luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK marzo -2022-

Vista de Puigcerdà des de Palau de Cerdanya (França)març 2022

Less is more
A rich person is not someone who has more, but someone who desires less.
Menys és més
Una persona rica no és algú que té més, sinó algú que desitja menys.
Menos es más
Una persona rica no es alguien que tiene más, sino alguien que desea menos.

Healing
I gently return to equilibrium, nurtured by a well-spring of love. I, the soul, am washed and soothed by the quiet energies of stillness. Embracing the vastness of my inner landscape, I understand the cycles of growth and decay. Today I will fix something broken, or find a new use for it.
Curació
Torno suaument a l’equilibri, alimentat per una font d’amor. Jo, l’ànima, sóc rentat i calmat per les tranquil·les energies de la quietud. Abraçant la immensitat del meu paisatge interior, entenc els cicles de creixement i decadència. Avui arreglaré quelcom trencat o li trobaré un nou ús.
Curación
Suavemente vuelvo al equilibrio, alimentado por una fuente de amor. Yo, el alma, soy lavado y calmado por las tranquilas energías de la quietud. Abrazando la inmensidad de mi paisaje interior, entiendo los ciclos de crecimiento y decadencia. Hoy arreglaré algo roto o le encontraré un nuevo uso.

Cheerfulness
Protecting my sense of optimism is the best way to remain cheerful. I can do this by starting the day with meditation to pour light and love into the scenes I am likely to find ahead of me that day. And then if I keep touching base with God’s mind and His benevolent way of seeing things, the inner happiness I experience will help me pass through any situation without feeling weary.
Alegria
Protegir el meu sentit de l’optimisme és la millor manera de romandre alegre. Puc fer això començant el dia amb meditació per abocar llum i amor a les escenes que probablement trobi davant meu aquest dia. I després, si segueixo en contacte amb la ment de Déu i la seva forma benèvola de veure les coses, la felicitat interior que experimento m’ajudarà a passar per qualsevol situació sense sentir-me cansat.
Alegría
Proteger mi sentido del optimismo es la mejor manera de permanecer alegre. Puedo hacer esto comenzando el día con meditación para verter luz y amor en las escenas que probablemente encuentre delante de mí ese día. Y luego, si sigo en contacto con la mente de Dios y Su forma benévola de ver las cosas, la felicidad interior que experimento me ayudará a pasar por cualquier situación sin sentirme cansado.

Daily Decisions
What I am experiencing at this moment is the result of choices and decisions made in the past; what I will experience in the future depends on choices and decisions I make now. Happiness is a daily decision.
Decisions Diàries
El que estic experimentant ara és el resultat d’eleccions i decisions preses en el passat; allò que experimentaré en el futur depèn de les eleccions i decisions que prengui ara. La felicitat és una decisió diària.
Decisiones Diarias
Lo que estoy experimentando en este momento es el resultado de elecciones y decisiones tomadas en el pasado; lo que experimentaré en el futuro depende de las elecciones y decisiones que tome ahora. La felicidad es una decisión diaria.

Silence Is Gold
If speech is silver, silence is gold. When you must speak, speak a few words, speak sweetly and softly. That is the way to reach a listener’s heart.
El silenci és or
Si la parla és argent, el silenci és or. Quan hagis de parlar, parla poques paraules, parla dolçament i suaument. Aquesta és la manera d’arribar al cor d’un oient.
El silencio es oro
Si el habla es plata, el silencio es oro. Cuando debas hablar, habla unas pocas palabras, habla dulce y suavemente. Esa es la manera de llegar al corazón de un oyente.

Thinking too much
The biggest disease of the mind is over-thinking, especially too much thinking about others: What they did, what they should do, what they should have done, what they said, what you wished they had said, why they spoke at all. All of these rob the mind of its inherent serenity. Thinking too much is like eating too much. The heaviness makes it impossible to remain light and flexible. We get stuck on little things and gradually the little things become huge things which we cannot shake off. Often when we think too much we fantasise and overreact. Thus we create negative feelings.
Pensant massa
La malaltia més gran de la ment és pensar massa, especialment pensar massa en els altres: el que van fer, el que haurien de fer, el que haurien d’haver fet, el que van dir, el que t’hauria agradat que haguessin dit, per què van parlar. Tot això roba a la ment la seva serenitat inherent. Pensar massa és com menjar massa. La pesadesa fa que sigui impossible romandre lleuger i flexible. Ens encallem en coses petites i gradualment les coses petites es converteixen en coses enormes de les que no ens podem desfer. Sovint, quan pensem massa, fantasiegem i reaccionem de forma exagerada. Així creem sentiments negatius.
Pensando demasiado
La mayor enfermedad de la mente es pensar demasiado, especialmente pensar demasiado en los demás: lo que hicieron, lo que deberían hacer, lo que deberían haber hecho, lo que dijeron, lo que te hubiera gustado que hubieran dicho, por qué hablaron. Todo esto roba a la mente su serenidad inherente. Pensar demasiado es como comer demasiado. La pesadez hace que sea imposible permanecer ligero y flexible. Nos atascamos en cosas pequeñas y gradualmente las cosas pequeñas se convierten en cosas enormes de las que no podemos deshacernos. A menudo, cuando pensamos demasiado, fantaseamos y reaccionamos de forma exagerada. Así creamos sentimientos negativos.

Making a Life
We make a living by what we get, but we make a life by what we give.
Fent una vida
Ens guanyem la vida amb allò que rebem, però fem una vida amb allò que donem.
Haciendo una vida
Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos una vida con lo que damos.

Inner Power and Protection – Step 4
I ‘put a fullstop’ as soon as I see myself complaining and blaming. These two habits destroy my inner power completely, because they show I am still expecting solutions and changes from others.
Poder Interior i Protecció – Pas 4
‘Poso un punt final’ tan aviat com em veig queixant-me i culpant. Aquests dos hàbits destrueixen completament el meu poder interior, perquè mostren que encara estic esperant solucions i canvis dels altres.
Poder Interior y Protección – Paso 4
‘Pongo un punto final’ tan pronto como me veo quejándome y culpando. Estos dos hábitos destruyen por completo mi poder interior, porque muestran que todavía estoy esperando soluciones y cambios de los demás.

Seeds of Hope
The world is your garden from which you remove weeds of doubt and replace them with seeds of hope.
Llavors d’esperança
El món és el teu jardí del que treus les males herbes del dubte i les reemplaces amb llavors d’esperança.
Semillas de esperanza
El mundo es tu jardín del que quitas las malas hierbas de la duda y las reemplazas con semillas de esperanza.

Light Hearted Soul
You are a light hearted soul who laughs in the face of fear, and only cries tears of joy.
Ànima de cor lleuger
Ets una ànima alegre que riu davant de la por i només plora llàgrimes d’alegria.
Alma de corazón ligero
Eres un alma alegre que se ríe ante el miedo y solo llora lágrimas de alegría.

Creative life
To live a creative life, we must lose our fear of being wrong.
Vida creativa
Per viure una vida creativa, hem de perdre la por d’equivocar-nos.
Vida creativa
Para vivir una vida creativa, debemos perder el miedo a equivocarnos.
Great Soul
A great soul is one whose every thought and every act is great. Not a single thought should be ordinary or wasteful. No action should be ordinary or meaningless.

Gran ànima
Una gran ànima és aquella en què tots els seus pensaments i tots els seus actes són grans. Ni un sol pensament ha de ser ordinari o malbaratador. Cap acció no ha de ser ordinària o sense sentit.
Gran alma
Un alma grande es aquella en la que todos sus pensamientos y todos sus actos son grandes. Ni un solo pensamiento debe ser ordinario o derrochador. Ninguna acción debe ser ordinaria o sin sentido.

Success in every step
Make your nature pure and gentle and success will be merged in every step.
Èxit a cada pas
Fes que la teva naturalesa sigui pura i gentil i l’èxit es fusionarà a cada pas.
Éxito en cada paso
Haz que tu naturaleza sea pura y gentil y el éxito se fusionará en cada paso.

Like A Star
At the end of the day, on the wings of your thoughts, go beyond the cares and troubles of the world. Remove your mind from everything and everyone, and become blissfully detached, like a star. Like a star, be free to radiate light, for your essence is light and peace. Enjoy the simplicity of the night sky, the peace. And then, when you want to, you can shoot down to earth.

Com una estrella
Al final del dia, sobre les ales dels teus pensaments, ves més enllà de les preocupacions i els problemes del món. Aparta la teva ment de tot i de tots, i torna’t feliçment desaferrat, com una estrella. Com una estrella, sigues lliure per irradiar llum, perquè la teva essència és llum i pau. Gaudeix de la senzillesa del cel nocturn, de la pau. I després, quan vulguis, pots aterrar a la terra.
Como una estrella
Al final del día, sobre las alas de tus pensamientos, ve más allá de las preocupaciones y problemas del mundo. Aparta tu mente de todo y de todos, y vuélvete felizmente desapegado, como una estrella. Como una estrella, sé libre para irradiar luz, porque tu esencia es luz y paz. Disfruta de la sencillez del cielo nocturno, de la paz. Y luego, cuando quieras, puedes aterrizar en tierra.

Introversion
The ability to enjoy one’s own company is one of the greatest gifts life has to offer. Learning to turn my thoughts away from all my responsibilities at the day’s end and take my mind into a state of peace and benevolence enables me to carry greater and greater loads without feeling the burden. When my inner landscape is full of beautiful thoughts, everything I do is a pleasure. Gently, I calm down chaotic situations and offer solace to troubled minds.
Introversió
La capacitat de gaudir de la pròpia companyia és un dels regals més grans que la vida té per oferir. Aprendre a desviar els meus pensaments de totes les meves responsabilitats al final del dia i portar la meva ment a un estat de pau i benvolença em permet portar càrregues cada cop més grans sense sentir la càrrega. Quan el meu paisatge interior és ple de bells pensaments, tot el que faig és un plaer. Suaument, calmo les situacions caòtiques i ofereixo consol a les ments pertorbades.
Introversión
La capacidad de disfrutar de la propia compañía es uno de los mayores regalos que la vida tiene para ofrecer. Aprender a desviar mis pensamientos de todas mis responsabilidades al final del día y llevar mi mente a un estado de paz y benevolencia me permite llevar cargas cada vez mayores sin sentir la carga. Cuando mi paisaje interior está lleno de hermosos pensamientos, todo lo que hago es un placer. Suavemente, calmo las situaciones caóticas y ofrezco consuelo a las mentes perturbadas.

Give and Take
Whatever you give comes back to you. Whatever you take will not stay with you.
Donar i rebre
Tot el que dónes torna a tu. El que prenguis no es quedarà amb tu.
Dar y recibir
Todo lo que das vuelve a ti. Lo que tomes no se quedará contigo.
The Colour of Flowers
Leave worries aside and you will be surprised by the beauty of the sky and the colour of flowers, of the freshness of the breeze and the generosity of the sun.You will feel you are part of creation, and life will start to make sense. The greatest wealth is to appreciate what we have and what we are.

El color de les flors
Deixa les preocupacions de banda i et sorprendrà la bellesa del cel i el color de les flors, la frescor de la brisa i la generositat del sol. Et sentiràs part de la creació i la vida començarà a tenir sentit. La riquesa més gran és apreciar el que tenim i el que som.
El color de las flores
Deja las preocupaciones a un lado y te sorprenderá la belleza del cielo y el color de las flores, la frescura de la brisa y la generosidad del sol. Te sentirás parte de la creación, y la vida comenzará a tener sentido. La mayor riqueza es apreciar lo que tenemos y lo que somos.

Generosity
You are a soul who does not wait for happy endings, but creates them with the power of a generous heart.
Generositat
Ets una ànima que no espera finals feliços, sinó que els crea amb el poder d’un cor generós.
Generosidad
Eres un alma que no espera finales felices, sino que los crea con el poder de un corazón generoso.
Look For Goodness
In everything, goodness is there, our goal is to find it. In every person, the best is there, our job is to recognise it. In every situation, the positive is there, our opportunity is to see it. In every problem, the solution is there, our responsibility is to provide it. In every setback, the success is there, our adventure is to discover it. In every crisis, the reason is there, our challenge is to understand it. By seeing the goodness, we’ll be very enthusiastic and our lives will be richer.

Cerca la bondat
En tot, la bondat hi és, el nostre objectiu és trobar-la. A cada persona, el millor hi és, la nostra feina és reconèixer-ho. En cada situació, el que és positiu hi és, la nostra oportunitat és veure-ho. En tot problema, la solució hi és, la nostra responsabilitat és brindar-la. A cada contratemps, l’èxit hi és, la nostra aventura és descobrir-ho. En tota crisi, la raó hi és, el nostre desafiament és entendre-la. En veure la bondat, serem molt entusiastes i les nostres vides seran més riques.
Busca la bondad
En todo, la bondad está ahí, nuestro objetivo es encontrarla. En cada persona, lo mejor está ahí, nuestro trabajo es reconocerlo. En cada situación, lo positivo está ahí, nuestra oportunidad es verlo. En todo problema, la solución está ahí, nuestra responsabilidad es brindarla. En cada contratiempo, el éxito está ahí, nuestra aventura es descubrirlo. En toda crisis, la razón está ahí, nuestro desafío es entenderla. Al ver la bondad, seremos muy entusiastas y nuestras vidas serán más ricas.

Smile Incessantly
We all know and remember a smily person – someone whose heart seems to radiate through their teeth. And when they do, notice how it’s almost impossible not to smile back…unless you are feeling very, very grumpy! So if you don’t feel a smile coming on – why not do it anyway. Not only does it transform your inner chemical production and create ‘happy hormones’, but when people are on the end of your smile, they smile back (well most do). And if you really don’t genuinely feel like smiling at life, the universe and everybody – fake it until you make it!
Somriu incessantment
Tots coneixem i recordem una persona somrient, algú el cor del qual sembla irradiar a través de les seves dents. I quan ho facin, observa com és gairebé impossible no tornar-li el somriure… llevat que se senti molt, molt malhumorat! Aleshores, si no sents que s’acosta un somriure, per què no fer-ho de totes maneres? No només transforma la teva producció química interna i crea ‘hormones felices’, sinó que quan les persones estan al final del teu somriure, et tornen el somriure (bé, la majoria ho fa). I si realment no tens ganes de somriure a la vida, a l’univers i a tots, fingeix fins que ho aconsegueixis.
Sonríe incesantemente
Todos conocemos y recordamos a una persona sonriente, alguien cuyo corazón parece irradiar a través de sus dientes. Y cuando lo hagan, observa cómo es casi imposible no devolverle la sonrisa… ¡a menos que se sienta muy, muy malhumorado! Entonces, si no sientes que se avecina una sonrisa, ¿por qué no hacerlo de todos modos? No solo transforma tu producción química interna y crea ‘hormonas felices’, sino que cuando las personas están al final de tu sonrisa, te devuelven la sonrisa (bueno, la mayoría lo hace). Y si realmente no tienes ganas de sonreírle a la vida, al universo y a todos, finge hasta que lo logres.

Heart of a Butterfly
“…the caterpillar has the heart of a butterfly!” It is true that if we know within our hearts what we want to become, then we will become that.
Cor d’una papallona
“… l’eruga té el cor d’una papallona!” És cert que si sabem al nostre cor el que volem arribar a ser, llavors ens convertirem en això.
Corazón de una mariposa
“… ¡la oruga tiene el corazón de una mariposa!” Es cierto que si sabemos en nuestro corazón lo que queremos llegar a ser, entonces nos convertiremos en eso.

Be Good
Do not try to be great, try to be good, for being good is great.
Sigues bo
No tractis de ser gran, tracta de ser bo, perquè ser bo és gran.
Sé bueno
No trates de ser grande, trata de ser bueno, porque ser bueno es grande.
Start Early
The best time to awaken both body and spirit is in the early morning. We are fresh, in solitude, and the vibrations of the world are at their calmest. It is not surprising that you will find all experienced meditators and yogis up with the dawn, inviting the sun of spirit to shine into the heart of their soul. The first half hour of conscious awareness will be the foundation of your day. Make an early start. Meditate, set the switch of your consciousness and calibrate your energy for the day. You’ll be surprised the difference it makes.

Començar d’hora
El millor moment per despertar tant el cos com l’esperit és d’hora al matí. Estem frescos, en solitud, i les vibracions del món estan al punt més tranquil. No és sorprenent que trobis tots els meditadors i ioguis experimentats desperts amb l’alba, convidant el sol de l’esperit a brillar al cor de la seva ànima. La primera mitja hora de consciència serà la base del teu dia. Feu un començament d’hora. Medita, configura l’interruptor de la teva consciència i calibra la teva energia pel dia. Et sorprendrà la diferència que fa.
Empezar temprano
El mejor momento para despertar tanto el cuerpo como el espíritu es temprano en la mañana. Estamos frescos, en soledad, y las vibraciones del mundo están en su punto más tranquilo. No es sorprendente que encuentres a todos los meditadores y yoguis experimentados despiertos con el amanecer, invitando al sol del espíritu a brillar en el corazón de su alma. La primera media hora de conciencia será la base de tu día. Haga un comienzo temprano. Medita, configura el interruptor de tu conciencia y calibra tu energía para el día. Te sorprenderá la diferencia que hace.
Never Battle
Never fight. Nothing is worth fighting for. Wisdom never fights, it waits patiently, speaks positively, releases easily, sees benefit in everything and envisions a future of abundance…knowing that all needs will be met at the right moment, in the right way. If you think life is a struggle you will always be struggling, If you think life is a breeze, your attitudes and actions will convey lightness and easiness. And that’s what attracts everything you need, and much more. Make today a breeze not a battle.

Mai barallar-se
Mai baralles. No val la pena lluitar per res. La saviesa mai no es baralla, espera pacientment, parla positivament, s’allibera amb facilitat, veu benefici en tot i visualitza un futur d’abundància… sabent que totes les necessitats seran satisfetes en el moment correcte, de la manera correcta. Si creus que la vida és una lluita, sempre estaràs lluitant. Si creus que la vida és una brisa, les teves actituds i accions transmetran lleugeresa i facilitat. I això és el que atrau tot allò que necessites, i molt més. Fes que avui sigui una brisa, no pas una batalla.
Nunca pelear
Nunca pelees. No vale la pena luchar por nada. La sabiduría nunca pelea, espera pacientemente, habla positivamente, se libera con facilidad, ve beneficio en todo y visualiza un futuro de abundancia… sabiendo que todas las necesidades serán satisfechas en el momento correcto, de la manera correcta. Si crees que la vida es una lucha, siempre estarás luchando. Si crees que la vida es una brisa, tus actitudes y acciones transmitirán ligereza y facilidad. Y eso es lo que atrae todo lo que necesitas, y mucho más. Haz que hoy sea una brisa, no una batalla.
Lightness
Move through life with lightness, touching the hearts of others without leaving a mark.

Lleugeresa
Mou-te per la vida amb lleugeresa, tocant el cor dels altres sense deixar empremta.
Ligereza
Muévete por la vida con ligereza, tocando el corazón de los demás sin dejar huella.
Open Mind
The mind is like a parachute – it works best when it is open. How quickly we make assumptions and jump to conclusions. How easily we form and hold fast to our opinions. An open and understanding mind never assumes, doesn’t jump to conclusions and won’t hold fast to any opinion. Yet we know there are always many points of view, and that seeing each one is much more rewarding, entertaining and enlightening.

Ment oberta
La ment és com un paracaigudes: funciona millor quan és oberta. Que ràpid fem suposicions i saltem a conclusions. Amb quina facilitat ens formem i ens aferrem a les nostres opinions. Una ment oberta i comprensiva mai no assumeix, no treu conclusions precipitades i no s’aferra a cap opinió. No obstant això, sabem que sempre hi ha molts punts de vista, i que veure cadascun és molt més gratificant, entretingut i aclaridor.
Mente abierta
La mente es como un paracaídas: funciona mejor cuando está abierta. Qué rápido hacemos suposiciones y saltamos a conclusiones. Con qué facilidad nos formamos y nos aferramos a nuestras opiniones. Una mente abierta y comprensiva nunca asume, no saca conclusiones precipitadas y no se aferra a ninguna opinión. Sin embargo, sabemos que siempre hay muchos puntos de vista, y que ver cada uno de ellos es mucho más gratificante, entretenido y esclarecedor.

Peace of Mind
Peace of mind comes not from wanting to change others, but by simply accepting them as they are.
Tranquil·litat d’esperit
La pau mental no prové de voler canviar els altres, sinó simplement acceptar-los tal com són.
Tranquilidad de espíritu
La paz mental no proviene de querer cambiar a los demás, sino simplemente de aceptarlos tal como son.

Quality Thinking
The quality of thought creates the quality of life.
Pensament de qualitat
La qualitat del pensament crea la qualitat de vida.
Pensamiento de calidad
La calidad del pensamiento crea la calidad de vida.
If you start it, finish it… or forget it
A task left undone remains undone in two places – at the actual location of the task, and inside your head. Incomplete tasks in your head consume the energy of your attention as they gnaw at your conscience. They siphon off a little more of your personal power every time you delay. No need to be a perfectionist, that’s debilitating in an imperfect world, but it’s good to be a ‘completionist’. If you start it, finish it…or forget it.

Si ho comences, ho acabes… o ho oblides
Una tasca que es deixa sense fer roman sense fer en dos llocs: a la ubicació real de la tasca i dins del teu cap. Les tasques incompletes al teu cap consumeixen l’energia de la teva atenció mentre roseguen la teva consciència. Extreuen una mica més del teu poder personal cada cop que et retardes. No cal ser perfeccionista, això és debilitant en un món imperfecte, però és bo ser un “completador”. Si ho comences, ho acabes… o ho oblides.
Si lo empiezas, lo terminas… o lo olvidas
Una tarea que se deja sin hacer permanece sin hacer en dos lugares: en la ubicación real de la tarea y dentro de tu cabeza. Las tareas incompletas en tu cabeza consumen la energía de tu atención mientras roen tu conciencia. Extraen un poco más de tu poder personal cada vez que te retrasas. No es necesario ser perfeccionista, eso es debilitante en un mundo imperfecto, pero es bueno ser un “completador”. Si lo empiezas, lo terminas… o lo olvidas.

Cheerfulness
Cheerfulness keeps up the spirit of the one who possesses it, and brings a smile to the lips of others.
Alegria
L’alegria manté l’esperit de qui la posseeix i porta un somriure als llavis dels altres.
Alegría
La alegría mantiene el espíritu de quien la posee y trae una sonrisa a los labios de los demás.

Wellbeing
The more I develop the habit of noticing goodness, the more my own sense of wellbeing rises.
Benestar
Com més desenvolupo l’hàbit de notar la bondat, més augmenta la meva pròpia sensació de benestar.
Bienestar
Cuanto más desarrollo el hábito de notar la bondad, más aumenta mi propia sensación de bienestar.

A %d bloguers els agrada això: