luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK mayo -2022-

Angels
An angel is a guest for he cleans up behind him. Where there has been misunderstanding he returns to clarify; where there has been hatred he offers love.

Àngels
Un àngel és un convidat perquè neteja darrere seu. On hi ha hagut malentesos torna a aclarir; on hi ha hagut odi ofereix amor.
Ángeles
Un ángel es un invitado porque limpia detrás de él. Donde ha habido malentendidos vuelve a aclarar; donde ha habido odio ofrece amor.
Finding Clarity | Day 9
Clarity is more than knowing whether you should choose (a) over (b). Clarity happens when you turn your mind within and allow it to be still. In stillness, there’s clarity – you know exactly what it is that you have to do.

Trobar claredat | Dia 9
La claredat és més que saber si heu de triar (a) sobre (b). La claredat succeeix quan dirigeixes la teva ment cap a dins i permets que estigui quieta. A la quietud, hi ha claredat: saps exactament què és el que has de fer.
Encontrar claridad | Día 9
La claridad es más que saber si debe elegir (a) sobre (b). La claridad sucede cuando diriges tu mente hacia adentro y permites que esté quieta. En la quietud, hay claridad: sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer.
Resolve Conflict
There has probably never been a time where there has been so much fear and conflict across the world, not just across oceans and borders but across the breakfast table. In fact many now prefer conflict to peace, as they become addicted to the actions of anger and aggression, and the adrenaline rush which results. They don’t really want conflict to end, in fact, they will say that some conflict is good to get things done and stimulate change. They are not aware that they are killing themselves.

Resoldre el conflicte
Probablement mai no hi ha hagut un moment en què hi hagi hagut tanta por i conflicte a tot el món, no només a través dels oceans i les fronteres, sinó també a la taula de l’esmorzar. De fet, molts ara prefereixen el conflicte a la pau, ja que esdevenen addictes a les accions d’ira i agressió i de la pujada d’adrenalina resultant. Realment no volen que s’acabi el conflicte, de fet, diran que algun conflicte és bo per fer les coses i estimular el canvi. No són conscients que s’estan suïcidant.
Resolver el conflicto
Probablemente nunca ha habido un momento en el que haya habido tanto miedo y conflicto en todo el mundo, no solo a través de los océanos y las fronteras, sino también en la mesa del desayuno. De hecho, muchos ahora prefieren el conflicto a la paz, ya que se vuelven adictos a las acciones de ira y agresión, y al subidón de adrenalina resultante. Realmente no quieren que termine el conflicto, de hecho, dirán que algún conflicto es bueno para hacer las cosas y estimular el cambio. No son conscientes de que se están suicidando.
GOODNESS
When I become excessively critical towards others, it means I am going in the wrong direction. We are usually very good at spotting mistakes, but we should develop the quality of also spotting goodness. If I can see what is good in others or in situations and go beyond the curtain of negativity, I feel good about myself. If I constantly think “he is wrong”, I instead create a barrier which blocks me from reaching my own goodness.

BONDAT
Quan em torno excessivament crític amb els altres, vol dir que vaig en la direcció equivocada. En general som molt bons per detectar errors, però hem de desenvolupar la qualitat de detectar també la bondat. Si puc veure què és bo en els altres o en les situacions i traspassar la cortina de la negativitat, em sento bé amb mi mateix. Si penso constantment “ell està equivocat”, creo una barrera que m’impedeix assolir la meva pròpia bondat.
BONDAD
Cuando me vuelvo excesivamente crítico con los demás, significa que voy en la dirección equivocada. Por lo general, somos muy buenos para detectar errores, pero debemos desarrollar la cualidad de detectar también la bondad. Si puedo ver lo que es bueno en los demás o en las situaciones y traspasar la cortina de la negatividad, me siento bien conmigo mismo. Si pienso constantemente “él está equivocado”, creo una barrera que me impide alcanzar mi propia bondad.
Generosity
Generosity can be defined in many ways but respect, kindness, benefit and accessibility are its key characteristics.

Generositat
La generositat es pot definir de moltes maneres, però el respecte, l’amabilitat, el benefici i l’accessibilitat en són les característiques clau.
Generosidad
La generosidad se puede definir de muchas maneras, pero el respeto, la amabilidad, el beneficio y la accesibilidad son sus características clave.

The Colour of Flowers
Leave worries aside and you will be surprised by the beauty of the sky and the colour of flowers, of the freshness of the breeze and the generosity of the sun. You will feel you are part of creation, and life will start to make sense. The greatest wealth is to appreciate what we have and what we are.

El color de les flors
Deixa les preocupacions de banda i et sorprendrà la bellesa del cel i el color de les flors, de la frescor de la brisa i la generositat del sol. Sentiràs que ets part de la creació i la vida començarà a tindre sentit. La riquesa més gran és apreciar el que tenim i el que som.
El color de las flores
Deja las preocupaciones a un lado y te sorprenderá la belleza del cielo y el color de las flores, de la frescura de la brisa y la generosidad del sol. Sentirás que eres parte de la creación y la vida comenzará a tener sentido. La mayor riqueza es apreciar lo que tenemos y lo que somos.
Go with the Flow | Day 8
Sometimes we just have to be wise enough to go with the flow. We have to put our trust in life and let the current carry us. That doesn’t mean we should take our focus off where we’re going.

Anar amb el corrent | Dia 8
De vegades només hem de ser prou savis per seguir el corrent. Hem de posar la nostra confiança en la vida i deixar que el corrent ens porti. Això no vol dir que haguem de desviar la nostra atenció de cap on anem.
Ir con la corriente | Día 8
A veces solo tenemos que ser lo suficientemente sabios como para seguir la corriente. Tenemos que poner nuestra confianza en la vida y dejar que la corriente nos lleve. Eso no significa que debamos desviar nuestra atención de hacia dónde vamos.
Time Management | Day 6
Whilst time cant be controlled, you can manage yourself. When you begin to work smarter, not harder, and do the right things better, you’ll begin to make the most and get the best out of your time.

Gestió del temps dia 6
Si bé el temps no es pot controlar, ho pots administrar tu mateix. Quan comencis a treballar de manera més intel·ligent, no més difícil i facis millor les coses correctes, començaràs a aprofitar al màxim el teu temps.
Gestión del tiempo | día 6
Si bien el tiempo no se puede controlar, puedes administrarlo tú mismo. Cuando comiences a trabajar de manera más inteligente, no más difícil, y hagas mejor las cosas correctas, comenzarás a aprovechar al máximo tu tiempo.
Inside Out
There is essentially only one way in which you can bring about self-transformation – that’s if you want to – but you will not think you need to if you are still taking your happiness from outside yourself, and still managing to tolerate the periods of unhappiness which result.

D’endins cap a fora
Essencialment, només hi ha una manera de poder aconseguir l’auto-transformació, això és si es desitja, però no pensaràs que necessites fer-ho si encara estàs prenent la teva felicitat fora de tu mateix i encara aconsegueixes tolerar els períodes d’infelicitat que en resulten.
De adentro hacia afuera
Esencialmente, solo hay una forma en la que se puede lograr la auto-transformación, eso es si se desea, pero no pensarás que necesitas hacerlo si todavía estás tomando tu felicidad fuera de ti mismo y aún logras tolerar los períodos de infelicidad que resultan.
The Truth About Illusion
Illusion is the idea that people should be, and do, what we want them to. The truth is, all is as it should be, despite appearances or our perceptions of others to the contrary.

La veritat sobre la il·lusió
La il·lusió és la idea que les persones haurien de ser i fer allò que volem que facin. La veritat és que tot és com ha de ser, malgrat les aparences o les nostres percepcions dels altres del contrari.
La verdad sobre la ilusión
La ilusión es la idea que las personas deberían ser y hacer lo que queremos que hagan. La verdad es que todo es como debe ser, a pesar de las apariencias o nuestras percepciones de los demás de lo contrario.
A Little Courage And Some Letting Go
It takes honesty as well as courage to give ourselves a good shake and see things for what they are, not what we imagine them to be.

Una mica de coratge i una mica de deixar anar
Cal honestedat i coratge per donar-nos una bona sacsejada i veure les coses tal com són, no com que imaginem que són.
Un poco de coraje y algo de dejar ir
Se necesita honestidad y coraje para darnos una buena sacudida y ver las cosas por lo que son, no por lo que imaginamos que son.
Great Wealth
Even with a small bank account, the one who is contented finds himself with great wealth.

Gran riquesa
Fins i tot amb un petit compte bancari, el que està content es troba amb una gran riquesa.
Gran riqueza
Incluso con una pequeña cuenta bancaria, el que está contento se encuentra con una gran riqueza.

Open Heart
The heart is like a flower – unless it is open it cannot release its fragrance into the world. The fragrance of the heart is made up of the qualities and virtues of our spirit.

Cor obert
El cor és com una flor: llevat que estigui obert, no pot alliberar la seva fragància al món. La fragància del cor es compon de les qualitats i les virtuts del nostre esperit.
Corazón abierto
El corazón es como una flor: a menos que esté abierto, no puede liberar su fragancia en el mundo. La fragancia del corazón se compone de las cualidades y virtudes de nuestro espíritu.
Fear Nothing | Day 5
You already have the courage to “Face, Explore, Accept and Respond” to fear. All you have to do is move beyond inertia and discover your true potential. Then, courage will enable you take action in spite of fear.

No tinguis por de res | Dia 5
Ja tens el coratge de “Enfrontar, Explorar, Acceptar i Respondre” a la por. Tot el que has de fer és anar més enllà de la inèrcia i descobrir el teu veritable potencial. Aleshores, el coratge et permetrà actuar malgrat la por.
No temas nada | Dia 5
Ya tienes el coraje de “Enfrentar, Explorar, Aceptar y Responder” al miedo. Todo lo que tienes que hacer es ir más allá de la inercia y descubrir tu verdadero potencial. Entonces, el coraje te permitirá actuar a pesar del miedo.
Timeless Beauty
Learn to go beyond words into silence, sit with your innermost self and experience the nourishing, timeless beauty of peace.

Bellesa eterna
Aprendre a anar més enllà de les paraules cap al silenci, asseu-te amb el teu ésser més íntim i experimenta la bellesa nutritiva i atemporal de la pau.
Belleza eterna
Aprenda a ir más allá de las palabras hacia el silencio, siéntate con tu ser más íntimo y experimenta la belleza nutritiva y atemporal de la paz.
From Expectations to Acceptance | Day 4
Getting on with people is tough, especially when they don’t fulfill your expectations! Instead, if you accept people the way they are without expecting them to be something they’re not, you end up less disappointed and frustrated.

De les expectatives a l’acceptació Dia 4
Portar-se bé amb la gent és difícil, especialment quan no compleixen les teves expectatives! En canvi, si acceptes les persones tal com són sense esperar que siguin quelcom que no són, acabaràs menys decebut i frustrat.
De las expectativas a la aceptación | Día 4
Llevarse bien con la gente es difícil, ¡especialmente cuando no cumplen con tus expectativas! En cambio, si aceptas a las personas tal como son sin esperar que sean algo que no son, terminarás menos decepcionado y frustrado.
How Not to Get Tired
It’s not busy-ness in life that makes us tired. It’s thinking too much that makes us tired. How not to get tired? Don’t get distracted, get upset or get too ‘lost’ in anything or anyone. Don’t think too much about the work. Just do it! Then your mind will stay rested whilst you work.

Com no cansar-se
No és el tràfec a la vida el que ens cansa. És pensar massa què ens cansa. Com no cansar-se? No et distreguis, et molestis o et ‘perdis’ massa en res ni en ningú. No pensis gaire en la feina. Només fes-ho! Aleshores la teva ment romandrà descansada mentre treballes.
Cómo no cansarse
No es el ajetreo en la vida lo que nos cansa. Es pensar demasiado lo que nos cansa. ¿Cómo no cansarse? No te distraigas, te molestes o te ‘pierdas’ demasiado en nada ni en nadie. No pienses demasiado en el trabajo. ¡Solo hazlo! Entonces tu mente permanecerá descansada mientras trabajas.
Spiritual Identity
I am a pure, peaceful, powerful, loveful. blissful soul. This is the original identity of the soul. Let me sit with this thought for a few moments every day and experience my true spiritual indentity.

Identitat Espiritual
Sóc un pur, pacífic, poderós, amorós, ànima feliç. Aquesta és la identitat original de l’ànima. Permetin-me asseure’m amb aquest pensament per uns moments cada dia i experimentar la meva veritable identitat espiritual.
Identidad Espiritual
Soy un puro, pacífico, poderoso, amoroso, alma dichosa. Esta es la identidad original del alma. Permítanme sentarme con este pensamiento por unos momentos todos los días y experimentar mi verdadera identidad espiritual.

Addicted To Praise
We all want to be liked, valued and appreciated. There’s no doubt that we’re motivated by praise from those who matter to us. But it’s easy to become addicted to praise. Savour compliments without needing them. Enjoy performing well even if no one notices. Give your best without expecting validation.

Addicte a la lloança
Tots volem ser estimats, valorats i apreciats. No hi ha dubte que ens motiven els elogis dels que ens importen. Però és fàcil tornar-se addicte als elogis. Assaboreix els compliments sense necessitar-los. Gaudeix d’un bon exercici fins i tot si ningú se n’adona. Dóna el millor de tu sense esperar validació.
Adicto a la alabanza
Todos queremos ser queridos, valorados y apreciados. No hay duda de que nos motivan los elogios de quienes nos importan. Pero es fácil volverse adicto a los elogios. Saborea los cumplidos sin necesitarlos. Disfruta de un buen desempeño incluso si nadie se da cuenta. Da lo mejor de ti sin esperar validación.

Determined Thoughts
Determined thoughts disperse the clouds of negative situations. A lot of negative situations are bound to come our way, resulting in grief, pain and disappointment. At the time, such difficulties feels insurmountable and seem to last forever. I need to recognise that the difficulties I face are like passing clouds. These clouds gather around me at times, are only temporary – sooner or later they will fade away. Understanding that no problem lasts forever will help me develop the determination I need to work on my problems. I will then be able to face any situation with ease.
Pensaments determinats
Els pensaments determinats dispersen els núvols de situacions negatives. Moltes situacions negatives estan destinades a sorgir en el nostre camí, cosa que resultarà en pena, dolor i decepció. En aquell moment, aquestes dificultats se senten insuperables i semblen durar per sempre. Necessito reconèixer que les dificultats que enfronto són com núvols passatgers. Aquests núvols es reuneixen al meu voltant de vegades, són només temporals, tard o d’hora s’esvairan. Entendre que cap problema dura per sempre m’ajudarà a desenvolupar la determinació que necessito per treballar en els meus problemes. Aleshores seré capaç d’afrontar qualsevol situació amb tranquil·litat.

Pensamientos determinados
Los pensamientos determinados dispersan las nubes de situaciones negativas. Muchas situaciones negativas están destinadas a surgir en nuestro camino, lo que resultará en pena, dolor y decepción. En ese momento, tales dificultades se sienten insuperables y parecen durar para siempre. Necesito reconocer que las dificultades que enfrento son como nubes pasajeras. Estas nubes se reúnen a mi alrededor a veces, son solo temporales, tarde o temprano se desvanecerán. Entender que ningún problema dura para siempre me ayudará a desarrollar la determinación que necesito para trabajar en mis problemas. Entonces seré capaz de afrontar cualquier situación con tranquilidad.

Spiritual Progress
There is benefit for you in every situation. If, that is, you know how to look for it. The idea behind steady spiritual progress is to see every circumstance and situation (particularly those that challenge you) as a tailor-made lesson in your personal plan for self-development. For example, in a situation where hurtful or angry words were exchanged, why not see it as the chance either to perceive things about your own character which need changing or to rehearse some virtue or quality that you need to put into practice more often? Actually, we should be grateful for the opportunity to evaluate ourselves. In this way you can transform anything into a constructive lesson. Never think that you’ve learned enough and now can stop. You should love it when people try to correct you or give you advice. It keeps you alert and gives you plenty of opportunity to put your truth into practice. It’s a sign of great danger to be unable to accept criticism and instead use your understanding to criticise others. Realise deeply the significance of every moment, and your spiritual progress will be assured.

Progrés Espiritual
Hi ha un benefici per a tu a cada situació. Si, això sí, saps com cercar-ho. La idea darrere del progrés espiritual constant és veure cada circumstància i situació (particularment aquelles que et desafien) com una lliçó feta a mida en el teu pla personal per al desenvolupament personal. Per exemple, en una situació en què es van intercanviar paraules feridores o d’enuig, per què no veure-ho com l’oportunitat de percebre coses sobre el teu propi caràcter que necessiten canviar o d’assajar alguna virtut o qualitat que necessites posar en pràctica amb més freqüència ? En realitat, hauríem d’estar agraïts per l’oportunitat d’avaluar-nos nosaltres mateixos. D’aquesta manera, pots transformar qualsevol cosa en una lliçó constructiva. Mai pensis que has après prou i ara pots parar. Hauries d’estimar quan la gent tracti de corregir-te o donar-te un consell. Et manté alerta i et dóna moltes oportunitats per posar en pràctica la teva veritat. És un senyal de gran perill ser incapaç d’acceptar les crítiques i, en canvi, fer servir la teva comprensió per criticar els altres. Adona’t profundament del significat de cada moment, i el teu progrés espiritual estarà assegurat.

Progreso Espiritual
Hay un beneficio para ti en cada situación. Si, eso sí, sabes cómo buscarlo. La idea detrás del progreso espiritual constante es ver cada circunstancia y situación (particularmente aquellas que te desafían) como una lección hecha a la medida en tu plan personal para el desarrollo personal. Por ejemplo, en una situación en la que se intercambiaron palabras hirientes o de enojo, ¿por qué no verlo como la oportunidad de percibir cosas sobre tu propio carácter que necesitan cambiar o de ensayar alguna virtud o cualidad que necesitas poner en práctica con más frecuencia? En realidad, deberíamos estar agradecidos por la oportunidad de evaluarnos a nosotros mismos. De esta manera puedes transformar cualquier cosa en una lección constructiva. Nunca pienses que has aprendido lo suficiente y ahora puedes parar. Deberías amar cuando la gente trate de corregirte o darte un consejo. Te mantiene alerta y te da muchas oportunidades para poner en práctica tu verdad. Es una señal de gran peligro ser incapaz de aceptar las críticas y, en cambio, usar tu comprensión para criticar a los demás. Date cuenta profundamente del significado de cada momento, y tu progreso espiritual estará asegurado.

Tolerance
If you realise that everyone is an individual with their own unique part to play, then the power of tolerance is easy to develop.
Tolerància
Si t’adones que tothom és un individu amb el seu propi paper únic per exercir, llavors el poder de la tolerància és fàcil de desenvolupar.
Tolerancia
Si te das cuenta de que todo el mundo es un individuo con su propio papel único que desempeñar, entonces el poder de la tolerancia es fácil de desarrollar.

Don’t Lose Today
If yesterday was lost in grief, don’t lose today and tomorrow by keeping it in your memory.
No perdis avui
Si l’ahir es va perdre en pena, no perdis l’avui i el demà guardant-los a la memòria.
No pierdas hoy
Si el ayer se perdió en la pena, no pierdas el hoy y el mañana guardándolos en tu memoria.

Slow Down, Relax | Day 2
Stress may appear to get things done in the short-term but in the long term it leads to burnout. When you learn to slow down, you discover how easy it is to be relaxed whilst on the go!
Redueix la velocitat, relaxa’t | Dia 2
Pot semblar que l’estrès fa que les coses es facin a curt termini però a llarg termini condueix a l’esgotament. Quan aprens a reduir la velocitat, descobreixes com és de fàcil estar relaxat mentre estàs en moviment.
Reduce la velocidad, relájate | Dia 2
Puede parecer que el estrés hace que las cosas se hagan a corto plazo, pero a largo plazo conduce al agotamiento. Cuando aprendes a reducir la velocidad, descubres lo fácil que es estar relajado mientras estás en movimiento.

The Value Of Positive Focus
To change the focus from negative to positive is to create hope. Our normal conversations and interactions are full of negativity, whether we are aware of this or not. So without our conscious knowledge, we develop a negative approach to life. It is important for me to be aware when my conversations with others becomes negative. I need to make a conscious change to start being more positive, and appreciate what life gives me. So much good in my life goes unnoticed. When I focus in the positive it creates an environment of enthusiasm for the future that effects everyone around me.
El valor de l’enfocament positiu
Canviar l’enfocament de negatiu a positiu és crear esperança. Les nostres converses i interaccions normals estan plenes de negativitat, en siguem conscients o no. Aleshores, sense el nostre coneixement conscient, desenvolupem un enfocament negatiu de la vida. És important per a mi ser conscient quan les meves converses amb els altres esdevenen negatives. Necessito fer un canvi conscient per començar a ser més positiu i apreciar allò que em dóna la vida. Tant de bé en la meva vida passa desapercebut. Quan em concentro en allò positiu, es crea un ambient d’entusiasme pel futur que afecta tots els que m’envolten.

El valor del enfoque positivo
Cambiar el enfoque de negativo a positivo es crear esperanza. Nuestras conversaciones e interacciones normales están llenas de negatividad, seamos conscientes de ello o no. Entonces, sin nuestro conocimiento consciente, desarrollamos un enfoque negativo de la vida. Es importante para mí ser consciente cuando mis conversaciones con los demás se vuelven negativas. Necesito hacer un cambio consciente para empezar a ser más positivo y apreciar lo que me da la vida. Tanto bien en mi vida pasa desapercibido. Cuando me concentro en lo positivo, se crea un ambiente de entusiasmo por el futuro que afecta a todos los que me rodean.
The Solution Focus | Day 3
Making things positive doesn’t mean a sunny outlook; it means making the choice to see problems as opportunities. Every problem and difficult situation is embedded with a solution – the adventure lies in finding the solution.

L’enfocament de la solució ~Dia 3
Fer les coses positives no vol dir una perspectiva assolellada; significa prendre la decisió de veure els problemes com a oportunitats. Cada problema i situació difícil tenen una solució: l’aventura és trobar la solució.
El enfoque de la solución | Día 3
Hacer las cosas positivas no significa una perspectiva soleada; significa tomar la decisión de ver los problemas como oportunidades. Cada problema y situación difícil tiene una solución: la aventura radica en encontrar la solución.
Love, Purity, Peace, Wisdom
When you build a house, every brick counts. When you build a character, every thought counts. You are what you think. Love, purity, peace, wisdom – the more you think of these qualities, the more you will become them.

Amor, Puresa, Pau, Saviesa
Quan construeixes una casa, cada maó compta. Quan construeixes un personatge, cada pensament compta. Ets el que creus. Amor, puresa, pau, saviesa: com més pensis en aquestes qualitats, més t’hi convertiràs.
Amor, Pureza, Paz, Sabiduría
Cuando construyes una casa, cada ladrillo cuenta. Cuando construyes un personaje, cada pensamiento cuenta. Eres lo que crees. Amor, pureza, paz, sabiduría: cuanto más pienses en estas cualidades, más te convertirás en ellas.
Spiritual Identity
I am a pure, peaceful, powerful, loveful, blissful soul. This is the original identity of the soul.

Identitat Espiritual
Sóc una ànima pura, pacífica, poderosa, amorosa i feliç. Aquesta és la identitat original de l’ànima.
Identidad Espiritual
Soy un alma pura, pacífica, poderosa, amorosa y dichosa. Esta es la identidad original del alma.
Optimistic Outlook
Optimism opens a door in difficult or hopeless situations. No matter what the crisis, an optimist maintains the outlook that it is a sign, time for a different way of thinking, or of doing things.

Perspectiva optimista
L’optimisme obre una porta en situacions difícils o desesperades. Tant se val quina sigui la crisi, un optimista manté la perspectiva de que és un senyal, el moment d’una manera diferent de pensar o de fer les coses.
Perspectiva optimista
El optimismo abre una puerta en situaciones difíciles o desesperadas. No importa cuál sea la crisis, un optimista mantiene la perspectiva de que es una señal, el momento de una forma diferente de pensar o de hacer las cosas.

A %d bloguers els agrada això: