luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Reflex. BKs -2021-22

 1. AMNÈSIA/AMNESIA/AMNESIA
 2. L’esperit de la generositat/The spirit of generosity/El espíritu de la generosidad
 3. MEDITACIÓ EFECTIVA/EFFECTIVE MEDITATION/MEDITACIÓN EFECTIVA
 4. Puresa de l’ànima/Soul purity/Pureza del alma
 5. Serenitat salvaguarda de la dignitat/Serenity safeguards dignity/Serenidad salvaguarda de la dignidad 
 6. La meva actitud davant la vida/My attitude towards life/Mi actitud ante la vida
 7. Estima🧡Appreciation🧡Aprecio
 8. La cara eterna/The eternal face/La cara eterna
 9. Silenci/Silence/Silencio
 10. L’oxigen de l’ànima/The oxygen of the soul/El oxígeno del alma
 11. Els vuit poders (2ªpart)/The Eight Powers (Part 2)/Los ocho poderes (2ªparte)
 12. Els vuit poders (1ªpart)/The Eight Powers (Part 1)/Los ocho poderes (1ªparte)
 13. L’art d’escoltar i copsar/The art of listening and picking up/El arte de escuchar y captar
 14. Consciència del ser/Consciousness of the being/Conciencia del ser
 15. DIGNITAT/DIGNITY/DIGNIDAD
 16. Onades i oceans/Waves and oceans/Olas y océanos 
 17. El procés de tornar-se Shakti/The process of becoming Shakti/El proceso de volverse Shakti
 18. Equilibri/Balance/Equilibrio
 19. Foscor i llum/Darkness and light/Oscuridad y luz
 20. Endinsar-nos en el silenci/Enter the silence/ Adentrarnos en el silencio
 21. 🌈El poder de discernir II🌈The power to discern II🌈El poder de discernir II
 22. 🌈El poder de discernir🌈The power to discern🌈El poder de discernir
 23. La pau interior/Interior peace/La paz interior
 24. La qualitat del pensament crea la qualitat de vida II/The quality of thought creates quality of life II/La calidad del pensamiento crea a calidad de vida II
 25. La qualitat del pensament crea la qualitat de vida/The quality of thought creates the quality of life/La calidad del pensamiento crea la calidad de vida
 26. La bellesa interior/The inner beauty/La belleza interior
 27. La casa de l’ésser/The house of being/La casa del ser
 28. Veure el món tal com és/See the world as it is/Ver el mundo tal cual es
 29. Tornar a l’essència/Return to the essence/Retornar a la esencia
 30. D’altra banda, la felicitat és…/On the other hand, happiness is…/Por otra parte, la felicidad es…
 31. Amo del present/Owner of the present/Dueño del presente
 32. Una gran oportunitat/A great opportunity/Una gran oportunidad
 33. Des de La seva llar de llum silenciosa/From His home of silent light/Desde Su hogar de luz silenciosa
 34. Del cap al cor/Fron head to heart/De la cabeza al corazón
 35. En dir”sí”al teu destí/By saying”yes”to your destiny/Al decir”sí”a tu destino 
 36. La medicina espiritual/Spiritual medicine/La medicina espiritual
 37. Treballar per conquerir el cor dels altres/Work to win the hearts of others/Trabajar para conquistar el corazón de los demás
 38. La pau, un regal per compartir/Peace, a gift to share/La paz, un regalo para compartir
 39. Trencar les cadenes/Break the chains/Romper las cadenas
 40. Una manera de crear el nostre estat de ser/A way to create our state of being/Una forma de crear nuestro estado de ser
 41. Una coexistència pacífica i feliç/A peaceful and happy coexistence/Una coexistencia pacífica y feliz
 42. Autocontrol:claredat i perspectiva/Self-control: clarity and perspective/Autocontrol: claridad y perspectiva
 43. El pont cap a la saviesa/The bridge to wisdom/El puente hacia la sabiduría
 44. Artistes de la nostra pròpia vida/Artists of our own life/Artistas de nuestra propia vida
 45. Pensar, sentir o fer de manera diferent/Think, feel or do differently/Pensar, sentir o hacer de diferente manera
 46. Espiritualitzar la meva vida i inspirar a altres/Spiritualize my life and inspire others/Espiritualizar mi vida e inspirar a otros
 47. Un impacte incondicional/An unconditional impact/Un impacto incondicional
 48. Abrigar el desig profund del canvi/Harbor the deep desire for change/Abrigar el deseo profundo del cambio
 49. La llavor de ser pacífics/The seed of being peaceful/La semilla de ser pacíficos
 50. La meravella de la vida/The wonder of life/La maravilla de la vida
 51. Res com estar bé amb un mateix/Nothing like being well with yourself/Nada como estar bien con uno mismo
 52. Una oportunitat per a canviar/An opportunity to change/Una oportunidad para cambiar
 53. L’ésser de poder i pau interna/The being of power and inner peace/El ser de poder y paz interna
 54. L’art de la sanació/The art of the healing/El arte de la sanación
 55. Visió fraternal/Brotherly vision/Visión fraternal
 56. Més enllà dels límits auto imposats/Beyond self-imposed limits/Más allá de los límites autoimpuestos
 57. Calma i creativitat de triar/Calm and creativity to choose/Calma y creatividad de elegir
 58. Veure’m amb claredat en el mirall/See myself clearly in the mirror/Verme con claridad en el espejo
 59. Trencar l’encanteri de l’oblit/Break the spell of oblivion/Romper el hechizo del olvido
 60. La llum del sol de la calma i la confiança/The sunlight of calm and confidence/La luz del sol de la calma y la confianza
 61. Canvi, progrés i metamorfosi/Change, progress and metamorphosis/Cambio, progreso y metamorfosis
 62. El pensament crea consciència/Thought creates awareness/El pensamiento crea conciencia
 63. Construint un nou ésser/Building a new being/Contruyendo un nuevo ser
 64. Parla a la teva ment com si fos un nen/Speak to your mind as if it were a child/Habla a tu mente como si fuera un niño
 65. Un amor que no espera res/A love that expects nothing/Un amor que no espera nada
 66. A la llum d’una nova consciència/In the light of a new consciousness/A la luz de una nueva conciencia
 67. Des del tron ​​de la satisfacció interior/From the throne of inner satisfaction/Desde el trono de la satisfacción interior
 68. Vida feliç i satisfeta/Happy and satisfied life/Vida feliz y satisfecha
 69. SINTONITZAR AMB LA PRESÈNCIA DEL MOMENT/TUNING INTO THE PRESENCE OF THE MOMENT/SINTONIZAR CON LA PRESENCIA DEL MOMENTO
 70. UNA GRAN AVENTURA EN COMÚ/A GREAT ADVENTURE IN COMMON/UNA GRAN AVENTURA EN COMÚN
 71. UN MISSATGE VITAL/A VITAL MESSAGE/UN MENSAJE VITAL
 72. Crear un espai de frescor, creativitat i qualitat/Create a space of freshness, creativity and quality/Crear un espacio de frescura, creatividad y calidad
 73. Acceptar totes les escenes/To Accept all scenes/Aceptar todas las escenas
 74. Des del nostre essencial ésser/Since our essential being/Desde nuestro ser esencial
 75. Principis eterns: femení-masculí/Eternal principles: feminine-masculine/Principios eternos: femenino-masculino
 76. Fomentar el valor per enfrontar els meus miratges/Foster the courage to face my mirages/Fomentar el valor para enfrentar mis espejismos
 77. Sentiments profunds de felicitat interior/Deep feelings of inner happiness/Sentimientos profundos de felicidad interior
 78. Aflorant les meves virtut/Outcroping my virtues/Aflorando mis virtudes
 79. Ment en calma: Tranquil·litat/Calm Mind: Tranquility/Mente en calma: Tranquilidad
 80. Alleujant càrregues/Easing burdens/Aliviando cargas
 81. Una vida natural/A natural life/Una vida natural
 82. Una font inesgotable de fortuna/An inexhaustible source of fortune/Una fuente inagotable de fortuna
 83. Una invitació al canvi/An invitation to change/Una invitación al cambio
 84. A través de la Font/Through the Source/A través de la Fuente
 85. Una actitud sàvia/A wise attitude/Una actitud sabia
 86. L’autèntica felicitat/Authentic happiness/La auténtica felicidad
 87. Sense deixar de ser jo/Without ceasing to be me/Sin dejar de ser yo
 88. Com una flor a la calor del Sol/Like a flower in the heat of the Sun/Como una flor al calor del Sol
 89. Per a crear un nou camí/To create a new path/Para crear un nuevo camino

A %d bloguers els agrada això: