luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. Bk del día -octubre 2019-

Send Peace
The call of time is to send thoughts of peace and power to the world. Your thoughts travel, moving at a great speed and with considerable impact.
1_MOS_1Enviar pau
La crida del temps és enviar pensaments de pau i poder al món. Els teus pensaments viatgen, es mouen a gran velocitat i amb un impacte considerable.
Enviar paz
La llamada del tiempo es enviar pensamientos de paz y poder al mundo. Tus pensamientos viajan, se mueven a gran velocidad y con un impacto considerable.

Hope
Do not lose hope in those who have lost hope.
imagesEsperança
No perdis l’esperança en aquells que han perdut l’esperança.
Esperanza
No pierdas la esperanza en aquellos que han perdido la esperanza.

Open Heart
The heart is like a flower – unless it is open it cannot release its fragrance into the world. The fragrance of the heart is made up of the qualities and virtues of our spirit.
giphy-9Cor obert
El cor és com una flor: a menys que estigui obert, no pot alliberar la seva fragància al món. La fragància del cor es compon de les qualitats i virtuts del nostre esperit.
Corazón abierto
El corazón es como una flor: a menos que esté abierto, no puede liberar su fragancia al mundo. La fragancia del corazón se compone de las cualidades y virtudes de nuestro espíritu.

Over Thinking
The biggest disease of the mind is over thinking, especially too much thinking about others. Thinking too much is like eating too much. The heaviness makes it impossible to remain light and flexible.
images-1Pensant massa
La major malaltia de la ment és pensar massa, especialment pensar massa en els altres. Pensar massa és com menjar massa. La pesadesa fa que sigui impossible romandre lleuger i flexible.
Pensando demasiado
La mayor enfermedad de la mente es pensar demasiado, especialmente pensar demasiado en los demás. Pensar demasiado es como comer demasiado. La pesadez hace que sea imposible permanecer ligero y flexible.

Expand My Heart
To welcome an enemy is to take the opportunity to expand my heart.
401284_276383342464931_1409179743_nEnxamplar el meu cor
Donar la benvinguda a un enemic és aprofitar l’oportunitat per expandir el meu cor.
Ensanchar mi corazón
Dar la bienvenida a un enemigo es aprovechar la oportunidad para expandir mi corazón.

Power On
Each day we all need to recharge our spiritual battery, otherwise the light of our consciousness becomes dim, thoughts become fuzzy, and decisions are impregnated with doubt.
espelmaEncesa
Cada dia, tots necessitem recarregar la nostra bateria espiritual, en cas contrari, la llum de la nostra consciència s’atenua, els pensaments es tornen borrosos i les decisions s’impregnen de dubtes.
Encendido
Todos los días, todos necesitamos recargar nuestra batería espiritual, de lo contrario, la luz de nuestra conciencia se atenúa, los pensamientos se vuelven borrosos y las decisiones se impregnan de dudas.

Unconditional Acceptance
Accepting the self and others unconditionally allows everyone to remove their masks and feel at ease with who they are.
hc3a9stiaAcceptació incondicional
Acceptar-se a si mateix i als altres incondicionalment els permet a tots llevar les màscares i sentir-se còmodes amb els que són.
Aceptación incondicional
Aceptarse a sí mismo y a los demás incondicionalmente les permite a todos quitarse las máscaras y sentirse cómodos con quienes son.

Sweetness
Sweetness is a virtue that searches with patience for the good in every person and situation.
o.73332Dolçor
La dolçor és una virtut que busca amb paciència el bo en cada persona i situació.
Dulzura
La dulzura es una virtud que busca con paciencia lo bueno en cada persona y situación.

 

Friendship
Anyone with a heart full of friendship has a hard time finding enemies.
getty_474468035_118862Amistat
Qualsevol persona amb un cor ple d’amistat té dificultats per trobar enemics.
Amistad
Cualquier persona con un corazón lleno de amistad tiene dificultades para encontrar enemigos.

Trust Yourself
In any relationship trust is the first thing to leave and the last to return. And if you recognise that the most important relationship is with yourself, then perhaps it’s time to start some trust building close to home. Make and keep a promise or a commitment to yourself, however small – in fact, start very small! Make one and keep one today, and then notice the surge of inner power as a result. See how much more you like yourself as a result. Trust is being built.
henry-t-hamblin-52118Confiar en tu mateix
En qualsevol relació, la confiança és el primer que se’n va i l’últim en tornar. I si reconeixes que la relació més important és amb tu mateix, llavors potser és hora de començar a generar confiança a prop de casa teva. Fes i manté una promesa o un compromís amb tu mateix, per petit que sigui; de fet, comença amb poc! Fes-ne un i conserven un avui, i després observa l’augment del poder intern com a resultat. Mira quant més t’agrades a tu mateix com a resultat. La confiança s’està construint.
Confiar en ti mismo
En cualquier relación, la confianza es lo primero que se va y lo último en volver. Y si reconoces que la relación más importante es contigo mismo, entonces tal vez sea hora de comenzar a generar confianza cerca de tu hogar. Haz y mantiene una promesa o un compromiso contigo mismo, por pequeño que sea; de hecho, ¡comienza con poco! Haz uno y conserva uno hoy, y luego observa el aumento del poder interno como resultado. Mira cuánto más te gustas a ti mismo como resultado. La confianza se está construyendo.

Spotting Goodness
When I become excessively critical towards others, it means I am going in the wrong direction. We are usually very good at spotting mistakes, but we should develop the quality of also spotting goodness.
unnamed (2)Descobrint la bondat
Quan em torno excessivament crític amb els altres, vol dir que vaig en la direcció equivocada. En general, som molt bons per detectar errors, però hem de desenvolupar la qualitat de detectar també la bondat.
Descubriendo la bondad
Cuando me vuelvo excesivamente crítico con los demás, significa que voy en la dirección equivocada. Por lo general, somos muy buenos para detectar errores, pero debemos desarrollar la calidad de detectar también la bondad.

Balance
Maintain the balance of responding to situations with a cool head and to people with a warm heart.
unnamed (1)Equilibrar
Mantingues l’equilibri de respondre a situacions amb el cap fred i a les persones amb un cor càlid.
Equilibrar
Mantenga el equilibrio de responder a situaciones con la cabeza fría y a las personas con un corazón cálido.

Everything I See Is Precious
Let me learn to keep myself in a positive frame of mind and look for the beauty or benefit in everything that happens.
unnamed (1)Tot el que veig és preciós
Permetre’m aprendre a mantenir-me en un estat mental positiu i buscar la bellesa o el benefici de tot el que succeeix.
Todo lo que veo es precioso
Permitirme aprender a mantenerme en un estado mental positivo y buscar la belleza o el beneficio de todo lo que sucede.

Spiritual Love
It is when we silence the chattering of our mind that we can truly hear what is in our heart and find the still, clear purity that lies within the soul. Spiritual love carries us into the silence of our original state of being. This silence contains the power to create harmony in all relationships and the sweetness to sustain them.
unnamed (2)Amor espiritual
És quan silenciem la xerrameca de la nostra ment que realment podem escoltar el que hi ha en el nostre cor i trobar la puresa clara i quieta que es troba dins l’ànima. L’amor espiritual ens porta al silenci del nostre estat original de ser. Aquest silenci conté el poder de crear harmonia en totes les relacions i la dolçor per mantenir-les.
Amor espiritual
Es cuando silenciamos el parloteo de nuestra mente que realmente podemos escuchar lo que hay en nuestro corazón y encontrar la pureza clara y quieta que se encuentra dentro del alma. El amor espiritual nos lleva al silencio de nuestro estado original de ser. Este silencio contiene el poder de crear armonía en todas las relaciones y la dulzura para mantenerlas.

Useful Things
Remember only useful things and there will be no need to even think about forgetting anything painful.
agradecer-buit2Coses útils
Recorda només coses útils i no hi haurà necessitat de pensar en oblidar alguna cosa dolorosa.
Cosas útiles
Recuerda solo cosas útiles y no habrá necesidad de pensar en olvidar algo doloroso.

Useful Things
Remember only useful things and there will be no need to even think about forgetting anything painful.
unnamed (2)Coses útils
Recordeu només coses útils i no hi haurà necessitat de pensar en oblidar alguna cosa dolorosa.
Cosas útiles
Recuerde solo cosas útiles y no habrá necesidad de pensar en olvidar algo doloroso.

Great Expectations
The root of all needs and expectations is an unfulfilled spiritual desire. Satisfy your spiritual desires through the practice of meditation and you’ll be able to interact successfully with anyone.
foto163-600x330Grans expectatives
L’arrel de totes les necessitats i expectatives és un desig espiritual no complert. Satisfés els teus desitjos espirituals a través de la pràctica de la meditació i podràs interactuar amb èxit amb qualsevol persona.
Grandes expectativas
La raíz de todas las necesidades y expectativas es un deseo espiritual no cumplido. Satisface tus deseos espirituales a través de la práctica de la meditación y podrás interactuar con éxito con cualquier persona.

A Simple Diet
Remain healthy by maintaining a simple diet of pure feelings, good wishes and positive thoughts.
unnamed (2)Una dieta senzilla
Mantent-te saludable amb una dieta simple de sentiments purs, bons desitjos i pensaments positius.
Una dieta sencilla
Manténgase saludable manteniendo una dieta simple de sentimientos puros, buenos deseos y pensamientos positivos.

Impossible
cambioTo believe a thing is impossible is to make it so.
Impossible
Creure que una cosa és impossible és fer-ho així.

Imposible
Creer que una cosa es imposible es hacerlo así.

Strength To Continue
Determination brings the strength to continue, the steadiness to succeed, and the wisdom to slip past difficulties undisturbed.
unnamed (1)Força per continuar
La determinació aporta la força per continuar, la fermesa per tenir èxit i la saviesa per superar les dificultats sense molèsties.
Fuerza para continuar
La determinación aporta la fuerza para continuar, la firmeza para tener éxito y la sabiduría para superar las dificultades sin ser molestado.

Discovering Spirituality
Faith in spirituality enables us to trust ourselves. With trust we can let go of the past and have the courage to dare. To dare with courage gives us the confidence to know that we can achieve what we set out to achieve. If we begin with doubt then we have sown the seed of possible failure. Faith in spirituality always allows us to win. Every step of faith opens another chapter in our lives.
unnamed.jpgDescobrint l’espiritualitat
La fe en l’espiritualitat ens permet confiar en nosaltres mateixos. Amb confiança podem deixar enrere el passat i tenir el coratge d’atrevir-nos. Atrevir-se amb coratge ens dóna la confiança per saber que podem aconseguir el que ens vam proposar aconseguir. Si comencem amb el dubte, llavors hem sembrat la llavor del possible fracàs. La fe en l’espiritualitat sempre ens permet guanyar. Cada pas de la fe obre un altre capítol en les nostres vides.
Descubriendo la espiritualidad
La fe en la espiritualidad nos permite confiar en nosotros mismos. Con confianza podemos dejar atrás el pasado y tener el coraje de atrevernos. Atreverse con coraje nos da la confianza para saber que podemos lograr lo que nos propusimos lograr. Si comenzamos con la duda, entonces hemos sembrado la semilla del posible fracaso. La fe en la espiritualidad siempre nos permite ganar. Cada paso de la fe abre otro capítulo en nuestras vidas.

The Power Of Goodwill
Having benevolent feelings for all generates goodwill. The power of goodwill makes the impossible possible.
unnamed (1)El poder de la bona voluntat
Tenir sentiments benèvols per a tots genera bona voluntat. El poder de la bona voluntat fa possible l’impossible.
El poder de la buena voluntad
Tener sentimientos benevolentes para todos genera buena voluntad. El poder de la buena voluntad hace posible lo imposible.

Anger
Never give way to anger – otherwise in one moment you could burn up the joy that you collected over a long period.
unnamed (1)Ira
Mai doni pas a la ira; en cas contrari, en un moment podria cremar l’alegria que va acumular durant un llarg període.
Ira
Nunca dé paso a la ira; de lo contrario, en un momento podría quemar la alegría que acumuló durante un largo período.

The best kind of friend
The best kind of friend is the kind, you can sit on a porch and swing with, never say a word, and then walk away, feeling like it was the best conversation you’ve ever had.
unnamed-2El millor tipus d’amic
El millor tipus d’amic és l’amable, pots seure en un porxo i gronxar-te, sense dir una paraula, i després allunyar-te, sentint que ha estat la millor conversa que hagis tingut.
El mejor tipo de amigo
El mejor tipo de amigo es el amable, puedes sentarte en un porche y columpiarte, sin decir una palabra, y luego alejarte, sintiendo que fue la mejor conversación que hayas tenido.
Finest Qualities
Let my eyes be a mirror for others, reflecting only the best and finest qualities.
arcsantmartc3adMillors qualitats
Deixar que els meus ulls siguin un mirall per als altres, reflectint només les millors i més refinades qualitats.
Mejores cualidades
Dejar que mis ojos sean un espejo para los demás, reflejando solo las mejores y más refinadas cualidades.
Think In A New Way
Your thoughts guide you to your destiny. If you always think the same you will always get to the same place. Think in a new way and you will be a new person. Give happiness to all and you will live in peace. Create peace in your mind and you will create a world of peace around you.
dibujo-1Pensa d’una manera nova
Els teus pensaments et guien al teu destí. Si sempre penses el mateix, sempre arribaràs al mateix lloc. Pensa d’una manera nova i seràs una persona nova. Dóna-li felicitat a tots i viuràs en pau. Crea pau en la teva ment i crearàs un món de pau al teu voltant.
Piensa de una manera nueva
Tus pensamientos te guían a tu destino. Si siempre piensas lo mismo, siempre llegarás al mismo lugar. Piensa de una manera nueva y serás una persona nueva. Dale felicidad a todos y vivirás en paz. Crea paz en tu mente y crearás un mundo de paz a tu alrededor.
Happiness
Happiness is your special treasure and so never let go of this treasure.
DibujoFelicitat
La felicitat és el teu tresor especial i mai deixis de banda aquest tresor.
Felicidad
La felicidad es tu tesoro especial y nunca dejes de lado este tesoro.
Letting go of sorrow
If I allow bitterness and resentment to fester inside, it will make my relationships guarded and unsatisfying. The more I close down to others, the more I become a stranger to myself. By letting go of sorrow and negativity, I can keep my nature open and loving.
unnamed (2)Deixant anar la tristesa
Si deixo que l’amargor i el ressentiment s’encomanin per dins, farà que les meves relacions estiguin a la defensiva i insatisfactòries. Llavors, com més m’acosto als altres, més em em desconec a mi mateix. En deixar anar la tristesa i la negativitat, puc mantenir la meva naturalesa oberta i amorosa.
Dejando ir la tristeza
Si dejo que la amargura y el resentimiento se contagien por dentro, hará que mis relaciones estén a la defensiva e insatisfactorias. Entonces, cuanto más me acerco a los demás, más me me desconozco a mí mismo. Al soltar la tristeza y la negatividad, puedo mantener mi naturaleza abierta y amorosa.
Working With Others
Tolerance is about creating a space for quality interaction with others. Quality is the result of equality.
unnamed (2)Treballant amb altres
La tolerància consisteix a crear un espai per a la interacció de qualitat amb els altres. La qualitat és el resultat de la igualtat.
Trabajando con otros
La tolerancia consiste en crear un espacio para la interacción de calidad con los demás. La calidad es el resultado de la igualdad.
I am …
Instead of focusing on all that you are not, try focusing on all that you are.
unnamed (1).jpgSóc …
En lloc d’enfocar-te en tot el que no ets, intenta enfocar-te en tot el que ets.
Soy …
En lugar de enfocarte en todo lo que no eres, intenta enfocarte en todo lo que eres.
Better, not bitter
The difficulties of life are intended to make us better, not bitter.

SONY DSC

Ser millor, no amarg
Les dificultats de la vida tenen la intenció de fer-nos millors, no amargs.
Ser mejor, no amargo
Las dificultades de la vida tienen la intención de hacernos mejores, no amargos.

qui-soc minimini 

A %d bloguers els agrada això: