luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pensam.BK.Julio2020

Ask yourself …
unnamedWhat is most important in my life?
Pregunta’t …
¿Què és el més important en la meva vida?
Pregúntate…
¿Qué es lo más importante en mi vida?

The Eight Powers – 7 The Power to Cooperate
I do not feel like I am competing against anyone, but rather I am helping all. Here, the surrender of ego is needed.
images2Els vuit poders – 7 El poder de cooperar
No sento que estic competint contra ningú, sinó que estic ajudant a tots. Aquí, es necessita la rendició de l’ego.
Los ocho poderes – 7 El poder de cooperar
No siento que estoy compitiendo contra nadie, sino que estoy ayudando a todos. Aquí, se necesita la rendición del ego.

Love Work
You always have a choice but you forget that you have it. Do you remember the energy and enthusiasm you had on the first day of your first job? You consciously chose to do the work you had gladly accepted to do. But then you gradually fell asleep to the choice you made, and the day became “I have to” go to work, instead of “I want to” go to work. You forgot to see all the opportunities which come with work – opportunities like learning, nourishing and being nourished by others, developing new relationships, expanding your personal capacity. Instead you decided it was just something that you had to do to ‘get the money’. This is why most people are sleep-walking through their lives, and they don’t know it. The solution, choose your work
amor_trabajo1every day, put the energy of love into your relationships…every day, even if you don’t particularly like your job or the people around you. And you’ll be amazed at how your life transforms. When you choose to put love into what you do, the universe will move heaven and hell to let you do what you love.
Treball de l’amor
Sempre tens una opció, però oblides que la tens. Recordes l’energia i l’entusiasme que tenies el primer dia de la teva primera feina? Conscientment vas triar fer la feina que amb gust havies acceptat. Però després et vas dormir gradualment a l’elecció que vas fer, i el dia es va convertir en “he de” anar a treballar, en lloc de “vull” anar a treballar. Et vas oblidar de veure totes les oportunitats que vénen amb el treball: oportunitats com, aprendre, nodrir-te i nodrir-te d’altres, desenvolupar noves relacions, expandir la teva capacitat personal. En canvi, vas decidir que era una cosa que havies de fer per “obtenir diners”. És per això que la majoria de les persones caminen adormides a través de la seva vida, i no ho saben. La solució, tria la teva feina cada dia, posa l’energia de l’amor a les teves relacions … cada dia, fins i tot si no t’agrada particularment el teu treball o les persones que t’envolten. I et sorprendrà com es transforma la teva vida. Quan tries posar amor en el que fas, l’univers mourà cel i infern per deixar-te fer el que estimes.
Trabajo del amor
Siempre tienes una opción, pero olvidas que la tienes. ¿Recuerdas la energía y el entusiasmo que tenías el primer día de tu primer trabajo? Conscientemente elegiste hacer el trabajo que con gusto habías aceptado. Pero luego te dormiste gradualmente a la elección que hiciste, y el día se convirtió en “tengo que” ir a trabajar, en lugar de “quiero” ir a trabajar. Olvidaste ver todas las oportunidades que vienen con el trabajo: oportunidades como, aprender, nutrirse y nutrirse de otros, desarrollar nuevas relaciones, expandir tu capacidad personal. En cambio, decidiste que era algo que tenías que hacer para “obtener dinero”. Es por eso que la mayoría de las personas caminan dormidas a través de su vida, y no lo saben. La solución, elije tu trabajo todos los días, pon la energía del amor en tus relaciones… todos los días, incluso si no te gusta particularmente tu trabajo o las personas que te rodean. Y te sorprenderá cómo se transforma tu vida. Cuando eliges poner amor en lo que haces, el universo moverá el cielo y el infierno para dejarte hacer lo que amas.

The Eight Powers – 6 The Power to Face
Nothing seems like an obstacle, but rather a stepping stone to victory. To lack this power means to be dominated by external dramas.
images2Els vuit poders – 6 El poder per enfrontar
Res sembla un obstacle, sinó un esglaó cap a la victòria. No tenir aquest poder significa estar dominat per drames externs.
Los ocho poderes – 6 El poder para enfrentar
Nada parece un obstáculo, sino un peldaño hacia la victoria. Carecer de este poder significa estar dominado por dramas externos.

Making Peace
There is something that you can do to help create peace in the world, and that is to GEN-Radjou-Leadership-Heart-Emotions-Intellect-1290x860-1make yourself peaceful.
Fent les paus
Hi ha alguna cosa que pots fer per ajudar a crear pau al món, i això és fer que et sentis en pau.
Haciendo las paces
Hay algo que puedes hacer para ayudar a crear paz en el mundo, y eso es hacer que te sientas en paz.

Keep Faith
To limit your faith to one set of beliefs or an institutional belief system is to commit intellectual suicide. We shut down the possibility of being enlightened and enriched by others’ experiences, which may be derived from their beliefs. We build a barrier between ourselves and our fellow travellers and then feel threatened, even in small and subtle ways, by someone of a different faith. The deepest faith is the intuitive conviction that all is as it should be, despite appearances, and that every human being is intrinsically good, despite appearances. This reminds us to keep our minds open, not take the law into our own hands, and look out for the best in others, b03fdbd8-57cb-448f-a730-99d906bddc70regardless of what they say or do. This is faith in life, not faith in a set of learned or inherited beliefs. Have you ever noticed how people don’t go to war over their faith in life?
Mantenir la fe
Limitar la teva fe a un conjunt de creences o un sistema de creences institucionals és cometre suïcidi intel·lectual. Tanquem la possibilitat de ser il·luminats i enriquits per les experiències d’altres, que poden derivar-se de les seves creences. Construïm una barrera entre nosaltres i els nostres companys de viatge i després ens sentim amenaçats, fins i tot de maneres petites i subtils, per algú d’una fe diferent. La fe més profunda és la convicció intuïtiva que tot és com hauria de ser, malgrat les aparences, i que tot ésser humà és intrínsecament bo, malgrat les aparences. Això ens recorda que hem de mantenir les nostres ments obertes, no prendre la llei en les nostres pròpies mans i buscar el millor en els altres, independentment del que diguin o facin. Aquesta és la fe en la vida, no la fe en un conjunt de creences apreses o heretades. Alguna vegada has notat com les persones no van a la guerra per la seva fe en la vida? Mantener la fe
Limitar tu fe a un conjunto de creencias o un sistema de creencias institucional es cometer suicidio intelectual. Cerramos la posibilidad de ser iluminados y enriquecidos por las experiencias de otros, que pueden derivarse de sus creencias. Construimos una barrera entre nosotros y nuestros compañeros de viaje y luego nos sentimos amenazados, incluso de maneras pequeñas y sutiles, por alguien de una fe diferente. La fe más profunda es la convicción intuitiva de que todo es como debería ser, a pesar de las apariencias, y de que todo ser humano es intrínsecamente bueno, a pesar de las apariencias. Esto nos recuerda que debemos mantener nuestras mentes abiertas, no tomar la ley en nuestras propias manos y buscar lo mejor en los demás, independientemente de lo que digan o hagan. Esta es la fe en la vida, no la fe en un conjunto de creencias aprendidas o heredadas. ¿Alguna vez has notado cómo las personas no van a la guerra por su fe en la vida?

The Eight Powers – 5 The Power to Discriminate
Like the trained eye of a jeweller who discriminates the real from the imitation, I can discriminate what is true and what is false.
imagesEls vuit poders: 5 El poder de discriminar
Com l’ull entrenat d’un joier que discrimina la realitat de la imitació, puc discriminar el que és veritable i el que és fals.
Los ocho poderes: 5 El poder de discriminar
Como el ojo entrenado de un joyero que discrimina lo real de la imitación, puedo discriminar lo que es verdadero y lo que es falso.

Heart Song
pájaro-que-canta-una-canción-del-corazón-del-amor-51900016Everyone has a song in their heart. Everyone has a reason for being here and a season for making their highest, greatest most auspicious contribution.
Cançó del cor
Tots tenen una cançó en el seu cor. Tots tenen una raó per estar aquí i un temps per fer la seva contribució més alta, més auspiciosa.
Canción del corazón
Todos tienen una canción en su corazón. Todos tienen una razón para estar aquí y un tiempo para hacer su contribución más alta, más auspiciosa.

Good Relationships
In order to create good relationships – with your mind, think about what you have to learn from others; with your eyes, look into good qualities of others; with your words, recognise, value and appreciate their accomplishments; with your actions, cooperate and do something for others.
images (1)Bones relacions
Per crear bones relacions, pensa en el que has d’aprendre dels altres; amb els teus ulls, busca les bones qualitats dels altres; amb les teves paraules, reconeix, valora i aprecia els seus èxits; amb les teves accions, coopera i fes alguna cosa pels altres.
Buenas relaciones
Para crear buenas relaciones, piensa en lo que tienes que aprender de los demás; con tus ojos, busca las buenas cualidades de los demás; con tus palabras, reconoce, valora y aprecia sus logros; con tus acciones, coopera y haz algo por los demás.

images2The Eight Powers – 4 The Power of Judgement
I can accurately assess any situation with clarity and confidence.
Els vuit poders – 4 El poder de jutjar
Puc avaluar amb precisió qualsevol situació amb claredat i confiança.
Los ocho poderes – 4 El poder de juzgar
Puedo evaluar con precisión cualquier situación con claridad y confianza.

Radiate Happiness
Have you ever noticed that happiness is not a dependency, it is a decision? You don’t actually need anything to be happy. It’s not something that comes from outside, it comes from inside, and when you radiate a happy energy you’ll be amazed what it attracts into your life. Don’t worry, be happy…sound familiar? Decide now, be happy, and watch magic begin to enter your life.
GEN-Radjou-Leadership-Heart-Emotions-Intellect-1290x860-1Irradia la felicitat
Alguna vegada has notat que la felicitat no és una dependència, és una decisió? En realitat no necessites res per ser feliç. No és una cosa que ve de fora, ve de dins, i quan irradies una energia feliç et sorprendràs del que atrau a la teva vida. No et preocupis, sigues feliç… et sona familiar? Decideix ara, sigues feliç i observa com la màgia comença a entrar en la teva vida.
Irradia la felicidad
¿Alguna vez has notado que la felicidad no es una dependencia, es una decisión? En realidad no necesitas nada para ser feliz. No es algo que viene de afuera, viene de adentro, y cuando irradias una energía feliz te sorprenderás de lo que atrae a tu vida. No te preocupes, sé feliz… ¿te suena familiar? Decide ahora, sé feliz y observa cómo la magia comienza a entrar en tu vida.

Good Wishes
8szLk3oGiving good wishes to others acts like sunlight, filtering into the dark corners of their mind and lightening their burden.
Bons desitjos
Donar bons desitjos als altres actua com la llum del sol, filtrant-se en els racons foscs de la teva ment i alleugerint la seva càrrega.
Buenos deseos
Dar buenos deseos a los demás actúa como la luz del sol, filtrándose en los rincones oscuros de su mente y aligerando su carga.

New Response
If you can see and accept that you create your own stress according to how you are responding, you will then see that there is something you need to unlearn as well as learn. The old response needs to be unlearned, and a new response needs to be learned.
unnamedNova resposta
Si pots veure i acceptar que crees el teu propi estrès d’acord amb la teva resposta, veuràs que hi ha alguna cosa que necessites desaprendre i aprendre. La vella resposta necessita ser desapresa, i una nova resposta necessita ser apresa.
Nueva respuesta
Si puedes ver y aceptar que creas tu propio estrés de acuerdo con tu respuesta, verás que hay algo que necesitas desaprender y aprender. La vieja respuesta necesita ser desaprendida, y una nueva respuesta necesita ser aprendida.

Count Your Blessings
llunaEven when you feel as though things aren’t going well in your life, you have reasons to be grateful. Today, take time to appreciate the gift of life and all its wonders. Count your blessings and cherish what you have.
Compta les teves benediccions
Fins i tot quan sents que les coses no van bé en la teva vida, tens raons per estar agraït. Avui, pren-te el teu temps per apreciar el regal de la vida i totes les seves meravelles. Compta teves benediccions i aprecia el que tens.
Cuenta tus bendiciones
Incluso cuando sientes que las cosas no van bien en tu vida, tienes razones para estar agradecido. Hoy, tómate tu tiempo para apreciar el regalo de la vida y todas sus maravillas. Cuenta tus bendiciones y aprecia lo que tienes.

The Eight Powers – 1 The Power To Pack Up
These are powers that recharge the soul. As the soul comes into action it experinces the practical form of these powers.
unnamed (2)Els vuit poders: 1 El poder de empacar
Aquests són poders que recarreguen l’ànima. A mesura que l’ànima entra en acció, experimenta la forma pràctica d’aquests poders.
Los ocho poderes: 1 El poder de empacar
Estos son poderes que recargan el alma. A medida que el alma entra en acción, experimenta la forma práctica de estos poderes.

Seasons Greetings
This is the season of giving; giving peace, happiness and love to all. But you cannot give what you do not have. Today take time out to give yourself a moment of peace and then you can share it with everyone.

Family enjoying Christmas

Bones Festes
Aquesta és la temporada de donar; donant pau, felicitat i amor a tots. Però no pots donar el que no tens. Avui pren-te un temps per donar-te un moment de pau i després pots compartir-lo amb tots.
Felices Fiestas
Esta es la temporada de dar; dando paz, felicidad y amor a todos. Pero no puedes dar lo que no tienes. Hoy tómate un tiempo para darte un momento de paz y luego puedes compartirlo con todos.

Busy People
We live in the age of ‘busy’. Busy people not only do a lot, they think a lot. Being lost in thought, is not only tiring and a brilliant way of waste energy, it’s as if we have forgotten the very ground of our being which is still and silent. Learn to meditate and turn the eye of your attention and awareness within, let your mind be quiet and allow your being to be still.
pensamientos-persistentes1Gent ocupada
Vivim en l’era de “ocupat”. Les persones ocupades no només fan molt, pensen molt. Perdre’s en el pensament no només és esgotador i una forma brillant de malgastar energia, és com si haguéssim oblidat la base mateixa del nostre ésser que està quiet i silenciós. Aprèn a meditar i enfoca la teva atenció i consciència en el teu interior, deixa que la teva ment estigui en silenci i deixa que el teu ser estigui quiet.
Gente ocupada
Vivimos en la era de “ocupado”. Las personas ocupadas no solo hacen mucho, piensan mucho. Perderse en el pensamiento no solo es agotador y una forma brillante de desperdiciar energía, es como si hubiéramos olvidado la base misma de nuestro ser que está quieto y silencioso. Aprende a meditar y enfoca tu atención y conciencia en tu interior, deja que tu mente esté en silencio y deja que tu ser esté quieto.

Beautiful Manners
A person of wisdom and spirituality has very beautiful manners that have grown from genuine respect and love for the whole of humanity. Manners in this sense have nothing to do with culture or education; it is simply a question of humility.
shutterstock_616839392Les bones maneres
Una persona de saviesa i espiritualitat té modals molt bonics que han sorgit del genuí respecte i amor per tota la humanitat. Els modals en aquest sentit no tenen res a veure amb la cultura o l’educació; És simplement una qüestió d’humilitat.
Buenos modales
Una persona de sabiduría y espiritualidad tiene modales muy hermosos que han surgido del genuino respeto y amor por toda la humanidad. Los modales en este sentido no tienen nada que ver con la cultura o la educación; Es simplemente una cuestión de humildad.

Smile and Say “Hello”
In life you will meet many people. All are significant. They deserve your attention and care, even if all you do is smile and say “Hello”.
8-ideas-divertidas-para-dibujar-y-pintar-con-ninos-de-2-a-5-anos_w1140Somriu i digues “Hola”
A la vida coneixeràs moltes persones. Tots són significatius. Mereixen la teva atenció i cura, fins i tot si tot el que fa és somriure i dir “Hola”.
Sonríe y di “Hola”
En la vida conocerás a muchas personas. Todos son significativos. Merecen tu atención y cuidado, incluso si todo lo que hace es sonreír y decir “Hola”.

Life’s Teacher
unnamedEveryone in your life has come to teach you something.
Mestre de la vida
Tots en la teva vida han vingut a ensenyar-te alguna cosa.
Maestro de la vida
Todos en tu vida han venido a enseñarte algo.

Learn To Create Silence
Learn to create silence in your mind and peace will flourish in your soul. You will see life with other eyes. You will discover language of the Supreme. To be internally silent do not think too much. Trust yourself. Trust others. Trust life. You will find it is easier than it seems.
unnamedAprèn a crear silenci
Aprèn a crear silenci en la teva ment i la pau florirà en la teva ànima. Veuràs la vida amb uns altres ulls. Descobriràs el llenguatge del Suprem. Per ser internament silenciós no pensis gaire. Confiar en tu mateix. Confia en els altres. Confia en la vida. Trobaràs que és més fàcil del que sembla.
Aprende a crear silencio
Aprende a crear silencio en tu mente y la paz florecerá en tu alma. Verás la vida con otros ojos. Descubrirás el lenguaje del Supremo. Para ser internamente silencioso no pienses demasiado. Confiar en ti mismo. Confía en los demás. Confía en la vida. Encontrarás que es más fácil de lo que parece.

Eternal Star
There is a part of you that is perfect and pure. It is untouched by the less-than-perfect characteristics you have acquired by living in a less than perfect world. This part of you is a still and eternal star. Make time to reach it and this will bring you untold benefit.
unnamedEstrella eterna
Hi ha una part de tu que és perfecta i pura. No es veu afectada per les característiques menys que perfectes que has adquirit al viure en un món menys que perfecte. Aquesta part de tu és un estel immòbil i etern. Pren-te temps per aconseguir-ho i això et brindarà un benefici incalculable.
Estrella eterna
Hay una parte de ti que es perfecta y pura. No se ve afectado por las características menos que perfectas que has adquirido al vivir en un mundo menos que perfecto. Esta parte de ti es una estrella inmóvil y eterna. Tómate tiempo para alcanzarlo y esto te brindará un beneficio incalculable.

Contentment
First of all, understand discontentment. Discontent is caused by a constant multiplication of desires. One desire leads to another until there’s never a moment when you feel fulfilled. Desires are like traps. Because of endless desires relationships have become very fragile. There is a lot of irritability and anger due to: – Selfish attachments (to possessions and people) – Pride (attachment to a particular image of the self) When there is discontentment, the heart can never be still because wasteful, negative thoughts destroy peace. Contentment is the result of spiritual Dibujo1acontentamentawareness which allows you to recognise negativity. It changes your pattern of thinking. As you tap your huge inner potential, all desires are fulfilled and you regain your peace.
Acontentament
En primer lloc, comprèn el descontentament. El descontentament és causat per una constant multiplicació dels desitjos. Un desig porta a un altre fins que mai hi ha un moment en què et sentis satisfet. Els desitjos són com trampes. A causa dels desitjos interminables, les relacions s’han tornat molt fràgils. Hi ha molta irritabilitat i enuig causa de: – inclinacions egoistes (a possessions i persones) – Orgull (inclinació a una imatge particular del jo) Quan hi ha descontentament, el cor mai pot estar tranquil perquè els pensaments negatius i malgastadors destrueixen la pau. La satisfacció és el resultat de la consciència espiritual que et permet reconèixer la negativitat. Canvia el teu patró de pensament. A mesura que aprofites el teu enorme potencial interior, tots els desitjos es compleixen i recuperes la pau.
Contentamiento
En primer lugar, comprende el descontento. El descontento es causado por una constante multiplicación de los deseos. Un deseo lleva a otro hasta que nunca hay un momento en que te sientas satisfecho. Los deseos son como trampas. Debido a los deseos interminables, las relaciones se han vuelto muy frágiles. Hay mucha irritabilidad y enojo debido a: – apegos egoístas (a posesiones y personas) – Orgullo (apego a una imagen particular del yo) Cuando hay descontento, el corazón nunca puede estar tranquilo porque los pensamientos negativos y derrochadores destruyen la paz . La satisfacción es el resultado de la conciencia espiritual que te permite reconocer la negatividad. Cambia tu patrón de pensamiento. A medida que aprovechas tu enorme potencial interior, todos los deseos se cumplen y recuperas la paz.

Invaluable Treasure
Time is an invaluable treasure. Therefore, instead of wasting it, take an instant SONY DSCdecision and use time in a worthwhile way.

El temps és un tresor invalorable. Per tant, en lloc de malbaratar-lo, pren una decisió instantània i usa el temps d’una manera que valgui la pena.
Tesoro invalorable
El tiempo es un tesoro invalorable. Por lo tanto, en lugar de desperdiciarlo, toma una decisión instantánea y usa el tiempo de una manera que valga la pena.

Lasting Happiness
The real reason why we sometimes experience a lack of real, deep lasting happiness in our lives is dependency. We are taught to make our happiness dependent on some event, condition, person, object etc. This is why we keep delaying our happiness until things are just right in our life. We think we will be happy in the future and then wonder why we are not happy now. But life is never just right, and the future never comes – there is only now! And that’s why, in order to be happy we must make our happiness a decision and not a dependency. This may seem slightly difficult in the beginning, because we have just spent our life being dependent on acquiring something or someone, or seeing the result we desired, or wanting some pain to go away, before we allow ourselves to be happy.
Felicitat duradora
La veritable raó per la qual de vegades experimentem una manca de felicitat real i 11gifduradora en les nostres vides és la dependència. Se’ns ensenya a fer que la nostra felicitat depengui d’algun esdeveniment, condició, persona, objecte, etc. És per això que seguim retardant la nostra felicitat fins que les coses estiguin be en la nostra vida. Creiem que serem feliços en el futur i després ens preguntem per què no som feliços ara. Però la vida mai és la correcta, i el futur mai arriba, només existeix ara! I és per això que, per a ser feliços, hem de fer de la nostra felicitat una decisió i no una dependència. Això pot semblar una mica difícil al principi, perquè acabem de passar la nostra vida depenent de l’adquisició d’alguna cosa o algú, o veient el resultat que desitgem, o desitjant que desaparegui una mica de dolor, abans de permetre’ns ser feliços.
Felicidad duradera
La verdadera razón por la que a veces experimentamos una falta de felicidad real y duradera en nuestras vidas es la dependencia. Se nos enseña a hacer que nuestra felicidad dependa de algún evento, condición, persona, objeto, etc. Es por eso que seguimos retrasando nuestra felicidad hasta que las cosas estén bien en nuestra vida. Creemos que seremos felices en el futuro y luego nos preguntamos por qué no somos felices ahora. Pero la vida nunca es la correcta, y el futuro nunca llega, ¡solo existe ahora! Y es por eso que, para ser felices, debemos hacer de nuestra felicidad una decisión y no una dependencia. Esto puede parecer un poco difícil al principio, porque acabamos de pasar nuestra vida dependiendo de la adquisición de algo o alguien, o viendo el resultado que deseamos, o deseando que desaparezca un poco de dolor, antes de permitirnos ser felices.

Embodiments of Solutions
Where there is worry, there cannot be any rest or comfort. Where there is fear there 9gifcannot be any peace. However you are embodiments of solutions who find a solution to every problem and this is why you are free from worry and fear. Any problem that comes in front of you comes to play games with you, not to make you afraid.
Realitzacions de solucions
On hi ha preocupació, no hi pot haver cap descans o comoditat. On hi ha por no hi pot haver pau. No obstant això, sou realitzacions de solucions que troben una solució per a cada problema i és per això que esteu lliures de preocupacions i pors. Qualsevol problema que es presenti davant teu ve a jugar amb tu, no per espantar-te.
Realizaciones de soluciones
Donde hay preocupación, no puede haber ningún descanso o comodidad. Donde hay miedo no puede haber paz. Sin embargo, sois realizaciones de soluciones que encuentran una solución para cada problema y es por eso que estáis libres de preocupaciones y miedos. Cualquier problema que se presente frente a ti viene a jugar contigo, no para asustarte.

Create Vision
Never believe anyone who says we cannot change. Vision is one of the secrets of personal transformation. We are all artists, our mind is the arena of creation and vision is what we are constantly creating.
ekaMh7sFp4Xfk2hGyAZ9KT-650-80Crear visió
Mai creguis a ningú que diu que no podem canviar. La visió és un dels secrets de la transformació personal. Tots som artistes, la nostra ment és l’àmbit de la creació i la visió és el que estem creant constantment.
Crear visión
Nunca le creas a nadie que dice que no podemos cambiar. La visión es uno de los secretos de la transformación personal. Todos somos artistas, nuestra mente es el ámbito de la creación y la visión es lo que estamos creando constantemente.

Divine Help
Many times people report the feeling of divine help and strength when they come close to breaking point. Actually divine help is always there, but I am usually so busy doing things in my own little way that I only look for it when I face absolute defeat. The tranquil nature of enlightened souls comes from their ability to take God’s help constantly. A state of true surrender will lead to the feeling of victory in everything I do.
0906-232758Ajuda divina
Moltes vegades les persones mostren el sentiment d’ajuda i fortalesa divines quan s’acosten a el punt de ruptura. En realitat, l’ajuda divina sempre hi és, però generalment estic tan ocupat fent les coses de la meva pròpia manera que només la busco quan m’enfronto a una derrota absoluta. La naturalesa tranquil·la de les ànimes il·luminades prové de la seva capacitat de prendre l’ajuda de Déu constantment. Un estat de veritable rendició conduirà a la sensació de victòria en tot el que faig.
Ayuda divina
Muchas veces las personas muestran el sentimiento de ayuda y fortaleza divinas cuando se acercan al punto de ruptura. En realidad, la ayuda divina siempre está ahí, pero generalmente estoy tan ocupado haciendo las cosas de mi propia manera que solo la busco cuando me enfrento a una derrota absoluta. La naturaleza tranquila de las almas iluminadas proviene de su capacidad de tomar la ayuda de Dios constantemente. Un estado de verdadera rendición conducirá a la sensación de victoria en todo lo que hago.

florsllarcfoscA %d bloguers els agrada això: