luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK noviembre -2022-

Wise Wealth
There are many words for which we have forgotten the meaning – love is one such word, and wealth is another. When we hear or use the word wealth today we immediately conjure images of huge cheques, large properties, five star holidays and the very best in everything. In fact it is this limited form of wealth, measured and defined essentially by money which blocks the realisation and manifestation of true wealth. Every human being is wealthy beyond imagination. But not in their bank accounts.

Riquesa sàvia
Hi ha moltes paraules el significat de les quals hem oblidat: amor és una d’aquestes paraules i riquesa n’és una altra. Quan escoltem o fem servir la paraula riquesa avui, immediatament evoquem imatges d’enormes xecs, grans propietats, vacances de cinc estrelles i el millor en tot. De fet, és aquesta forma limitada de riquesa, mesurada i definida essencialment pels diners, la que bloqueja la realització i manifestació de la veritable riquesa. Cada ésser humà és ric més enllà de la imaginació. Però no als comptes bancaris.
Riqueza sabia
Hay muchas palabras cuyo significado hemos olvidado: amor es una de esas palabras y riqueza es otra. Cuando escuchamos o usamos la palabra riqueza hoy, inmediatamente evocamos imágenes de enormes cheques, grandes propiedades, vacaciones de cinco estrellas y lo mejor en todo. De hecho, es esta forma limitada de riqueza, medida y definida esencialmente por el dinero, la que bloquea la realización y manifestación de la verdadera riqueza. Cada ser humano es rico más allá de la imaginación. Pero no en sus cuentas bancarias.

Courage
Courage is to take a step forward into an area of difficulty without a solution in mind, but yet feeling that victory is ahead. It is going empty handed, but knowing that God’s hand is stretched out to pull you.
Coratge
El valor és fer un pas endavant en una àrea de dificultat sense una solució al cap, però sentint que la victòria està per davant. És anar amb les mans buides, però sabent que la mà de Déu està estesa per ajudar-te.
Coraje
El valor es dar un paso adelante en un área de dificultad sin una solución en mente, pero sintiendo que la victoria está por delante. Es ir con las manos vacías, pero sabiendo que la mano de Dios está extendida para ayudarte.
Make Up
While we spend much time ‘making up’ our faces to ensure our appearance is beautiful for others, we forget to make up our minds. This is not about making decisions. Making up our mind means ensuring that our thoughts are positive and our feelings towards others are filled with good wishes. When we do, others begin to sense a deeper beauty emanating from behind the skin! This is inner beauty. Don’t hide behind your face. Let the real you show through.

Maquillatge
Si bé passem molt de temps ‘maquillant’ les nostres cares per assegurar-nos que la nostra aparença sigui bonica per als altres, ens oblidem de prendre una decisió. No es tracta de prendre decisions. Prendre una decisió significa assegurar-nos que els nostres pensaments siguin positius i els nostres sentiments envers els altres estiguin plens de bons desitjos. Quan ho fem, altres comencen a sentir una bellesa més profunda que emana darrere de la pell! Aquesta és la bellesa interior. No t’amaguis darrere la teva cara. Deixa que el teu veritable jo es mostri.
Maquillaje
Si bien pasamos mucho tiempo ‘maquillando’ nuestros rostros para asegurarnos de que nuestra apariencia sea hermosa para los demás, nos olvidamos de tomar una decisión. No se trata de tomar decisiones. Tomar una decisión significa asegurarnos de que nuestros pensamientos sean positivos y nuestros sentimientos hacia los demás estén llenos de buenos deseos. Cuando lo hacemos, ¡otros comienzan a sentir una belleza más profunda que emana detrás de la piel! Esta es la belleza interior. No te escondas detrás de tu cara. Deja que tu verdadero yo se muestre.

Good Feelings
Good feelings for others are like ointments that heal wounds and re-establish friendships and relationships.
Bons sentiments
Els bons sentiments envers els altres són com ungüents que curen ferides i restableixen amistats i relacions.
Buenos sentimientos
Los buenos sentimientos hacia los demás son como ungüentos que curan heridas y restablecen amistades y relaciones.

Que Sera, Sera
Resistance leads to persistence. Whatever you resist or push against simply persists and pushes back in equal measure. Instead, transform resistance into acceptance by practicing “Que Sera, Sera … whatever will be, will be…”
Que Sera, Sera
La resistència porta a la persistència. Qualsevol cosa a què et resisteixis o empentes, simplement persisteix i retrocedeix en la mateixa mesura. En el seu lloc, transforma la resistència en acceptació practicant “Que Sera, Sera… el que sigui, serà…”
Que Sera, Sera
La resistencia lleva a la persistencia. Cualquier cosa a la que te resistas o empujes, simplemente persiste y retrocede en igual medida. En su lugar, transforma la resistencia en aceptación practicando “Que Sera, Sera… lo que sea, será…”

Speak Sweetly and Touch Hearts
When speaking to others we usually speak from our head, or intellect. Words spoken from the head rarely touch the hearts of others. This means they don’t create any impact and are soon forgotten.
Parla dolçament i toca cors
Quan parlem amb els altres, generalment parlem des del nostre cap o intel·lecte. Les paraules pronunciades des del cap poques vegades toquen el cor dels altres. Això vol dir que no creen cap impacte i aviat s’obliden.
Habla dulcemente y toca corazones
Cuando hablamos con otros, generalmente hablamos desde nuestra cabeza o intelecto. Las palabras pronunciadas desde la cabeza rara vez tocan el corazón de los demás. Esto significa que no crean ningún impacto y pronto se olvidan.

Character
When you do not upset yourself thinking about how others must change and instead you concentrate on your own change, good things start to happen. First, you will feel better about yourself. Second, you will start to have positive feelings towards others and start to understand them. Third, others start having a more positive attitude towards you.
Caràcter
Quan no t’enfades pensant com han de canviar els altres i et concentres en el teu propi canvi, comencen a passar coses bones. Primer et sentiràs millor amb tu mateix. En segon lloc, començaràs a tenir sentiments positius envers els altres i començaràs a comprendre’ls. Tercer, els altres comencen a tenir una actitud més positiva cap a tu.
Caracter
Cuando no te enfadas pensando en cómo deben cambiar los demás y te concentras en tu propio cambio, empiezan a suceder cosas buenas. Primero, te sentirás mejor contigo mismo. En segundo lugar, comenzarás a tener sentimientos positivos hacia los demás y comenzarás a comprenderlos. Tercero, los demás empiezan a tener una actitud más positiva hacia ti.

Scattered Thoughts
Uncontrolled, scattered thoughts are like a speeding car. Unless you brake you’ll crash.
Pensaments dispersos
Els pensaments descontrolats i dispersos són com un cotxe a tota velocitat. A menys que freni, xocarà.
Pensamientos dispersos
Los pensamientos descontrolados y dispersos son como un coche a toda velocidad. A menos que frene, chocará.
Change
It is wise to bend rather than to break. Those who change will get spiritual wisdom. Conversely, those who have wisdom will decide to change. Change is the first law of Nature.

Canvi
És prudent doblegar-se al lloc de trencar-se. Aquells que canviïn obtindran saviesa espiritual. Per contra, aquells que tenen saviesa decidiran canviar. El canvi és la primera llei de la Natura.
Cambio
Es prudente doblarse en lugar de romperse. Aquellos que cambien obtendrán sabiduría espiritual. Por el contrario, aquellos que tienen sabiduría decidirán cambiar. El cambio es la primera ley de la Naturaleza.
Point of view
When someone disbelieves us, we usually argue back and try to prove our point. Yet we find that the more we talk, the less people listen. Unable to convince them, we end up frustrated.

Punt de vista
Quan algú no ens creu, acostumem a discutir i provar de provar el nostre punt. Tot i això, descobrim que com més parlem, menys persones escolten. Incapaços de convèncer-los, acabem frustrats.
Punto de vista
Cuando alguien no nos cree, solemos discutir y tratar de probar nuestro punto. Sin embargo, descubrimos que cuanto más hablamos, menos personas escuchan. Incapaces de convencerlos, terminamos frustrados.
Treasure of Happiness
Let the treasure of happiness always be with you and all other treasures will automatically come to you.

Tresor de la felicitat
Deixa que el tresor de la felicitat estigui sempre amb tu i tots els altres tresors vindran automàticament a tu.
Tesoro de la felicidad
Deja que el tesoro de la felicidad esté siempre contigo y todos los demás tesoros vendrán automáticamente a ti.
Empathy
The ability to listen, understand and empathise creates a feeling of trust and friendship in others. If I am always willing to listen, I can help them discover their own solutions to the problems they have to face.

Empatia
La capacitat d’escoltar, comprendre i empatitzar crea un sentiment de confiança i amistat als altres. Si sempre estic disposat a escoltar, els puc ajudar a trobar les seves pròpies solucions als problemes que han d’enfrontar.
Empatía
La capacidad de escuchar, comprender y empatizar crea un sentimiento de confianza y amistad en los demás. Si siempre estoy dispuesto a escuchar, puedo ayudarlos a encontrar sus propias soluciones a los problemas que deben enfrentar.

Enjoy Moments of Silence
When your open your eyes in the morning, sit for a moment and appreciate the gift of a new day, create a peaceful thought and enjoy some moments of silence throughout the whole day.

Gaudeix de moments de silenci
Quan obriu els ulls al matí, asseieu-vos per un moment i aprecieu el regal d’un nou dia, creeu un pensament pacífic i gaudiu d’alguns moments de silenci durant tot el dia.
Disfruta de momentos de silencio
Cuando abra los ojos por la mañana, siéntese por un momento y aprecie el regalo de un nuevo día, cree un pensamiento pacífico y disfrute de algunos momentos de silencio durante todo el día.
Patience is a Virtue and a Power
Patience is a virtue and a power too. Patience tells us that the journey of a thousand miles begins with a single step and that we get over there one step at a time.

La paciència és una virtut i un poder
La paciència és una virtut i també un poder. La paciència ens diu que el viatge de mil milles comença amb un sol pas i que hi arribem pas a pas.
La paciencia es una virtud y un poder
La paciencia es una virtud y también un poder. La paciencia nos dice que el viaje de mil millas comienza con un solo paso y que llegamos allí paso a paso.
Big Heart
For those with a big heart, even impossible tasks become possible.

Gran cor
Per a aquells amb un gran cor, fins i tot les tasques impossibles esdevenen possibles.
Gran corazón
Para aquellos con un gran corazón, incluso las tareas imposibles se vuelven posibles.
Good Relationships
In order to create good relationships… – with your mind, think about what you have to learn from others, – with your eyes, look into good qualities of others, – with your words, recognise, value and appreciate their accomplishments, – with your actions, cooperate and do something for others.

Bones relacions
Per crear bones relacions… – amb la teva ment, pensa en allò que has d’aprendre dels altres, – amb els teus ulls, mira les bones qualitats dels altres, – amb les teves paraules, reconeix, valora i aprecia els seus èxits, – amb les teves accions, coopera i fes alguna cosa pels altres.
Buenas relaciones

Para crear buenas relaciones… – con tu mente, piensa en lo que tienes que aprender de los demás, – con tus ojos, mira las buenas cualidades de los demás, – con tus palabras, reconoce, valora y aprecia sus logros, – con tus acciones, coopera y haz algo por los demás.

Give Blessings
We are all blessed with life and all the opportunities it brings, though most of us forget to notice. But we also have blessings to give. In fact, the opportunity to give our blessings may be the greatest blessing of all.
Donar benediccions
Tots som beneïts amb la vida i totes les oportunitats que brinda, encara que la majoria de nosaltres oblidem adonar-nos-en. Però també tenim benediccions per donar. De fet, l’oportunitat de donar les nostres benediccions pot ser la benedicció més gran de totes.
Dar bendiciones
Todos somos bendecidos con la vida y todas las oportunidades que brinda, aunque la mayoría de nosotros olvidamos darnos cuenta. Pero también tenemos bendiciones para dar. De hecho, la oportunidad de dar nuestras bendiciones puede ser la mayor bendición de todas.

Less Is More
Fear less, hope more; Eat less, chew more; Whine less, breathe more; Hate less, love more and all good things are yours.
Menys és més
Por menys, més esperança; Coma menys, mastegui més; Gimme menys, respira més; Odia menys, estima més i totes les coses bones són teves.
Menos es más
Miedo menos, más esperanza; Coma menos, mastique más; Gime menos, respira más; Odia menos, ama más y todas las cosas buenas son tuyas.
Harmony
All things have their time. All things have their answers. All things have their right to be. Accepting this reality, all things come into harmony.

Harmonia
Totes les coses tenen temps. Totes les coses tenen respostes. Totes les coses tenen dret a ser. Acceptant aquesta realitat, totes les coses entren en harmonia.
Armonía
Todas las cosas tienen su tiempo. Todas las cosas tienen sus respuestas. Todas las cosas tienen su derecho a ser. Aceptando esta realidad, todas las cosas entran en armonía.
Forgotten how to dream?
Most of us have forgotten how to dream. We have exchanged our creativity for security. The current state of the world is a wake up call that brings us back to our dreams and hopes.

Has oblidat com somiar?
La majoria de nosaltres hem oblidat com somiar. Hem canviat la nostra creativitat per seguretat. L’estat actual del món és una crida d’atenció que ens torna als nostres somnis i esperances.
¿Olvidaste cómo soñar?
La mayoría de nosotros hemos olvidado cómo soñar. Hemos cambiado nuestra creatividad por seguridad. El estado actual del mundo es una llamada de atención que nos devuelve a nuestros sueños y esperanzas.
Practice
Practice makes you perfect so be careful what you practice!

Pràctica
La pràctica et fa perfecte, així que vés amb compte amb allò que practiques!
Práctica
La práctica te hace perfecto, ¡así que ten cuidado con lo que practicas!

Power of Determination
In the midst of uncertainty, keep determination in your thoughts and that will become like a guiding light in front of you. The impossible becomes possible for those who have the power of determination.

Poder de determinació
Enmig de la incertesa, mantingues la determinació en els teus pensaments i això es convertirà com una llum de guia davant teu. Allò impossible es torna possible per a aquells que tenen el poder de determinació.
Poder de determinación
En medio de la incertidumbre, mantén la determinación en tus pensamientos y eso se convertirá como una luz de guía frente a ti. Lo imposible se vuelve posible para aquellos que tienen el poder de determinación.

Contentment
The more positive the thoughts flowing through my mind, the more contented I will feel. It is easy to feel contented when we are praised and appreciated but to remain contented when we are being critised and rejected is the mark of real spiritual strength. The way to develop this level of strength is to learn about God’s way of loving. Only when I am in deep contemplation can I see God showing me the kind of love I need to express so that I myself never reject or critise and always generate good wishes for others. Then I will feel satisfied no matter what life throws at me.
Contentament
Com més positius siguin els pensaments que flueixin a través de la meva ment, més content em sentiré. És fàcil sentir-se content quan som lloats i apreciats, però romandre contents quan som criticats i rebutjats és la marca de la veritable força espiritual. La manera de desenvolupar aquest nivell de fortalesa és aprendre sobre la manera d’estimar de Déu. Només quan estic en profunda contemplació puc veure Déu mostrant-me el tipus d’amor que necessito expressar perquè jo mateix mai no em rebutgi o critiqui i sempre generi bons desitjos per als altres. Aleshores em sentiré satisfet sense importar el que la vida em depari.
Contentamiento
Cuanto más positivos sean los pensamientos que fluyan a través de mi mente, más contento me sentiré. Es fácil sentirse contento cuando somos alabados y apreciados, pero permanecer contentos cuando somos criticados y rechazados es la marca de la verdadera fuerza espiritual. La forma de desarrollar este nivel de fortaleza es aprender acerca de la manera de amar de Dios. Solo cuando estoy en profunda contemplación puedo ver a Dios mostrándome el tipo de amor que necesito expresar para que yo mismo nunca me rechace o critique y siempre genere buenos deseos para los demás. Entonces me sentiré satisfecho sin importar lo que la vida me depare.

Enjoy Every Moment
Do you remember to enjoy every moment of each day?
Gaudeix cada moment
Et recordes de gaudir cada moment de cada dia?
Disfruta cada momento
¿Te acuerdas de disfrutar cada momento de cada día?
Creating Thoughts Of Benefit
Acts of virtue emerge from deep within, from an inner sanctuary of silence from which inspiration flows. Every action has its seed in a thought and every thought is a creation of the thinker, the soul. I choose what thoughts I want to create and as is my thinking so are my actions and also my experience in life. Going within, I touch the stillness and pure love that lie at the core of my being and every thought that I create is of benefit to myself and of benefit to humanity.

Creant pensaments de benefici
Els actes de virtut emergeixen d’allò més profund, d’un santuari interior de silenci de què brolla la inspiració. Cada acció té una llavor en un pensament i cada pensament és una creació del pensador, l’ànima. Trio quins pensaments vull crear i com és el meu pensament així són les meves accions i també la meva experiència a la vida. Anant cap a dins, toco la quietud i l’amor pur que jeuen al centre del meu ésser i cada pensament que crec és de benefici per a mi i per a benefici de la humanitat.
Creando pensamientos de beneficio
Los actos de virtud emergen de lo más profundo, de un santuario interior de silencio del que brota la inspiración. Cada acción tiene su semilla en un pensamiento y cada pensamiento es una creación del pensador, el alma. Elijo qué pensamientos quiero crear y como es mi pensamiento así son mis acciones y también mi experiencia en la vida. Yendo hacia adentro, toco la quietud y el amor puro que yacen en el centro de mi ser y cada pensamiento que creo es de beneficio para mí y para beneficio de la humanidad.

Put the Rubbish Out
Just as we put the rubbish out for collection, in the same way, at the same time, we can also put out the rubbish from our minds and hearts. Throw out the wasteful thoughts and get rid of all the toxic emotions that have piled up. And, remember once you’ve put the rubbish out, don’t pick it back up again.
Treu les escombraries
Així com traiem les escombraries perquè les recullin, de la mateixa manera, alhora, també podem treure les escombraries de la nostra ment i del nostre cor. Rebutgeu els pensaments malgastadors i desfeu-vos de totes les emocions tòxiques que s’han acumulat. I recorda que un cop hagis tret les escombraries, no la tornis a recollir.
Saca la basura
Así como sacamos la basura para que la recojan, de la misma manera, al mismo tiempo, también podemos sacar la basura de nuestra mente y de nuestro corazón. Deseche los pensamientos derrochadores y deshágase de todas las emociones tóxicas que se han acumulado. Y recuerda que una vez que hayas sacado la basura, no la vuelvas a recoger.

Fresh Start
If through some error yesterday was lost in grief, don’t lose today by keeping it in your memory.
Nou començament
Si per algun error l’ahir es va perdre a la pena, no perdis l’avui guardant-lo a la memòria.
Nuevo comienzo
Si por algún error el ayer se perdió en la pena, no pierdas el hoy guardándolo en tu memoria.
Purity
A powerful, yet often misunderstood, aim of spiritual study is purity. Purity of the soul means to return to its original divine qualities. The soul has become so polluted with less than divine qualities, it can hardly enjoy being alive. Purifying the soul puts the higher self back in charge – useless and negative thoughts are removed and annoying habits finish.


Puresa
Un objectiu poderós, tot i que sovint és mal entès, de l’estudi espiritual és la puresa. La puresa de l’ànima vol dir tornar a les seves qualitats divines originals. L´ànima s´ha contaminat tant amb qualitats menys que divines que difícilment pot gaudir d´estar viva. Purificar l’ànima torna a posar el jo superior a càrrec: s’eliminen els pensaments inútils i negatius i s’acaben els hàbits molestos.
Pureza
Un objetivo poderoso, aunque a menudo mal entendido, del estudio espiritual es la pureza. La pureza del alma significa volver a sus cualidades divinas originales. El alma se ha contaminado tanto con cualidades menos que divinas que difícilmente puede disfrutar de estar viva. Purificar el alma vuelve a poner al yo superior a cargo: se eliminan los pensamientos inútiles y negativos y se acaban los hábitos molestos.
Letting Go of Sorrow
If I allow bitterness and resentment to fester inside, it will make my relationships guarded and unsatisfying. The more I close down to others, the more I become a stranger to myself. By letting go of sorrow and negativity, I can keep my nature open and loving. Remaining open to life, with its constant adventures and opportunities to grow, is the only way to reach my full potential.

Deixeu anar el dolor
Si permeto que l’amargor i el ressentiment s’enverinin per dins, les meves relacions seran cauteloses i insatisfactòries. Com més m’apropo als altres, més m’estranyo a mi mateix. En deixar anar el dolor i la negativitat, puc mantenir la meva naturalesa oberta i amorosa. Romandre obert a la vida, amb les seves aventures constants i oportunitats per créixer, és l’única manera d’assolir tot el meu potencial.
Dejar ir el dolor
Si permito que la amargura y el resentimiento se enconen por dentro, mis relaciones serán cautelosas e insatisfactorias. Cuanto más me acerco a los demás, más me extraño a mí mismo. Al dejar ir el dolor y la negatividad, puedo mantener mi naturaleza abierta y amorosa. Permanecer abierto a la vida, con sus constantes aventuras y oportunidades para crecer, es la única manera de alcanzar todo mi potencial.
Words Words Words
Words! They are all around me! I see them. I use them. Harsh words, soothing words, biting words; words that give pain and sorrow; words that give joy and pleasure. They are vital to communication. When words are spoken there are reactions, negative or positive. Either thoughts are triggered or emotions fired or actions performed.

Paraules Paraules Paraules
Paraules! Són al meu voltant! Les veig. Jo les uso. Paraules dures, paraules tranquil·litzadores, paraules mordaces; paraules que donen dolor i pena; paraules que donen alegria i plaer. Són vitals per a la comunicació. Quan es pronuncien paraules, hi ha reaccions, negatives o positives. Es desencadenen pensaments o es disparen emocions o es fan accions.
Palabras Palabras Palabras
¡Palabras! ¡Están a mi alrededor! Las veo. Yo las uso. Palabras duras, palabras tranquilizadoras, palabras mordaces; palabras que dan dolor y pena; palabras que dan alegría y placer. Son vitales para la comunicación. Cuando se pronuncian palabras, hay reacciones, negativas o positivas. Se desencadenan pensamientos o se disparan emociones o se realizan acciones.

Nurture Nature
Many a philosophical debate arrives at the bottom line – are we naturally the way we are or is it nurtured? Are we all pure in heart, but blinded by the impurities of the world? Are we all enlightened souls who have simply succumbed to illusion?
Nodrir la natura
Molts debats filosòfics arriben a la línia de fons: som naturalment com som o s’alimenta? Tots som purs de cor, però encegats per les impureses del món? Som tots ànimes il·luminades que simplement han sucumbit a la il·lusió?
Nutrir la naturaleza
Muchos debates filosóficos llegan a la línea de fondo: ¿somos naturalmente como somos o se alimenta? ¿Somos todos puros de corazón, pero cegados por las impurezas del mundo? ¿Somos todos almas iluminadas que simplemente han sucumbido a la ilusión?

A %d bloguers els agrada això: