més important de la teva vida.
Se acabó el tiempo
¿Hay algún tiempo para ti hoy, solo para ti, para sentarte tranquilamente y refrescarte y renovarte? No escapar a la televisión o jugar en una cancha de squash. Solo tiempo para sentarse en silencio, enfocar tus pensamientos, verificar tus prioridades, asegurarse de que no haya nada negativo que te deprima en tu propia mente. Tómate un tiempo y sé… contigo mismo. Si no lo haces, es posible que no conozcas a la persona más importante de tu vida.
Higher Than the Sky
Keep wearing virtues as your ornaments. Keep loving others. Keep giving regard. You have to go beyond the stars. Keep thoughts higher than the sky, and abundance of patience like the earth. Keep spiritual love in your eyes.

Més alt que el cel
Continua usant virtuts com els teus adorns. Continua estimant els altres. Continua donant respecte. Has d’anar més enllà de les estrelles. Tingues pensaments més alts que el cel, i abundància de paciència com la terra. Mantingues l’amor espiritual als teus ulls.
Más alto que el cielo
Sigue usando virtudes como tus adornos. Sigue amando a los demás. Sigue dando respeto. Tienes que ir más allá de las estrellas. Ten pensamientos más altos que el cielo, y abundancia de paciencia como la tierra. Mantén el amor espiritual en tus ojos.

Let Be
Many of us spend most of our life trying to live someone else’s life. We are great fixers, and as we watch others we can hear ourselves attempting to ‘sort them out’. We hear it in our conversations with others and with ourselves. It sounds like, “They shouldn’t…weren’t they awful…did you hear about so and so…in my opinion they should”.

Permetre
Molts de nosaltres passem la major part de la nostra vida intentant viure la vida d’una altra persona. Som grans arranjadors, i quan observem els altres, podem escoltar-nos a nosaltres mateixos intentant ‘resoldre’ls’. Ho escoltem a les nostres converses amb els altres i amb nosaltres mateixos. Sona com, “No haurien… no van ser horribles… vas sentir això i allò… al meu entendre haurien”.
Permitir
Muchos de nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida tratando de vivir la vida de otra persona. Somos grandes arregladores, y cuando observamos a los demás, podemos escucharnos a nosotros mismos intentando ‘resolverlos’. Lo escuchamos en nuestras conversaciones con los demás y con nosotros mismos. Suena como, “No deberían… ¿no fueron horribles… escuchaste acerca de esto y aquello… en mi opinión deberían”.
Anger
Anger is an acid that does more harm to the vessel in which it is stored rather than to the person on whom it is poured.

Enuig
La ira és un àcid que fa més mal al recipient on s’emmagatzema que a la persona sobre qui s’aboca.
Enfado
La ira es un ácido que hace más daño al recipiente en el que se almacena que a la persona sobre la que se vierte.
Thoughts, Words and Actions
The gap between what you say and what you do, between what you promise and what you deliver, is like a drain in the road. The drain is where water escapes, just as your power will seep away if there is a difference between your words and your actions.

Pensaments, Paraules i Accions
El solc entre allò que dius i allò que fas, entre allò que promets i allò que entregues, és com un desguàs en el camí. El desguàs és per on s’escapa l’aigua, així com el teu poder es filtrarà si hi ha una diferència entre les paraules i les accions.
Pensamientos, Palabras y Acciones
La brecha entre lo que dices y lo que haces, entre lo que prometes y lo que entregas, es como un desagüe en el camino. El desagüe es por donde se escapa el agua, así como tu poder se filtrará si hay una diferencia entre tus palabras y tus acciones.

The Influence Of Gossip
I cannot afford to overlook the influence that other people have on me. To what extent do I check that I am not being influenced by gossip? Negativity in the mind is like poison. Negative thoughts are the seeds of negative actions. Gossip and guessing bring sorrow, heaviness and distrust. Hear no Evil; See no Evil; Speak no evil; Think no Evil.

La influència de la xafarderia
No em puc permetre passar per alt la influència que altres persones tenen sobre mi. Fins a quin punt comprovo que no em deixo influenciar per xafarderies? La negativitat a la ment és com verí. Els pensaments negatius són les llavors de les accions negatives. Les xafarderies i les suposicions porten tristesa, pesadesa i desconfiança. No escoltar el mal; No veure el mal; No parlis coses dolentes; No pensis en el mal.
La influencia del chisme
No puedo permitirme pasar por alto la influencia que otras personas tienen sobre mí. ¿Hasta qué punto compruebo que no me dejo influenciar por chismes? La negatividad en la mente es como veneno. Los pensamientos negativos son las semillas de las acciones negativas. Los chismes y las suposiciones traen tristeza, pesadez y desconfianza. No escuchar el mal; No ver el mal; No hables cosas malas; No pienses en el mal.

Send Peace
The call of time is to send thoughts of peace and power to the world.
Enviar pau
La crida del temps és enviar pensaments de pau i poder al món.
Enviar paz
El llamado del tiempo es enviar pensamientos de paz y poder al mundo.
Sin Bin
It’s a great idea in sport. Too many fouls and your out of the game for a short period. The same happens in real life, but we are not aware of it. Sin essentially means forgetfulness, or more specifically, to forget yourself, to forget who you truly are, a pure, peaceful and loving spiritual being who occupies and animates a physical form. It is this forgetfulness that makes us commit what we call sinful action. If you are insulted by another person, and you become angry in response, the sin is the anger which you create not the insult. You are asleep to the truth that you just hurt yourself, and that you are the creator of your anger not the other person. And now you have a recording in your consciousness that contains an image of the other surrounded by the energy of anger. You put it there, not them. Next time you see them, up comes the anger again, and in that moment you are at your least effecive, paralysed by self created anger, you are effectively out of the game until you cool down. Interesting isn’t it. Never get angry, at anything, or anyone, anytime. It’s a sin!

Departament del pecat
És una gran idea l’esport. Massa faltes i estàs fora del joc per un període curt. El mateix passa a la vida real, però no en som conscients. Pecat significa essencialment oblit, o més específicament, oblidar-se de si mateix, oblidar qui és realment, un ésser espiritual pur, pacífic i amorós que ocupa i anima una forma física. És aquest oblit el que ens fa cometre el que anomenem acció pecaminosa. Si ets insultat per una altra persona i t’enfades com a resposta, el pecat és la ira que crees, no l’insult. Estàs adormit a la veritat que et vas fer mal a tu mateix i que ets el creador de la teva ira, no l’altra persona. I ara tens un enregistrament a la teva consciència que conté una imatge de l’altre envoltat per l’energia de la ira. Tu ho poses allà, no ells. La propera vegada que els vegis, la ira torna a sorgir, i en aquell moment ets menys efectiu, paralitzat per la ira creada per tu mateix, estàs efectivament fora del joc fins que et calmes. Interessant no? Mai t’enutgis, amb res, ni amb ningú, en cap moment. És un pecat!
Departamento del pecado
Es una gran idea el deporte. Demasiadas faltas y estás fuera del juego por un período corto. Lo mismo sucede en la vida real, pero no somos conscientes de ello. Pecado significa esencialmente olvido, o más específicamente, olvidarse de sí mismo, olvidar quién es realmente, un ser espiritual puro, pacífico y amoroso que ocupa y anima una forma física. Es este olvido el que nos hace cometer lo que llamamos acción pecaminosa. Si eres insultado por otra persona y te enojas como respuesta, el pecado es la ira que creas, no el insulto. Estás dormido a la verdad de que te lastimaste a ti mismo y que eres el creador de tu ira, no la otra persona. Y ahora tienes una grabación en tu conciencia que contiene una imagen del otro rodeado por la energía de la ira. Tú lo pones ahí, no ellos. La próxima vez que los veas, la ira vuelve a surgir, y en ese momento eres menos efectivo, paralizado por la ira creada por ti mismo, estás efectivamente fuera del juego hasta que te calmas. Interesante ¿no? Nunca te enojes, con nada, ni con nadie, en ningún momento. ¡Es un pecado!

Respect
Experience the bliss of Self-Respect and give respect to others at all times. When I am prejudiced against another, my narrow vision and small heart lower my self-dignity and self-worth.
Respecte
Experimenta la felicitat del respecte propi i respecta els altres en tot moment. Quan tinc prejudicis contra un altre, la meva visió estreta i el meu petit cor em redueixen la dignitat i l’autoestima.
Respeto
Experimenta la dicha del respeto propio y respeta a los demás en todo momento. Cuando tengo prejuicios contra otro, mi visión estrecha y mi corazón pequeño reducen mi dignidad y mi autoestima.
Rest Easy
Rest does not come with sleeping, it comes with waking. This is both an insight and an action of enlightenment. When we are enlightened we realise that real rest is possible only when we become free of illusion and we no longer struggle against life. Illusion is the idea that people should be, and do, what we want them to. The truth is, all is as it should be, despite appearances, or our perceptions of others to the contrary. This means you can be easy on yourself, easy with others and easy with the world around you. Easiness is a virtue, an attractive one at that. It is much more influential than force. So quit forcing, end the struggling and…relax!

Estar tranquil
El descans no ve amb dormir, ve despertant. Això és tant una intuïció com una acció de llum. Quan estem il·luminats, ens adonem que el veritable descans només és possible quan ens alliberem de la il·lusió i ja no lluitem contra la vida. La il·lusió és la idea que les persones haurien de ser i fer el que volem que facin. La veritat és que tot és com ha de ser, malgrat les aparences o les nostres percepcions dels altres en sentit contrari. Això vol dir que pots ser fàcil amb tu mateix, amb els altres i amb el món que t’envolta. La facilitat és una virtut, atractiva a més. És molt més influent que la força. Així que deixa de forçar, acaba amb la lluita i… relaxa’t!
Estar tranquilo
El descanso no viene con dormir, viene con despertar. Esto es tanto una intuición como una acción de iluminación. Cuando estamos iluminados, nos damos cuenta de que el verdadero descanso solo es posible cuando nos liberamos de la ilusión y ya no luchamos contra la vida. La ilusión es la idea de que las personas deberían ser y hacer lo que queremos que hagan. La verdad es que todo es como debe ser, a pesar de las apariencias o de nuestras percepciones de los demás en sentido contrario. Esto significa que puedes ser fácil contigo mismo, con los demás y con el mundo que te rodea. La facilidad es una virtud, atractiva además. Es mucho más influyente que la fuerza. Así que deja de forzar, termina con la lucha y… ¡relájate!

A %d bloguers els agrada això: