luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK febrero -2023-

Resilience | Day 20
Resilience is your personal power, your inner strength that allows you to rise above difficult circumstances, and bounce back stronger than before the challenge! With such vitality, nothing can bring you down, or de-stabilise you.
Resiliència | dia 20
La resiliència és el teu poder personal, la teva força interior que et permet superar les circumstàncies difícils i recuperar-te més fort que abans del desafiament. Amb aquesta vitalitat, res no pot enderrocar-te o desestabilitzar-te.
Resiliencia | día 20
La resiliencia es tu poder personal, tu fuerza interior que te permite superar las circunstancias difíciles y recuperarte más fuerte que antes del desafío. Con tal vitalidad, nada puede derribarte o desestabilizarte.

Silence calms your heart
It is a balm that heals the wounds of the soul. It strengthens the spirit and takes you to a world without sound where peace reigns.
El silenci calma el teu cor
És un bàlsam que guareix les ferides de l’ànima. Enforteix l’esperit i et porta a un món sense so on hi regna la pau.
El silencio calma tu corazón
Es un bálsamo que cura las heridas del alma. Fortalece el espíritu y te lleva a un mundo sin sonido donde reina la paz.

Create Vision
Never believe anyone who says we cannot change. Vision is one of the secrets of personal transformation. We are all artists, our mind is the arena of creation and vision is what we are constantly creating. What is your vision of yourself today – patient, relaxed, positive or tense, tight and negative? What do you prefer? So be creative – what does patience look like, feel like, what are you doing that is different when you are patient and you are expressing your power to …wait? Always start with vision not action. See it and you will be it. Be it and you will do it. This is how we create our own life.
Crear visió
Mai no creguis a ningú que digui que no podem canviar. La visió és un dels secrets de la transformació personal. Tots som artistes, la nostra ment és l’escenari de la creació i la visió és allò que estem creant constantment. Quina és la teva visió de tu mateix avui: pacient, relaxat, positiu o tens, rígid i negatiu? Què prefereixes? Així que sigues creatiu: Com es veu i se sent la paciència? Què fas que és diferent quan ets pacient i expresses el teu poder per… esperar? Comença sempre amb la visió, no pas amb l’acció. Mira-ho i ho seràs. Sigas’ho i ho faràs. Així creem la nostra pròpia vida.
Crear visión
Nunca le creas a nadie que diga que no podemos cambiar. La visión es uno de los secretos de la transformación personal. Todos somos artistas, nuestra mente es el escenario de la creación y la visión es lo que estamos creando constantemente. ¿Cuál es tu visión de ti mismo hoy: paciente, relajado, positivo o tenso, rígido y negativo? ¿Qué prefieres? Así que sé creativo: ¿Cómo se ve y se siente la paciencia? ¿Qué haces que es diferente cuando eres paciente y expresas tu poder para… esperar? Comienza siempre con la visión, no con la acción. Míralo y lo serás. Se y lo harás. Así creamos nuestra propia vida.

Teach With Love
Teaching others is best done with love, once the heart has understood, the mind opens.

Ensenyar amb amor
Ensenyar als altres es fa millor amb amor, un cop el cor ho ha entès, la ment s’obre.

Enseñar con amor
Enseñar a otros se hace mejor con amor, una vez que el corazón ha entendido, la mente se abre.

Original Peace
It is not neccessary to search for peace. It is within. Your original state is one of peace. External situations will pull you away from your peace. If, that is, you let them. Internal feelings can also pull you away. Tiredness, for example, leads to irritability.

Pau original
No cal cercar la pau. És a dins. El teu estat original és un de pau. Les situacions externes t’allunyaran de la teva pau. Si és que, els deixes. Els sentiments interns també et poden allunyar. El cansament, per exemple, condueix a la irritabilitat.
Paz original
No es necesario buscar la paz. Está dentro. Tu estado original es uno de paz. Las situaciones externas te alejarán de tu paz. Si es que, los dejas. Los sentimientos internos también pueden alejarte. El cansancio, por ejemplo, conduce a la irritabilidad.

Introspection
Introspection is the attitude of going inside when it’s necessary. It is especially applicable before a task or a busy day. The result of going inside is peace and calmness, which gives clarity to the intellect for making right decisions. Introspection does not mean avoiding the world, it means going inside and getting empowered to act along with others.
Introspecció
La introspecció és l’actitud d’anar cap a dins quan cal. És especialment aplicable abans d’una tasca o un dia de feina. El resultat d’anar endins és pau i tranquil·litat, cosa que dóna claredat a l’intel·lecte per prendre decisions correctes. La introspecció no vol dir evitar el món, vol dir anar cap endins i empoderar-se per actuar juntament amb els altres.
Introspección
La introspección es la actitud de ir hacia adentro cuando es necesario. Es especialmente aplicable antes de una tarea o un día ajetreado. El resultado de ir adentro es paz y tranquilidad, lo que da claridad al intelecto para tomar decisiones correctas. La introspección no significa evitar el mundo, significa ir hacia adentro y empoderarse para actuar junto con los demás.

Calming The Mind
Don’t give your mind permission to get disturbed. A disturbed mind is easily influenced. This will cost you your peace. Learn to maintain your peace by freeing yourself from attachments. Competing or comparing yourself with others will not allow you to focus inwards. An inner focus allows you to keep your eye on your higher self. Remember your original nature. It allows you to forge a link with the Divine. Then it becomes easy to recognise useless thoughts and replace them with a spiritual perspective. A calm mind is not just peaceful, it is focused, self-directing and Divine.
Calmant la ment
No li donis permís a la teva ment perquè es pertorbi. Una ment pertorbada és fàcilment influenciable. Això et costarà la pau. Aprèn a mantenir la teva pau alliberant-te dels aferraments. Competir o comparar-se amb els altres no et permetrà concentrar-se al teu interior. Un enfocament intern et permet mantenir el teu ull al teu jo superior. Recorda la teva naturalesa original. Et permet forjar un enllaç amb el Diví. Aleshores es torna fàcil reconèixer pensaments inútils i reemplaçar-los amb una perspectiva espiritual. Una ment en calma no és només pacífica, és enfocada, autodirigida i Divina.
Calmando la mente
No le des permiso a tu mente para que se perturbe. Una mente perturbada es fácilmente influenciable. Esto te costará tu paz. Aprende a mantener tu paz liberándote de los apegos. Competir o compararse con los demás no te permitirá concentrarse en tu interior. Un enfoque interno te permite mantener tu ojo en tu yo superior. Recuerda tu naturaleza original. Te permite forjar un vínculo con lo Divino. Entonces se vuelve fácil reconocer pensamientos inútiles y reemplazarlos con una perspectiva espiritual. Una mente en calma no es solo pacífica, es enfocada, autodirigida y Divina.

Undefined
Next time you are waiting for anything, notice what you are wanting! This will be a source of your tension or impatience. All desire has fear built in – fear of not getting or losing, even before your desire is fulfilled.
Indefinit
La propera vegada que estiguis esperant alguna cosa, fixa’t en allò que vols! Això serà una font de la teva tensió o impaciència. Tot desig porta incorporada la por: por de no obtenir o de perdre, fins i tot abans que es compleixi el teu desig.
Indefinido
La próxima vez que estés esperando algo, ¡fíjate en lo que quieres! Esto será una fuente de tu tensión o impaciencia. Todo deseo lleva incorporado el miedo: miedo a no obtener o a perder, incluso antes de que se cumpla tu deseo.

Mental fatigue
When the mind is tired, every single action requires great effort.
Fatiga mental
Quan la ment està cansada, cada acció requereix un gran esforç.
Fatiga mental
Cuando la mente está cansada, cada acción requiere un gran esfuerzo.

Be Happy
Create powerful thoughts of happiness and your body and mind will always remain happy.
Ser feliç
Crea poderosos pensaments de felicitat i el teu cos i ment sempre romandran feliços.
Ser feliz
Crea poderosos pensamientos de felicidad y tu cuerpo y mente siempre permanecerán felices.

Cheerfulness
Inner cheer is destroyed by a conscience which bites. Learn to do everything in a worthwhile way. It’s an art which teaches you to appreciate your inner beauty (It makes you think twice about ruining it, too).
Alegria
L’alegria interior és destruïda per una consciència que et rossega. Aprèn a fer-ho tot d’una manera que valgui la pena. És un art que t’ensenya a apreciar la teva bellesa interior (també fa pensar dues vegades abans d’arruïnar-la).
Alegría
La alegría interior es destruida por una conciencia que muerde. Aprende a hacer todo de una manera que valga la pena. Es un arte que te enseña a apreciar tu belleza interior (también te hace pensar dos veces antes de arruinarla).

Only the Best
You bring out the best in others, because you see the best in others.
Només el millor
Treus el millor dels altres, perquè veus el millor dels altres.
Solo lo mejor
Sacas lo mejor de los demás, porque ves lo mejor en los demás.


Spiritual tolerance cultivates innate wisdom
Tolerance is based on going beyond the superficial things that divide us. It’s the result of turning within and coming to know the self. If I can deal with my own ego, then my own anger can be resolved. This goes a long way in resolving external issues too.
La tolerància espiritual cultiva la saviesa innata.
La tolerància es basa a anar més enllà de les coses superficials que ens divideixen. És el resultat de tornar-se cap endins i arribar a conèixer-se un mateix. Si puc bregar amb el meu propi ego, llavors la meva pròpia ira es pot resoldre. Això també contribueix moltíssim a resoldre problemes externs.

La tolerancia espiritual cultiva la sabiduría innata
La tolerancia se basa en ir más allá de las cosas superficiales que nos dividen. Es el resultado de volverse hacia adentro y llegar a conocerse a uno mismo. Si puedo lidiar con mi propio ego, entonces mi propia ira puede resolverse. Esto también contribuye en gran medida a resolver problemas externos.

Peace
Peace is not a passive attitude; it is an active state. It requires having constant attention in order to live and to respond as a peaceful being to any upset in life.
Pau
La pau no és una actitud passiva; és un estat actiu. Requereix tenir una atenció constant per viure i respondre com un ésser pacífic a qualsevol contrarietat de la vida.
Paz
La paz no es una actitud pasiva; es un estado activo. Requiere tener una atención constante para vivir y responder como un ser pacífico a cualquier contrariedad de la vida.

All Virtues
Sweetness is the taste of all virtues. Patience is the fortress of all virtues. Cheerfulness is the evidence of all virtues.
Totes les virtuts
La dolçor és el sabor de totes les virtuts. La paciència és la fortalesa de totes les virtuts. L’alegria és l’evidència de totes les virtuts.
Todas las virtudes
La dulzura es el sabor de todas las virtudes. La paciencia es la fortaleza de todas las virtudes. La alegría es la evidencia de todas las virtudes.

Special Soul
You are a special soul who easily destroys obstacles with the generosity of your overflowing heart.

Ànima especial
Ets una ànima especial que fàcilment destrueix obstacles amb la generositat del teu cor desbordant.
Alma especial
Eres un alma especial que fácilmente destruye obstáculos con la generosidad de tu corazón desbordante.

Quality Of Thoughts
An enlightened person understands that there is nothing to be gained by thinking about others. Pure thoughts and feelings will do all the work. There is no need to think any further.
Qualitat dels pensaments
Una persona il·luminada entén que no es guanya res pensant en els altres. Els pensaments i sentiments purs faran tota la feina. No cal pensar més.
Calidad de los pensamientos
Una persona iluminada entiende que no se gana nada pensando en los demás. Los pensamientos y sentimientos puros harán todo el trabajo. No hay necesidad de pensar más.

Give Up the Habit of Worrying
As we grow in strength in our spiritual life, we give up the habit of worrying. It serves no purpose other than to make us feel tense and miserable. When I stop fretting about things that are beyond my control and focus instead on generating optimistic and kind thoughts, my life can begin to flow in ever more positive directions. Such a light and easy approach to life enables me to take everything in my stride.
Abandona l’hàbit de preocupar-te
A mesura que creixem en força a la nostra vida espiritual, abandonem l’hàbit de preocupar-nos. No té cap altre propòsit que fer-nos sentir tensos i miserables. Quan deixo de preocupar-me per les coses que estan fora del meu control i m’enfoco a generar pensaments optimistes i amables, la meva vida pot començar a fluir en sentits cada cop més positius. Aquest enfocament lleuger i fàcil de la vida em permet prendre’m-ho tot amb calma.
Abandona el hábito de preocuparte
A medida que crecemos en fuerza en nuestra vida espiritual, abandonamos el hábito de preocuparnos. No tiene otro propósito que hacernos sentir tensos y miserables. Cuando dejo de preocuparme por las cosas que están fuera de mi control y me enfoco en generar pensamientos optimistas y amables, mi vida puede comenzar a fluir en direcciones cada vez más positivas. Este enfoque ligero y fácil de la vida me permite tomar todo con calma.

The Secret Ingredient
When we’re cooking, our minds are working. When we’re stirring and rolling and baking, we’re thinking. Thinking creates vibrations because that’s what thoughts do. The vibrations affect both the food and the people who eat the food.
L’ingredient secret
Quan estem cuinant, les nostres ments estan treballant. Quan estem remenant, enrotllant i fornejant, estem pensant. Pensar crea vibracions perquè això és el que fan els pensaments. Les vibracions afecten tant el menjar com les persones que mengen el menjar.
El ingrediente secreto
Cuando estamos cocinando, nuestras mentes están trabajando. Cuando estamos revolviendo, enrollando y horneando, estamos pensando. Pensar crea vibraciones porque eso es lo que hacen los pensamientos. Las vibraciones afectan tanto a la comida como a las personas que comen la comida.

Holiday Everyday
How do you feel when you’re about to set off on a holiday? Can’t control the smiles, can’t hold in the anticipation of discovering new landscapes, and the promise of exciting adventures! How exciting would life be, if you set off on your morning commute, everyday, with that same holiday feelin.
Vacances cada dia
Com et sents quan ets a punt de sortir de vacances? No pots controlar els somriures, no pots contenir les ganes de descobrir nous paisatges i la promesa d’emocionants aventures! Que emocionant seria la vida si emprenguessis el teu viatge matutí, cada dia, amb la mateixa sensació de vacances!
Vacaciones todos los días
¿Cómo te sientes cuando estás a punto de partir de vacaciones? ¡No puedes controlar las sonrisas, no puedes contener la anticipación de descubrir nuevos paisajes y la promesa de emocionantes aventuras! ¡Qué emocionante sería la vida si emprendieras tu viaje matutino, todos los días, con la misma sensación de vacaciones!

Harmony
I need to recognize that like musical notes we are all different. Only when I am able to harmonize with others can I create a beautiful tune. When I work with other people, I learn to understand them. In the process, I will also learn more about myself and how to use my strengths to support others.
Harmonia
Necessito reconèixer que, igual que les notes musicals, tots som diferents. Només quan sóc capaç d’harmonitzar amb els altres, puc crear una melodia bella. Quan treballo amb altres persones, aprenc a comprendre-les. En el procés, també aprendré més sobre mi mateix i com utilitzar les meves fortaleses per ajudar els altres.
Armonía
Necesito reconocer que, al igual que las notas musicales, todos somos diferentes. Solo cuando soy capaz de armonizar con los demás puedo crear una melodía hermosa. Cuando trabajo con otras personas, aprendo a comprenderlas. En el proceso, también aprenderé más sobre mí mismo y cómo usar mis fortalezas para ayudar a los demás.

Anger
Anger destroys the beauty of the heart as well as the beauty of the face.
Enuig
La ira destrueix la bellesa del cor tant com la bellesa del rostre.
Enojo
La ira destruye la belleza del corazón tanto como la belleza del rostro.

Practice Stopping
When you learn you drive, you have to practice stopping. In the same way, practice putting a stop to waste thoughts and you will be constantly happy.
Practica Aturar
Quan aprens a conduir, has de practicar com aturar-te. De la mateixa manera, practica posar fi als pensaments inútils i seràs constantment feliç.
Practica Parar
Cuando aprendes a conducir, tienes que practicar para parar. De la misma manera, practica poner fin a los pensamientos inútiles y serás constantemente feliz.

Happy Heart
You have a happy heart that can pump humour into any situation.
Cor feliç
Tens un cor feliç que pot injectar humor a qualsevol situació.
Corazón feliz
Tienes un corazón feliz que puede inyectar humor en cualquier situación.

Inner Calm
The greater the demands on me, the more I need to sustain my inner calm and stability.
Calma interior
Com més grans són les demandes sobre mi, més necessito mantenir la meva calma i estabilitat internes.
Calma interior
Cuanto mayores son las demandas sobre mí, más necesito mantener mi calma y estabilidad internas.

Every creative task requires humility
A humble person dismisses nothing, recognising that there is always something to be learned. Every creative task requires humility behind it.
Tota tasca creativa requereix humilitat.
Una persona humil no descarta res, reconeixent que sempre hi ha alguna cosa per aprendre. Tota tasca creativa requereix humilitat darrere seu.
Toda tarea creativa requiere humildad.
Una persona humilde no descarta nada, reconociendo que siempre hay algo que aprender. Toda tarea creativa requiere humildad detrás de ella.

Healing
I gently return to equilibrium, nurtured by a well spring of love. I, the soul, am washed and soothed by the quiet energies of stillness. Embracing the vastness of my inner landscape, I understand the cycles of growth and decay. Today I will fix something broken, or find a new use for it.
Cicatrització
Suaument torno a l’equilibri, alimentat per una font d’amor. Jo, l’ànima, sóc netejat i calmat per les tranquil·les energies de la quietud. Abraçant la immensitat del meu paisatge interior, entenc els cicles de creixement i decadència. Avui arreglaré quelcom trencat o li trobaré un nou ús.
Cicatrización
Suavemente vuelvo al equilibrio, alimentado por un manantial de amor. Yo, el alma, soy limpiado y calmado por las tranquilas energías de la quietud. Abrazando la inmensidad de mi paisaje interior, entiendo los ciclos de crecimiento y decadencia. Hoy arreglaré algo roto o le encontraré un nuevo uso.

A %d bloguers els agrada això: