luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK del día julio 2019

Decisions
‘My decisions, or lack of decisions, determine the reality of my life’
unnamed (1)Generosity
Decisions
“Les meves decisions, o la manca de decisions, determinen la realitat de la meva vida”
Decisiones
“Mis decisiones, o la falta de decisiones, determinan la realidad de mi vida”

Generosity
Do not hide the treasures in your heart in fear that they will be stolen – instead share them and find they multiply.
unnamed (2)Generositat
No amaguis els tresors en el teu cor per por que te’ls robin -en canvi, comparteix i descobreix que es multipliquen.
Generosidad
No escondas los tesoros en tu corazón por temor a que te los roben -en cambio, compártelos y descubre que se multiplican.

Life Is Nurtured By Attitude
When you extend pure love to everyone with selfless motivation that is an attitude of kindness.
unnamed (1)La vida es nodreix de l’actitud
Quan estens amor pur a tothom amb motivació desinteressada, és una actitud de bondat.
La vida se nutre de la actitud
Cuando extiendes amor puro a todos con motivación desinteresada, es una actitud de bondad.

Letting go and restoring inner peace
To let go means putting a full stop to all the mental activity with one simple thought: ‘I am a being of peace’.
66727328_2085009708466646_6285380652795691008_nDeixar anar i restaurar la pau interior
Deixar anar significa posar fi a tota l’activitat mental amb un simple pensament: “Sóc un ésser de pau”.
Dejar ir y restaurar la paz interior
Dejar ir significa poner fin a toda la actividad mental con un simple pensamiento: “Soy un ser de paz”.

Filled With Treasures
All human beings have a place inside which is filled with treasures; be still and you will find it.
unnamed (1)Ple de tresors
Tots els éssers humans tenen un lloc a dins que està ple de tresors; queda’t quiet i el trobaràs.
Lleno de tesoros
Todos los seres humanos tienen un lugar dentro que está lleno de tesoros; quédate quieto y lo encontrarás.

Shake Hands
In the moment of shaking the hand of another, not only are we participating in a universal greeting, but we are acknowledging we are all connected in the game of life together. For what is life but a series of meetings, a gentle sequence of connectings!
0Encaixada de mans
En el moment d’estrènyer la mà d’un altre, no només participem en una salutació universal, sinó que reconeixem que tots estem connectats en el joc de la vida junts. Que és la vida, sinó una sèrie de reunions, una suau seqüència de connexions!
Apretón de manos
En el momento de estrechar la mano de otro, no solo participamos en un saludo universal, sino que reconocemos que todos estamos conectados en el juego de la vida juntos. ¡Que es la vida, sino una serie de reuniones, una suave secuencia de conexiones!

No Limits
You are as large as your dreams.
unnamed (5)Sense límits
Ets tan gran com els teus somnis.
Sin limites
Eres tan grande como tus sueños.

The Secret of Happiness
The secret of happiness is to be free of fear. Fear is like a toxin that runs through much of our thinking. It feeds on insecurity, feeling of loss, loneliness, inadequacy and attachment.
65290827_10210949931503169_3454331433261203456_nEl secret de la felicitat
El secret de la felicitat és estar lliure de por. La por és com una toxina que travessa gran part del nostre pensament. S’alimenta d’inseguretat, sentiment de pèrdua, solitud, in-adequació i afecció.
El secreto de la felicidad
El secreto de la felicidad es estar libre de miedo. El miedo es como una toxina que atraviesa gran parte de nuestro pensamiento. Se alimenta de inseguridad, sentimiento de pérdida, soledad, inadecuación y apego.

Keep Your Vision Clear
If you miss an opportunity, do not cloud your eyes with tears; keep your vision clear so that you will not miss the next one.
b9745cef3985fdc9061a22edfd3b71d9Mantingues la teva visió clara
Si perds una oportunitat, no t’enterboleixis els ulls amb llàgrimes; Mantingues la teva visió clara perquè no es perdi la següent.
Mantén tu visión clara
Si pierdes una oportunidad, no te nubles los ojos con lágrimas; Mantén tu visión clara para que no se pierda la siguiente.

Ignorance and Wisdom
Ignorance makes you believe that life happens haphazardly.
unnamedLa ignorància i la saviesa
La ignorància et fa creure que la vida passa a l’atzar.
La ignorancia y la sabiduría
La ignorancia te hace creer que la vida sucede al azar.

Walk Quickly
Walk quickly today, not because you are in a hurry, but because you value the exercise for legs and heart. As you walk, allow your thoughts to visit you, but not stay. Let them come to pass, and you will be surprised how quickly they become positive, and filled with creative ideas.
unnamed (5)Caminar ràpid
Camini ràpid avui, no perquè tingui pressa, sinó perquè valora l’exercici per les cames i el cor. Mentre camines, deixa que els teus pensaments et visitin, però no et quedis. Deixeu passar, i es sorprendrà de la rapidesa amb què es tornen positius i plens d’idees creatives.
Caminar rápido
Camine rápido hoy, no porque tenga prisa, sino porque valora el ejercicio para las piernas y el corazón. Mientras caminas, deja que tus pensamientos te visiten, pero no te quedes. Déjelos pasar, y se sorprenderá de lo rápido que se vuelven positivos y llenos de ideas creativas.

Manage your thoughts better
Going into silence enables you to manage your thoughts better. You will find there is no need to think so much, that most of the answers you are looking for will come to you, without much effort on your part.
unnamed (2)Gestiona els teus pensaments millor
Entrar a silenci et permet gestionar millor els teus pensaments. Trobareu que no hi ha necessitat de pensar tant, que la majoria de les respostes que està buscant vindran a vostè sense gaire esforç per part seva.
Gestiona tus pensamientos mejor
Entrar en silencio te permite manejar mejor tus pensamientos. Encontrará que no hay necesidad de pensar tanto, que la mayoría de las respuestas que está buscando vendrán a usted sin mucho esfuerzo por su parte.

Eye of the Storm
A wise sea captain caught in a tropical storm knows that if he holds his vessel on the periphery it will get hurled from one side to the other. If he can reach the eye of the storm, he will enter a place of stillness. The storm will then subside and the ship can continue its journey.
unnamed (1)Ull de la tempesta
Un savi capità marí atrapat en una tempesta tropical sap que si manté la seva embarcació a la perifèria, serà llançat d’un costat a un altre. Si pot arribar al ull de la tempesta, entrarà en un lloc de quietud. La tempesta es calmarà i la nau podrà continuar el seu viatge.
Ojo de la tormenta
Un sabio capitán marino atrapado en una tormenta tropical sabe que si mantiene su embarcación en la periferia, será arrojado de un lado a otro. Si puede alcanzar el ojo de la tormenta, entrará en un lugar de quietud. La tormenta se calmará y la nave podrá continuar su viaje.

True Peace
True peace can be experienced only when we stop giving and taking sorrow. In order not to give sorrow we need a clear heart that has no ill feelings and for not taking sorrow we need a big heart that can tolerate and help other souls to get over their weaknesses.
papallones thoughsVeritable pau
La veritable pau pot ser experimentada només quan deixem de donar i sentir tristesa. Per no donar pena, necessitem un cor clar que no tingui mals sentiments i per no sentir tristesa necessitem un cor gran que pugui tolerar i ajudar altres ànimes a superar les seves debilitats.
Verdadera paz
La verdadera paz puede ser experimentada solo cuando dejamos de dar y sentir tristeza. Para no dar pena, necesitamos un corazón claro que no tenga malos sentimientos y para no sentir tristeza necesitamos un corazón grande que pueda tolerar y ayudar a otras almas a superar sus debilidade.

Fragrant Heart
The heart is like a flower – unless it is open it cannot release its fragrance into the world.
tumblr_puqpvqz9ck1u9wc5qo4_1280.jpgCor fragant
El cor és com una flor; llevat que estigui obert, no pot alliberar la seva fragància al món.
Corazon fragante
El corazón es como una flor; a menos que esté abierto, no puede liberar su fragancia al mundo.

Enjoy Everything You Do
Most of our time goes into pleasing others and making them happy. Often despite our best efforts we find that people do not appreciate what we have done. When we have tried hard to please someone we feel disheartened and upset.
1Gaudeix tot el que fas
La major part del nostre temps es dedica a complaure als altres i fer-los feliços. Sovint, tot i els esforços, trobem que les persones no aprecien el que hem fet. Quan hem intentat complaure a algú, ens sentim desanimats i molests.
Disfruta todo lo que haces
La mayor parte de nuestro tiempo se dedica a complacer a los demás y hacerlos felices. A menudo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, encontramos que las personas no aprecian lo que hemos hecho. Cuando hemos intentado complacer a alguien, nos sentimos desanimados y molestos.

Truly and Permanently Happy
The secret to life’s purpose is to be happy. In order to be truly and permanently happy, we have to fulfil our best intentions and act on them right away … even if that means we start by just giving good thoughts to them.
unnamed (1)Veritablement i permanentment feliç
El secret per al propòsit de la vida és ser feliç. Per ser veritablement feliços i permanents, hem de complir les nostres millors intencions i actuar sobre elles immediatament … fins i tot si això significa que hem de començar simplement per donar-los bons pensaments.
Verdaderamente y permanentemente feliz
El secreto para el propósito de la vida es ser feliz. Para ser verdaderamente felices y permanentes, tenemos que cumplir nuestras mejores intenciones y actuar sobre ellas de inmediato … incluso si eso significa que empezamos simplemente por darles buenos pensamientos.

Diamond Consciousness
When you look at the world through your physical eyes, you will see all the facets of our diversity: culture, race, personality, religion and so on. Seeing only through your physical eyes, it is easy to become stubborn and to try to prove yourself right. However where there is stubbornness there is no love. And trying to prove the self right is equally offensive. A diamond will sparkle even in the dust; you do not ever need to prove that you are right. In the face of the dangers that come from seeing only with the physical eyes, always think: now is the time to go beyond all divisions, beyond all that limits us and our sense of self. Whatever the race, the religion, the class – our consciousness now has to go beyond all of that.
2Consciència de diamant
Quan miris el món a través dels teus ulls físics, veuràs totes les facetes de la nostra diversitat: cultura, raça, personalitat, religió, etc. En veure només a través dels ulls físics, és fàcil tornar-se tossut i tractar de demostrar que quelcom és correcte. No obstant això, on hi ha tossuderia no hi ha amor. I tractar de demostrar que jo estic en el correcte és igualment ofensiu. Un diamant brillarà fins i tot en la pols; Mai necessites provar que tens raó. Davant els perills que sorgeixen en veure només amb els ulls físics, pensa sempre: ara és el moment d’anar més enllà de totes les divisions, més enllà de tot el que ens limita i el nostre sentit del jo. Qualsevol que sigui la raça, la religió, la classe, la nostra consciència ara ha d’anar més enllà de tot això.
Conciencia de diamante
Cuando mire el mundo a través de sus ojos físicos, verá todas las facetas de nuestra diversidad: cultura, raza, personalidad, religión, etc. Al ver solo a través de sus ojos físicos, es fácil volverse terco y tratar de demostrar que es correcto. Sin embargo, donde hay terquedad no hay amor. Y tratar de demostrar que yo estoy en lo correcto es igualmente ofensivo. Un diamante brillará incluso en el polvo; Nunca necesitas probar que tienes razón. Ante los peligros que surgen al ver solo con los ojos físicos, piense siempre: ahora es el momento de ir más allá de todas las divisiones, más allá de todo lo que nos limita y nuestro sentido del yo. Cualquiera que sea la raza, la religión, la clase, nuestra conciencia ahora tiene que ir más allá de todo eso.

True to the Best
Real honesty means being true to the best that is within you. This is more honest than simply speaking your mind.
unnamed (3)Fidel al millor
La veritable honestedat significa ser fidel al millor que hi ha dins teu. Això és més honest que simplement dir el que penses.
Fiel a lo mejor
La verdadera honestidad significa ser fiel a lo mejor que hay dentro de ti. Esto es más honesto que simplemente decir lo que piensas.

The Wonder Of Silence
When the soul goes deep into silence, easiness emerges. The deeper I go into silence, the greater will be my power of tolerance. It is in very deep, extreme silence that the soul becomes elevated. It is in deep, deep silence that God can come in front of the unnamed (2)soul.
La meravella del silenci
Quan l’ànima aprofundeix en el silenci, emergeix la facilitat. Com més profund sigui el silenci, més gran serà el meu poder de tolerància. És en un silenci molt profund i extrem que l’ànima s’eleva. És en un profund i fons silenci que Déu pot venir davant de l’ànima.
La maravilla del silencio
Cuando el alma profundiza en el silencio, emerge la facilidad. Cuanto más profundo sea el silencio, mayor será mi poder de tolerancia. Es en un silencio muy profundo y extremo que el alma se eleva. Es en un profundo y hondo silencio que Dios puede venir delante del alma.

Even Greater to Forgive
It is one thing to tolerate someone’s mistake. It is something even greater to forgive unnamed (1)the mistake.
Encara més gran per perdonar
Una cosa és tolerar l’error d’algú. És una cosa encara més gran perdonar l’error.
Aún más grande por perdonar
Una cosa es tolerar el error de alguien. Es algo aún más grande perdonar el error.

Altruistic service
How can we serve others around us? By making our lives inspirational and unnamed (1)interacting with tact and wisdom.
Servei altruista
Com podem servir als altres al nostre voltant? Fent les nostres vides inspiradores i interactuant amb tacte i saviesa.
Servicio altruista
¿Cómo podemos servir a los demás a nuestro alrededor? Haciendo nuestras vidas inspiradoras e interactuando con tacto y sabiduría.

Less Is More
unnamedFear less, hope more.
Menys és més
Menys por, més confiança.
Menos es más
Menos miedo, más confianza.

Here Is An Angel
How can we serve others around us? By making our lives inspirational and interacting with tact and wisdom. We should be so cheerful, and our lives such examples, that they say ‘Here is an angel.’
unnamedAquí hi ha un àngel
Com podem servir als altres al nostre voltant? Fent les nostres vides inspiradores i interaccionant amb tacte i saviesa. Hauríem d’estar tan alegres, i a les nostres vides, com exemples, que diguin “Aquí hi ha un àngel”.
Aqui hay un angel
¿Cómo podemos servir a los demás a nuestro alrededor? Haciendo nuestras vidas inspiradoras e interactuando con tacto y sabiduría. Deberíamos estar tan alegres, y en nuestras vidas, tales ejemplos, que digan “Aquí hay un ángel”.

Go Deep
Most of us think too much, especially about events and people, local and global, famous and not so famous. When we are always thinking about what is happening on the surface of life, the visible, then it is as if we are living a superficial life. Deep down inside there is a voice, a longing, a calling to depth. It’s our heart, reminding us to visit, explore and express the depths of our ourselves. Going deep and being deep requires time spent in solitude, some periods of introversion and a conversation with ourselves. How on earth will we ever see what is in our heart unless we dive deep inside, switch on the light and look. Those who do will tell you it changes everything. What do they see? Simple, only beauty and truth. They are always there, waiting for unnamed (1)us to return. Waiting to welcome us and to introduce ourselves to ourself.
Vés al fons
La majoria de nosaltres pensem massa, especialment sobre esdeveniments i persones, locals i globals, famosos i no tan famosos. Quan sempre estem pensant en el que està succeint en la superfície de la vida, el visible, és com si estiguéssim vivint una vida superficial. En el fons hi ha una veu, un anhel, una crida a la profunditat. És el nostre cor, que ens recorda visitar, explorar i expressar les profunditats de nosaltres mateixos. Aprofundir i ser profund requereix passar temps en soledat, alguns períodes d’introversió i una conversa amb nosaltres mateixos. Com veurem a la terra el que hi ha en el nostre cor, llevat que ens submergim profundament, encenguem la llum i mirem? Els que ho facin et diran que ho canvia tot. Què veuen ells? Simple, només bellesa i veritat; això sempre hi és, esperant que tornem. Esperant donar-nos la benvinguda i presentar-nos a nosaltres mateixos.
Ve al fondo
La mayoría de nosotros pensamos demasiado, especialmente sobre eventos y personas, locales y globales, famosos y no tan famosos. Cuando siempre estamos pensando en lo que está sucediendo en la superficie de la vida, lo visible, es como si estuviéramos viviendo una vida superficial. En el fondo hay una voz, un anhelo, un llamado a la profundidad. Es nuestro corazón, que nos recuerda visitar, explorar y expresar las profundidades de nosotros mismos. Profundizar y ser profundo requiere pasar tiempo en soledad, algunos períodos de introversión y una conversación con nosotros mismos. ¿Cómo en la tierra veremos lo que hay en nuestro corazón a menos que nos sumergamos profundamente, encendamos la luz y miramos? Quienes lo hagan te dirán que lo cambia todo. ¿Qué ven ellos? Simple, solo belleza y verdad; ello siempre esta ahí, esperando que regresemos. Esperando darnos la bienvenida y presentarnos a nosotros mismos.

The Secret of Happiness
The secret of happiness is to be free of fear. Fear is like a toxin that runs through much of our thinking. It feeds on insecurity, feeling of loss, loneliness, inadequacy and attachment. You are loveable and loving. Accept this as Truth. Appreciate and care for yourself – truly, deeply, intensely, in a way that reflects your real value. Then you will automatically have the same regards for all other living beings and things.
unnamed (3)El secret de la felicitat
El secret de la felicitat és estar lliure de por. La por és com una toxina que travessa gran part del nostre pensament. S’alimenta d’inseguretat, sentiment de pèrdua, solitud, in-adequació i afecció. Ets adorable i afectuós. Accepta això com a veritat. Aprecia’t i tingues cura de tu mateix, de manera autèntica, profunda i intensa, que reflecteixi el teu veritable valor. Llavors automàticament tindràs el mateix respecte per a tots els altres éssers vius i coses.
El secreto de la felicidad
El secreto de la felicidad es estar libre de miedo. El miedo es como una toxina que atraviesa gran parte de nuestro pensamiento. Se alimenta de inseguridad, sentimiento de pérdida, soledad, inadecuación y apego. Eres adorable y cariñoso. Acepta esto como verdad. Aprecia y cuida de tí mismo, de manera auténtica, profunda e intensa, que refleje tu verdadero valor. Entonces automáticamente tendrás el mismo respeto para todos los demás seres vivos y cosas.

You Cannot Change The Past
Letting bygones be bygones is easier if you remember you cannot change the past, but you definitely can change the future. You can change here and now so that a mistake is 5410485-la-gente-en-la-balsa-con-la-puesta-del-sol-de-marnot repeated.
No pots canviar el passat
Deixar que el passat sigui passat és més fàcil si recordes que no pots canviar el passat, però definitivament pots canviar el futur. Pots canviar aquí i ara perquè no es repeteixi un error.
No puedes cambiar el pasado
Dejar que lo pasado sea pasado es más fácil si recuerdas que no puedes cambiar el pasado, pero definitivamente puedes cambiar el futuro. Puedes cambiar aquí y ahora para que no se repita un error.

The Virtue of Sweetness
Just as eating and serving something sweet makes your taste buds feel sweetness, and for a while after, you remain happy, become sweet-natured yourself so that words filled with sweetness are constantly spoken. Such sweet words make both you cotonetand others happy.
La virtut de la dolçor
De la mateixa manera que menjar i servir alguna cosa dolça fa que les seves papil·les gustatives sentin dolçor, i per un temps després, segueix sent feliç, converteix-te en un home dolç perquè les paraules plenes de dolçor es parlin constantment. Aquestes paraules tan dolces et fan feliç a tu i als altres.
La virtud de la dulzura
Del mismo modo que comer y servir algo dulce hace que sus papilas gustativas sientan dulzura, y por un tiempo después, sigue siendo feliz, conviértase en un hombre dulce para que las palabras llenas de dulzura se hablen constantemente. Esas palabras tan dulces te hacen feliz a ti ya los demás.

Pure and Gentle
Success is merged in every step of those who have a pure and gentle nature.
unnamedPur i Suau
L’èxit es fusiona en cada pas d’aquells que tenen una naturalesa pura i suau.
Puro y Suave
El éxito se fusiona en cada paso de aquellos que tienen una naturaleza pura y suave.

Let Go
Just as the bird has to find the courage to let go of the branch in order to fly, so we also must let go of our branches if we are to know the exhilaration of soaring to the highest unnamedpotential of our life.
Deixa-ho anar
Així com l’au ha de trobar el coratge de deixar anar la branca per volar, també hem de deixar anar les nostres branques si volem conèixer l’eufòria de volar al màxim potencial de la nostra vida.
Déjalo ir
Así como el ave tiene que encontrar el coraje de soltar la rama para volar, también debemos soltar nuestras ramas si queremos conocer la euforia de volar al máximo potencial de nuestra vida.

 

A %d bloguers els agrada això: