luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pensam.BK diciembre 2020

Camins de la plana Cerdana al fons vessant obaga febrer 2013
XERRADA “21Hàbits per ser feliç” — Ajuntament de Benavent de Segrià

Happy Moments

If I make this moment happy, it will increase the chances of the next moment being happy also.
Moments feliços
Si faig feliç aquest moment, augmentaran les possibilitats que el proper moment també sigui feliç.
Momentos felices
Si hago feliz este momento, aumentarán las posibilidades de que el próximo momento también sea feliz.

Observer
Peace ends when you are emotionally involved in a situation. The practice of being an detached observer helps you stay stable and calm. It is the best way to approach a decision in any circumstance.

Marina Garcés: «Ser feliç és sentir-te capaç d'espifiar-la» | Catorze.cat

Observador independent
La pau acaba quan estàs involucrat emocionalment en una situació. La pràctica de ser un observador imparcial t’ajuda a mantenir-te estable i tranquil. És la millor manera d’abordar una decisió en qualsevol circumstància.
Observador independiente
La paz termina cuando estás involucrado emocionalmente en una situación. La práctica de ser un observador imparcial te ayuda a mantenerte estable y tranquilo. Es la mejor manera de abordar una decisión en cualquier circunstancia.
Inner Peace and Protection – Step1
Let every day begin with a ‘good morning’ to the self, to God and to life. The first thought of the day gives me

La caixa de la felicitat - Clàudia Viladrich - Versos.cat

and peace.

Protecció i pau interior – Pas 1
Que cada dia comenci amb un “bon dia” per a un mateix, per a Déu i per a la vida. El primer pensament del dia em dóna poder i pau.
Protección y paz interior – Paso 1
Que cada día comience con un “buen día” para uno mismo, para Dios y para la vida. El primer pensamiento del día me da poder y paz.
Happiness Is What You Are
Happiness is not a destination, it’s a journey. Happiness is not tomorrow, it is now. Happiness is not a dependency, it is a decision. Happiness is what you are, not what you have.

La recepta de la felicitat - Cent grams de paraules

La felicitat és el que ets
La felicitat no és un destí, és un viatge. La felicitat no és demà, és ara. La felicitat no és una dependència, és una decisió. La felicitat és el que ets, no el que tens.
La felicidad es lo que eres
La felicidad no es un destino, es un viaje. La felicidad no es mañana, es ahora. La felicidad no es una dependencia, es una decisión. La felicidad es lo que eres, no lo que tienes.

Waste Thoughts
Do not have the extra food of waste thoughts and you will be saved from the illnesses that come from being.

Brahma Kumaris Barcelona: Liberarse de los pensamientos inútiles

Pensaments deixalla
No mengis el menjar extra dels pensaments deixalla i et salvaràs de les malalties que provenen de l’excés de pes.
Pensamientos de desperdicio
No comas la comida extra de los pensamientos desperdicio y te salvarás de las enfermedades que provienen del sobrepeso.
Consult your Conscience
To consult your conscience: sit quietly and calm the mind, allow peace to fill your heart and then place a question before your conscience, your innate wisdom.

Inspirations

Consulta la teva consciència
Per consultar la teva consciència: asseu-te en silenci i calma la ment, deixa que la pau ompli el teu cor i després col·loca una pregunta davant la teva consciència, la teva saviesa innata.
Consulta tu conciencia
Para consultar tu conciencia: siéntate en silencio y calma la mente, deja que la paz llene tu corazón y luego coloca una pregunta ante tu conciencia, tu sabiduría innata.
Humility Is Greatness
Just as a tree that is full of fruit bows down for others to take the fruit, one who is humble will always live in self respect and treat others with respect.

Inspirations

La humilitat és grandesa
Així com un arbre que està ple de fruits s’inclina perquè altres prenguin el fruit, el que és humil sempre viurà amb respecte a si mateix i tractarà els altres amb respecte.
La humildad es grandeza
Así como un árbol que está lleno de frutos se inclina para que otros tomen el fruto, el que es humilde siempre vivirá con respeto a sí mismo y tratará a los demás con respeto.
Seeds Of Peace

Reflexiones Espirituales: La reflexión y el poder del silencio - Brahma  Kumaris Chile

seeds of peace by remaining rooted in the awareness of how loved, loveable amd loving you are.
Llavors de pau
Sembra llavors de pau romanent arrelat en la consciència de l’estimat, adorable i afectuós que ets.
Semillas de paz
Siembra semillas de paz permaneciendo arraigado en la conciencia de lo amado, adorable y cariñoso que eres.
Understanding
Most people don’t understand themselves or others. we need to make time for this. We get too impatient. Very often, because we are not willing to take this time, misunderstandings continue. We don’t take time to listen to someone quietly and try to understand them. Then we start inventing things about them, because we simply haven’t taken the time to understand.

Educar a los niños en la comprensión. Educar en valores

Comprensió
La majoria de les persones no es comprenen a si mateixes ni als altres. Necessitem fer temps per això. Ens impacientem massa. Molt sovint, pel fet que no estem disposats a prendre’ns aquest temps, continuen els malentesos. No ens prenem el temps per escoltar a algú en silenci i tractar d’entendre’l. Després comencem a inventar coses sobre ells, perquè simplement no ens hem pres el temps d’entendre’ls.

Comprensión
La mayoría de las personas no se comprenden a sí mismas ni a los demás. Necesitamos hacer tiempo para esto. Nos impacientamos demasiado. Muy a menudo, debido a que no estamos dispuestos a tomarnos este tiempo, continúan los malentendidos. No nos tomamos el tiempo para escuchar a alguien en silencio y tratar de entenderle. Luego comenzamos a inventar cosas sobre ellos, porque simplemente no nos hemos tomado el tiempo de entender.
Give Time
Whatever or whoever you give time to, you give your attention to. Whatever gets your attention gets your energy. Whatever gets your energy must grow. So what will you give your time to today – who will get your attention? What or who needs your attention? Is it a task, a process or a relationship? Or are you waiting for these things to give you time and attention? How long have you been waiting? Why are you waiting? Are you a leader or a follower, a master or a slave? Mmmm…all questions today!

Regalar tiempo. | Caminando por Madrid

Donar temps
A qui li donis temps, li prestes atenció. El que sigui que cridi la teva atenció, obtindrà la teva energia. Tot el que aconsegueixi la teva energia ha de créixer. Llavors, a què li dedicaràs el teu temps avui? A qui li posaràs la teva atenció? Què o qui necessita la teva atenció? És una tasca, un procés o una relació? O estàs esperant que aquestes coses et donin temps i atenció? Quant has estat esperant? Per què estàs esperant? Ets líder o seguidor, amo o esclau? Mmmm… totes les preguntes avui!
Dar tiempo
A quien le des tiempo, le prestas atención. Lo que sea que llame tu atención, obtendrá tu energía. Todo lo que consiga tu energía debe crecer. Entonces, ¿a qué le dedicarás tu tiempo hoy? ¿A quién llamarás tu atención? ¿Qué o quién necesita tu atención? ¿Es una tarea, un proceso o una relación? ¿O estás esperando que estas cosas te den tiempo y atención? ¿Cuánto has estado esperando? ¿Por qué estas esperando? ¿Eres líder o seguidor, amo o esclavo? Mmmm … ¡todas las preguntas hoy!

Angels
An angel is a guest for he cleans up behind him. Where there has been misunderstanding he returns to clarify; where there has been hatred he offers love. He is never without gifts and always without burden.

Los ángeles y los poderes extraordinarios que poseen | Angeles en el cielo,  Ángeles de dios, Mision de la iglesia

Àngels
Un àngel és un convidat perquè neteja darrere d’ell. On hi ha hagut malentesos torna per aclarir-los; on hi ha hagut odi ofereix amor. Ell mai està sense dons i sempre sense càrrega.
Ángeles
Un ángel es un invitado porque limpia detrás de él. Donde ha habido malentendidos vuelve para aclarar; donde ha habido odio ofrece amor. Él nunca está sin dones y siempre sin carga.
Doing Your Best
As you do, so you become. Every action that you perform is recorded in you, the soul. These imprints ultimately mould your character and destiny. When you understand this principle, you will pay more attention to bringing your best to everything you do.

Sé la mejor versión de ti mismo - La Mente es Maravillosa

Fent el teu millor esforç
A mesura que fas, et converteixes en això. Cada acció que realitzes queda registrada en tu, l’ànima. Al final, aquestes petjades modelen el teu caràcter i el teu destí. Quan comprenguis aquest principi, prestaràs més atenció a donar el millor de tu mateix en tot el que facis.
Haciendo tu mejor esfuerzo
A medida que haces, te conviertes en eso. Cada acción que realizas queda registrada en ti, el alma. En última instancia, estas huellas moldean tu carácter y tu destino. Cuando comprendas este principio, prestarás más atención a dar lo mejor de tí mismo en todo lo que hagas.
Forgetting and Remembering
Life is a game of forgetting and remembering. You are losing the game when you … forget who you are and what you are doing here, remember the false things of the past and what they did to you.

Cómo aprender a OLVIDAR el PASADO de una vez – Trabaja y Triunfa

Oblidar i recordar
La vida és un joc d’oblidar i recordar. Estàs perdent el joc quan… oblides qui ets i què estàs fent aquí, recordes les coses falses de el passat i el que et van fer.
Olvidar y recordar
La vida es un juego de olvidar y recordar. Estás perdiendo el juego cuando… olvidas quién eres y qué estás haciendo aquí, recuerdas las cosas falsas del pasado y lo que te hicieron.
Words Of Peace and Purity
A pure mind makes for pure words. It is said that speech may exalt someone to kingship or send him to the gallows. I should never let myself indulge in false, bitter and vicious speech. My words should reflect my true, inner nature, that of purity and peace. Words, once spoken, can never be recalled.

Inspirations

Paraules de pau i puresa
Una ment pura crea paraules pures. Es diu que la parla pot exaltar algú a la reialesa o enviar-lo a la forca. Mai hauria permetre’m a mi mateix parlar amb paraules falses, amargues i vicioses. Les meves paraules han de reflectir la meva veritable naturalesa interior, la de la puresa i la pau. Les paraules, un cop dites, mai es poden retirar.
Palabras de paz y pureza
Una mente pura crea palabras puras. Se dice que el habla puede exaltar a alguien a la realeza o enviarlo a la horca. Nunca debería permitirme a mí mismo hablar con palabras falsas, amargas y viciosas. Mis palabras deben reflejar mi verdadera naturaleza interior, la de la pureza y la paz. Las palabras, una vez dichas, nunca se pueden retirar.

Feeling Great
Enthusiasm is the master key to feeling great. It keeps the self extremely positive beyond the pull of negativity while simultaneously making others feel uplifted too. To develop enthusiasm, have faith in the goodness of life, and in the original goodness of the self and others.
Sentir-se bé
L’entusiasme és la clau mestra per sentir-se bé. Manté al jo extremadament positiu més enllà de l’estirada de la negativitat i al mateix temps fa que els altres també se sentin elevats. Per desenvolupar l’entusiasme, tingues fe en la bondat de la vida i en la bondat original d’un mateix i dels altres.
Sentirse bien
El entusiasmo es la llave maestra para sentirse bien. Mantiene al yo extremadamente positivo más allá del tirón de la negatividad y al mismo tiempo hace que los demás también se sientan elevados. Para desarrollar el entusiasmo, ten fe en la bondad de la vida y en la bondad original de uno mismo y de los demás.

Exploring Silence
Human beings often think about things that don’t concern them and about other people. When you think a lot you will use the word ‘why’. To become silent means to emerge wisdom from within. To move into dead silence means to go beyond the consciousness of the physical body. This is a very wonderful experience for the soul, it empowers and refreshes the soul.

Inspirations

Explorant el silenci
Els éssers humans sovint pensen en coses que no els concerneixen i en altres persones. Quan pensis molt, usaràs la paraula “per què”. Silenci significa fer emergir la saviesa des de dins. Entrar en un silenci de mort significa anar més enllà de la consciència del cos físic. Aquesta és una experiència meravellosa per l’ànima, enforteix i refresca l’ànima.

Explorando el silencio
Los seres humanos a menudo piensan en cosas que no les conciernen y en otras personas. Cuando pienses mucho, usarás la palabra “por qué”. Silencio significa hacer emerger la sabiduría desde adentro. Entrar en un silencio de muerte significa ir más allá de la conciencia del cuerpo físico. Esta es una experiencia maravillosa para el alma, fortalece y refresca el alma.
Truth

La verdad | Shayuru

power of Truth is such that you need never be concerned about proving it. You need only be concerned with being it and living it. Truth is always revealed, at the right moment, at the right place.

Veritat
El poder de la Veritat és tal que mai t’has de preocupar per demostrar-la. Només t’has de preocupar per ser-ho i viure-ho. La veritat sempre es revela, en el moment adequat, en el lloc adequat.
Verdad
El poder de la Verdad es tal que nunca debes preocuparte por demostrarla. Solo debes preocuparte por serlo y vivirlo. La verdad siempre se revela, en el momento adecuado, en el lugar adecuado.

Anger

Diez consejos para aprender a controlar la ira

Anger is not a natural emotion. Even the most angry person cannot remain angry always.
Ira
La ira no és una emoció natural. Fins i tot la persona més enutjada no pot romandre enutjada sempre.
Ira
La ira no es una emoción natural. Incluso la persona más enojada no puede permanecer enojada siempre.

Determination

Inspirations

is because you are determined, not flawless, that you attain perfection.
Determinació
És perquè estàs decidit, no perfecte, que arribes a la perfecció.
Determinación
Es porque estás decidido, no perfecto, que alcanzas la perfección.
Life
Ignorance makes you believe that life functions haphazardly. Wisdom teaches you that everything that happens in this theatre of life has profound significance. What you see today is not the fruit of chance but a fruit from seeds planted in the past. Plant seeds of peace now and you will create a life of peace in the future.

Inspirations

Vida
La ignorància et fa creure que la vida funciona a l’atzar. La saviesa t’ensenya que tot el que succeeix en aquest teatre de la vida té un significat profund. El que veus avui no és fruit de la casualitat, sinó fruit de llavors plantades en el passat. Planta llavors de pau ara i crearàs una vida de pau en el futur.
Vida
La ignorancia te hace creer que la vida funciona al azar. La sabiduría te enseña que todo lo que sucede en este teatro de la vida tiene un significado profundo. Lo que ves hoy no es fruto de la casualidad, sino fruto de semillas plantadas en el pasado. Planta semillas de paz ahora y crearás una vida de paz en el futuro.
Independent Observer
Peace ends when you are emotionally involved in a situation. The practice of being an independent observer helps you stay stable and calm. It is the best way to approach a decision in any circumstance.

Inspirations

Observador independent
La pau acaba quan estàs involucrat emocionalment en una situació. La pràctica de ser un observador independent t’ajuda a mantenir-te estable i tranquil. És la millor manera d’abordar una decisió en qualsevol circumstància.
Observador independiente
La paz termina cuando estás involucrado emocionalmente en una situación. La práctica de ser un observador independiente te ayuda a mantenerte estable y tranquilo. Es la mejor manera de abordar una decisión en cualquier circunstancia.
Different

Inspirations

I will enjoy the fact that we are all different.
Diferent
Avui gaudiré del fet que tots som diferents.
Diferente
Hoy disfrutaré del hecho de que todos somos diferentes.

Sparks of Purity
Words! They are all around me! I see them. I use them. Harsh words, soothing words, biting words; words that give pain and sorrow; words that give joy and pleasure. They are vital to communication. When words are spoken there are reactions, negative or positive. Either thoughts are triggered or emotions fired or actions performed. Words colour our behaviour. And how lovely it is to hear words that are calm and free from rancour and aggression. To hear words that lift the soul and leave it with renewed vigour. Such words are the sparks of purity. It is important to remember that my speech indicates what is in my mind. As the thinking, so the words uttered. Mental calmness makes my words calm. A pure mind makes for pure words. It is said that speech may exalt someone to kingship or send him to the gallows. I should never let myself indulge in false, bitter and vicious speech. My words should reflect my true, inner nature, that of purity and peace. Words,

spoken, can never be recalled. They reverberate all around, beyond our control. Today, as I utter words, what effect will they have on those who hear them? Will they be the words that are poisonous and cause pain? Or will my tongue be like that of the nightingale, sweet and so, so very soothing and lovely to the ear?
Espurnes de puresa
Paraules! Estan al meu voltant! Les veig. Jo les uso. Paraules dures, paraules tranquil·litzadores, paraules mordaces; paraules que donen dolor i tristesa; paraules que donen alegria i plaer. Són vitals per a la comunicació. Quan es pronuncien paraules hi ha reaccions, negatives o positives. O es desencadenen pensaments, es desencadenen emocions o es realitzen accions. Les paraules pinten nostre comportament. I què bonic és escoltar paraules tranquil·les i lliures de rancor i agressió. Escoltar paraules que eleven l’ànima i la deixen amb renovat vigor. Aquestes paraules són espurnes de puresa. És important recordar que el meu discurs indica el que tinc en ment. Com el pensament, les paraules pronunciades. La calma mental calma les meves paraules. Una ment pura crea paraules pures. Es diu que la parla pot exaltar algú a la reialesa o enviar-lo a la forca. Mai hauria permetre’m parlar amb paraules falses, amargues i vicioses. Les meves paraules han de reflectir la meva veritable naturalesa interior, la de la puresa i la pau. Les paraules, un cop dites, mai es poden retirar. Reverberen per tot arreu, més enllà del nostre control. Avui, mentre pronuncio paraules, quin efecte tindran en els que les escoltin? Seran les paraules que són verinoses i causen dolor? O serà la meva llengua com la de el rossinyol, dolç i tan, tan reconfortant i agradable a l’oïda?
Chispas de pureza
¡Palabras! ¡Están a mi alrededor! Las veo. Yo las uso. Palabras duras, palabras tranquilizadoras, palabras mordaces; palabras que dan dolor y tristeza; palabras que dan alegría y placer. Son vitales para la comunicación. Cuando se pronuncian palabras hay reacciones, negativas o positivas. O se desencadenan pensamientos, se desencadenan emociones o se realizan acciones. Las palabras colorean nuestro comportamiento. Y qué hermoso es escuchar palabras tranquilas y libres de rencor y agresión. Escuchar palabras que elevan el alma y la dejan con renovado vigor. Estas palabras son chispas de pureza. Es importante recordar que mi discurso indica lo que tengo en mente. Como el pensamiento, las palabras pronunciadas. La calma mental calma mis palabras. Una mente pura crea palabras puras. Se dice que el habla puede exaltar a alguien a la realeza o enviarlo a la horca. Nunca debería permitirme hablar con palabras falsas, amargas y viciosas. Mis palabras deben reflejar mi verdadera naturaleza interior, la de la pureza y la paz. Las palabras, una vez dichas, nunca se pueden retirar. Reverberan por todas partes, más allá de nuestro control. Hoy, mientras pronuncio palabras, ¿qué efecto tendrán en quienes las escuchen? ¿Serán las palabras que son venenosas y causan dolor? ¿O será mi lengua como la del ruiseñor, dulce y tan, tan reconfortante y agradable al oído?

Ilustración de Icono De Alas De Angel Stock Vector y más Vectores Libres de  Derechos de Ala de animal - iStock

Wings to Fly

You are a courageous soul who recognises that whatever you face will become the wings with which to fly.
Ales per volar
Ets una ànima valent que reconeix que tot el que enfrontis es convertirà en ales amb què volar.
Alas para volar
Eres un alma valiente que reconoce que todo lo que enfrentes se convertirá en alas con las que volar.
Purity
A powerful, yet often misunderstood, aim of spiritual study is purity. Purity of the soul means to return to its original divine qualities. The soul has become so polluted with less than divine qualities, it can hardly enjoy being alive. Purifying the soul puts the higher self back in charge – useless and negative thoughts are removed and annoying habits finish. A pure soul cannot be touched by sorrow; indeed the power of purity is such, it serves to remove the sorrow of the whole world. Purity restores happiness – even bliss. All you need to do, in order to re-establish your purity, is want it. But you need to want it intensely, to the exclusion of everything

. The one thought, “I must become completely pure”. sparks a fire of love between you and God. This fire melts away all the pollution, and your purity becomes such a power that it frees you from all battles for ever.
Puresa
Un objectiu poderós, encara que sovint mal entès, de l’estudi espiritual és la puresa. La puresa de l’ànima significa tornar a les teves qualitats divines originals. L’ànima s’ha contaminat tant amb qualitats menys que divines, que difícilment pot gaudir d’estar viva. Purificar l’ànima posa al jo superior de nou a càrrec: els pensaments inútils i negatius s’eliminen i els hàbits molestos acaben. Una ànima pura no pot ser tocada pel dolor; de fet, el poder de la puresa és tal que serveix per eliminar el mal de tot el món. La puresa restaura la felicitat, fins i tot la joia. Tot el que necessites fer per restablir la puresa és desitjar-ho. Però necessites desitjar intensament, amb exclusió de tota la resta. L’únic pensament, “he de tornar-me completament pur”, encén un foc d’amor entre tu i Déu. Aquest foc dissol tota la contaminació i la teva puresa esdevé un poder tal que t’allibera de totes les batalles per sempre.
Pureza
Un objetivo poderoso, aunque a menudo mal entendido, del estudio espiritual es la pureza. La pureza del alma significa volver a sus cualidades divinas originales. El alma se ha contaminado tanto con cualidades menos que divinas, que difícilmente puede disfrutar de estar viva. Purificar el alma pone al yo superior de nuevo a cargo: los pensamientos inútiles y negativos se eliminan y los hábitos molestos terminan. Un alma pura no puede ser tocada por el dolor; de hecho, el poder de la pureza es tal que sirve para eliminar el dolor del mundo entero. La pureza restaura la felicidad, incluso la dicha. Todo lo que necesitas hacer para restablecer tu pureza es desearlo. Pero necesitas desearlo intensamente, con exclusión de todo lo demás. El único pensamiento, “debo volverme completamente puro”. enciende un fuego de amor entre tú y Dios. Este fuego disuelve toda la contaminación y tu pureza se convierte en un poder tal que te libera de todas las batallas para siempre.
Know Love
We seek it here, we seek it there, we look for love everywhere! We expect it to come to us, usually through another person. All our conditioning says it is something that happens to us. The mythology of our fables, legends and modern day entertainment industries say it is something we ‘fall into’. And yet…and yet real love

be acquired, possessed or accumulated. It cannot be known when we think it comes from outside ourselves. The ultimate paradox is we are it. We are love.
Conèixer l’amor
El busquem aquí, el busquem allà, busquem l’amor a tot arreu! Esperem que ens arribi, generalment a través d’una altra persona. Tot el nostre condicionament diu que és una cosa que ens passa. La mitologia de les nostres rondalles, llegendes i les indústries de l’entreteniment modernes diuen que és una cosa en el que “caiem”. I no obstant això…i no obstant això, l’amor real no es pot adquirir, posseir ni acumular. No pot ser conegut quan pensem que prové de fora de nosaltres. L’última paradoxa és que ho som. Som amor.
Conocer el amor
¡Lo buscamos aquí, lo buscamos allá, buscamos el amor en todas partes! Esperamos que nos llegue, generalmente a través de otra persona. Todo nuestro condicionamiento dice que es algo que nos pasa. La mitología de nuestras fábulas, leyendas y las industrias del entretenimiento modernas dicen que es algo en lo que “caemos”. Y sin embargo… y sin embargo el amor real no se puede adquirir, poseer ni acumular. No puede ser conocido cuando pensamos que proviene de fuera de nosotros. La última paradoja es que lo somos.

14 increíbles collages de fotos digitales

Solutions
We are never without the solutions to our problems. It’s just that sometimes we may have to wait a little. Learn how to remain peaceful and patient.
Solucions
Mai estem sense les solucions als nostres problemes. És només que de vegades és possible que hàgim d’esperar una mica. Aprèn a romandre pacífic i pacient.
Soluciones
Nunca estamos sin las soluciones a nuestros problemas. Es solo que a veces es posible que tengamos que esperar un poco. Aprende a permanecer pacífico y paciente.
Enemy of Happiness
The enemy of happiness is wasteful thoughts. To stop yourself from

The True Enemy of Happiness > Infinity Coaching Leadership Blog

wasteful thoughts focus your mind on God.
Enemic de la felicitat
L’enemic de la felicitat són els pensaments deixalla. Per evitar tenir pensaments inútils, concentra la teva ment en Déu.
Enemigo de la felicidad
El enemigo de la felicidad son los pensamientos de desperdicio. Para evitar tener pensamientos inútiles, concentra tu mente en Dios.
Be At Peace
You spend most of your life running after things, doing things. You forget that being comes before doing. Those who remember this secret make an effort to “be” and discover that when they stop and observe, life helps and brings whatever is needed. Learning to be is learning to be at peace. It is our most fundamental nature.

Inspirations

Estar en pau
Passes la major part de la teva vida corrent rere coses, fent coses. Oblides que l’ésser ve abans que el fer. Aquells que recorden aquest secret s’esforcen per “ser” i descobreixen que quan s’aturen i observen, la vida ajuda i porta el que es necessita. Aprendre a estar és aprendre a estar en pau. És la nostra naturalesa més fonamental.
Estar en paz
Pasas la mayor parte de tu vida corriendo tras cosas, haciendo cosas. Olvidas que el ser viene antes que el hacer. Aquellos que recuerdan este secreto se esfuerzan por “ser” y descubren que cuando se detienen y observan, la vida ayuda y trae lo que se necesita. Aprender a estar es aprender a estar en paz. Es nuestra naturaleza más fundamental.
Meditation
Though the mind often asks for what is visible or material, its needs are deeper and cannot be met by anything superficial or short term. Meditation leads to a meeting point with all that is true and eternal.

Meditació
Tot i que la ment sovint demana el que és visible o material, les teves necessitats són més profundes i no poden satisfer-se amb res superficial o de curt termini. La meditació condueix a un punt de trobada amb tot el veritable i etern.
Meditación
Aunque la mente a menudo pide lo que es visible o material, tus necesidades son más profundas y no pueden satisfacerse con nada superficial o de corto plazo. La meditación conduce a un punto de encuentro con todo lo verdadero y eterno.
Cleanliness
The most important places to keep clean and tidy are my mind and heart. If I allow thoughts to flourish that I wouldn’t want to see the light of day, I can never have any real self-respect. By starting each day in quiet reflection and pouring positive, loving thoughts into my mind, I gradually clean out cynicism and unkindness.

Salut lliure | Productes naturals, ecològics i saludables

Netedat
Els llocs més importants per mantenir-me net i ordenat són la meva ment i el meu cor. Si permeto que floreixin pensaments que no voldria veure a la llum del dia, mai podré tenir un veritable respecte per mi mateix. Al començar cada dia amb una reflexió tranquil·la i abocant pensaments positius i amorosos a la meva ment, gradualment elimino el cinisme i la crueltat.
Limpieza
Los lugares más importantes para mantenerme limpio y ordenado son mi mente y mi corazón. Si permito que florezcan pensamientos que no querría ver a la luz del día, nunca podré tener un verdadero respeto por mí mismo. Al comenzar cada día con una reflexión tranquila y vertiendo pensamientos positivos y amorosos en mi mente, gradualmente elimino el cinismo y la crueldad.

A %d bloguers els agrada això: