luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK Abril -2023-

Radiate Light
Each one of us is a walking radiator. Mostly we radiate thoughts and attitudes. From deep within we radiate our state of being, and the essential, original and eternal state of every being is peaceful and loving. But we block and distort this energy with our attachments. Attachments turn love into fear, peace into anger and then distort our attitudes and actions towards others. This is neither relaxing for ourselves, or for those around us. Which is why detachment is the secret to living lightly and lovingly.
Irradiar llum
Cadascú de nosaltres és un radiador ambulant. Majoritàriament irradiem pensaments i actituds. Des de molt endins irradiem el nostre estat d’ésser, i, l’estat essencial original i etern de tot ésser és pacífic i amorós. Però bloquegem i distorsionem aquesta energia amb els nostres aferraments. Els aferraments converteixen l’amor en por, la pau en ira i després distorsionen les nostres actituds i accions envers els altres. Això no és relaxant ni per a nosaltres ni per als que ens envolten. Per això el desaferrament és el secret per viure amb lleugeresa i amor.
Irradiar luz
Cada uno de nosotros es un radiador ambulante. Mayormente irradiamos pensamientos y actitudes. Desde muy adentro irradiamos nuestro estado de ser, y el estado esencial, original y eterno de todo ser es pacífico y amoroso. Pero bloqueamos y distorsionamos esta energía con nuestros apegos. Los apegos convierten el amor en miedo, la paz en ira y luego distorsionan nuestras actitudes y acciones hacia los demás. Esto no es relajante ni para nosotros ni para quienes nos rodean. Por eso el desapego es el secreto para vivir con ligereza y amor.

On Responsibilities
If you take your responsibilities not as a burden but as a game, you will play with them with lightness and cheer.
Sobre Responsabilitats
Si prens les teves responsabilitats no com una càrrega sinó com un joc, hi jugaràs amb lleugeresa i alegria.
Sobre Responsabilidades
Si tomas tus responsabilidades no como una carga sino como un juego, jugarás con ellas con ligereza y alegría.
Detached Observer
It is far better to observe than to absorb every word, feeling and attitude, to get over-involved, or react too much. Observing gives us the patience and clarity to think act appropriately. Observing creates an inner focus that allows us to see reality.

Observador Desaferrat
És millor observar que absorbir cada paraula, sentiment i actitud, involucrar-se massa o reaccionar massa. Observar ens dóna la paciència i la claredat per pensar i actuar apropiadament. Observar crea un focus interior que ens permet veure la realitat.
Observador Desapegado
Es mucho mejor observar que absorber cada palabra, sentimiento y actitud, involucrarse demasiado o reaccionar demasiado. Observar nos da la paciencia y la claridad para pensar y actuar apropiadamente. Observar crea un foco interior que nos permite ver la realidad.

Make Time
Make time to create the moments you need for silence. To create a time of silence takes just a second. A second is a drop of time … a drop of time through which I step to renew myself deep inside. So I stop, for a second, and say to myself, “Now I shall go inside.” In the space of a second, I pass beyond all the muddle and find myself in my original state of peace.
Fer temps
Pren-te el temps per crear els moments que necessites pel silenci. Crear un temps de silenci només pren un segon. Un segon és una gota de temps… una gota de temps per la qual passo per renovar-me per dins. Així que m’aturo per un segon i em dic a mi mateix: “Ara entraré”. A l’espai d’un segon, passo més enllà de tot l’embolic i em trobo en el meu estat original de pau.
Hacer tiempo
Tómate el tiempo para crear los momentos que necesitas para el silencio. Crear un tiempo de silencio toma solo un segundo. Un segundo es una gota de tiempo… una gota de tiempo por la que paso para renovarme por dentro. Así que me detengo por un segundo y me digo a mí mismo: “Ahora voy a entrar”. En el espacio de un segundo, paso más allá de todo el embrollo y me encuentro en mi estado original de paz.

Generosity
Generosity can be defined in many ways but respect, kindness, benefit and accessibility are its key characteristics. Generosity is like a fruit tree in season. All its fruit is available to anyone for the picking. When I am full, complete, when I have conquered selfish needs then I can be naturally generous. My being is open to others to share the best without any obligation.
Generositat
La generositat es pot definir de moltes maneres, però el respecte, l’amabilitat, el benefici i l’accessibilitat en són les característiques clau. La generositat és com un arbre fruiter a la seva estació. Tot el seu fruit és a disposició de qualsevol per a la recol·lecció. Quan estic ple, complet, quan he conquerit les necessitats egoistes, aleshores puc ser naturalment generós. El meu ésser està obert als altres per compartir el millor sense cap compromís.
Generosidad
La generosidad se puede definir de muchas maneras, pero el respeto, la amabilidad, el beneficio y la accesibilidad son sus características clave. La generosidad es como un árbol frutal en su estación. Todo su fruto está a disposición de cualquiera para la recolección. Cuando estoy lleno, completo, cuando he conquistado las necesidades egoístas, entonces puedo ser naturalmente generoso. Mi ser está abierto a los demás para compartir lo mejor sin ningún compromiso.

The Final Analysis
People are often unreasonable, self-centred. Forgive them anyway. If you are honest, people may cheat you, but be honest anyway. What you spend years to build, someone could destroy overnight. Build anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. You see, in the final analysis it is between you and God; it never was between you and them anyway.

L’anàlisi final
Les persones sovint són irraonables, egocèntriques. Perdona’ls de totes maneres. Si ets honest, la gent pot enganyar-te, però sigues honest de tota manera. El que dediques anys a construir, algú podria destruir-lo de la nit al dia. Construeix de tota manera. El bé que fas avui, la gent sovint ho oblidarà demà. Fes el bé de tota manera. Veuràs, a l’anàlisi final és entre tu i Déu; mai no será entre tu i ells de totes maneres.
El análisis final
Las personas a menudo son irrazonables, egocéntricas. Perdónalos de todos modos. Si eres honesto, la gente puede engañarte, pero sé honesto de todos modos. Lo que dedicas años a construir, alguien podría destruirlo de la noche a la mañana. Construye de todos modos. El bien que haces hoy, la gente a menudo lo olvidará mañana. Haz el bien de todos modos. Verás, en el análisis final es entre tú y Dios; nunca fue entre tú y ellos de todos modos.

Thinking About Peace
You become whatever you think about deeply. Think only about peace, love and happiness. Feel these values as part of your life and you will become them.
Pensant en la pau
Et converteixes en allò que penses profundament. Pensa només en la pau, l’amor i la felicitat. Sent aquests valors com a part de la teva vida i t’hi tornaràs.
Pensando en la paz
Te conviertes en lo que piensas profundamente. Piensa sólo en la paz, el amor y la felicidad. Siente estos valores como parte de tu vida y te convertirás en ellos.
Courage
It is natural to feel worry and tension in a difficult situation – or to run away from the situation altogether. Although this may work for a short time, it is not a solution. We have to draw upon inner courage in order to meet the challenges head on. When we do this, we often realise it is not as bad as it first appeared.

Coratge
És natural sentir preocupació i tensió en una situació difícil, o fugir totalment de la situació. Tot i que això pot funcionar per un temps, no és una solució. Hem de recórrer al coratge interior per enfrontar els desafiaments de cara. Quan fem això, sovint ens adonem que no és tan dolent com semblava al principi.
Coraje
Es natural sentir preocupación y tensión en una situación difícil, o huir de la situación por completo. Aunque esto puede funcionar por un corto tiempo, no es una solución. Tenemos que recurrir al coraje interior para enfrentar los desafíos de frente. Cuando hacemos esto, a menudo nos damos cuenta de que no es tan malo como parecía al principio.

The Gift of the Present
When the past is mixed into the present, it prevents you from experiencing the happiness the present offers. So the question is how do you forget the past? Focus your attention on that which is good in the present. Do not compare the present to the past.
El regal del present
Quan es barreja el passat amb el present, t’impedeix experimentar la felicitat que ofereix el present. Aleshores la pregunta és com oblides el passat? Enfoca la teva atenció en allò que és bo en el present. No comparis el present amb el passat.
El regalo del presente
Cuando el pasado se mezcla con el presente, te impide experimentar la felicidad que ofrece el presente. Entonces la pregunta es ¿cómo olvidas el pasado? Enfoca tu atención en lo que es bueno en el presente. No compares el presente con el pasado.
Magic Carpet
Life experiences are like sentences – we are always looking for the full stop, the conclusion. It’s OK to end a train of thought, but not thought itself. Thoughts are the beginning of our creation and are here to be creative. Thoughts are like the magic carpet on which the soul rides across eternity – in reality, there are no endings, no conclusions. Rest for the spirit (which is what we are) is when we allow only the current of the purest thoughts to flow through our mind – thoughts which carry good wishes and blessings for ourselves and others. This is not so much going with the flow, as being in the flow, and being refreshed by the flow. It is how we refresh ourselves. For when we have powerful, positive thoughts for and about others, who experiences them first?

Catifa màgica
Les experiències de la vida són com frases: sempre estem buscant el punt final, la conclusió. Està bé posar fi a un fil de pensament, però no pas al pensament en si mateix. Els pensaments són el començament de la nostra creació i són aquí per ser creatius. Els pensaments són com la catifa màgica sobre la qual viatja l’ànima a través de l’eternitat; de fet, no hi ha finals ni conclusions. Descans per a l’esperit (que és allò que som) és quan deixem fluir per la nostra ment només el corrent dels pensaments més purs, pensaments que porten bons desitjos i benediccions per a nosaltres i per als altres. Això no és tant anar amb la corrent, sinó estar a la corrent i ser refrescat per la corrent. Així és com ens refresquem. Perquè quan tenim pensaments poderosos i positius per a i sobre els altres, qui els experimenta primer?
Alfombra mágica
Las experiencias de la vida son como oraciones: siempre estamos buscando el punto final, la conclusión. Está bien poner fin a un hilo de pensamiento, pero no al pensamiento en sí mismo. Los pensamientos son el comienzo de nuestra creación y están aquí para ser creativos. Los pensamientos son como la alfombra mágica sobre la que el alma viaja a través de la eternidad; en realidad, no hay finales ni conclusiones. Descanso para el espíritu (que es lo que somos) es cuando dejamos fluir por nuestra mente sólo la corriente de los pensamientos más puros, pensamientos que traen buenos deseos y bendiciones para nosotros y para los demás. Esto no es tanto ir con la corriente, sino estar en la corriente y ser refrescado por la corriente. Así es como nos refrescamos. Porque cuando tenemos pensamientos poderosos y positivos para y sobre los demás, ¿quién los experimenta primero?

Truly Precious
More valuable than the things we give to each other are the gifts of virtues we pass on quietly to others through our selfless and noble actions.
Veritablement preciós
Més valuosos que les coses que ens donem els uns als altres són els dons de les virtuts que transmetem silenciosament als altres a través de les nostres accions nobles i desinteressades.
Verdaderamente precioso
Más valiosos que las cosas que nos damos unos a otros son los dones de las virtudes que transmitimos silenciosamente a los demás a través de nuestras acciones nobles y desinteresadas.

Good Wishes
The more good wishes and kind feelings we have for others, the more our own happiness increases.
Bons desitjos
Com més bons desitjos i sentiments amables tinguem cap als altres, més augmentarà la nostra pròpia felicitat.
Buenos deseos
Cuantos más buenos deseos y sentimientos amables tengamos hacia los demás, más aumentará nuestra propia felicidad.

Laws Of Success
The greatest mistake – Giving up The greatest crippler – Fear The greatest handicap – Ego The most potent force – Positive The greatest thought – God The greatest victory – Victory over the self
Lleis de l’èxit
El més gran error: rendir-se El més gran paralitzant: la por El major desavantatge: l’ego La força més potent: positiu El pensament més gran: Déu La major victòria: la victòria sobre un mateix
Leyes del éxito
El mayor error: rendirse El mayor paralizante: el miedo La mayor desventaja: el ego La fuerza más potente: positivo El mayor pensamiento: Dios La mayor victoria: la victoria sobre uno mismo

Transform Obstacles
Is life an obstacle course? Sometimes it may feel like it. If you join the military you will be sent around an obstacle course of increasing degrees of difficulty. Why? To increase your strength and stamina and expand your creative capacity under strain. So it is on the course called ‘life’ – you can choose to perceive people, situations or events as obstacles, or you can choose to use these things to strengthen and expand your capacity to be creative and to find ways round, under, over. The choice lies in your perception. Obstacles are never ever ‘out there’, they are always in our own minds.
Transformar Obstacles
La vida és una carrera d’obstacles? De vegades ho pot semblar. Si t’uneixes a les forces armades, hauràs d’esquivar una cursa d’obstacles amb graus de dificultat creixents. Per què? Per augmentar la teva força i resistència i expandir la teva capacitat creativa sota tensió. Així és en el curs anomenat ‘vida’: pots optar per percebre les persones, situacions o esdeveniments com a obstacles, o pots optar per utilitzar aquestes coses per enfortir i expandir la teva capacitat de ser creatiu i trobar camins al voltant, a sota, al damunt. L’elecció és a la teva percepció. Els obstacles mai no estan ‘allà fora’, sempre són a les nostres pròpies ments.
Transformar Obstáculos
¿Es la vida una carrera de obstáculos? A veces puede parecerlo. Si te unes a las fuerzas armadas, tendrás que sortear una carrera de obstáculos con grados de dificultad crecientes. ¿Por qué? Para aumentar tu fuerza y resistencia y expandir tu capacidad creativa bajo tensión. Así es en el curso llamado ‘vida’: puedes optar por percibir a las personas, situaciones o eventos como obstáculos, o puedes optar por usar estas cosas para fortalecer y expandir tu capacidad de ser creativo y encontrar caminos alrededor, debajo, sobre. La elección está en tu percepción. Los obstáculos nunca están ‘allá afuera’, siempre están en nuestras propias mentes.

The Art of Connecting
The one who knows the art of connecting to others is successful. When someone is not behaving well, we tend to alter our attitude, response and behaviour toward that person. We wait for the other person to change, before changing ourselves. When I know the art of perceiving others’ specialities and connecting to them, I will always be successful. I am then not dependent on the other person’s behaviour for my own growth. I am able to see each person’s positive aspects and absorb them in myself too. Then I become richer with every interaction.
L’art de connectar
Qui coneix l’art de connectar-se amb els altres té èxit. Quan algú no s’està portant bé, tendim a alterar la nostra actitud, resposta i comportament envers aquesta persona. Esperem que l’altra persona canviï abans de canviar-nos a nosaltres mateixos. Quan conegui l’art de percebre les especialitats dels altres i connectar-m’hi, sempre tindré èxit. Aleshores no depenc del comportament de l’altra persona per al meu propi creixement. Puc veure els aspectes positius de cada persona i absorbir-los també en mi. Aleshores em torno més ric amb cada interacció.
El arte de conectar
El que conoce el arte de conectarse con los demás tiene éxito. Cuando alguien no se está portando bien, tendemos a alterar nuestra actitud, respuesta y comportamiento hacia esa persona. Esperamos a que la otra persona cambie, antes de cambiarnos a nosotros mismos. Cuando conozca el arte de percibir las especialidades de los demás y conectarme con ellos, siempre tendré éxito. Entonces no dependo del comportamiento de la otra persona para mi propio crecimiento. Puedo ver los aspectos positivos de cada persona y absorberlos también en mí. Entonces me vuelvo más rico con cada interacción.

Mindful Moments
Most of us are of sound mind, but many of us have trouble maintaining a note of harmony and peace. Most of us know how to think, but few of us are able to control our thoughts. We all have the capacity to be creative, to image new ideas, but few of us are able to do it together and co-create in harmony with each other. We could all do with some mental training so that we may use the most powerful energy in the universe, the mind, which is always at our instant disposal. We can begin with mindfulness. It’s a simple way to gently help our mind go where it is best to go, do what is the best thing to do. It begins by simply being fully aware of what you are doing. Mostly we are not fully aware, as our minds wander into the past and then into possible futures. We spend most of our time watching others and so rarely fully focus on what we are actually doing ourselves. Next time you sit down to a meal, watch your self. Be aware of only what you are eating. Every time your mind wants to wander, bring it gently and lovingly back to the action and sensation of eating. Then do the same when cleaning, when writing, when working. The more you do it stronger and more focused and more rational will be your concentration, the more natural will be your actions, the more peaceful you will feel, and the more relaxed you will be, no matter what you are doing.
Moments conscients
La majoria de nosaltres tenim una ment sana, però molts tenim problemes per mantenir una nota d’harmonia i pau. La majoria de nosaltres sabem com pensar, però pocs som capaços de controlar els nostres pensaments. Tots tenim la capacitat de ser creatius, d’imaginar noves idees, però pocs som capaços de fer-ho junts i co-crear en harmonia els uns amb els altres. A tots ens vindria bé una mica d’entrenament mental perquè puguem fer servir l’energia més poderosa de l’univers, la ment, que sempre és a la nostra disposició instantània. Podem començar amb plena atenció. És una manera senzilla d’ajudar suaument a la nostra ment a anar on és millor anar, a fer el millor que es pot fer. Comença simplement sent completament conscient del que estàs fent. La majoria de vegades no som plenament conscients, ja que les nostres ments vaguen cap al passat i després cap a futurs possibles. Passem la major part del nostre temps observant els altres i, per tant, poques vegades ens enfoquem completament en allò que realment estem fent nosaltres mateixos. La propera vegada que seguis a menjar, cuida’t. Sigues conscient només del que menges. Cada cop que la teva ment vulgui divagar, porta-la de tornada amb compte i amor a l’acció i la sensació de menjar. Després fes el mateix en netejar, en escriure, en treballar. Com més ho facis, més forta, més enfocada i més racional serà la teva concentració, més naturals seran les teves accions, més tranquil et sentiràs i més relaxat estaràs, sense importar el que estiguis fent.
Momentos conscientes
La mayoría de nosotros tenemos una mente sana, pero muchos de nosotros tenemos problemas para mantener una nota de armonía y paz. La mayoría de nosotros sabemos cómo pensar, pero pocos somos capaces de controlar nuestros pensamientos. Todos tenemos la capacidad de ser creativos, de imaginar nuevas ideas, pero pocos somos capaces de hacerlo juntos y co-crear en armonía unos con otros. A todos nos vendría bien un poco de entrenamiento mental para que podamos usar la energía más poderosa del universo, la mente, que siempre está a nuestra disposición instantánea. Podemos comenzar con la atención plena. Es una forma sencilla de ayudar suavemente a nuestra mente a ir a donde es mejor ir, a hacer lo mejor que se puede hacer. Comienza simplemente siendo completamente consciente de lo que estás haciendo. La mayoría de las veces no somos plenamente conscientes, ya que nuestras mentes vagan hacia el pasado y luego hacia futuros posibles. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo observando a los demás y, por lo tanto, rara vez nos enfocamos completamente en lo que realmente estamos haciendo nosotros mismos. La próxima vez que te sientes a comer, cuídate. Se consciente sólo de lo que estás comiendo. Cada vez que tu mente quiera divagar, llévala de vuelta con cuidado y amor a la acción y la sensación de comer. Luego haz lo mismo al limpiar, al escribir, al trabajar. Cuanto más lo hagas, más fuerte, más enfocada y más racional será tu concentración, más naturales serán tus acciones, más tranquilo te sentirás y más relajado estarás, sin importar lo que estés haciendo.

Respect Life
Contentment comes from appreciation. Knowing this I remain constantly grateful for all the things mother earth gives. Every day I say a heartfelt “thanks” for giving me the capacity to learn and exist meaningfully.
Respectar la vida
L’acontentament prové de l’apreciació. Sabent això, segueixo estant constantment agraït per totes les coses que la mare terra dóna. Cada dia dic un sincer “gràcies” per donar-me la capacitat d’aprendre i existir de manera significativa.
Respetar la vida
El contentamiento proviene de la apreciación. Sabiendo esto, sigo estando constantemente agradecido por todas las cosas que la madre tierra da. Todos los días digo un sincero “gracias” por darme la capacidad de aprender y existir de manera significativa.

Cherished Soul
Greet life with enthusiasm and confidence by constantly maintaining the awareness of how cherished you are.
Ànima estimada
Saluda la vida amb entusiasme i confiança mantenint constantment la consciència de l’estimat que ets.
Alma querida
Saluda a la vida con entusiasmo y confianza manteniendo constantemente la conciencia de lo querido que eres.

Letting Go of Sorrow
If I allow bitterness and resentment to fester inside, it will make my relationships guarded and unsatisfying. The more I close down to others, the more I become a stranger to myself. By letting go of sorrow and negativity, I can keep my nature open and loving. Remaining open to life, with its constant adventures and opportunities to grow, is the only way to reach my full potential.
Deixar anar el dolor
Si permeto que l’amargor i el ressentiment s’enverinin per dins, les meves relacions seran cauteloses i insatisfactòries. Com més m’apropo als altres, més m’estranyo a mi mateix. En deixar anar el dolor i la negativitat, puc mantenir la meva naturalesa oberta i amorosa. Romandre obert a la vida, amb les seves aventures constants i oportunitats per créixer, és l’única manera d’assolir tot el meu potencial.
Dejar ir el dolor
Si permito que la amargura y el resentimiento se enconen por dentro, mis relaciones serán cautelosas e insatisfactorias. Cuanto más me acerco a los demás, más me extraño a mí mismo. Al dejar ir el dolor y la negatividad, puedo mantener mi naturaleza abierta y amorosa. Permanecer abierto a la vida, con sus constantes aventuras y oportunidades para crecer, es la única manera de alcanzar todo mi potencial.

Creating Harmony
Love dissolves hate.
Creant Harmonia
L’amor dissol l’odi.
Creando Armonía
El amor disuelve el odio.

Thoughts Words and Actions
The gap between what you say and what you do, between what you promise and what you deliver, is like a drain in the road. The drain is where water escapes, just as your power will seep away if there is a difference between your words and your actions. Ask yourself everyday, were your thoughts, words and actions aligned? Ask someone else what they saw in you too. Feedback is the food of all positive change.

Pensaments Paraules i Accions
L’esquerda entre allò que dius i allò que fas, entre allò que promets i allò que entregues, és com un desguàs en el camí. El desguàs és per on s’escapa l’aigua, així com el teu poder es filtrarà si hi ha una diferència entre les paraules i les accions. Pregunta’t cada dia, han estat alineats els teus pensaments, paraules i accions? Pregunta-li a algú més què veu en tu també. La retroalimentació és l’aliment de tot canvi positiu.
Pensamientos Palabras y Acciones
La brecha entre lo que dices y lo que haces, entre lo que prometes y lo que entregas, es como un desagüe en el camino. El desagüe es por donde se escapa el agua, así como tu poder se filtrará si hay una diferencia entre tus palabras y tus acciones. Pregúntate todos los días, ¿estuvieron alineados tus pensamientos, palabras y acciones? Pregúntale a alguien más qué vio en ti también. La retroalimentación es el alimento de todo cambio positivo.
La conciencia del fideicomisario

The Consciousness of Trustee
Everything comes to us in trust, for us to use and then to set it free. The consciousness of trustee sets us free of the tension of grasping and guarding. To see ourselves as trustees of everything that we receive, including our bodies, encourages our innate capacity to ‘care for with dignity’. It is a much more relaxing way of relating to the things which we are privileged to receive in life.
La consciència del fideïcomissari
Tot ve a nosaltres en confiança, perquè ho usem i després ho alliberem. La consciència del fideïcomissari ens allibera de la tensió de l’aferrament i la protecció. Veure’ns nosaltres mateixos com a dipositaris de tot el que rebem, inclosos els nostres cossos, fomenta la nostra capacitat innata de “cuidar amb dignitat”. És una forma molt més relaxant de relacionar-nos amb les coses que tenim el privilegi de rebre a la vida.
La conciencia del fideicomisario
Todo viene a nosotros en confianza, para que lo usemos y luego lo liberemos. La conciencia del fideicomisario nos libera de la tensión del aferramiento y la protección. Vernos a nosotros mismos como depositarios de todo lo que recibimos, incluidos nuestros cuerpos, fomenta nuestra capacidad innata de “cuidar con dignidad”. Es una forma mucho más relajante de relacionarnos con las cosas que tenemos el privilegio de recibir en la vida.

Happiness
The fruit of contentment is happiness. When there is happiness all questions finish.
Felicitat
El fruit de l’acontentament és la felicitat. Quan hi ha felicitat, totes les preguntes acaben.
Felicidad
El fruto del contentamiento es la felicidad. Cuando hay felicidad todas las preguntas terminan.
Forgetting And Remembering
‘Life is a game of forgetting and remembering. You are losing the game when you forget who you are and what you are doing here, and remember the false things of the past and what they did to you.’ You lose the game of life if you forget who you truly are – a spiritual being; non-physical; eternal; ever loving; blissful peaceful – this is the true nature of the soul, the conscient being. You lose the game if you forget this, and instead you focus the mind on remembering things of matter – old hurts; past insults, injuries to the ego.

Oblidar i recordar
“La vida és un joc d’oblidar i de recordar. Estàs perdent el joc quan oblides qui ets i el que estàs fent aquí, i recordes les coses falses del passat i del que et van fer.’ Perds el joc de la vida si oblides qui ets realment: un ésser espiritual; no físic; etern; sempre amorós; feliç i pacífica: aquesta és la veritable naturalesa de l’ànima, ser conscient. Perds el joc si oblides això i, en canvi, enfoques la ment a recordar coses importants: velles ferides; insults passats, ferides a l’ego.
Olvidar y recordar
“La vida es un juego de olvidar y recordar. Estás perdiendo el juego cuando olvidas quién eres y lo que estás haciendo aquí, y recuerdas las cosas falsas del pasado y lo que te hicieron.’ Pierdes el juego de la vida si olvidas quién eres realmente: un ser espiritual; no físico; eterno; siempre amoroso; dichosa y pacífica: esta es la verdadera naturaleza del alma, el ser consciente. Pierdes el juego si olvidas esto y, en cambio, enfocas la mente en recordar cosas importantes: viejas heridas; insultos pasados, heridas al ego.
Rest Easy
Rest does not come with sleeping, it comes with waking. This is both an insight and an action of enlightenment. When we are enlightened we realise that real rest is possible only when we become free of illusion and we no longer struggle against life. Illusion is the idea that people should be, and do, what we want them to. The truth is, all is as it should be, despite appearances, or our perceptions of others to the contrary. This means you can be easy on yourself, easy with others and easy with the world around you. Easiness is a virtue, an attractive one at that. It is much more influential than force. So quit forcing, end the struggling and…relax!

Estar tranquil
El descans no ve de dormir, ve despertant. Això és tant una intuïció com una acció de llum. Quan estem il·luminats, ens adonem que el veritable descans només és possible quan ens alliberem de la il·lusió i ja no lluitem contra la vida. La il·lusió és la idea que les persones haurien de ser i fer el que volem que facin. La veritat és que tot és com ha de ser, malgrat les aparences o les nostres percepcions dels altres en sentit contrari. Això vol dir que pots ser fàcil amb tu mateix, amb els altres i amb el món que t’envolta. La facilitat és una virtut, una d’atractiva a més. És molt més influent que la força. Així que deixa de forçar, acaba amb la lluita i… relaxa’t!
Estar tranquilo
El descanso no viene con dormir, viene con despertar. Esto es tanto una intuición como una acción de iluminación. Cuando estamos iluminados, nos damos cuenta de que el verdadero descanso solo es posible cuando nos liberamos de la ilusión y ya no luchamos contra la vida. La ilusión es la idea de que las personas deberían ser y hacer lo que queremos que hagan. La verdad es que todo es como debe ser, a pesar de las apariencias o de nuestras percepciones de los demás en sentido contrario. Esto significa que puedes ser fácil contigo mismo, con los demás y con el mundo que te rodea. La facilidad es una virtud, una de atractiva además. Es mucho más influyente que la fuerza. Así que deja de forzar, termina con la lucha y… ¡relájate!

The Virtue of Sweetness
Just as eating and serving something sweet makes your taste buds feel sweetness, and for a while after, you remain happy, become sweet-natured yourself so that words filled with sweetness are constantly spoken. Such sweet words make both you and others happy. Use this method to always sweeten everyone’s mouth; constantly maintain sweet vision, sweet words and sweet actions.
La virtut de la dolçor
Així com menjar i servir alguna cosa dolça fa que les teves papil·les gustatives sentin dolçor, i per un temps romans feliç, torna’t dolç per naturalesa perquè les paraules plenes de dolçor es pronunciïn constantment. Aquestes paraules dolces et fan feliç a tu i als altres. Fes servir aquest mètode per endolcir sempre la boca de tots; mantingues constantment una dolça visió, dolces paraules i dolces accions.
La virtud de la dulzura
Así como comer y servir algo dulce hace que tus papilas gustativas sientan dulzura, y por un tiempo permaneces feliz, vuélvete dulce por naturaleza para que las palabras llenas de dulzura se pronuncien constantemente. Esas dulces palabras te hacen feliz a ti y a los demás. Usa este método para endulzar siempre la boca de todos; mantén constantemente una dulce visión, dulces palabras y dulces acciones.

Become Introvert
Anger spoils the beauty of the soul, introversion regains it.
Ser introvertit
La ira fa malbé la bellesa de l’ànima, la introversió la recupera.
Ser introvertido
La ira estropea la belleza del alma, la introversión la recupera.
Drama Of Life
Every passing moment is like a passing act in a play. Each of us are the actors playing out parts very well. An actor is never focused on another actors part, continually criticizing it. He just gets on with his own part, playing it as best he can. This Drama of Life is eternal, predestined and accurate. Whatever anybody else says and does is their role, not mine. My task is to play my part right. Right thoughts restore rightness to the whole play. Practice detaching yourself from your role and experiencing the truth, behind the role and you will find yourself loving every instant of your role and the Drama, too.

Drama de la vida
Cada moment que passa és com un acte passatger en una obra de teatre. Cadascú de nosaltres som els actors que interpreten molt bé els seus papers. Un actor mai no s’enfoca a la part d’un altre actor, criticant-lo contínuament. Simplement segueix amb la seva pròpia part, interpretant-la tan bé com pot. Aquest Drama de la Vida és etern, predestinat i exacte. El que diguin i facin els altres és el seu paper, no pas el meu. La meva tasca és fer bé el meu paper. Els pensaments correctes restauren la rectitud de tot el joc. Practica dessaferrar-te del teu paper i experimentar la veritat darrere del paper i et trobaràs estimant cada instant del teu paper i també del Drama.
Drama de la vida
Cada momento que pasa es como un acto pasajero en una obra de teatro. Cada uno de nosotros somos los actores que interpretan muy bien sus papeles. Un actor nunca se enfoca en la parte de otro actor, criticándolo continuamente. Simplemente sigue con su propia parte, interpretándola lo mejor que puede. Este Drama de la Vida es eterno, predestinado y exacto. Lo que digan y hagan los demás es su papel, no el mío. Mi tarea es hacer bien mi papel. Los pensamientos correctos restauran la rectitud de todo el juego. Practica desapegarte de tu papel y experimentar la verdad detrás del papel y te encontrarás amando cada instante de tu papel y también del Drama.

Think In A New Way
Your thoughts guide you to your destiny. If you always think the same you will always get to the same place. Think in a new way and you will be a new person. Give happiness to all and you will live in peace. Create peace in your mind and you will create a world of peace around you.
Pensa d’una manera nova
Els teus pensaments et guien cap al teu destí. Si sempre penses el mateix, sempre arribaràs al mateix lloc. Pensa d’una manera nova i seràs una persona nova. Dóna felicitat a tothom i viuràs en pau. Crea pau a la teva ment i crearàs un món de pau al teu voltant.
Piensa de una manera nueva
Tus pensamientos te guían hacia tu destino. Si siempre piensas lo mismo, siempre llegarás al mismo lugar. Piensa de una manera nueva y serás una persona nueva. Da felicidad a todos y vivirás en paz. Crea paz en tu mente y crearás un mundo de paz a tu alrededor.

A %d bloguers els agrada això: