luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. Bk del dia -agosto 2019-

Determination
True determination is a combination of single-mindedness and flexibility. When we are sure of what we need to achieve, we are able to move toward it. When we find an obstacle in our way, we are able to take it in our stride.
sorra thougthsDeterminació
La veritable determinació és una combinació de determinació i flexibilitat. Quan estem segurs del que necessitem aconseguir, podem avançar cap a allò. Quan trobem un obstacle en el nostre camí, podem prendre’ns ho amb calma.
Determinación
La verdadera determinación es una combinación de determinación y flexibilidad. Cuando estamos seguros de lo que necesitamos lograr, podemos avanzar hacia ello. Cuando encontramos un obstáculo en nuestro camino, podemos tomarlo con calma.

Deadline Stress
Sometimes no matter how hard and fast you work, you still miss a deadline. Is it the end of the world if a deadline is missed, especially if the deadline is self-imposed?

violencia-contra-profesores-socialEstrès de termini límit
De vegades, no importa com dur i ràpid treballis, tot i així perds una data límit. És la fi del món si venç un termini, especialment si la data límit és auto-imposada?
Estrés de plazo
A veces, no importa cuán duro y rápido trabajes, aún y así pierdes una fecha límite. ¿Es el fin del mundo si se vence un plazo, especialmente si la fecha límite es autoimpuesta?

Human Being
You spend most of your life running after things, doing things. You forget that being comes before doing. Those who remember this secret make an effort to “be” and discover that when they stop and observe, life helps and brings whatever is needed.
dibujo-1Ésser humà
Passes la major part de la teva vida corrent darrera coses, fent coses. Oblides que l’ésser és abans que el fer. Aquells que recorden aquest secret fan un esforç per “ser” i descobreixen que quan s’aturen i observen, la vida ajuda i porta el que sigui necessari.
Ser humano
Pasas la mayor parte de tu vida corriendo tras cosas, haciendo cosas. Olvidas que el ser viene antes que el hacer. Aquellos que recuerdan este secreto hacen un esfuerzo por “ser” y descubren que cuando se detienen y observan, la vida ayuda y trae lo que sea necesario.

Truly Content
Contentment is a great virtue, though it may not attract one’s attention at first. Those who are truly content are usually quiet about it. It is a pleasure to be in their company, because they are full, peaceful, and generous.
healing-the-subconscious-mind-rainbow-lightVeritablement content
La satisfacció és una gran virtut, encara que no atreu l’atenció al principi. Aquells que estan realment contents generalment s’ho callen. És un plaer estar en la seva companyia, perquè són plens, pacífics i generosos.
Verdaderamente contento
La satisfacción es una gran virtud, aunque no atrae la atención al principio. Aquellos que están realmente contentos generalmente se lo callan. Es un placer estar en su compañía, porque son plenos, pacíficos y generosos.

Be Here Now
Treasure every moment that you have. And treasure it more because you shared it with someone special, special enough to spend your time. Remember that time waits for no one. Yesterday is history. Tomorrow a mystery. Today is a gift… That’s why it’s called the present.
unnamed (1)Ser aquí ara
Atresora cada moment que tinguis. I atresores més perquè l’has compartit amb algú especial, prou especial com per gastar el teu temps. Recorda que el temps no espera a ningú. Ahir és història. Demà un misteri. Avui és un regal… Per això es diu present.
Estar aquí ahora
Atesora cada momento que tengas. Y atesoras más porque lo compartistes con alguien especial, lo suficientemente especial como para gastar tu tiempo. Recuerda que el tiempo no espera a nadie. Ayer es historia. Mañana un misterio. Hoy es un regalo … Por eso se llama presente.

Success
Success means to reach such a constant level of positive thoughts that pure actions happen naturally. Pure actions are like good seeds which, when planted, produce healthy, sweet fruit. ‘As you sow. so shall you reap.’ Concern for the quality of my actions today ensures the Success of my tomorrow.
unnamedÈxit
L’èxit significa assolir un nivell tan constant de pensaments positius que les accions pures succeeixen naturalment. Les accions pures són com bones llavors que, quan es planten, produeixen fruits sans i dolços. ‘Tal com sembres, així colliràs “. La preocupació per la qualitat de les meves accions d’avui garanteix l’èxit del meu demà.
Éxito
El éxito significa alcanzar un nivel tan constante de pensamientos positivos que las acciones puras suceden naturalmente. Las acciones puras son como buenas semillas que, cuando se plantan, producen frutos sanos y dulces. ‘Como siembras así cosecharás “. La preocupación por la calidad de mis acciones de hoy garantiza el éxito de mi mañana.

Tolerance
Someone who cannot tolerate small ills can never accomplish great things.
unnamed (1)Tolerància
Algú que no pot tolerar petits mals mai pot aconseguir grans coses.
Tolerancia
Alguien que no puede tolerar pequeños males nunca puede lograr grandes cosas.

Practice Gratitude
The intention and the action of gratitude is the inner symphony of the heart. It opens to sing with thanks for the smallest of things. To hear a bird sing, to see a child laugh, to receive a friend’s affection – are all invitations to practise the attitude of gratitude.
unnamed (2)Practica la gratitud
La intenció i l’acció de la gratitud és la simfonia interna del cor. S’obre cantant gràcies per les coses més petites. Escoltar a un ocell cantar, veure riure a un nen, rebre l’afecte d’un amic són invitacions per practicar l’actitud de gratitud.
Practica la gratitud
La intención y la acción de la gratitud es la sinfonía interna del corazón. Se abre cantando gracias por las cosas más pequeñas. Escuchar a un pájaro cantar, ver reír a un niño, recibir el afecto de un amigo son invitaciones para practicar la actitud de gratitud.

Contentment
To make good use of what you have and to let go of what you do not use is to live in a contented way.
2Acontentament
Fer un bon ús del que es té i deixar de banda el que no es fa servir és viure de manera contenta.
Contentamiento
Hacer un buen uso de lo que tiene y dejar de lado lo que no usa es vivir de manera contenta.

A Free Mind
A free mind is a mind that is open to everything and attached to nothing. Most people spend much of their time looking for reasons to be offended. An open mind is never offended because it is free of any attachments.
unnamed (2)Una ment lliure
Una ment lliure és una ment oberta a tot i aferrada a res. La majoria de les persones passen gran part del seu temps buscant motius per ofendre’s. Una ment oberta mai s’ofen perquè no té cap afecció.
Una mente libre
Una mente libre es una mente abierta a todo y apegada a nada. La mayoría de las personas pasan gran parte de su tiempo buscando motivos para ofenderse. Una mente abierta nunca se ofende porque no tiene ningún apego.

Serenity and Spiritual Beauty
Beauty comes with self acceptance, self love and self awareness. Self knowledge is equivalent to truth which brings serenity and spiritual beauty.
unnamed (1)Serenitat i Bellesa Espiritual
La bellesa ve amb l’auto acceptació, l’amor propi i l’autoconsciència. L’auto coneixement és equivalent a la veritat que porta serenitat i bellesa espiritual.
Serenidad y Belleza Espiritual
La belleza viene con la autoaceptación, el amor propio y la autoconciencia. El autoconocimiento es equivalente a la verdad que trae serenidad y belleza espiritual.

Banish Sorrow
Don’t be sorry, be content – it’s a choice not a chore. Never identify with others’ sorrow or you will go down with them. Be with them, but stay up, so you can uplift them. Help them put things in perspective.
barca thoughtsDesterrar el dolor
No es disculpi, estigui content, és una elecció, no una tasca. Mai t’identifiquis amb el dolor dels altres o t’enfonsaràs amb ells. Queda’t amb ells, però estigues despert perquè puguis elevar-los. Ajudeu a posar les coses en perspectiva.
Desterrar el dolor
No se disculpe, esté contento, es una elección, no una tarea. Nunca te identifiques con el dolor de los demás o te hundirás con ellos. Quédate con ellos, pero mantente despierto para que puedas elevarlos. Ayúdelos a poner las cosas en perspectiva.

Cooking and Eating
Cook and eat with powerful vibrations. By placing great importance on cooking and eating with loving and peaceful vibrations, you will nourish both mind and body.
unnamed (2)Cuinar i menjar
Cuina i menja amb poderoses vibracions. En donar gran importància a cuinar i menjar amb vibracions amoroses i pacífiques, nodrirà tant la ment com el cos.
Cocinar y comer
Cocina y come con poderosas vibraciones. Al dar gran importancia a cocinar y comer con vibraciones amorosas y pacíficas, nutrirá tanto la mente como el cuerpo.

Attachment
The root of suffering is attachment. You have created a space in your mind that holds a person or object as part of you. When that person or object is criticized, neglected or not with you, you feel pain in your mind and you experience a sense of loss. If you want to be happy, you must learn to love and appreciate while remaining independent.
unnamed-1.jpgAferrament
L’arrel del sofriment és la afecció. Has creat un espai en la teva ment que conté a una persona o objecte com a part de tu. Quan aquesta persona o objecte és criticat, descuidat o no amb tu, sents dolor en la teva ment i experimentes una sensació de pèrdua. Si vols ser feliç, has d’aprendre a estimar i apreciar sense deixar de ser independent.
Apego
La raíz del sufrimiento es el apego. Has creado un espacio en tu mente que contiene a una persona u objeto como parte de ti. Cuando esa persona u objeto es criticado, descuidado o no contigo, sientes dolor en tu mente y experimentas una sensación de pérdida. Si quieres ser feliz, debes aprender a amar y apreciar sin dejar de ser independiente.

The Final Analysis
People are often unreasonable, self-centred: Forgive them anyway. If you are honest, people may cheat you, but be honest anyway. What you spend years to build, someone could destroy overnight. Build anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. You see, in the final analysis it is between you and God; it never was between you and them anyway.
The Richest Wealth Is Wisdom
The best ornament is Humility
unnamedL’anàlisi final
Les persones sovint són irracionals, egocèntriques: perdona-les de totes maneres. Si ets honest, la gent pot enganyar-te, però sigues honest de totes maneres. El que passes anys construint, algú podria destruir-ho de la nit al dia. Construeix de totes maneres. Pel bé que fas avui, la gent sovint oblidarà el demà. Fes el bé de totes maneres. Veus, que l’anàlisi final, és entre tu i Déu; mai serà entre tu i ells de totes maneres.
La riquesa més rica és la saviesa
El millor adorn és la humilitat.
El analisis final
Las personas a menudo son irracionales, egocéntricas: perdónelas de todos modos. Si eres honesto, la gente puede engañarte, pero sé honesto de todos modos. Lo que pasas años para construir, alguien podría destruirlo de la noche a la mañana. Construir de todos modos. Por el bien que haces hoy, la gente a menudo olvidará el mañana. Haz el bien de todos modos. Usted ve, en el análisis final, es entre usted y Dios; nunca fue entre tú y ellos de todos modos.
La riqueza más rica es la sabiduría
El mejor adorno es la humildad.

Energy
If you speak badly of others, the negative energy that you put out into the universe, will return to you. The same is true of positive energy.
2Energia
Si parles malament dels altres, l’energia negativa que emets en l’univers tornarà a tu. El mateix és per a l’energia positiva.
Energía
Si hablas mal de los demás, la energía negativa que emites en el universo volverá a ti. Lo mismo es cierto para la energía positiva.

Positivity
Embrace life with the enthusiasm of one who knows there is untold benefit in every scene.
unnamed (3)Positivitat
Abraça la vida amb l’entusiasme d’algú que sap que hi ha un benefici incalculable en cada escena.
Positividad
Abraza la vida con el entusiasmo de alguien que sabe que hay un beneficio incalculable en cada escena.

The Diet of an Ange
By feeding your mind a diet of elevated thoughts, you grow up to become an angel.
unnamed (1)La dieta d’un àngel
En alimentar la teva ment amb una dieta de pensaments elevats, creixes per a convertir-te en un àngel.
La dieta de un ángel
Al alimentar tu mente con una dieta de pensamientos elevados, creces para convertirte en un ángel.

Moving Mountains
The faith that can move mountains needs three ingredients to work: belief in yourself, belief in others, and the ability to draw on your inner strength.
unnamed (1)Movent muntanyes
La fe que pot moure muntanyes necessita tres ingredients per funcionar: creure en tu mateix, creure en els altres i la capacitat d’aprofitar la teva força interior.
Moviendo montañas
La fe que puede mover montañas necesita tres ingredientes para funcionar: creer en ti mismo, creer en los demás y la capacidad de aprovechar tu fuerza interior.

Good Wishes
The more good wishes and kind feelings we have for others, the more our own happiness increases.
66727328_2085009708466646_6285380652795691008_nBons desitjos
Com més bons desitjos i sentiments amables tinguem pels altres, més augmentarà la nostra felicitat.
Buenos deseos
Cuantos más buenos deseos y sentimientos amables tengamos por los demás, más aumentará nuestra felicidad.

A World of Peace
Your thoughts guide you to your destiny. If you always think the same you will always get to the same place.
slider_k-1030x687Un món de pau
Els teus pensaments et guien al teu destí. Si sempre penses el mateix, sempre arribaràs al mateix lloc.
Un mundo de paz
Tus pensamientos te guían a tu destino. Si siempre piensas lo mismo, siempre llegarás al mismo lugar.

Lost and Found
Being lost in thought, thinking about things to do, what’s been done, what could have been done… is not only tiring but also a brilliant way to waste energy. It diminishes your peacefulness and clouds your clarity. Every time you become lost in thought it means exactly that – you are lost! To find yourself, allow your mind to become quiet, to become utterly tranquil. In the quiet depths of every being, there is a stillness that contains a deep inner peace and wisdom that can guide you in your life.
unnamed (1)Perdut i trobat
Perdre’t en els teus pensaments, pensar en coses que fer, què s’ha fet, què es podria haver fet… no només és esgotador sinó també una forma brillant de desaprofitar energia. Disminueix la teva tranquil·litat i ennuvola el teu claredat. Cada vegada que et perds en el pensament significa exactament això: estàs perdut! Per trobar-te a tu mateix, permet que la teva ment s’aquieti, que es torni completament tranquil·la. En les profunditats tranquil·les de cada ésser, hi ha una quietud que conté una profunda pau interior i saviesa que poden guiar-te en la teva vida.
Perdido y encontrado
Perderse en tus pensamientos, pensar en cosas que hacer, qué se ha hecho, qué se podría haber hecho … no solo es agotador sino también una forma brillante de desperdiciar energía. Disminuye tu tranquilidad y nubla tu claridad. Cada vez que te pierdes en el pensamiento significa exactamente eso: ¡estás perdido! Para encontrarte a tí mismo, permite que tu mente se aquiete, que se vuelva completamente tranquila. En las profundidades tranquilas de cada ser, hay una quietud que contiene una profunda paz interior y sabiduría que pueden guiarte en tu vida.

Happiness
It is the art of living, the purpose of our existence. Happiness is the true index of quality of life. Without happiness, life is dry and meaningless. With happiness, life immediately becomes fulfilling and wonderful. Happiness is an infectious feeling that immediately lifts the sagging spirits of people.
1Felicitat
És l’art de viure, el propòsit de la nostra existència. La felicitat és el veritable índex de qualitat de vida. Sense felicitat, la vida és seca i sense sentit. Amb felicitat, la vida es torna gratificant i meravellosa immediatament. La felicitat és un sentiment contagiós que immediatament aixeca l’ànim decaigut de les persones.
Felicidad
Es el arte de vivir, el propósito de nuestra existencia. La felicidad es el verdadero índice de calidad de vida. Sin felicidad, la vida es seca y sin sentido. Con felicidad, la vida se vuelve gratificante y maravillosa de inmediato. La felicidad es un sentimiento contagioso que inmediatamente levanta el ánimo decaído de las personas.

Acceptance
Accepting others unconditionally allows them to remove their masks and feel at ease with who they are. The security of being accepted gives them the freedom to be themselves and then lets them easily know and accept themselves too.
unnamed (2)Acceptació
Acceptar els altres incondicionalment els permet treure les màscares i sentir-se còmodes amb els que són. La seguretat de ser acceptat els dóna la llibertat de ser ells mateixos i després els permet conèixer-se i acceptar-se fàcilment.
Aceptación
Aceptar a los demás incondicionalmente les permite quitarse las máscaras y sentirse cómodos con quienes son. La seguridad de ser aceptado les da la libertad de ser ellos mismos y luego les permite conocerse y aceptarse fácilmente.

Gentleness
Real gentleness in a person is the power that sees, understands, yet never interferes.
unnamed (1)Mansuetud
La veritable gentilesa en una persona és el poder que veu, comprèn i mai interfereix.
Mansedumbre
La verdadera gentileza en una persona es el poder que ve, comprende y nunca interfiere.

Tread Lightly
Tread lightly upon this earth, seeing, understanding but never imposing. Thoughtful, independent, be gracious in victory and defeat. Free of possessiveness, so ease of mind sweetens relationships. Like the scent of a rose the untroubled spirit imparts a lasting fragrance.
unnamed (2)Trepitjar lleugerament
Camina lleugerament sobre aquesta terra, veient, entenent però mai imposant. Pensatiu, independent, sigues amable en la victòria i la derrota. Lliure de positivitat, de manera que la tranquil·litat mental endolceix les relacions. Igual que l’aroma d’una rosa, l’esperit tranquil imparteix una fragància duradora.
Pisar ligeramente
Camina ligeramente sobre esta tierra, viendo, entendiendo pero nunca imponiendo. Pensativo, independiente, sé amable en la victoria y la derrota. Libre de posesividad, por lo que la tranquilidad mental endulza las relaciones. Al igual que el aroma de una rosa, el espíritu tranquilo imparte una fragancia duradera.

Take Time
Take time to laugh, it is the music of the soul.
papallones thoughs.jpgPrendre temps
Agafeu-vos temps per riure, és la música de l’ànima.
Tomar tiempo
Tómese el tiempo para reír, es la música del alma.

Exercise and Diet
Unhealthy lifestyles are rooted in the mind and seeded in the soul. The spiritual exercise of the mind involves taking the mind out of the physical body and to the subtle body of light and then to our state of being a soul – a sentient point of light and power. As for diet control, pure thoughts are the healthy diet for the mind. Creative thoughts are like vitamins and positive thoughts provide proteins that build will power.
campo-de-amapolas-70608-Exercici i dieta
Els estils de vida poc saludables estan arrelats en la ment i sembrats a l’ànima. L’exercici espiritual de la ment implica treure la ment del cos físic i al cos subtil de la llum i després al nostre estat de ser una ànima, un punt sensible de llum i poder. Pel que fa al control de la dieta, els pensaments purs són la dieta saludable per la ment. Els pensaments creatius són com les vitamines i els pensaments positius proporcionen proteïnes que generen força de voluntat.
Ejercicio y dieta
Los estilos de vida poco saludables están arraigados en la mente y sembrados en el alma. El ejercicio espiritual de la mente implica sacar la mente del cuerpo físico y al cuerpo sutil de la luz y luego a nuestro estado de ser un alma, un punto sensible de luz y poder. En cuanto al control de la dieta, los pensamientos puros son la dieta saludable para la mente. Los pensamientos creativos son como las vitaminas y los pensamientos positivos proporcionan proteínas que generan fuerza de voluntad.

Bring Light
There is some darkness in most human minds today, so there is a darkness component in most scenes and situations. Why else is there so much unhappiness and sorrow in the world?
unnamed (3)Portar llum
Avui hi ha una mica de foscor en la majoria de les ments humanes, de manera que hi ha un component de foscor en la majoria de les escenes i situacions. Què causa tanta infelicitat i tristesa en el món?
Traer luz
Hoy existe algo de oscuridad en la mayoría de las mentes humanas, por lo que hay un componente de oscuridad en la mayoría de las escenas y situaciones. ¿Qué causa tanta infelicidad y tristeza en el mundo?

qui-soc minimini 

A %d bloguers els agrada això: