luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pensam. BK junio-2020

Harmony
Love dissolves hate. Kindness melts cruelty. Compassion calms passion. Cooperation evokes love and when we bow, others bend. This creates harmony.
unnamedHarmonia
L’amor dissol l’odi. L’amabilitat fon la crueltat. La compassió calma la passió. La cooperació evoca amor i quan ens inclinem, altres s’inclinen. Això crea harmonia.
Armonía
El amor disuelve el odio. La amabilidad derrite la crueldad. La compasión calma la pasión. La cooperación evoca amor y cuando nos inclinamos, otros se inclinan. Esto crea armonía.

Develop the Habit
Develop the habit of getting up early and sitting in silence. Read a peaceful thought and reflect on it. Write down some ideas about this thought. Return to silence, allowing these ideas to take root inside you. Share your ideas with a person close to you. This practice will help you accept and cope with conflicts and difficult situations. It will help you stay happy and peaceful for the rest of the day.
carburante-628x420Desenvolupar l’hàbit
Desenvolupa l’hàbit d’aixecar-te d’hora i seure en silenci. Llegeix un pensament pacífic i reflexiona sobre ell. Escriu algunes idees sobre aquest pensament. Torna al silenci, permetent que aquestes idees arrelin dins teu. Comparteix les teves idees amb una persona propera a tu. Aquesta pràctica t’ajudarà a acceptar i afrontar conflictes i situacions difícils. T’ajudarà a mantenir-te feliç i tranquil per la resta del dia.
Desarrollar el hábito
Desarrolla el hábito de levantarse temprano y sentarse en silencio. Lee un pensamiento pacífico y reflexiona sobre él. Escribe algunas ideas sobre este pensamiento. Regresa al silencio, permitiendo que estas ideas arraiguen dentro de ti. Comparte tus ideas con una persona cercana a ti. Esta práctica te ayudará a aceptar y enfrentar conflictos y situaciones difíciles. Te ayudará a mantenerte feliz y tranquilo por el resto del día.

Happiness
Happiness is not a destination, it’s a journey. Happiness is not tomorrow, it is now. Happiness is not a dependency, it is a decision. Happiness is what you are, not what you have.
unnamedFelicitat
La felicitat no és un destí, és un viatge. La felicitat no és demà, és ara. La felicitat no és una dependència, és una decisió. La felicitat és el que ets, no el que tens.
Felicidad
La felicidad no es un destino, es un viaje. La felicidad no es mañana, es ahora. La felicidad no es una dependencia, es una decisión. La felicidad es lo que eres, no lo que tienes.

Being Peace
You don’t need to search for peace; you are a being of peace. Any time, any place, you can step back from your thoughts and emotions. Just withdraw into your inner being, a place of total peace and just be.
Camí de Llívia per UrEssent pau
No necessites buscar la pau; ets un ésser de pau. En qualsevol moment, en qualsevol lloc, pots allunyar-te dels teus pensaments i emocions. Simplement retira’t al teu ésser interior, un lloc de pau total i simplement sigues.
Siendo paz
No necesitas buscar la paz; eres un ser de paz. En cualquier momento, en cualquier lugar, puedes alejarte de tus pensamientos y emociones. Simplemente retírate a tu ser interior, un lugar de paz total y simplemente se.

Seed of Peace
If we plant a positive, clean seed of thought and concentrate on it, we give it energy, like the sun gives to a seed in the earth. And as the seed in the earth awakens, stirs and begins to grow, the thoughts on which we concentrate awaken, stir and begin to grow. So let us sow positive thoughts.
7d920556e0dca73a23f2d7ee1fc0be79Llavor de pau
Si plantem una llavor de pensament positiva i neta i ens concentrem en ella, li donem energia, com el sol li dóna a una llavor a la terra. I a mesura que la llavor a la terra es desperta, s’agita i comença a créixer, els pensaments en els quals ens concentrem es desperten, s’agiten i comencen a créixer. Aleshores, sembrem pensaments positius.
Semilla de paz
Si plantamos una semilla de pensamiento positiva y limpia y nos concentramos en ella, le damos energía, como el sol le da a una semilla en la tierra. Y a medida que la semilla en la tierra se despierta, se agita y comienza a crecer, los pensamientos en los que nos concentramos se despiertan, se agitan y comienzan a crecer. Entonces, sembremos pensamientos positivos.

Abundance | Day 23
Abundance is to see that there are endless possibilities before us. And at the same time, still see an incredibly rich existence right where we are. It is a feeling of gratitude for everything and everyone we have in our life.
IMG_20200623_063416559Abundància | dia 23
L’abundància és veure que hi ha infinites possibilitats davant nostre. I al mateix temps, encara veiem una existència increïblement rica just on som. És un sentiment de gratitud per tot i per tots els que tenim en la nostra vida.
Abundancia | Día 23
La abundancia es ver que hay infinitas posibilidades ante nosotros. Y al mismo tiempo, todavía vemos una existencia increíblemente rica justo donde estamos. Es un sentimiento de gratitud por todo y por todos los que tenemos en nuestra vida.

Humility
Humility puts a hand out to nothing extra, but simply takes what’s there. Whether that be food or clothing or understanding. Sometimes there is a lot available and sometimes only a little. It doesn’t matter.
unnamedHumilitat
La humilitat dóna un cop de mà a res extra, però simplement pren el que hi ha allà. Ja sigui menjar, roba o comprensió. A vegades hi ha molt disponible i de vegades només una mica. Tant se val.
Humildad
La humildad echa una mano a nada extra, pero simplemente toma lo que hay allí. Ya sea comida, ropa o comprensión. A veces hay mucho disponible y a veces solo un poco. No importa.

Love All
Love can never be exclusive. The sun does not choose to shine on some flowers in the garden and not others. Love is inclusive and has many faces – caring, listening, sharing from the heart, just accepting someone for what they are right now, are all acts of love, as long as you seek nothing in return. It all starts with acceptance of yourself – you’re just fine as you are right now, warts and all. It’s not that you will stay that way for ever – but you might, if you don’t accept. The secret key to the greatest door called love is acceptance. First your self, then others (especially the ones you currently resist) and eventually…all.
arbreEstimar tot
L’amor mai pot ser exclusiu. El sol no tria brillar en algunes flors de jardí i no en unes altres. L’amor és inclusiu i té moltes cares: tenir cura, escoltar, compartir des del cor, simplement acceptar a algú pel que és en aquest moment, són tots actes d’amor, sempre que no busquis res a canvi. Tot comença amb l’acceptació de tu mateix: estàs bé com estàs ara, berrugues i tot. No és que romangui així per sempre, però podria succeir si no acceptes. La clau secreta de la porta més gran anomenada amor és l’acceptació. Primer tu mateix, després altres (especialment als que actualment et resisteixes) i eventualment… tot.
Amar todo
El amor nunca puede ser exclusivo. El sol no elige brillar en algunas flores del jardín y no en otras. El amor es inclusivo y tiene muchas caras: cuidar, escuchar, compartir desde el corazón, simplemente aceptar a alguien por lo que es en este momento, son todos actos de amor, siempre y cuando no busques nada a cambio. Todo comienza con la aceptación de ti mismo: estás bien como estás ahora, verrugas y todo. No es que permanezca así para siempre, pero podría suceder si no aceptas. La clave secreta de la puerta más grande llamada amor es la aceptación. Primero tu mismo, luego otros (especialmente a los que actualmente te resistes) y eventualmente… todo.

Totally Happy
My heart is full and open. Flowing with pure good feelings and good wishes for everyone. I follow my spontaneous instinct to give and I am totally happy.
unnamed (2)Totalment feliç
El meu cor està ple i obert. Fluint amb bons sentiments i bons desitjos per a tothom. Segueixo el meu instint espontani de donar i estic totalment feliç.
Totalmente feliz
Mi corazón está lleno y abierto. Fluyendo con buenos sentimientos y buenos deseos para todos. Sigo mi instinto espontáneo de dar y estoy totalmente feliz.

No Free Gifts In Life
Before I get any kind of advancement or promotion in life I need to have earned the right to it. There are no free gifts in life nor are there any short cuts to success of a lasting nature.
unnamedNo hi ha regals gratis en la vida
Abans d’obtenir algun tipus d’avanç o promoció en la vida, necessito haver-me guanyat el dret. No hi ha regals gratuïts a la vida ni dreceres per a l’èxit de naturalesa duradora.
No hay regalos gratis en la vida
Antes de obtener algún tipo de avance o promoción en la vida, necesito haberme ganado el derecho. No hay regalos gratuitos en la vida ni atajos para el éxito de naturaleza duradera.

On Making Mistakes
Mistakes matter. How you recover from them matters even more. The best way to handle a mistake is to learn from the mistake. Then you’ll not repeat it nor ever be paralysed by the fear of making another mistake.
fb_img_1591530730712Sobre cometre errors
Els errors importen. Com et recuperes d’ells és encara més important. La millor manera de gestionar un error és aprendre de l’error. Llavors no ho repetiràs ni et paralitzaràs per por de cometre un altre error.
Sobre cometer errores
Los errores importan. Cómo te recuperas de ellos es aún más importante. La mejor manera de manejar un error es aprender del error. Entonces no lo repetirás ni te paralizarás por miedo a cometer otro error.

The Power Of Goodwill
Having benevolent feelings for all generates goodwill. The power of goodwill makes the impossible possible.
hippiesEl poder de la bona voluntat
Tenir sentiments benèvols per a tots genera bona voluntat. El poder de la bona voluntat fa possible l’impossible.
El poder de la buena voluntad
Tener sentimientos benevolentes para todos genera buena voluntad. El poder de la buena voluntad hace posible lo imposible.

Spiritual Love
Just as a kite flies high, held only by a string, our intellect can rise to the heights of wisdom, pulled only by the thread of spiritual love.
unnamedAmor espiritual
Així com un estel vola alt, sostingut només per una corda, el nostre intel·lecte pot elevar-se a les altures de la saviesa, arrossegat només pel fil de l’amor espiritual.
Amor espiritual
Así como una cometa vuela alto, sostenida solo por una cuerda, nuestro intelecto puede elevarse a las alturas de la sabiduría, arrastrado solo por el hilo del amor espiritual.

john-augustus-thelwall-fl-1883-1896-the-disappointed-fisherman-signed-oil_1576976592_950No Complaining
If you approach life complaining about what’s missing then you’ll be dissatisfied.
Sense queixar-se
Si t’acostes a la vida queixant-te del que falta, estaràs insatisfet.
Sin quejarse
Si te acercas a la vida quejándote de lo que falta, estarás insatisfecho.

No Complaining Zone | Day 10
If you approach life complaining about what’s missing then you’ll be dissatisfied. Satisfaction comes from knowing that things can always be improved but at the same time appreciating what is right in your life, right now.
baixa (1)No hi ha zona de queixa | dia 10
Si t’acostes a la vida queixant-te del que falta, estaràs insatisfet. La satisfacció prové de saber que les coses sempre es poden millorar, però a el mateix temps apreciar el que està bé en la teva vida, ara mateix.
No hay zona de queja | Día 10
Si te acercas a la vida quejándote de lo que falta, estarás insatisfecho. La satisfacción proviene de saber que las cosas siempre se pueden mejorar, pero al mismo tiempo apreciar lo que está bien en tu vida, ahora mismo.

Harmony
56323f491c00006f00570ed9Even when another person seems a world apart from you: find a bridge.
Harmonia
Fins i tot quan una altra persona sembla un món a part de tu: troba un pont.
Armonía
Incluso cuando otra persona parece un mundo aparte de ti: encuentra un puente.

Trustee Consciousness
The idea of possession lies at the heart of all fear, war and conflict. Instead choose the relationship of a trustee. Everything comes to us in trust, for us to use and then to set it free.
baixaConsciència Fiduciària
La idea de possessió es troba al cor de tota por, guerra i conflicte. En el seu lloc, tria la relació d’un administrador. Tot ens arriba en confiança, perquè ho usem i després ho alliberem.
Conciencia Fiduciaria
La idea de posesión se encuentra en el corazón de todo miedo, guerra y conflicto. En su lugar, elije la relación de un administrador. Todo nos llega en confianza, para que lo usemos y luego lo liberemos.

With or Without Ego | Day 2
With ego, you lash out when someone insults, disagrees or criticises you. Without ego, you’re able to accept your flaws without compromising your self worth.
What-Is-The-Ego_1Amb o sense ego | dia 2
Amb l’ego, ataques quan algú t’insulta, no està d’acord o et critica. Sense ego, pots acceptar els teus defectes sense comprometre la teva autoestima.
Con o sin ego | Dia 2
Con el ego, atacas cuando alguien te insulta, no está de acuerdo o te critica. Sin ego, puedes aceptar tus defectos sin comprometer tu autoestima.

Accumulate a stock of pure and positive thoughts
Meditation allows us to accumulate a stock of pure and positive thoughts, this will easily and automatically finish all waste and negativity. Where there is light darkness does not exist, in the same way, wasteful and negative thoughts are just a lack of a pure and positive state of mind.
imagesAcumula un estoc de pensaments purs i positius.
La meditació ens permet acumular una reserva de pensaments purs i positius, això acabarà fàcil i automàticament amb tot el malbaratament i la negativitat. On hi ha llum, la foscor no existeix, de la mateixa manera, els pensaments inútils i negatius són només la manca d’un estat mental pur i positiu.
Acumula un stock de pensamientos puros y positivos.
La meditación nos permite acumular una reserva de pensamientos puros y positivos, esto acabará fácil y automáticamente con todo el desperdicio y la negatividad. Donde hay luz, la oscuridad no existe, de la misma manera, los pensamientos inútiles y negativos son solo la falta de un estado mental puro y positivo.

Be Creative
Every day is an opportunity to be creative – the canvas is your mind, the brushes and colours are your thoughts and feelings, the panorama is your story, the complete picture is a work of art called, ‘my life’. Be careful what you put on the canvas of your mind today – it matters.
8-ideas-divertidas-para-dibujar-y-pintar-con-ninos-de-2-a-5-anos_w1140Ser creatiu
Cada dia és una oportunitat per ser creatiu: el llenç és la teva ment, els pinzells i els colors són els teus pensaments i sentiments, el panorama és la teva història, la imatge completa és una obra d’art anomenada ‘la meva vida’. Ves amb compte amb el que poses en el llenç de la teva ment avui, és important.
Ser creativo
Cada día es una oportunidad para ser creativo: el lienzo es tu mente, los pinceles y los colores son tus pensamientos y sentimientos, el panorama es tu historia, la imagen completa es una obra de arte llamada ‘mi vida’. Ten cuidado con lo que pones en el lienzo de tu mente hoy, es importante.

Dream On
Why have we forgotten how to dream? With our innocence gone, and the entertainment industry doing all the work for us, we quickly lose our capacity to dream possible futures. Stop. Close your eyes. And dream again. Put the stars in your dreams. And then reach for them. No need to struggle. Simply nurture the dream, sustain the vision, and watch it come true. It must, it’s the law.
sueñosSomiar
Per què hem oblidat com somiar? Amb la nostra innocència desapareguda, i la indústria de l’entreteniment fent tota la feina per nosaltres, ràpidament perdem la nostra capacitat de somiar amb futurs possibles. Atura-ho. Tanca els teus ulls. I somia de nou. Posa les estrelles en els teus somnis. I després assoleix-los. No hi ha necessitat de lluitar. Simplement nodreix el somni, mantingues la visió i veu com es fa realitat. Es deu, és la llei.
Soñar
¿Por qué hemos olvidado cómo soñar? Con nuestra inocencia desaparecida, y la industria del entretenimiento haciendo todo el trabajo por nosotros, rápidamente perdemos nuestra capacidad de soñar con futuros posibles. Detenlo. Cierra tus ojos. Y sueña de nuevo. Pon las estrellas en tus sueños. Y luego alcanzarlos. No hay necesidad de luchar. Simplemente nutre el sueño, manten la visión y ve cómo se hace realidad. Se debe, es la ley.

Anger
Anger is a condition in which the tongue works faster than the mind. To be controlled by anger is to repress the soul’s original qualities of tolerance and love.
baixa (1)Enuig
La ira és una condició en la qual la llengua treballa més ràpid que la ment. Ser controlat per la ira és reprimir les qualitats originals de tolerància i amor de l’ànima.
Enfado
La ira es una condición en la cual la lengua trabaja más rápido que la mente. Ser controlado por la ira es reprimir las cualidades originales de tolerancia y amor del alma.

An Ancient Peace
There is a silence into which the world cannot intrude. There is an ancient peace you carry in your heart and have not lost. There is a love you have missed for so long and will always come back to.
i-love-u-star-dilaram-baba-1Una antiga pau
Hi ha un silenci en què el món no s’hi pot ficar. Hi ha una antiga pau que portes en el teu cor i que no has perdut. Hi ha un amor que has trobat a faltar durant tant de temps i sempre tornarà.
Una antigua paz
Hay un silencio en el que el mundo no puede entrometerse. Hay una antigua paz que llevas en tu corazón y que no has perdido. Hay un amor que has echado de menos durante tanto tiempo y siempre volverá.

Unconditionally Accept
We all find occasion to reject and resist another person. We all like to put up a fight against anything we dislike on the evening news as we spectate the world. But we forget that when we decide we will resist something or somebody, either mentally or physically, we only empower the object of our resistance, either in reality or in our own minds.
images (1)Acceptar incondicionalment
Tots trobem la ocasió per rebutjar i resistir a una altra persona. A tots ens agrada barallar-nos contra tot el que no ens agrada a les notícies de la nit mentre contemplem el món. Però oblidem que quan decidim resistir-nos a alguna cosa o algú, ja sigui mental o físicament, només potenciem l’objecte de la nostra resistència, ja sigui en realitat o a les nostres pròpies ments.
Aceptar incondicionalmente
Todos encontramos ocasión para rechazar y resistir a otra persona. A todos nos gusta pelear contra todo lo que no nos gusta en las noticias de la noche mientras contemplamos el mundo. Pero olvidamos que cuando decidimos resistirnos a algo o alguien, ya sea mental o físicamente, solo potenciamos el objeto de nuestra resistencia, ya sea en realidad o en nuestras propias mentes.

Charity
unnamed-1To make others dependant on you is not an act of charity.
Caritat
Fer que altres depenguin de tu no és un acte de caritat.
Caridad
Hacer que otros dependan de ti no es un acto de caridad.

Your attitude creates the atmosphere
unnamedYour attitude is the result of the way you think and feel.
La teva actitud crea l’atmosfera.
La teva actitud és el resultat de la forma en què penses i sents.
Tu actitud crea la atmósfera.
Tu actitud es el resultado de la forma en que piensas y sientes.

Co-operation | Day 16
To be co-operative means to have a quiet eye for what is needed and contribute accordingly. To be a support at the right time, in the right place.
DibujoCooperació | dia 16
Ser cooperatiu significa tenir un esguard tranquil per el que es necessita i contribuir en conseqüència. Per a ser un suport en el moment adequat, en el lloc correcte.
Cooperación | Día 16
Ser cooperativo significa tener un ojo tranquilo para lo que se necesita y contribuir en consecuencia. Para ser un soporte en el momento adecuado, en el lugar correcto.

Lesson on how to stay peaceful
Think about all the things that worry you. Write them down on a piece of paper.
unnamedLliçó sobre com mantenir-se en pau
Pensa en totes les coses que et preocupen. Escriu-ho en un full de paper.
Lección sobre cómo mantenerse en paz
Piensa en todas las cosas que te preocupan. Escríbelos en una hoja de papel.

Patience | Day 15
Patience is your willingness to let time and life move forward at their own pace, without losing sight of your destination. When there’s no rush, no hurry, out goes anxiety, in comes peace of mind.
paciènciaPaciència | dia 15
La paciència és la teva disposició a deixar que el temps i la vida avancin al seu propi ritme, sense perdre de vista la seva destinació. Quan no hi ha pressa, no hi ha atabalament, se’n va l’ansietat, entra la tranquil·litat.
Paciencia | Día 15
La paciencia es tu disposición a dejar que el tiempo y la vida avancen a su propio ritmo, sin perder de vista su destino. Cuando no hay prisa, no hay apuro, sale la ansiedad, entra la tranquilidad.

Transformation
Transformation in vision and consciousness will automatically create favourable circumstances
Dibujo (1)Transformació
La transformació de la visió i la consciència crearà automàticament circumstàncies favorables.
Transformación
La transformación de la visión y la conciencia creará automáticamente circunstancias favorables.

qui-soc minimini 

A %d bloguers els agrada això: