luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pensam.Bk abril 2020

Love, Purity, Peace, Wisdom
When you build a house, every brick counts. When you build a character, every thought counts. You are what you think. Love, purity, peace, wisdom – the more you think of these qualities, the more you will become them.
unnamedAmor, puresa, pau, saviesa
Quan construeixes una casa, cada maó compte. Quan construeixes un personatge, cada pensament compte. Ets el que creus. Amor, puresa, pau, saviesa: com més penses en aquestes qualitats, més et convertiràs en elles.
Amor, pureza, paz, sabiduria
Cuando construyes una casa, cada ladrillo cuenta. Cuando construyes un personaje, cada pensamiento cuenta. Eres lo que crees. Amor, pureza, paz, sabiduría: cuanto más pienses en estas cualidades, más te convertirás en ellas.

Spiritual Identity
I am a pure, peaceful, powerful, loveful blissful soul. This is the original identity of the soul. Let me sit with this thought for a few moments every day and experience my true spiritual indentity.

IDL TIFF file

Identitat espiritual
Sóc una ànima pura, pacífica, poderosa, amorosa i feliç. Aquesta és la identitat original de l’ànima. Permet-te seure amb aquest pensament per uns moments cada dia i experimentar la teva veritable identitat espiritual.
Identidad espiritual
Soy un alma pura, pacífica, poderosa, amorosa y feliz. Esta es la identidad original del alma. Permítete sentarte con este pensamiento por unos momentos todos los días y experimentar tu verdadera identidad espiritual.

The Solution Focus | Day 3
Making things positive doesn’t mean a sunny outlook; it means making the choice to see problems as opportunities. Every problem and difficult situation is embedded with a solution – the adventure lies in finding the solution.
castellL’enfocament de la solució | dia 3
Fer les coses positives no significa una perspectiva assolellada; significa prendre la decisió de veure els problemes com a oportunitats. Cada problema i situació difícil està integrat en una solució: l’aventura rau en trobar la solució.
El enfoque de la solución | Día 3
Hacer las cosas positivas no significa una perspectiva soleada; significa tomar la decisión de ver los problemas como oportunidades. Cada problema y situación difícil está integrado en una solución: la aventura radica en encontrar la solución.

Slow Down, Relax | Day 2
Stress may appear to get things done in the short-term but in the long term it leads to burnout. When you learn to slow down, you discover how easy it is to be relaxed whilst on the go!
unnamedReduir la velocitat, relaxar | dia 2
Pot semblar que l’estrès fa les coses més ràpidament, però a llarg termini condueix a l’esgotament. Quan aprens a reduir la velocitat, descobreixes el fàcil que és estar relaxat mentre estàs en moviment.
Reducir la velocidad, relajarse | Dia 2
Puede parecer que el estrés hace las cosas rapidamente, pero a largo plazo conduce al agotamiento. Cuando aprendes a reducir la velocidad, descubres lo fácil que es estar relajado mientras estás en movimiento.

Don’t Lose Today
If yesterday was lost in grief, don’t lose today and tomorrow by keeping it in your memory.
unnamedNo perdis avui
Si ahir et vas perdre en el dolor, no perdis avui i demà guardant-lo en la teva memòria.
No pierdas hoy
Si ayer te perdiste en el dolor, no pierdas hoy y mañana guardándolo en tu memoria.

The Value Of Positive Focus
To change the focus from negative to positive is to create hope. Our normal conversations and interactions are full of negativity, whether we are aware of this or not. So without our conscious knowledge, we develop a negative approach to life. It is 321805_2200-800x1200important for me to be aware when my conversations with others becomes negative. I need to make a conscious change to start being more positive, and appreciate what life gives me. So much good in my life goes unnoticed. When I focus in the positive it creates an environment of enthusiasm for the future that effects everyone around me.
El valor de l’enfocament positiu
Canviar l’enfocament de negatiu a positiu és crear esperança. Les nostres converses i interaccions normals estan plenes de negativitat, tant si som conscients d’això com si no. Llavors, sense el nostre coneixement conscient, desenvolupem un enfocament negatiu de la vida. És important per a mi ser conscient quan les meves converses amb els altres es tornen negatives. Necessito fer un canvi conscient per començar a ser més positiu i apreciar el que la vida em dóna. Molt de bé en la meva vida passa desapercebut. Quan em concentro en el positiu, es crea un ambient d’entusiasme pel futur que afecta a tots els que m’envolten.
El valor del enfoque positivo
Cambiar el enfoque de negativo a positivo es crear esperanza. Nuestras conversaciones e interacciones normales están llenas de negatividad, tanto si somos conscientes de esto como si no. Entonces, sin nuestro conocimiento consciente, desarrollamos un enfoque negativo de la vida. Es importante para mí ser consciente cuando mis conversaciones con los demás se vuelven negativas. Necesito hacer un cambio consciente para comenzar a ser más positivo y apreciar lo que la vida me da. Mucho bien en mi vida pasa desapercibido. Cuando me concentro en lo positivo, se crea un ambiente de entusiasmo por el futuro que afecta a todos los que me rodean.

Tolerance
If you realise that everyone is an individual with their own unique part to play, then the power of tolerance is easy to develop.
kiss-inner-paint-colors-mind-series-composition-elements-human-face-colorful-abstract-shapes-metaphorical-45497755Tolerància
Si t’adones que tothom son individus amb el seu propi paper únic, llavors el poder de la tolerància és fàcil de desenvolupar.
Tolerancia
Si te das cuenta de que todo el mundo es un individuo con su propio papel único, entonces el poder de la tolerancia es fácil de desarrollar.

Spiritual Progress
There is benefit for you in every situation. If, that is, you know how to look for it. The idea behind steady spiritual progress is to see every circumstance and situation (particularly those that challenge you) as a tailor-made lesson in your personal plan for self-development. For example, in a situation where hurtful or angry words were exchanged, why not see it as the chance either to perceive things about your own character which need changing or to rehearse some virtue or quality that you need to put into practice more often? Actually, we should be grateful for the opportunity to evaluate ourselves. In this way you can transform anything into a constructive lesson. Never think that you’ve learned enough and now can stop. You should love it when people try to correct you or give you advice. It keeps you alert and gives you plenty of opportunity to put your truth into practice. It’s a sign of great danger to be unable to accept criticism and instead use your understanding to criticise others. Realise deeply the significance of every moment, and your spiritual progress will be assured.

rosamistica-1Progrés Espiritual
Hi ha un benefici per a tu en cada situació. Si, és a dir, saps com buscar-ho. La idea darrere del progrés espiritual constant és veure cada circumstància i situació (particularment aquelles que et desafien) com una lliçó a mida del teu pla personal per a l’auto desenvolupament. Per exemple, en una situació en què es van intercanviar paraules feridores o enutjades, per què no veure-la com l’oportunitat de percebre coses, sobre el teu propi caràcter, que necessiten canviar o assajar alguna virtut o qualitat que necessites posar en pràctica amb més freqüència? En realitat, hauríem d’estar agraïts per l’oportunitat de avaluar-nos a nosaltres mateixos. D’aquesta manera pots transformar qualsevol cosa en una lliçó constructiva. Mai pensis que has après prou i que ara pots parar. Hauries d’apreciar quan la gent tracta de corregir o donar-te consells. Et manté alerta i et brinda moltes oportunitats per posar en pràctica la teva veritat. És un senyal de gran perill no poder acceptar les crítiques i, en canvi, fer servir la teva comprensió per criticar als altres. Adona’t profundament del significat de cada moment, i el teu progrés espiritual estarà assegurat.
Progreso Espiritual
Hay un beneficio para tí en cada situación. Si, es decir, sabes cómo buscarlo. La idea detrás del progreso espiritual constante es ver cada circunstancia y situación (particularmente aquellas que te desafían) como una lección a medida en tu plan personal para el autodesarrollo. Por ejemplo, en una situación en la que se intercambiaron palabras hirientes o enojadas, ¿por qué no verla como la oportunidad de percibir cosas sobre tu propio carácter que necesitan cambiar o ensayar alguna virtud o cualidad que necesitas poner en práctica con más frecuencia? En realidad, deberíamos estar agradecidos por la oportunidad de evaluarnos a nosotros mismos. De esta manera puedes transformar cualquier cosa en una lección constructiva. Nunca pienses que has aprendido lo suficiente y que ahora puedes parar. Deberías amar cuando la gente trata de corregirte o darte consejos. Te mantiene alerta y te brinda muchas oportunidades para poner en práctica tu verdad. Es una señal de gran peligro no poder aceptar las críticas y, en cambio, usar tu comprensión para criticar a los demás. Date cuenta profundamente del significado de cada momento, y tu progreso espiritual estará asegurado.

Determined Thoughts
Determined thoughts disperse the clouds of negative situations. A lot of negative situations are bound to come our way, resulting in grief, pain and disappointment. At the time, such difficulties feels insurmountable and seem to last forever. I need to 0261ab_e6edbcf52c884afea66774d850a2bc3f_mv2_d_1206_1600_s_2-01recognise that the difficulties I face are like passing clouds. These clouds gather around me at times, are only temporary – sooner or later they will fade away. Understanding that no problem lasts forever will help me develop the determination I need to work on my problems. I will then be able to face any situation with ease.
Pensaments determinats
Els pensaments decidits dispersen els núvols de situacions negatives. Hi ha moltes situacions negatives que se’ns presenten, el que resulta en patiment, dolor i desil·lusió. En aquest moment, aquestes dificultats se senten insuperables i semblen durar per sempre. Necessito reconèixer que les dificultats que enfronto són com núvols passatgers. Aquests núvols es reuneixen al meu voltant de vegades, són només temporals; tard o d’hora s’esvairan. Comprendre que cap problema dura per sempre m’ajudarà a desenvolupar la determinació que necessito per treballar en els meus problemes. Llavors podré enfrontar qualsevol situació amb facilitat.
Pensamientos determinados
Pensamientos decididos dispersan las nubes de situaciones negativas. Hay muchas situaciones negativas que se nos presentan, lo que resulta en pesar, dolor y desilusión. En ese momento, tales dificultades se sienten insuperables y parecen durar para siempre. Necesito reconocer que las dificultades que enfrento son como nubes pasajeras. Estas nubes se reúnen a mi alrededor a veces, son solo temporales; tarde o temprano se desvanecerán. Comprender que ningún problema dura para siempre me ayudará a desarrollar la determinación que necesito para trabajar en mis problemas. Entonces podré enfrentar cualquier situación con facilidad.

Addicted To Praise
We all want to be liked, valued and appreciated. There’s no doubt that we’re motivated by praise from those who matter to us. But it’s easy to become addicted to praise. Savour compliments without needing them. Enjoy performing well even if no one notices. Give your best without expecting validation.
unnamedAddicte als elogis
Tots volem ser aprovats, valorats i apreciats. No hi ha dubte que estem motivats pels elogis dels que ens importen. Però és fàcil tornar-se addicte als elogis. Assaboreix els compliments sense necessitar-los. Gaudeix d’un bon saber fer fins i tot si ningú se n’adona. Dóna el millor de tu sense esperar validació.
Adicto a los elogios
Todos queremos ser aprobados, valorados y apreciados. No hay duda de que estamos motivados por los elogios de quienes nos importan. Pero es fácil volverse adicto a los elogios. Saborea los cumplidos sin necesitarlos. Disfruta de un buen desempeño incluso si nadie se da cuenta. Da lo mejor de ti sin esperar validación.

Greater Success in Co-operation
If you think you can do something alone, either because you don’t trust others to do it or because you feel you are the most qualified… * you will always be busy doing everything * you will be unhappy with others because they are not doing what you want * you will be dissatisfied It is more effective to invest your time in training and manosdeveloping others. There is greater success in cooperation
Major èxit en la cooperació
Si creus que pots fer alguna cosa tu sol, ja sigui perquè no confies en que altres ho facin o perquè sents que ets el més qualificat … * sempre estaràs ocupat fent-ho tot * estaràs descontent amb els altres perquè ells no estan fent el que vols * quedaràs insatisfet És més efectiu invertir el teu temps a capacitar i desenvolupar als altres. Hi ha un major èxit en la cooperació.
Mayor éxito en la cooperación
Si crees que puedes hacer algo solo, ya sea porque no confías en que otros lo hagan o porque sientes que eres el más calificado … * siempre estarás ocupado haciendo todo * estarás descontento con los demás porque ellos no están haciendo lo que deseas * quedarás insatisfecho Es más efectivo invertir tu tiempo en capacitar y desarrollar a otros. Hay un mayor éxito en la cooperación.

Easy
unnamedWith the good wishes and drops of co-operation from everyone, even the biggest tasks of all will become easy.
Fàcil
Amb els bons desitjos i les gotes de cooperació de tots, fins i tot les tasques més grans de totes seran fàcils.
Fácil
Con los buenos deseos y las gotas de cooperación de todos, incluso las tareas más grandes de todas serán fáciles.

Arguments
unnamedTruth is lost when we argue.
Arguments
La veritat es perd quan discutim.
Argumentos
La verdad se pierde cuando discutimos.

Exercise and Diet
Unhealthy lifestyles are rooted in the mind and seeded in the soul. The spiritual exercise of the mind involves taking the mind out of the physical body and to the subtle, angelic body of light and then to our state of being a soul – a sentient point of light and power. As for diet control, pure thoughts are the healthy diet for the mind. Creative thoughts are like vitamins and positive thoughts provide proteins that build will power, while thoughts of serving others are like carbohydrates, which provide energy for the mind.
release-anger-spells-ritualsExercici i dieta
Els estils de vida poc saludables estan arrelats en la ment i sembrats a l’ànima. L’exercici espiritual de la ment implica treure la ment del cos físic al cos subtil i angelical de la llum i després al nostre estat de ser una ànima, un punt sensible de llum i poder. Pel que fa al control de la dieta, els pensaments purs són la dieta saludable per la ment. Els pensaments creatius són com les vitamines i els pensaments positius proporcionen proteïnes que generen força de voluntat, mentre que els pensaments de servir a altres són com els carbohidrats, que proporcionen energia per a la ment.
Ejercicio y dieta
Los estilos de vida poco saludables están arraigados en la mente y sembrados en el alma. El ejercicio espiritual de la mente implica sacar la mente del cuerpo físico al cuerpo sutil y angelical de la luz y luego a nuestro estado de ser un alma, un punto sensible de luz y poder. En cuanto al control de la dieta, los pensamientos puros son la dieta saludable para la mente. Los pensamientos creativos son como las vitaminas y los pensamientos positivos proporcionan proteínas que generan fuerza de voluntad, mientras que los pensamientos de servir a otros son como los carbohidratos, que proporcionan energía para la mente.

Peaceful Being
You fill your life with peace when you discover you only have to be yourself, to be what you have always been – a peaceful being.
unnamed-1Ser pacífic
Omples la teva vida de pau quan descobreixes que només has de ser tu mateix, ser el que sempre has estat: un ésser pacífic.
Ser pacífico
Llenas tu vida de paz cuando descubres que solo tienes que ser tú mismo, ser lo que siempre has sido: un ser pacífico.

Thoughts, Words and Deeds
Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking creates profoundness. Kindness in giving creates love.
unnamed-2-1Pensaments, paraules i fets
Amabilitat en paraules crea confiança. L’amabilitat en el pensament crea profunditat. La bondat de donar crea amor.
Pensamientos, palabras y hechos
Amabilidad en palabras crea confianza. La amabilidad en el pensamiento crea profundidad. La bondad de dar crea amor.

Manage Emotions
When the energy of our consciousness is out of our control – the mind is agitated. We are being emotional. The solution is to detach from the inner storms, stand back and observe the hurricane pass. Detached observation withdraws the energy which your emotions require to sustain themselves. When you watch your own anger, it dies. If you don’t detach from it, and observe it …it will be your master. Today is the day to practice positive, detached observation, and each emotion-filled moment is the opportunity. This is ‘real’ work. The work of one who is a master of their own consciousness. Are you a master or a slave?
chica-sintiendose-rechazadaGestionar emocions
Quan l’energia de la nostra consciència està fora del nostre control, la ment està agitada. Estem sent emocionals. La solució és separar-se de les tempestes internes, fer un pas enrere i observar el pas de l’huracà. L’observació separada retira l’energia que les teves emocions requereixen per sostenir-se. Quan mires la teva pròpia ira, mor. Si no et separes d’allò i ho observes.., serà el teu mestre. Avui és el dia per practicar l’observació positiva i independent, i cada moment ple d’emoció és l’oportunitat. Aquest és un treball ‘real’. El treball d’algú que és amo de la seva pròpia consciència. Ets un mestre o un esclau?
Gestionar emociones
Cuando la energía de nuestra conciencia está fuera de nuestro control, la mente está agitada. Estamos siendo emocionales. La solución es separarse de las tormentas internas, dar un paso atrás y observar el paso del huracán. La observación separada retira la energía que tus emociones requieren para sostenerse. Cuando miras tu propia ira, muere. Si no te separas de él y lo observas … será tu maestro. Hoy es el día para practicar la observación positiva e independiente, y cada momento lleno de emoción es la oportunidad. Este es un trabajo ‘real’. El trabajo de alguien que es dueño de su propia conciencia. ¿Eres un maestro o un esclavo?

Smile
When you smile, not only do you feel happy, but you bring a ray of light into the lives maxresdefaultof others.
Somriure
Quan somrius, no només et sents feliç, sinó que portes un raig de llum a la vida dels altres.
Sonreír
Cuando sonríes, no solo te sientes feliz, sino que traes un rayo de luz a la vida de los demás.

Stillness
Stillness of spirit doesn’t mean lack of movement, but that thoughts and feelings move in the right direction naturally.
2b76bdda0eada290e3d1832f18c9c5f4Quietud
La quietud de l’esperit no vol dir falta de moviment, sinó que els pensaments i sentiments es mouen en la direcció correcta de forma natural.
Quietud
La quietud del espíritu no significa falta de movimiento, sino que los pensamientos y sentimientos se mueven en la dirección correcta de forma natural.

Attraction
Like attracts like. Whatever the conscious mind thinks and believes, the subconscious unnamedidentically creates.
Atracció
Allò similar atreu allò semblant. Qualsevol cosa que la ment conscient pensi i crea, el subconscient ho crea idènticament.
Atracción
Lo similar atrae a lo similar. Cualquier cosa que la mente consciente piense y crea, el subconsciente lo crea idénticamente.

Thoughts Like Stars
Think elevated thoughts and your thoughts become like stars. Hold elevated thoughts in your mind, and thoughts, like stars, become bright and luminous. When your mind becomes like the clear starry night sky, your thoughts, like stars will brighten your mood and illuminate your world.
DibujoPensaments com estrelles
Pensa pensaments elevats i que els teus pensaments es converteixen en estrelles. Mantingueu pensaments elevats en la vostra ment, i els pensaments, com les estrelles, es tornen brillants i lluminosos. Quan la teva ment es torna com el clar cel nocturn estrellat, els teus pensaments, com els estels, alegraran el teu estat d’ànim i il·luminaran el teu món.
Pensamientos como estrellas
Piensa pensamientos elevados y tus pensamientos se convierten en estrellas. Mantenga pensamientos elevados en su mente, y los pensamientos, como las estrellas, se vuelven brillantes y luminosos. Cuando tu mente se vuelve como el claro cielo nocturno estrellado, tus pensamientos, como las estrellas, alegrarán tu estado de ánimo e iluminarán tu mundo.

Valuable As A Diamond
Your time is most valuable, and so you should not waste it. You should not waste time imagesin wasteful thoughts. Every second of yours is as valuable as a diamond.
Valuós com un diamant
El teu temps és molt valuós, per la qual cosa no s’ha de desaprofitar. No has de perdre el temps en pensaments malbaratadors. Cada segon teu és tan valuós com un diamant.
Valioso como un diamante
Su tiempo es muy valioso, por lo que no debe desperdiciarlo. No debes perder el tiempo en pensamientos derrochadores. Cada segundo tuyo es tan valioso como un diamante.

Total Appreciation
Many believe that happiness is achieved through material wealth. It is true that gives a temporary sense of well-being. A rich person is not someone who has more but someone who desires less. Happiness is the result of total appreciation of all that life gives you at every moment.
unnamed (1)Apreciació total
Molts creuen que la felicitat s’aconsegueix a través de la riquesa material. És cert que dóna una sensació temporal de benestar. Una persona rica no és algú que té més, sinó algú que desitja menys. La felicitat és el resultat de l’apreciació total de tot el que la vida et brinda en cada moment.
Apreciación total
Muchos creen que la felicidad se logra a través de la riqueza material. Es cierto que da una sensación temporal de bienestar. Una persona rica no es alguien que tiene más, sino alguien que desea menos. La felicidad es el resultado de la apreciación total de todo lo que la vida te brinda en cada momento.

Fill The Gap
If anyone has has any weakness, make it your duty to fill that gap. To speak about someone’s weakness is not greatness. The greatness lies in removing that weakness.
unnamedOmplir el buit
Si algú té alguna debilitat, fes que el teu deure sigui omplir aquest buit. Parlar de la debilitat d’algú no és grandesa. La grandesa rau a eliminar aquesta debilitat.
Llenar el vacío
Si alguien tiene alguna debilidad, haz que tu deber sea llenar ese vacío. Hablar de la debilidad de alguien no es grandeza. La grandeza radica en eliminar esa debilidad.

Get Past Your Past
Let the past be the past – both my past and the past of others. There’s no need to keep repeating the past in my head. Think: Whatever happened, happened, it’s OK for me to move on. Let me be supportive and make it easy, not difficult – for myself and others. When I stay in the present, everything is pleasant.
unnamedSupera el teu passat
Deixa que el passat sigui el passat, tant el meu passat com el passat dels altres. No hi ha necessitat de seguir repetint el passat al meu cap. Pensa: Passi el que passi, va passar, està bé per a mi seguir endavant. Permetre’m ser solidari i fer-ho fàcil, no difícil, per a mi i per als altres. Quan em quedo en el present, tot és agradable.
Supera tu pasado
Deja que el pasado sea el pasado, tanto mi pasado como el pasado de los demás. No hay necesidad de seguir repitiendo el pasado en mi cabeza. Piensa: Pase lo que pase, pasó, está bien para mí seguir adelante. Permitirse ser solidario y hacerlo fácil, no difícil, para mí y para los demás. Cuando me quedo en el presente, todo es agradable.

Anger finishes all wisdom
Ego finishes regard Worry eats away your life Bribery finishes all justice Greed finishes all honesty Fear eats away a human being The greatest jewellery in the world is your own nobility Your own best companion in the world is your determined thought Those who do not wish for anything receive everything. Renounce that happiness in which there is sorrow for others.
DibujoLa ira acaba amb tota saviesa
L’ego acaba preocupant. La preocupació devora la teva vida. El suborn acaba amb tota justícia. L’avarícia acaba amb tota honestedat. La por devora a l’ésser humà. La major joia de l’món és la teva pròpia noblesa. El teu millor company en el món és el teu pensament decidit. Aquells que no volen res ho reben tot. Renúncia a aquesta felicitat en la qual hi ha dolor per als altres.
La ira acaba con toda sabiduría
El ego termina preocupándonos. La preocupación devora tu vida. El soborno acaba con toda justicia. La avaricia acaba con toda honestidad. El miedo devora al ser humano. La mayor joya del mundo es tu propia nobleza. Tu mejor compañero en el mundo es tu pensamiento decidido. Aquellos que no desean nada recibe todo. Renuncia a esa felicidad en la que hay dolor para los demás.

qui-soc minimini 

A %d bloguers els agrada això: