luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Reflex. BKs -2021-22-23

 1. SIGUES EL TEU PROPI AMIC//BE YOUR OWN FRIEND//SÉ TU PROPIO AMIGO
 2. Harmonia autèntica//Authentic harmony//Armonía auténtica
 3. Espiritualitat en acció//Spirituality in action//Espiritualidad en acción
 4. L’ETERN//THE ETERNAL//LO ETERNO
 5. AFRONTAR//TO FACE//AFRONTAR
 6. UNA ALTRA PERSPECTIVA//ANOTHER PERSPECTIVE//OTRA PERSPECTIVA
 7. Amor incondicional//Unconditional love//Amor incondicional 
 8. AMO O ESCLAU?/OWNER OR SLAVE?/¿AMO O ESCLAVO?
 9. MEDITACIÓ/MEDITATION/MEDITACIÓN
 10. Les paraules/The words/Las palabras
 11. Veure-hi a través de les il·lusions/See through the illusions/Ver a través de las ilusiones
 12. Reconeixement, comprensió, transformació/Recognition, understanding, transformation/Reconocimiento, comprensión, transformación
 13. I la llum entrarà a la teva vida/And the light will enter your life/Y la luz entrará en tu vida
 14. La meva veritable identitat/My true identity/Mi verdadera identidad
 15. “Descansar” en aquesta energia delicada que és l’ànima/”To rest” in that delicate energy that is the soul/”Descansar” en esa energía delicada que es el alma
 16. Serenitat/Serenity/Serenidad
 17. Crear la teva pròpia fortuna/Create your own fortune/Crear tu propia fortuna
 18. La felicitat de l´esperit/Happiness of the spirit/La felicidad del espíritu
 19. El sender de la realització/The path of realization/La senda de la realización
 20. Emergir les energies curatives de l’ànima/Emerge the healing energies of the soul/Emerger las energías curativas del alma
 21. La humilitat🌼Humility🌼La humildad
 22. El més preciós i especial/The most precious and special/Lo más precioso y especial
 23. ETERNITAT/ETERNITY/ETERNIDAD
 24. Coneixedors dels tres aspectes del temps (Trikaldarshi)/Knowers of the three aspects of time/Conocedores de los tres aspectos del tiempo
 25. Aprendre a creure en mi mateix/Learn to believe in myself/Aprender a creer en mí mismo
 26. Obre el teu cor/Open your heart/Abre tu corazón
 27. El Jo il·luminat/The enlightened self/El yo iluminado
 28. Tolerància/Tolerance/Tolerancia
 29. Metamorfosi/Metamorphosis/Metamorfosis
 30. AMNÈSIA/AMNESIA/AMNESIA
 31. L’esperit de la generositat/The spirit of generosity/El espíritu de la generosidad
 32. MEDITACIÓ EFECTIVA/EFFECTIVE MEDITATION/MEDITACIÓN EFECTIVA
 33. Puresa de l’ànima/Soul purity/Pureza del alma
 34. Serenitat salvaguarda de la dignitat/Serenity safeguards dignity/Serenidad salvaguarda de la dignidad 
 35. La meva actitud davant la vida/My attitude towards life/Mi actitud ante la vida
 36. Estima🧡Appreciation🧡Aprecio
 37. La cara eterna/The eternal face/La cara eterna
 38. Silenci/Silence/Silencio
 39. L’oxigen de l’ànima/The oxygen of the soul/El oxígeno del alma
 40. Els vuit poders (2ªpart)/The Eight Powers (Part 2)/Los ocho poderes (2ªparte)
 41. Els vuit poders (1ªpart)/The Eight Powers (Part 1)/Los ocho poderes (1ªparte)
 42. L’art d’escoltar i copsar/The art of listening and picking up/El arte de escuchar y captar
 43. Consciència del ser/Consciousness of the being/Conciencia del ser
 44. DIGNITAT/DIGNITY/DIGNIDAD
 45. Onades i oceans/Waves and oceans/Olas y océanos 
 46. El procés de tornar-se Shakti/The process of becoming Shakti/El proceso de volverse Shakti
 47. Equilibri/Balance/Equilibrio
 48. Foscor i llum/Darkness and light/Oscuridad y luz
 49. Endinsar-nos en el silenci/Enter the silence/ Adentrarnos en el silencio
 50. 🌈El poder de discernir II🌈The power to discern II🌈El poder de discernir II
 51. 🌈El poder de discernir🌈The power to discern🌈El poder de discernir
 52. La pau interior/Interior peace/La paz interior
 53. La qualitat del pensament crea la qualitat de vida II/The quality of thought creates quality of life II/La calidad del pensamiento crea a calidad de vida II
 54. La qualitat del pensament crea la qualitat de vida/The quality of thought creates the quality of life/La calidad del pensamiento crea la calidad de vida
 55. La bellesa interior/The inner beauty/La belleza interior
 56. La casa de l’ésser/The house of being/La casa del ser
 57. Veure el món tal com és/See the world as it is/Ver el mundo tal cual es
 58. Tornar a l’essència/Return to the essence/Retornar a la esencia
 59. D’altra banda, la felicitat és…/On the other hand, happiness is…/Por otra parte, la felicidad es…
 60. Amo del present/Owner of the present/Dueño del presente
 61. Una gran oportunitat/A great opportunity/Una gran oportunidad
 62. Des de La seva llar de llum silenciosa/From His home of silent light/Desde Su hogar de luz silenciosa
 63. Del cap al cor/Fron head to heart/De la cabeza al corazón
 64. En dir”sí”al teu destí/By saying”yes”to your destiny/Al decir”sí”a tu destino 
 65. La medicina espiritual/Spiritual medicine/La medicina espiritual
 66. Treballar per conquerir el cor dels altres/Work to win the hearts of others/Trabajar para conquistar el corazón de los demás
 67. La pau, un regal per compartir/Peace, a gift to share/La paz, un regalo para compartir
 68. Trencar les cadenes/Break the chains/Romper las cadenas
 69. Una manera de crear el nostre estat de ser/A way to create our state of being/Una forma de crear nuestro estado de ser
 70. Una coexistència pacífica i feliç/A peaceful and happy coexistence/Una coexistencia pacífica y feliz
 71. Autocontrol:claredat i perspectiva/Self-control: clarity and perspective/Autocontrol: claridad y perspectiva
 72. El pont cap a la saviesa/The bridge to wisdom/El puente hacia la sabiduría
 73. Artistes de la nostra pròpia vida/Artists of our own life/Artistas de nuestra propia vida
 74. Pensar, sentir o fer de manera diferent/Think, feel or do differently/Pensar, sentir o hacer de diferente manera
 75. Espiritualitzar la meva vida i inspirar a altres/Spiritualize my life and inspire others/Espiritualizar mi vida e inspirar a otros
 76. Un impacte incondicional/An unconditional impact/Un impacto incondicional
 77. Abrigar el desig profund del canvi/Harbor the deep desire for change/Abrigar el deseo profundo del cambio
 78. La llavor de ser pacífics/The seed of being peaceful/La semilla de ser pacíficos
 79. La meravella de la vida/The wonder of life/La maravilla de la vida
 80. Res com estar bé amb un mateix/Nothing like being well with yourself/Nada como estar bien con uno mismo
 81. Una oportunitat per a canviar/An opportunity to change/Una oportunidad para cambiar
 82. L’ésser de poder i pau interna/The being of power and inner peace/El ser de poder y paz interna
 83. L’art de la sanació/The art of the healing/El arte de la sanación
 84. Visió fraternal/Brotherly vision/Visión fraternal
 85. Més enllà dels límits auto imposats/Beyond self-imposed limits/Más allá de los límites autoimpuestos
 86. Calma i creativitat de triar/Calm and creativity to choose/Calma y creatividad de elegir
 87. Veure’m amb claredat en el mirall/See myself clearly in the mirror/Verme con claridad en el espejo
 88. Trencar l’encanteri de l’oblit/Break the spell of oblivion/Romper el hechizo del olvido
 89. La llum del sol de la calma i la confiança/The sunlight of calm and confidence/La luz del sol de la calma y la confianza
 90. Canvi, progrés i metamorfosi/Change, progress and metamorphosis/Cambio, progreso y metamorfosis
 91. El pensament crea consciència/Thought creates awareness/El pensamiento crea conciencia
 92. Construint un nou ésser/Building a new being/Contruyendo un nuevo ser
 93. Parla a la teva ment com si fos un nen/Speak to your mind as if it were a child/Habla a tu mente como si fuera un niño
 94. Un amor que no espera res/A love that expects nothing/Un amor que no espera nada
 95. A la llum d’una nova consciència/In the light of a new consciousness/A la luz de una nueva conciencia
 96. Des del tron ​​de la satisfacció interior/From the throne of inner satisfaction/Desde el trono de la satisfacción interior
 97. Vida feliç i satisfeta/Happy and satisfied life/Vida feliz y satisfecha
 98. SINTONITZAR AMB LA PRESÈNCIA DEL MOMENT/TUNING INTO THE PRESENCE OF THE MOMENT/SINTONIZAR CON LA PRESENCIA DEL MOMENTO
 99. UNA GRAN AVENTURA EN COMÚ/A GREAT ADVENTURE IN COMMON/UNA GRAN AVENTURA EN COMÚN
 100. UN MISSATGE VITAL/A VITAL MESSAGE/UN MENSAJE VITAL
 101. Crear un espai de frescor, creativitat i qualitat/Create a space of freshness, creativity and quality/Crear un espacio de frescura, creatividad y calidad
 102. Acceptar totes les escenes/To Accept all scenes/Aceptar todas las escenas
 103. Des del nostre essencial ésser/Since our essential being/Desde nuestro ser esencial
 104. Principis eterns: femení-masculí/Eternal principles: feminine-masculine/Principios eternos: femenino-masculino
 105. Fomentar el valor per enfrontar els meus miratges/Foster the courage to face my mirages/Fomentar el valor para enfrentar mis espejismos
 106. Sentiments profunds de felicitat interior/Deep feelings of inner happiness/Sentimientos profundos de felicidad interior
 107. Aflorant les meves virtut/Outcroping my virtues/Aflorando mis virtudes
 108. Ment en calma: Tranquil·litat/Calm Mind: Tranquility/Mente en calma: Tranquilidad
 109. Alleujant càrregues/Easing burdens/Aliviando cargas
 110. Una vida natural/A natural life/Una vida natural
 111. Una font inesgotable de fortuna/An inexhaustible source of fortune/Una fuente inagotable de fortuna
 112. Una invitació al canvi/An invitation to change/Una invitación al cambio
 113. A través de la Font/Through the Source/A través de la Fuente
 114. Una actitud sàvia/A wise attitude/Una actitud sabia
 115. L’autèntica felicitat/Authentic happiness/La auténtica felicidad
 116. Sense deixar de ser jo/Without ceasing to be me/Sin dejar de ser yo
 117. Com una flor a la calor del Sol/Like a flower in the heat of the Sun/Como una flor al calor del Sol
 118. Per a crear un nou camí/To create a new path/Para crear un nuevo camino

A %d bloguers els agrada això: