luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pensam. BK Setiembre 2020

You Are What You Think
When you build a house, every brick counts. When you build a character, every thought counts. You are what you think. Love, purity, peace, wisdom – the more you think of these qualities, the more you will become them.
shutterstock_616839392Ets el que creus
Quan construeixes una casa, cada maó compte. Quan construeixes un personatge, cada pensament compte. Ets el que creus. Amor, puresa, pau, saviesa: com més penses en aquestes qualitats, més et convertiràs en elles.
Eres lo que crees
Cuando construyes una casa, cada ladrillo cuenta. Cuando construyes un personaje, cada pensamiento cuenta. Eres lo que crees. Amor, pureza, paz, sabiduría: cuanto más pienses en estas cualidades, más te convertirás en ellas.

Tolerance
16a68454cf77a4af4aacd56ba8beddd9Everybody is right from their own stand point.., hence the need for tolerance.
Tolerància
Tothom té raó des del seu propi punt de vista.., d’aquí la necessitat de tolerància.
Tolerancia
Todo el mundo tiene razón desde su propio punto de vista.., de ahí la necesidad de tolerancia.

Transform Obstacles
Is life an obstacle course? Sometimes it may feel like it. If you join the military you will be sent around an obstacle course of increasing degrees of difficulty. Why? To increase your strength and stamina and expand your creative capacity under strain.
imagesTransformar obstacles
És la vida una cursa d’obstacles? A vegades pot semblar-ho. Si t’uneixes a l’exèrcit, se’t enviarà al voltant d’una carrera d’obstacles de graus creixents de dificultat. Per què? Per augmentar la teva força i resistència i expandir la teva capacitat creativa sota tensió.
Transformar obstáculos
¿Es la vida una carrera de obstáculos? A veces puede parecerlo. Si te unes al ejército, se te enviará alrededor de una carrera de obstáculos de grados crecientes de dificultad. ¿Por qué? Para aumentar su fuerza y ​​resistencia y expandir su capacidad creativa bajo tensión.

Enthusiasmb978b8ab798c99318cb0e0395cbca2cb
It is living in a state of admiration, admiring the special qualities of everything, admiring the wonder of life and the contribution that each one makes of their specialties. Admiration and love. For the Greeks, it meant “having a God within oneself.” The enthusiastic person is one who is guided by strength and wisdom capable of making things happen.
Entusiasme
És viure en estat d’admiració, admirant les qualitats especials de tot, admirant la meravella de la vida i l’aportació que cadascú fa de les seves especialitats. Admiració i amor. Pels grecs, significava “tenir un Déu dins d’un mateix”. La persona entusiasta és aquella que es guia per la força i la saviesa capaç de fer que les coses succeeixin.
Entusiasmo
Es vivir en estado de admiración, admirando las cualidades especiales de todo, admirando la maravilla de la vida y el aporte que cada uno hace de sus especialidades. Admiración y amor. Para los griegos, significaba “tener un Dios dentro de uno mismo”. La persona entusiasta es aquella que se guía por la fuerza y ​​la sabiduría capaz de hacer que las cosas sucedan.

Brotherhood
I care for the honor of all beings, from brother to brother, as a benefactor to the cause. By being aware of my spiritual being and that I belong to the Father, everyone has become my brother.
unnamedFraternitat
Em preocupo per l’honor de tots els éssers, de germà a germà, com a benefactor de la causa. A l’ésser conscient del meu ésser espiritual i pertànyer al Pare, tots s’han convertit en el meu germà.
Fraternidad
Me preocupo por el honor de todos los seres, de hermano a hermano, como benefactor de la causa. Al ser consciente de mi ser espiritual y pertenecer al Padre, todos se han convertido en mi hermano.

Gently, With Patience
The habit of telling myself off subtly shapes a nature of sorrow. Instead, let me talk to myself gently, with patience, as one would do to a child.
1r-marc-vivet-tan-a-mirades-creuades-delta-de-l-ebraSuaument, amb paciència
L’hàbit de renyar-me a mi mateix configura subtilment una naturalesa de dolor. En lloc d’això, deixa’m parlar amb mi mateix amb dolçor, amb paciència, com es faria amb un nen.
Suavemente, con paciencia
El hábito de regañarme a mí mismo configura sutilmente una naturaleza de dolor. En lugar de eso, déjame hablar conmigo mismo con dulzura, con paciencia, como se haría con un niño.

Forgiveness
Why is it hard to forgive others? Usually because we believe that they are 90% to blame for the problem, that I am not as bad as they are. So I start to carry the load of other people’s actions. If my ego is too hurt, I will have the sense of correction, of justice: ‘I know I am right’, ‘That is not fair’.
Perdó
Per què és difícil perdonar als altres? En general, perquè creiem que ells tenen el 90% de la culpa del problema, que jo no sóc tan dolent com ells. Llavors començo a carregar-me amb el pes de les accions d’altres persones. Si el meu ego està massa ferit, tindré la sensació de corregir-los, de fer justícia: ‘Sé que tinc raó’, ‘això no és just’.
imagesPerdón
¿Por qué es difícil perdonar a los demás? Por lo general, porque creemos que ellos tienen el 90% de la culpa del problema, que yo no soy tan malo como ellos. Entonces empiezo a cargar con la carga de las acciones de otras personas. Si mi ego está demasiado herido, tendré la sensación de corregirlos, de hacer justicia: ‘Sé que tengo razón’, ‘eso no es justo’.

7b5b5330-112b-11ea-a77f-7c019be7ecaeBe The Example
Instead of teaching others by telling them, teach them by doing it yourself.
Sigues l’exemple
En lloc d’ensenyar a altres dient-los, ensenya’ls fent-ho tu mateix.
Sé el ejemplo
En lugar de enseñar a otros diciéndoles, enséñales haciéndolo tu mismo.

Mindful Moments
Most of us are of sound mind, but many of us have trouble maintaining a note of harmony and peace. Most of us know how to think, but few of us are able to control our thoughts. We all have the capacity to be creative, to image new ideas, but few of us are able to do it together and co-create in Huirharmony with each other. We could all do with some mental training so that we may use the most powerful energy in the universe, the mind, which is always at our instant disposal.
Moments conscients
La majoria de nosaltres som assenyats, però molts de nosaltres tenim problemes per mantenir un punt d’harmonia i pau. La majoria de nosaltres sabem com pensar, però pocs som capaços de controlar els nostres pensaments. Tots tenim la capacitat de ser creatius, d’imaginar noves idees, però pocs som capaços de fer-ho junts i co-crear en harmonia entre ells. A tots ens vindria bé una mica d’entrenament mental per poder utilitzar l’energia més poderosa de l’univers, la ment, que sempre està instantàniament a la nostra disposició.
Momentos conscientes
La mayoría de nosotros estamos en nuestro sano juicio, pero muchos de nosotros tenemos problemas para mantener un punto de armonía y paz. La mayoría de nosotros sabemos cómo pensar, pero pocos somos capaces de controlar nuestros pensamientos. Todos tenemos la capacidad de ser creativos, de imaginar nuevas ideas, pero pocos somos capaces de hacerlo juntos y co-crear en armonía unos con otros. A todos nos vendría bien algo de entrenamiento mental para poder utilizar la energía más poderosa del universo, la mente, que siempre está a nuestra disposición instantánea.

Full of Peace
Stay full of peace yourself and know that this peace will reach your loved mago-merlinones and ultimately the whole world.
Ple de pau
Mantén-te ple de pau i que sàpigues que aquesta pau arribarà als teus éssers estimats i, en última instància, a tot el món.
Lleno de paz
Manténte lleno de paz y que sepas que esta paz llegará a tus seres queridos y, en última instancia, al mundo entero.

Coolness
Maintaining a state of inner calmness protects me from becoming a slave to my emotions. It also helps me to keep a cool head when I see others becoming heated or angry.
fondos-de-pantalla-animados-de-flores-animadas-1578074615Frescor
Mantenir un estat de calma interior em protegeix de convertir-me en un esclau de les meves emocions. També m’ajuda a mantenir el cap fred quan veig que altres s’acaloren o s’enutgen.
Frescura
Mantener un estado de calma interior me protege de convertirme en un esclavo de mis emociones. También me ayuda a mantener la cabeza fría cuando veo que otros se acaloran o se enojan.

Spiritual Healthcare
Silence, happiness, love and blessings are important aspects. Happiness leads to good health. It is only you who can give this medicine to yourself. Some bring illness to themselves through anger, greed, unfullfilled desires, expectations, suppression of feelings and relationships not based on true love. Look in your heart, you will know where your illness comes from. There are three ingredients for a long and healthy life: live with attention but without worry; use time in a worthwhile way; keep your thoughts pure, positive and filled with strength.
Cura de la salut espiritual
El silenci, la felicitat, l’amor i les benediccions són aspectes importants. La felicitat condueix a la bona salut. Només tu pots administrar aquest medicament. Alguns es posen malalts a si mateixos a través de la ira, la cobdícia, els desitjos insatisfets, les expectatives, la supressió de sentiments i relacions que no es basen en l’amor veritable. Mira en el teu cor, sabràs d’on ve la teva malaltia. Hi ha tres ingredients per a una vida llarga i saludable: viure amb atenció però sense preocupacions; fer servir el temps d’una manera que valgui la pena; mantingues els teus pensaments purs, positius i plens de força.
Cuidado de la salud espiritual
El silencio, la felicidad, el amor y las bendiciones son aspectos importantes. La felicidad conduce a la buena salud. Solo tu puedes administrarte este medicamento. Algunos se enferman a sí mismos a través de la ira, la codicia, los deseos insatisfechos, las expectativas, la supresión de sentimientos y relaciones que no se basan en el amor verdadero. Mira en tu corazón, sabrás de dónde viene tu enfermedad. Hay tres ingredientes para una vida larga y saludable: vivir con atención pero sin preocupaciones; usa el tiempo de una manera que valga la pena; mantén tus pensamientos puros, positivos y llenos de fuerza.

First Thought
Each morning before I begin the journey of my day let me sit still, in silence, and sow the seed of peace. Peace is harmony and balance. Peace is freedom – freedom from the burden of negativity and wastefulness. Let peace find its home within me. Peace is my original strength, my eternal tranquillity of being. Let my first thought of the day simply be peaceful.
Primer pensament
Cada matí, abans de començar el viatge del meu dia, deixa’m seure tranquil, en silenci, i sembrar la llavor de la pau. La pau és harmonia i equilibri. La pau és llibertat, lliure del pes de la negativitat i el malbaratament. Deixa que la pau trobi la seva llar dins meu. La pau és la meva força original, la meva eterna tranquil·litat de ser. Que el meu primer pensament del dia sigui simplement pacífic.
Primer pensamiento
Cada mañana, antes de comenzar el viaje de mi día, déjame sentarme tranquilo, en silencio, y sembrar la semilla de la paz. La paz es armonía y equilibrio. La paz es libertad, libre del peso de la negatividad y el despilfarro. Deja que la paz encuentre su hogar dentro de mí. La paz es mi fuerza original, mi eterna tranquilidad de ser. Que mi primer pensamiento del día sea simplemente pacífico.

To Forgive
To tolerate someone else’s mistakes is one thing. To forgive them is even greater.
Perdonar
Tolerar els errors d’una altra persona és una cosa. Perdonar és encara més gran.
Perdonar
Tolerar los errores de otra persona es una cosa. Perdonarlos es aún mayor.

Inner Beauty
“Wow…that’s beautiful!” Is either a cry or a thought when faced with the mountain sunset, a spectacular view or a well formed man or woman. But where is the beauty, where is the appreciation of beauty, where is the ability to discern beauty? It is within our own consciousness. For the essence of who and what we are is beauty itself. The essence of beauty is not found in the body, a face or a mountain – they only stir the essence of beauty within our own spirit. And that beauty is not only something we taste within ourselves, but it emerges in our character as virtue, and in our life as care. For what is virtue, but love in action. The next time you say, “That’s beautiful!” know that you speak of yourself, and it is you who are beautiful. Always were, always will be.
Bellesa interior
Wah… això és bonic !; és un crit o un pensament davant el capvespre de la muntanya, una vista espectacular o un home o una dona ben formats. Però, ¿on és la bellesa, on està l’apreciació de la bellesa, on és la capacitat de discernir la bellesa? Està dins de la nostra pròpia consciència. Perquè l’essència de quí i què som és la bellesa mateixa. L’essència de la bellesa no es troba en el cos, ni a la cara ni a la muntanya; només agiten l’essència de la bellesa dins del nostre propi esperit. I aquesta bellesa no és només una cosa que provem dins de nosaltres mateixos, sinó que emergeix en el nostre caràcter com a virtut i en la nostra vida com a cura. Perquè què és virtut, sinó amor en acció. La propera vegada que diguis: Això és bonic! Sàpigues que parles de tu mateix, i ets tu qui és bonic. Sempre ho has sigut, sempre ho seràs.
Belleza interior
¡Guau… eso es hermoso!; es un grito o un pensamiento ante el atardecer de la montaña, una vista espectacular o un hombre o una mujer bien formados. Pero, ¿dónde está la belleza, dónde está la apreciación de la belleza, dónde está la capacidad de discernir la belleza? Está dentro de nuestra propia conciencia. Porque la esencia de quiénes y qué somos es la belleza misma. La esencia de la belleza no se encuentra en el cuerpo, ni en el rostro ni en la montaña; solo agitan la esencia de la belleza dentro de nuestro propio espíritu. Y esa belleza no es solo algo que probamos dentro de nosotros mismos, sino que emerge en nuestro carácter como virtud y en nuestra vida como cuidado. Porque qué es virtud, sino amor en acción. La próxima vez que digas: ¡Eso es hermoso! Sepas que hablas de tí mismo, y eres tu quien es hermoso. Siempre lo has sido, siempre lo serás.

Radiate Light
Each one of us is a walking radiator. Mostly we radiate thoughts and attitudes. From deep within we radiate our state of being, and the essential, original and eternal state of every being is peaceful and loving.
Irradiar llum
Cada un de nosaltres és un radiador errant. Sobretot irradiem pensaments i actituds. Des del més profund irradiem el nostre estat de ser, i l’estat essencial, original i etern de cada ésser és pacífic i amorós.
Irradiar luz
Cada uno de nosotros es un radiador andante. Sobre todo irradiamos pensamientos y actitudes. Desde lo más profundo irradiamos nuestro estado de ser, y el estado esencial, original y eterno de cada ser es pacífico y amoroso.

Gossip and Slander
The man who has time for gossip and slander has no time for success.
Xafarderies i calúmnies
L’home que té temps per xafarderies i calúmnies no té temps per a l’èxit.
Chismes y calumnias
El hombre que tiene tiempo para chismes y calumnias no tiene tiempo para el éxito.

Life will bring obstacles and difficulties
They do not come to stop you. They come to strengthen you and help you progress with more experience. Keep advancing. One day is not the same as another.
La vida portarà obstacles i dificultats
No vénen a aturar-te. Vénen a enfortir-te i a ajudar-te a progressar amb més experiència. Segueix avançant. Un dia no és igual que un altre.
La vida traerá obstáculos y dificultades
No vienen a detenerte. Vienen a fortalecerte y ayudarte a progresar con más experiencia. Sigue avanzando. Un día no es igual que otro.

Meditation
A racing mind that reacts sensitively to little things indicates thinking that has lost its spiritual strength. Meditation restores that power.
Meditació
Una ment accelerada que reacciona amb sensibilitat a les petites coses indica un pensament que ha perdut la seva força espiritual. La meditació restaura aquest poder.
Meditación
Una mente acelerada que reacciona con sensibilidad a las pequeñas cosas indica un pensamiento que ha perdido su fuerza espiritual. La meditación restaura ese poder.

Unlimited Happiness
Constantly have a happy face and remain healthy with the nourishment of happiness and full of the treasures of happiness.
Felicitat il·limitada
Tingues sempre una cara feliç i estigues saludable amb l’aliment de la felicitat i ple dels tresors de la felicitat.
Felicidad ilimitada
Ten siempre una cara feliz y mantente saludable con el alimento de la felicidad y lleno de los tesoros de la felicidad.

Change
A fearless soul learns to adjust, understanding that change is the only constant in our lives.
Canvi
Una ànima intrèpida aprèn a adaptar-se, entenent que el canvi és l’única constant en les nostres vides.
Cambio
Un alma intrépida aprende a adaptarse, entendiendo que el cambio es la única constante en nuestras vidas.

Exercise and Diet
Unhealthy lifestyles are rooted in the mind and seeded in the soul. The spiritual exercise of the mind involves taking the mind out of the physical body and to the subtle, angelic body of light and then to our state of being a soul – a sentient point of light and power. As for diet control, pure thoughts are the healthy diet for the mind. Creative thoughts are like vitamins and positive thoughts provide proteins that build will power, while thoughts of serving others are like carbohydrates, which provide energy for the mind.
Exercici i dieta
Els estils de vida poc saludables estan arrelats en la ment i sembrats a l’ànima. L’exercici espiritual de la ment implica treure la ment del cos físic i portar-la al cos de llum subtil i angelical i després al nostre estat de ser una ànima, un punt sensible de llum i poder. Pel que fa al control de la dieta, els pensaments purs són la dieta saludable per la ment. Els pensaments creatius són com les vitamines i els pensaments positius proporcionen proteïnes que desenvolupen la força de voluntat, mentre que els pensaments de servir els altres són com els carbohidrats, que proporcionen energia a la ment.
Ejercicio y dieta
Los estilos de vida poco saludables están arraigados en la mente y sembrados en el alma. El ejercicio espiritual de la mente implica sacar la mente del cuerpo físico y llevarla al cuerpo de luz sutil y angelical y luego a nuestro estado de ser un alma, un punto sensible de luz y poder. En cuanto al control de la dieta, los pensamientos puros son la dieta saludable para la mente. Los pensamientos creativos son como las vitaminas y los pensamientos positivos proporcionan proteínas que desarrollan la fuerza de voluntad, mientras que los pensamientos de servir a los demás son como los carbohidratos, que proporcionan energía a la mente.

Members of a Great Family
Values are related to each other as if they were members of a great family . From peace and happiness emerges inner joy. From this state of wholeness love awakens and with is the desire to share and give . Two of its relatives are tolerance and respect.
Membres d’una gran família
Els valors estan relacionats entre si com si fossin membres d’una gran família. De la pau i la felicitat sorgeix l’alegria interior. D’aquest estat de plenitud desperta l’amor i hi ha el desig de compartir i donar. Dos dels seus parents són la tolerància i el respecte.
Miembros de una gran familia
Los valores están relacionados entre sí como si fueran miembros de una gran familia. De la paz y la felicidad surge la alegría interior. De este estado de plenitud despierta el amor y está el deseo de compartir y dar. Dos de sus parientes son la tolerancia y el respeto.

Mother’s Love
A mother teaches her child with love and patience until the child learns. Be a mother and teach your mind to have positive thoughts and to let go of worries. Then when your mind needs peace, it will obey you.
Amor de mare
Una mare ensenya al seu fill amb amor i paciència fins que aprèn. Sigues mare i ensenya-li a la teva ment a tenir pensaments positius i a deixar de banda les preocupacions. Llavors, quan la teva ment necessiti pau, et obeirà.
Amor de madre
Una madre enseña a su hijo con amor y paciencia hasta que aprende. Sé madre y enséñale a tu mente a tener pensamientos positivos y a dejar de lado las preocupaciones. Entonces, cuando tu mente necesite paz, te obedecerá.

Be Awe – Full
Look out on life with amazement, not shock. The variety, the diversity, the manner of every person, the beauty amidst the drudgery, the contrasts, the opportunities, the heroism in the lives of ordinary people, your gifts, your talents, your friends – even just one friend – is all awesome.
Sigues Awe – Complet
Observa la vida amb impressió, no amb sorpresa. La varietat, la diversitat, la manera de cada persona, la bellesa enmig de la monotonia, els contrasts, les oportunitats, l’heroisme en la vida de la gent comuna, els teus dons, els teus talents, els teus amics, fins i tot només un amic, és tot imponent.
Sé Awe – Completo
Observa la vida con asombro, no con sorpresa. La variedad, la diversidad, la manera de cada persona, la belleza en medio de la monotonía, los contrastes, las oportunidades, el heroísmo en la vida de la gente común, tus dones, tus talentos, tus amigos, incluso solo un amigo, es todo asombroso.

Thought Vibrations
Every thought creates vibrations. Vibrations are like sound waves or radiations. No obstacles, no hurdles can stop them.
Vibracions de pensament
Cada pensament crea vibracions. Les vibracions són com ones sonores o radiacions. Cap obstacle, cap obstacle pot detenir-los.
Vibraciones de pensamiento
Cada pensamiento crea vibraciones. Las vibraciones son como ondas sonoras o radiaciones. Ningún obstáculo, ningún obstáculo puede detenerlos.

Don’t miss the essence!
Silence increases the quality and the level of our ability to discern, allowing us to use our time, thoughts and qualities effectively and thus benefit all. In the silence of inner quietness, the intellect makes everything clear and then we just know how to act for the best.
No et perdis l’essència!
El silenci augmenta la qualitat i el nivell de la nostra capacitat de discerniment, el que ens permet utilitzar el nostre temps, pensaments i qualitats de manera efectiva i així beneficiar a tots. En el silenci de la quietud interior, l’intel·lecte aclareix tot i després sabem com actuar de la millor manera.
¡No te pierdas la esencia!
El silencio aumenta la calidad y el nivel de nuestra capacidad de discernimiento, lo que nos permite usar nuestro tiempo, pensamientos y cualidades de manera efectiva y así beneficiar a todos. En el silencio de la quietud interior, el intelecto aclara todo y luego sabemos cómo actuar de la mejor manera.

Your World
The world of your mind is filled with peace, the world of your eyes is filled with love, and the world of your heart is filled with truth.
El teu món
El món de la teva ment està ple de pau, el món dels teus ulls és ple d’amor i el món del teu cor és ple de veritat.
Tu mundo
El mundo de tu mente está lleno de paz, el mundo de tus ojos está lleno de amor y el mundo de tu corazón está lleno de verdad.

Time Out
Is there some time for yourself today – just for you, to sit quietly and refresh and renew. Not escaping into the TV, or thrashing around a squash court. Just time to sit quietly, focus your thoughts, check your priorities, make sure there is nothing negative pushing you down in your own mind. Take some time and be …with yourself. If you don’t, you may miss meeting the most important person in your life.
S’ha acabat el temps
Hi ha una mica de temps per a tu avui, només per a tu, per seure en silenci i refrescar-te i renovar-te? No escapar-se a la televisió o rebolcar-se en una pista d’esquaix. Només temps per seure en silenci, enfocar els teus pensaments, verificar les teves prioritats, assegurar-se que no hi hagi res negatiu que t’empenti cap avall en la teva pròpia ment. Pren-te un temps i estigues.., amb tu mateix. Si no ho fas, és possible que no coneguis a la persona més important de la teva vida.
Se acabó el tiempo
¿Hay algo de tiempo para ti hoy, solo para ti, para sentarte en silencio y refrescarte y renovarte? No escaparse a la televisión o revolcarse en una cancha de squash. Solo tiempo para sentarse en silencio, enfocar tus pensamientos, verificar tus prioridades, asegurarse de que no haya nada negativo que te empuje hacia abajo en tu propia mente. Tómate un tiempo y estate.., contigo mismo. Si no lo haces, es posible que no conozcas a la persona más importante de tu vida.

Higher Than the Sky
Keep wearing virtues as your ornaments. Keep loving others. Keep giving regard. You have to go beyond the stars. Keep thoughts higher than the sky, and abundance of patience like the earth. Keep spiritual love in your eyes.
Més alt que el cel
Segueix usant virtuts com adorns. Segueix estimant els altres. Segueix fent ullades. Has d’anar més enllà de les estrelles. Mantingues els pensaments més alts que el cel i l’abundància de paciència com la terra. Mantingues l’amor espiritual en els teus ulls.
Más alto que el cielo
Sigue usando virtudes como adornos. Sigue amando a los demás. Sigue dando miradas. Tienes que ir más allá de las estrellas. Mantén los pensamientos más altos que el cielo y la abundancia de paciencia como la tierra. Mantén el amor espiritual en tus ojos.

A %d bloguers els agrada això: