luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK Mayo-2023-

The Law of Karma
Spirituality teaches me to see my responsibility and what causes I am setting in motion by my thoughts, words and actions. I just have to fulfill my responsibilities and the rights will automatically follow, because they are the effect. This may not happen immediately, but it is inevitable.

La llei del karma
L’espiritualitat m’ensenya a veure la meva responsabilitat i les causes que estic engegant amb els meus pensaments, paraules i accions. Només he de complir les meves responsabilitats i els drets continuaran automàticament, perquè són l’efecte. Pot ser que això no passi immediatament, però és inevitable.
La ley del karma
La espiritualidad me enseña a ver mi responsabilidad y las causas que estoy poniendo en marcha con mis pensamientos, palabras y acciones. Solo tengo que cumplir con mis responsabilidades y los derechos seguirán automáticamente, porque son el efecto. Puede que esto no suceda inmediatamente, pero es inevitable.

Going with the flow
Everything that comes to us, comes to pass or, more accurately, for us to pass on. Not just the money in our pocket, but wisdom, objects, ideas, even opportunities, all come to us, so that, at the right moment, we can pass them on. This is called flow. Being in the flow means being aware that the river of life is flowing to us at every moment. Being in the flow means accepting whatever comes and putting it to good use, before passing it on. Going with the flow means allowing whatever comes to move on freely, without holding on in any way. If we do not pass on, we are trying to block the flow, and that’s when we feel pressure in our life. Pressure is always self-inflicted. Every time you feel ‘under pressure’ look at what you need to release and to pass on to someone else. Once you do you can …relax…again.
Seguint el corrent
Tot allò que ens arriba, arriba per passar o, més exactament, perquè passem. No només els diners a la butxaca, sinó la saviesa, els objectes, les idees, fins i tot les oportunitats, tot ve a nosaltres perquè, en el moment adequat, puguem transmetre-ho. Això es diu flux. Estar en el corrent significa ser conscient que el riu de la vida flueix cap a nosaltres en tot moment. Estar al flux significa acceptar el que vingui i donar-ne un bon ús, abans de transmetre-ho. Anar amb el corrent significa permetre que qualsevol cosa que vingui es mogui lliurement, sense aferrar-se de cap manera. Si no passem, estem intentant bloquejar el flux, i aquí és quan sentim pressió a la nostra vida. La pressió sempre és auto-infligida. Cada cop que et sentis “sota pressió”, mira el que necessites alliberar i transmetre a una altra persona. Quan ho facis, pots… relaxar-te… una altra vegada.


Siguiendo la corriente
Todo lo que nos llega, llega para pasar o, más exactamente, para que pasemos. No solo el dinero en nuestro bolsillo, sino la sabiduría, los objetos, las ideas, incluso las oportunidades, todo viene a nosotros para que, en el momento adecuado, podamos transmitirlo. Esto se llama flujo. Estar en la corriente significa ser consciente de que el río de la vida fluye hacia nosotros en todo momento. Estar en el flujo significa aceptar lo que venga y darle un buen uso, antes de transmitirlo. Ir con la corriente significa permitir que cualquier cosa que venga se mueva libremente, sin aferrarse de ninguna manera. Si no pasamos, estamos tratando de bloquear el flujo, y ahí es cuando sentimos presión en nuestra vida. La presión siempre es auto-infligida. Cada vez que te sientas “bajo presión”, mira lo que necesitas liberar y transmitir a otra persona. Una vez que lo hagas, puedes… relajarte… otra vez.

My World
A loving person lives in a loving world. A hostile person lives in a hostile world. Everyone you meet is your mirror.
El meu món
Una persona amorosa viu a un món amorós. Una persona hostil viu a un món hostil. Tots els que coneixes són el teu mirall.
Mi mundo
Una persona amorosa vive en un mundo amoroso. Una persona hostil vive en un mundo hostil. Todos los que conoces son tu espejo.
Silence
Behind all creation is silence. Silence is the essential condition, the vital ingredient for all creation and all that is created. It is a power in its own right. The artist starts with a blank canvas – silence. The composer places it between and behind the notes. The very ground of your being, out of which come all your thoughts is silence. The way to silence is through meditation. When you arrive in your own silence you will know true freedom and real power. Stop, take a minute, and listen to the silence within you today.

Silenci
Darrere de tota creació hi ha el silenci. El silenci és la condició essencial, l’ingredient vital de tota creació i de tot allò que s’ha creat. És un poder per dret propi. L’artista comença amb un llenç en blanc: el silenci. El compositor el col·loca entre i darrere de les notes. El fonament mateix del teu ésser, del qual provenen tots els teus pensaments, és el silenci. El camí cap al silenci és a través de la meditació. Quan arribis al teu propi silenci coneixeràs la veritable llibertat i el veritable poder. Atura’t, pren-te un minut i escolta el silenci dins teu avui.
Silencio
Detrás de toda creación está el silencio. El silencio es la condición esencial, el ingrediente vital de toda creación y de todo lo creado. Es un poder por derecho propio. El artista comienza con un lienzo en blanco: el silencio. El compositor lo coloca entre y detrás de las notas. El fundamento mismo de tu ser, del cual provienen todos tus pensamientos, es el silencio. El camino al silencio es a través de la meditación. Cuando llegues a tu propio silencio conocerás la verdadera libertad y el verdadero poder. Detente, tómate un minuto y escucha el silencio dentro de ti hoy.

Think BIG
Rise above little things. Be a big thinker. You are what you think. So just think big, believe big, act big, dream big, work big, give big, forgive big, laugh big, image big, love big, live big. Carry that list and you’ll start feeling big. Be a believer and you’ll be an achiever.
Pensa en gran
Eleva’t per damunt de les coses petites. Sigues un gran pensador. Ets el que creus. Així que només pensa en gran, creu en gran, actua en gran, somia en gran, treballa en gran, dóna en gran, perdona en gran, riu en gran, imagina en gran, estima en gran, viu en gran. Porta aquesta llista i començaràs a sentir-te gran. Sigues un creient i seràs un triomfador.
Piensa en grande
Elévate por encima de las cosas pequeñas. Sé un gran pensador. Eres lo que crees. Así que solo piensa en grande, cree en grande, actúa en grande, sueña en grande, trabaja en grande, da en grande, perdona en grande, ríe en grande, imagina en grande, ama en grande, vive en grande. Lleva esa lista y comenzarás a sentirte grande. Sé un creyente y serás un triunfador.

The Secret Ingredient
When we’re cooking, our minds are working. When we’re stirring and rolling and baking, we’re thinking. Thinking creates vibrations because that’s what thoughts do. The vibes affect both the food and the people who eat the food. So, cook with care; pay attention to what you are thinking; and don’t forget that in the best of recipes, love is the secret ingredient.
L’ingredient secret
Quan estem cuinant, les nostres ments estan treballant. Quan estem remenant, enrotllant i fornejant, estem pensant. Pensar crea vibracions perquè això és el que fan els pensaments. Les vibracions afecten tant el menjar com les persones que s’ho mengen. Aleshores, cuina amb cura; presta atenció al que estàs pensant; i no oblidis que en la millor de les receptes, l’amor és l’ingredient secret.
El ingrediente secreto
Cuando estamos cocinando, nuestras mentes están trabajando. Cuando estamos revolviendo, enrollando y horneando, estamos pensando. Pensar crea vibraciones porque eso es lo que hacen los pensamientos. Las vibraciones afectan tanto a la comida como a las personas que comen la comida. Entonces, cocina con cuidado; presta atención a lo que estás pensando; y no olvides que en la mejor de las recetas, el amor es el ingrediente secreto.

Power of Positive
The positive is more powerful than the negative. The positive is innate. The negative indicates what is missing inside you. Light exists and its absence is darkness.
Poder de Positiu
El que és positiu és més poderós que el que és negatiu. El que és positiu és innat. El que és negatiu indica el que falta al teu interior. La llum existeix i la seva absència és foscor.
Poder de Positivo
Lo positivo es más poderoso que lo negativo. Lo positivo es innato. Lo negativo indica lo que falta en tu interior. La luz existe y su ausencia es oscuridad.

Get Deep
Deep inside our consciousness is an oasis of peace. This is the molten core of the soul, but it is not hot, it is cool. Not passive, but a source of inner power to fuel our mind and intellect, so that we can create powerful thoughts and make accurate decisions. If you can learn to go to this centre, peace will be your companion, positivity your partner, and you will be able to chill out in one second, anywhere, anytime. Returning to the centre of your self is the journey of one second. It is the regular destination of clever souls. And it is the source of your power and peace.
Aprofundir
En allò profund de la nostra consciència hi ha un oasi de pau. Aquest és el nucli fos de l’ànima, però no és calent, és fred. No passiu, sinó una font de poder intern per alimentar la nostra ment i intel·lecte, de manera que puguem crear pensaments poderosos i prendre decisions precises. Si pots aprendre a anar a aquest centre, la pau serà la teva companya, la positivitat la teva parella i podràs relaxar-te en un segon, a qualsevol lloc i en qualsevol moment. Tornar al centre del teu ésser és el viatge d’un segon. És el destí habitual de les ànimes intel·ligents. I és la font del teu poder i pau.
Profundizar
En lo profundo de nuestra conciencia hay un oasis de paz. Este es el núcleo fundido del alma, pero no es caliente, es frío. No pasivo, sino una fuente de poder interno para alimentar nuestra mente e intelecto, de modo que podamos crear pensamientos poderosos y tomar decisiones precisas. Si puedes aprender a ir a este centro, la paz será tu compañera, la positividad tu pareja y podrás relajarte en un segundo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Regresar al centro de tu ser es el viaje de un segundo. Es el destino habitual de las almas inteligentes. Y es la fuente de tu poder y paz.

Give and Take
Whatever you give comes back to you. Whatever you take will not stay with you.
Donar i rebre
Tot el que dónes torna a tu. El que prenguis no es quedarà amb tu.
Dar y recibir
Todo lo que das vuelve a ti. Lo que tomes no se quedará contigo.
Good Vibrations
Every thought creates vibrations. Vibrations are like sound waves or radiations. No obstacles, no hurdles can stop them. Start each day by creating and nurturing good vibrations within, this will then silently touch everyone I come into contact with.

Bones vibracions
Cada pensament crea vibracions. Les vibracions són com ones sonores o radiacions. Cap obstacle, cap barrera no pot aturar-les. Comença cada dia creant i alimentant bones vibracions al teu interior, això després tocarà silenciosament a totes les persones amb qui entris en contacte.
Buenas vibraciones
Cada pensamiento crea vibraciones. Las vibraciones son como ondas sonoras o radiaciones. Ningún obstáculo, ninguna barrera puede detenerlos. Comienza cada día creando y alimentando buenas vibraciones en tu interior, esto luego tocará silenciosamente a todas las personas con las que entres en contacto.
Enthusiasm
Without enthusiasm life becomes a dry and tasteless experience. Anyone can become enthusiastic for a little while but to keep enthusiasm steadily flowing through our life is a great art. However, the secret is remarkably simple: live in a state of appreciation. Appreciate the special qualities within everyone; appreciate the wonder of nature and give thanks to the cycle of life and everyone’s contribution to it. Enthusiasm is infectious especially when it is based on an appreciation of, and love for, life itself.

Entusiasme
Sense entusiasme la vida esdevé una experiència eixuta i insípida. Qualsevol es pot tornar entusiasta per un temps, però mantenir l’entusiasme fluint constantment al llarg de la nostra vida és un gran art. Tot i això, el secret és notablement simple: viu en un estat d’apreciació. Aprecia les qualitats especials dins de tothom; aprecia la meravella de la natura i dóna gràcies al cicle de la vida i la contribució de tots a ella. L’entusiasme és contagiós, especialment quan es basa en l’apreciació i amor per la vida mateixa.
Entusiasmo
Sin entusiasmo la vida se convierte en una experiencia seca e insípida. Cualquiera puede volverse entusiasta por un tiempo, pero mantener el entusiasmo fluyendo constantemente a lo largo de nuestra vida es un gran arte. Sin embargo, el secreto es notablemente simple: vive en un estado de apreciación. Aprecia las cualidades especiales dentro de todos; aprecia la maravilla de la naturaleza y da gracias al ciclo de la vida y la contribución de todos a ella. El entusiasmo es contagioso, especialmente cuando se basa en la apreciación y el amor por la vida misma.

Dreamy Panoramic Image of a Female Hand Moving Through Lavender Flowers

Subconscious Mind
Our subconscious mind has no sense of humour, plays no jokes and cannot tell the difference between reality and an imagined thought or image. What we continually think about eventually will manifest in our lives.
Ment inconscient
La nostra ment subconscient no té sentit de l’humor, no fa bromes i no pot diferenciar entre la realitat i un pensament o una imatge imaginària. El que contínuament pensem eventualment es manifestarà a les nostres vides.
Mente inconsciente
Nuestra mente subconsciente no tiene sentido del humor, no gasta bromas y no puede diferenciar entre la realidad y un pensamiento o una imagen imaginaria. Lo que continuamente pensamos eventualmente se manifestará en nuestras vidas.

Learn To Love Ourselves
People look for love through relationships. Yet this love is coloured with expectation. When these expectations are not fulfilled there is a tendency to get upset. Before we can love others, we need to learn to love ourselves. When I love myself, I am able to appreciate all the unique qualities and virtues that are part of me. I feel happy and secure within myself, and I am able to project that love out toward other people. The more love I express the more love I receive in return, filling my life with joy.
Aprendre a estimar-nos a nosaltres mateixos
La gent cerca l’amor a través de les relacions. Aquest amor, però, està tenyit d’expectativa. Quan aquestes expectatives no es compleixen, hi ha una tendència a enfadar-se. Abans que puguem estimar els altres, hem d’aprendre a estimar-nos a nosaltres mateixos. Quan m’estimo a mi mateix, sóc capaç d’apreciar totes les qualitats i les virtuts úniques que formen part de mi. Em sento feliç i segur dins meu, i sóc capaç de projectar aquest amor cap a altres persones. Com més amor expresso, més amor rebo a canvi, omplint la meva vida de joia.
Aprender a amarnos a nosotros mismos
La gente busca el amor a través de las relaciones. Sin embargo, este amor está teñido de expectativa. Cuando estas expectativas no se cumplen, hay una tendencia a enfadarse. Antes de que podamos amar a los demás, debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Cuando me amo a mí mismo, soy capaz de apreciar todas las cualidades y virtudes únicas que forman parte de mí. Me siento feliz y seguro dentro de mí mismo, y soy capaz de proyectar ese amor hacia otras personas. Cuanto más amor expreso, más amor recibo a cambio, llenando mi vida de alegría.

Garden of Your Mind
The most important part of you is your mind (not your brain – the brain is the hardware and the mind creates the software). Care for your mind, make friends with it, always feed it healthy food, engage it in positive activity, exercise it with knowledge and wisdom. Like a garden returns fragrance and beauty according to the care invested, so your mind will repay you with thoughts, ideas and visions of great beauty when tended and invested with care. Your mind is not made of matter but it does matter what you give it and what you create with it. Where your mind goes, you go. What your mind creates becomes your destiny.
Jardí de la teva ment
La part més important de tu és la teva ment (no el teu cervell; el cervell és el hardware i la ment crea el software). Cuida la teva ment, fes-te amic, alimenta-la sempre amb aliments saludables, involucra-la en activitats positives, exercita-la amb coneixement i saviesa. Igual que un jardí torna fragància i bellesa d’acord amb la cura invertida, així la teva ment et recompensarà amb pensaments, idees i visions de gran bellesa quan es cuida i s’inverteix amb cura. La teva ment no està feta de matèria, però sí que importa el que li dónes i el que creïs amb ella. On va la teva ment, vas tu. El que la teva ment crea es converteix en el teu destí.
Jardín de tu mente
La parte más importante de ti es tu mente (no tu cerebro; el cerebro es el hardware y la mente crea el software). Cuida tu mente, hazte amigo de ella, aliméntala siempre con alimentos saludables, involúcrala en actividades positivas, ejercítala con conocimiento y sabiduría. Al igual que un jardín devuelve fragancia y belleza de acuerdo con el cuidado invertido, así tu mente te recompensará con pensamientos, ideas y visiones de gran belleza cuando se cuida y se invierte con cuidado. Tu mente no está hecha de materia, pero sí importa lo que le das y lo que creas con ella. Donde va tu mente, vas tú. Lo que tu mente crea se convierte en tu destino.

Thoughts Like Stars
Think elevated thoughts and your thoughts become like stars. Hold elevated thoughts in your mind, and thoughts, like stars, become bright and luminous. When your mind becomes like the clear starry night sky, your thoughts, like stars will brighten your mood and illuminate your world.
Pensaments com a estrelles
Tingues pensaments elevats i els teus pensaments es tornaran com a estrelles. Mantingues pensaments elevats en la teva ment, i els pensaments, com les estrelles, es tornaran brillants i lluminosos. Quan la teva ment es torna com el cel clar estrellat de la nit, els teus pensaments, com les estrelles, alegraran el teu estat d’ànim i il·luminaran el teu món.
Pensamientos como estrellas
Ten pensamientos elevados y tus pensamientos se volverán como estrellas. Mantén pensamientos elevados en tu mente, y los pensamientos, como las estrellas, se volverán brillantes y luminosos. Cuando tu mente se vuelve como el claro cielo estrellado de la noche, tus pensamientos, como las estrellas, alegrarán tu estado de ánimo e iluminarán tu mundo.
Surrender Gracefully
We are surrounded by graceful surrender. The geese surrender to the first autumn chills, and think of flying south. The flower surrenders to the night and shuts up shop as the setting sun surrenders to the horizon of another day. A mother surrenders to the needs of her baby, and the child surrenders to the wisdom of the father. These kinds of surrender are sweet and natural. They are graceful movements in a dance to the subtle symphony of life. While we may find moments to surrender to such grace and beauty, if we are not careful, we also tend to allow ourselves to surrender to our appetites, to envy, to greed and then to self centred lifestyles in which we serve only ourselves. No grace there – only the disgrace of self-inflicted slavery. Whatever we surrender our minds to, will eventually shape our character and define the quality of our life. Be careful what you surrender your mind to, even if it’s only for a day, or an hour.

Rendir-se amb gràcia
Estem envoltats d’una rendició graciosa. Les oques es rendeixen als primers freds de la tardor i pensen a volar cap al sud. La flor es lliura a la nit i tanca la botiga com el sol ponent es lliura a l’horitzó d’un altre dia. Una mare es lliura a les necessitats del nadó i el nen es lliura a la saviesa del pare. Aquests tipus de lliurament són dolços i naturals. Són moviments gràcils en una dansa de la subtil simfonia de la vida. Si bé podem trobar moments per rendir-nos a tal gràcia i bellesa, si no tenim cura, també tendim a permetre’ns rendir-nos als nostres apetits, a l’enveja, a la cobdícia i després a estils de vida egocèntrics en què només ens servim a nosaltres mateixos . No hi ha gràcia allà, només la desgràcia de l’esclavatge auto-infligit. Qualsevol cosa a què lliurem les nostres ments, eventualment modelarà el nostre caràcter i definirà la qualitat de la nostra vida. Vés en compte a què entregues la teva ment, fins i tot si és només per un dia o una hora.
Rendirse con gracia
Estamos rodeados de una graciosa rendición. Los gansos se rinden a los primeros fríos del otoño y piensan en volar hacia el sur. La flor se entrega a la noche y cierra la tienda como el sol poniente se entrega al horizonte de otro día. Una madre se entrega a las necesidades de su bebé y el niño se entrega a la sabiduría del padre. Estos tipos de entrega son dulces y naturales. Son movimientos gráciles en una danza de la sutil sinfonía de la vida. Si bien podemos encontrar momentos para rendirnos a tal gracia y belleza, si no tenemos cuidado, también tendemos a permitirnos rendirnos a nuestros apetitos, a la envidia, a la codicia y luego a estilos de vida egocéntricos en los que solo nos servimos a nosotros mismos. No hay gracia allí, solo la desgracia de la esclavitud auto-infligida. Cualquier cosa a la que entreguemos nuestras mentes, eventualmente moldeará nuestro carácter y definirá la calidad de nuestra vida. Ten cuidado a lo que entregas tu mente, incluso si es solo por un día o una hora.

Spotting Goodness
When I become excessively critical towards others, it means I am going in the wrong direction. We are usually very good at spotting mistakes, but we should develop the quality of also spotting goodness. If I can see what is good in others or in situations and go beyond the curtain of negativity, I feel good about myself. If I constantly think “he is wrong”, I instead create a barrier which blocks me from reaching my own goodness.
Detectant la bondat
Quan em torno excessivament crític amb els altres, vol dir que vaig en la direcció equivocada. En general som molt bons per detectar errors, però hem de desenvolupar la qualitat de detectar també la bondat. Si puc veure què és bo en els altres o en les situacions i traspassar la cortina de la negativitat, em sento bé amb mi mateix. Si penso constantment “ell està equivocat”, en canvi, creo una barrera que m’impedeix assolir la meva pròpia bondat.
Detectando la bondad
Cuando me vuelvo excesivamente crítico con los demás, significa que voy en la dirección equivocada. Por lo general, somos muy buenos para detectar errores, pero debemos desarrollar la cualidad de detectar también la bondad. Si puedo ver lo que es bueno en los demás o en las situaciones y traspasar la cortina de la negatividad, me siento bien conmigo mismo. Si pienso constantemente “él está equivocado”, en cambio, creo una barrera que me impide alcanzar mi propia bondad.

Smile Sweetly
When we smile sweetly from the heart and then speak to others, not only do their hearts become happy, but our hearts also become happy.
Somriu dolçament
Quan somriem dolçament des del cor i després parlem als altres, no només els cors s’alegren, sinó que els nostres cors també s’alegren.
Sonríe dulcemente
Cuando sonreímos dulcemente desde el corazón y luego hablamos a los demás, no solo sus corazones se alegran, sino que nuestros corazones también se alegran.

Fill The Gap
If anyone has has any weakness, make it your duty to fill that gap. To speak about someone’s weakness is not greatness. The greatness lies in removing that weakness.
Omplir el buit
Si algú té alguna debilitat, fes que sigui el teu deure omplir aquest buit. Parlar de la feblesa d’algú no és grandesa. La grandesa rau en eliminar aquesta debilitat.
Llenar el vacío
Si alguien tiene alguna debilidad, haz que sea tu deber llenar ese vacío. Hablar de la debilidad de alguien no es grandeza. La grandeza radica en eliminar esa debilidad.

Our Nature
Only a powerful soul can offer love. Only a powerful soul can afford to be humble. If we are weak, then we become selfish. If we are empty, we take, but if we are filled, we automatically give to all. That is our nature.
La nostra naturalesa
Només una ànima poderosa pot oferir amor. Només una ànima poderosa es pot permetre el luxe de ser humil. Si som febles, ens tornem egoistes. Si estem buits, prenem, però si estem plens, automàticament donem a tothom. Aquesta és la nostra naturalesa.
Nuestra naturaleza
Sólo un alma poderosa puede ofrecer amor. Solo un alma poderosa puede darse el lujo de ser humilde. Si somos débiles, nos volvemos egoístas. Si estamos vacíos, tomamos, pero si estamos llenos, automáticamente damos a todos. Esa es nuestra naturaleza.

Choices
Life is all about choices. When you cut away all the junk, every situation is a choice. You choose how you react to situations. You choose how people affect your mood. You choose to be in a good mood or bad mood. The bottom line: It’s your choice how you live life.
Opcions
La vida son tries. Quan elimines totes les escombraries, cada situació és una elecció. Tu tries com reacciones davant de les situacions. Tu tries com les persones afecten el teu estat d’ànim. Tu tries estar de bon humor o de mal humor. El resultat final: és la teva elecció com vius la vida.
Opciones
La vida se trata de elecciones. Cuando eliminas toda la basura, cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionas ante las situaciones. Tú eliges cómo las personas afectan tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen humor o de mal humor. El resultado final: es tu elección cómo vives la vida.

You Are What You Think
When you build a house, every brick counts. When you build a character, every thought counts. You are what you think. Love, purity, peace, wisdom – the more you think of these qualities, the more you will become them.
Ets el que creus
Quan construeixes una casa, cada maó compta. Quan construeixes un personatge, cada pensament compta. Ets el que creus. Amor, puresa, pau, saviesa: com més pensis en aquestes qualitats, més t’hi convertiràs.
Eres lo que crees
Cuando construyes una casa, cada ladrillo cuenta. Cuando construyes un personaje, cada pensamiento cuenta. Eres lo que crees. Amor, pureza, paz, sabiduría: cuanto más pienses en estas cualidades, más te convertirás en ellas.

Start Early
The best time to awaken both body and spirit is in the early morning. We are fresh, in solitude, and the vibrations of the world are at their calmest. It is not surprising that you will find all experienced meditators and yogis up with the dawn, inviting the sun of spirit to shine into the heart of their soul. The first half hour of conscious awareness will be the foundation of your day. Make an early start. Meditate, set the switch of your consciousness and calibrate your energy for the day. You’ll be surprised the difference it makes.
Començar d’hora
El millor moment per despertar tant el cos com l’esperit és d’hora al matí. Estem frescos, en solitud, i les vibracions del món estan al punt més tranquil. No és sorprenent que trobis tots els meditadors i ioguis experimentats desperts amb l’alba, convidant el sol de l’esperit a brillar al cor de la seva ànima. La primera mitja hora de consciència serà la base del teu dia. Fes un començament d’hora. Medita, configura l’interruptor de la teva consciència i calibra la teva energia pel dia. Et sorprendrà la diferència que fa.
Comenzar temprano
El mejor momento para despertar tanto el cuerpo como el espíritu es temprano en la mañana. Estamos frescos, en soledad, y las vibraciones del mundo están en su punto más tranquilo. No es sorprendente que encuentres a todos los meditadores y yoguis experimentados despiertos con el amanecer, invitando al sol del espíritu a brillar en el corazón de su alma. La primera media hora de conciencia será la base de tu día. Haz un comienzo temprano. Medita, configura el interruptor de tu conciencia y calibra tu energía para el día. Te sorprenderá la diferencia que hace.

The best kind of friend
The best kind of friend is the kind, you can sit on a porch and swing with, never say a word, and then walk away, feeling like it was the best conversation you’ve ever had.
El millor tipus d’amic
El millor tipus d’amic és el tipus amb què pots asseure’t en un porxo i gronxar-te, mai dir una paraula i després allunyar-te, sentint que va estat la millor conversa que hagis tingut.
El mejor tipo de amigo
El mejor tipo de amigo es el tipo con el que puedes sentarte en un porche y columpiarte, nunca decir una palabra y luego alejarte, sintiendo que fue la mejor conversación que hayas tenido.
Resent Not
There are no justified resentments. To resent someone is to fall under the illusion that they are the cause of our suffering. No one can die from a snake bite. It’s the poison that kills them. You may receive the poison of another’s words, or even just in a glance, but you don’t have to absorb it or allow it free passage through the veins of your consciousness. The consequence of not absorbing the poison of others is you never experience enmity towards others. And people notice when you have absolutely no enmity. It draws them close, it empowers them, it builds trust, it enables harmony to break out! It is only because the lion has no thought of killing the lamb that the lamb feels able to come so close.

No ressentir-se
No hi ha ressentiments justificats. Sentir ressentiment cap a algú és caure en la il·lusió que és la causa del nostre patiment. Ningú no pot morir per una mossegada de serp. És el verí que mata. Pots rebre el verí de les paraules d’un altre, o fins i tot només d’una mirada, però no ho has d’absorbir o permetre que passi lliurement per les venes de la teva consciència. La conseqüència de no absorbir el verí dels altres és que mai no experimentes enemistat cap als altres. I la gent nota quan no tens absolutament cap enemistat. Els apropa, els empodera, genera confiança, permet que esclati l’harmonia! És només perquè el lleó no pensa a matar el xai que el xai se sent capaç d’acostar-se tant.
No resentirse
No hay resentimientos justificados. Sentir resentimiento hacia alguien es caer en la ilusión de que es la causa de nuestro sufrimiento. Nadie puede morir por una mordedura de serpiente. Es el veneno que los mata. Puedes recibir el veneno de las palabras de otro, o incluso solo de una mirada, pero no tienes que absorberlo o permitir que pase libremente por las venas de tu conciencia. La consecuencia de no absorber el veneno de los demás es que nunca experimentas enemistad hacia los demás. Y la gente nota cuando no tienes absolutamente ninguna enemistad. Los acerca, los empodera, genera confianza, ¡permite que estalle la armonía! Es solo porque el león no piensa en matar al cordero que el cordero se siente capaz de acercarse tanto.

Patience
Patience is a reflection of the peaceful mind. My peaceful mind is able to cope with all situations without becoming disturbed and agitated. It calmly accepts the resolution of circumstances and, with this patience acquires the power to deal with all situations.
Paciència
La paciència és un reflex de la ment en pau. La meva ment pacífica és capaç de fer front a totes les situacions sense pertorbar-se ni agitar-se. Accepta amb calma la resolució de les circumstàncies i, amb aquesta paciència, adquireix poder d’enfrontar-te a totes les situacions.
Paciencia
La paciencia es un reflejo de la mente en paz. Mi mente pacífica es capaz de hacer frente a todas las situaciones sin perturbarse ni agitarse. Acepta con calma la resolución de las circunstancias y, con esta paciencia, adquiere el poder de enfrentarse a todas las situaciones.

Holiday Everyday
How do you feel when you’re about to set off on a holiday? Can’t control the smiles, can’t hold in the anticipation of discovering new landscapes, and the promise of exciting adventures! How exciting would life be, if you set off on your morning commute, everyday, with that same holiday feeling! Set off with a smile, an anticipation of discovering something new, a promise of an adventure, and make everyday feel like a holiday.

Vacances cada dia
Com et sents quan ets a punt de sortir de vacances? ¡No puc controlar els somriures, no puc contenir l’anticipació de descobrir nous paisatges i la promesa d’emocionants aventures! Qué emocionant seria la vida si emprenguessis el teu viatge matinal, cada dia, amb la mateixa sensació de vacances! Comença amb un somriure, l’anticipació de descobrir alguna cosa nova, la promesa d’una aventura i fes que cada dia se sentin com unes vacances.
Vacaciones todos los días
¿Cómo te sientes cuando estás a punto de salir de vacaciones? ¡No puedo controlar las sonrisas, no puedo contener la anticipación de descubrir nuevos paisajes y la promesa de emocionantes aventuras! ¡Qué emocionante sería la vida si emprendieras tu viaje matutino, todos los días, con la misma sensación de vacaciones! Empieza con una sonrisa, la anticipación de descubrir algo nuevo, la promesa de una aventura y haz que todos los días se sientan como unas vacaciones.

The Fragrance of Positive Thoughts
Some people say that it is very difficult to be positive in this highly negative world. But just as an incense stick spreads fragrance everywhere and dispels bad odour,
the power of constantly pure and positive thoughts can transform the negative attitudes and atmosphere of any person or place.
La fragància dels pensaments positius
Algunes persones diuen que és molt difícil ser positiu en aquest món tan negatiu. Però així com una vareta d’encens escampa fragància per tot arreu i dissipa la mala olor, el poder dels pensaments constantment purs i positius pot transformar les actituds negatives i l’atmosfera de qualsevol persona o lloc.
La fragancia de los pensamientos positivos
Algunas personas dicen que es muy difícil ser positivo en este mundo tan negativo. Pero así como una varilla de incienso esparce fragancia por todas partes y disipa el mal olor, el poder de los pensamientos constantemente puros y positivos puede transformar las actitudes negativas y la atmósfera de cualquier persona o lugar.

A %d bloguers els agrada això: