luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. Bk del dia octubre 2021

Mentre caminem per la vida anem deixant petja//As we walk through life we are leaving our mark//Mientras caminamos por la vida vamos dejando huella

Jóvenes Amigos Parados Juntos Tomando La Mano - Una LÃnea Dibujando  Ilustración del Vector - Ilustración de aislado, gente: 157133463

Friendship
Anyone with a heart full of friendship has a hard time finding enemies.
Amistat
Qualsevol amb un cor ple d’amistat té dificultats per trobar enemics.
Amistad
Cualquiera con un corazón lleno de amistad tiene dificultades para encontrar enemigos.
Trust Yourself
In any relationship trust is the first thing to leave and the last to return. And if you recognise that the most important relationship is with yourself, then perhaps it’s time to start some trust building close to home. Make and keep a promise or a commitment to yourself, however small – in fact, start very small! Make one and keep one today, and then notice the surge of inner power as a result. See how much more you like yourself as a result. Trust is being built.

El ego y la confianza en uno mismo | The Coaching Alliance

Confiar en tu mateix
En qualsevol relació, la confiança és el primer a anar-se’n i l’últim a tornar. I si reconeixes que la relació més important és amb tu mateix, aleshores potser és el moment de començar a construir confiança a prop de casa. Fes i compleix una promesa o un compromís amb tu mateix, per petit que sigui; de fet, comença per poc! Fes-ne un i conserva’n un avui, i després observa l’onada de poder interior com a resultat. Observa quant més t’agrades a tu mateix com a resultat. S’està construint confiança.
Confiar en ti mismo
En cualquier relación, la confianza es lo primero en irse y lo último en regresar. Y si reconoces que la relación más importante es contigo mismo, entonces quizás sea el momento de comenzar a construir confianza cerca de casa. Haz y cumple una promesa o un compromiso contigo mismo, por pequeño que sea; de hecho, ¡comienza por poco! Haz uno y conserva uno hoy, y luego observa la oleada de poder interior como resultado. Observa cuánto más te gustas a ti mismo como resultado. Se está construyendo confianza.
Spotting Goodness
When I become excessively critical towards others, it means I am going in the wrong direction. We are usually very good at spotting mistakes, but we should develop the quality of also spotting goodness.

Què és la bondat? Això - la sal de la vida

Detectant la bondat
Quan em torno massa crític amb els altres, vol dir que vaig en la direcció equivocada. En general som molt bons per detectar errors, però hem de desenvolupar la qualitat de detectar també la bondat.
Detectando la bondad
Cuando me vuelvo demasiado crítico con los demás, significa que voy en la dirección equivocada. Por lo general, somos muy buenos para detectar errores, pero debemos desarrollar la calidad de detectar también la bondad.
Balance
Maintain the balance of responding to situations with a cool head and to people with a warm heart.

Equilibrio - Qué es, concepto, estados y sentido de equilibrio

Equilibri
Mantingueu l’equilibri entre respondre a les situacions amb el cap fred i les persones amb un cor càlid.
Equilibrio
Mantenga el equilibrio entre responder a las situaciones con la cabeza fría y a las personas con un corazón cálido.
Everything I See Is Precious
Let me learn to keep myself in a positive frame of mind and look for the beauty or benefit

Frases Para Cualquier Cosa. - Home | Facebook

in everything that happens.
Tot el que veig és preciós
Deixa’m aprendre a mantenir-me en un estat d’ànim positiu i buscar la bellesa o el benefici en tot allò que passa. Todo lo que veo es precioso
Déjame aprender a mantenerme en un estado de ánimo positivo y buscar la belleza o el beneficio en todo lo que ocurre.
Spiritual Love
It is when we silence the chattering of our mind that we can truly hear what is in our heart and find the still, clear purity that lies within the soul. Spiritual love carries us into the silence of our original state of being. This silence contains the power to create harmony in all relationships and the sweetness to sustain them.

Cielo Amor Espiritual - Foto gratis en Pixabay

Amor espiritual
És quan silenciem la xerrameca de la nostra ment que realment podem escoltar el que és al nostre cor i trobar la puresa clara i tranquil·la que es troba dins de l’ànima. L´amor espiritual ens porta al silenci del nostre estat original de ser. Aquest silenci conté el poder de crear harmonia en totes les relacions i la dolçor per sostenir-les.
Amor espiritual
Es cuando silenciamos el parloteo de nuestra mente que realmente podemos escuchar lo que está en nuestro corazón y encontrar la pureza clara y tranquila que se encuentra dentro del alma. El amor espiritual nos lleva al silencio de nuestro estado original de ser. Este silencio contiene el poder de crear armonía en todas las relaciones y la dulzura para sostenerlas.

Perdonar no es olvidar… Es poder recordar sin dolor - Reencontrate.guru

Useful Things
Remember only useful things and there will be no need to even think about forgetting anything painful.
Coses útils
Recordeu només les coses útils i no hi haurà necessitat de pensar a oblidar res dolorós.
Cosas útiles
Recuerde solo las cosas útiles y no habrá necesidad de pensar en olvidar nada doloroso.
Great Expectations
The root of all needs and expectations is an unfulfilled spiritual desire. Satisfy your spiritual desires through the practice of meditation and you’ll be able to interact successfully with anyone.

Crea Tu Frase – Amemos sin expectativas.

Grans expectatives
L’arrel de totes les necessitats i expectatives és un desig espiritual insatisfet. Satisfaci els seus desitjos espirituals a través de la pràctica de la meditació i podrà interactuar amb èxit amb qualsevol persona.
Grandes expectativas
La raíz de todas las necesidades y expectativas es un deseo espiritual insatisfecho. Satisfaga sus deseos espirituales a través de la práctica de la meditación y podrá interactuar exitosamente con cualquier persona.

Menú Saludable Día a Día · Clinic Tech

A Simple Diet
Remain healthy by maintaining a simple diet of pure feelings, good wishes and positive thoughts.
Una dieta senzilla
Per a estar saludable mantingui una dieta simple de sentiments purs, bons desitjos i pensaments positius.
Una dieta sencilla
Manténgase saludable manteniendo una dieta simple de sentimientos puros, buenos deseos y pensamientos positivos.

Hacer posible lo imposible

Impossible
To believe a thing is impossible is to make it so.
Impossible
Creure que una cosa és impossible és fer-ho així.
Imposible
Creer que una cosa es imposible es hacerla así.

Strength To Continue
Determination brings the strength to continue, the steadiness to succeed, and the wisdom to slip past difficulties undisturbed.
Força per continuar
La determinació aporta la força per continuar, la fermesa per triomfar i la saviesa per superar les dificultats sense ser molestats.
Fuerza para continuar
La determinación aporta la fuerza para continuar, la firmeza para triunfar y la sabiduría para superar las dificultades sin ser molestados.

Discovering Spirituality
Faith in spirituality enables us to trust ourselves. With trust we can let go of the past and have the courage to dare. To dare with courage gives us the confidence to know that we can achieve what we set out to achieve. If we begin with doubt then we have sown the seed of possible failure. Faith in spirituality always allows us to win. Every step of faith opens another chapter in our lives.
Descobrint l’espiritualitat
La fe en l’espiritualitat ens permet confiar en nosaltres mateixos. Amb confiança podem deixar enrere el passat i tenir el coratge d’atrevir-se. Atrevir-se amb valentia ens dóna la confiança per saber que podem aconseguir el que ens vam proposar aconseguir. Si comencem amb el dubte, llavors hem sembrat la llavor del possible fracàs. La fe en l’espiritualitat sempre ens permet guanyar. Cada pas de fe obre un altre capítol en les nostres vides.
Descubriendo la espiritualidad
La fe en la espiritualidad nos permite confiar en nosotros mismos. Con confianza podemos dejar atrás el pasado y tener el coraje de atrevernos. Atreverse con valentía nos da la confianza para saber que podemos lograr lo que nos propusimos lograr. Si comenzamos con la duda, entonces hemos sembrado la semilla del posible fracaso. La fe en la espiritualidad siempre nos permite ganar. Cada paso de fe abre otro capítulo en nuestras vidas.

The Power Of Goodwill
Having benevolent feelings for all generates goodwill. The power of goodwill makes the impossible possible.
El poder de la bona voluntat
Tenir sentiments benèvols cap a tots genera bona voluntat. El poder de la bona voluntat fa possible l’impossible.
El poder de la buena voluntad
Tener sentimientos benévolos hacia todos genera buena voluntad. El poder de la buena voluntad hace posible lo imposible.
Anger

Never give way to anger – otherwise in one moment you could burn up the joy that you collected over a long period.
Enuig
Mai cedeixis a la ira; en cas contrari, en un moment podries cremar l’alegria que vas acumular durant un llarg període.
Enfado
Nunca cedas a la ira; de lo contrario, en un momento podrías quemar la alegría que acumulaste durante un largo período.

The best kind of friend
The best kind of friend is the kind, you can sit on a porch and swing with, never say a word, and then walk away, feeling like it was the best conversation you’ve ever had.
El millor tipus d’amic
El millor tipus d’amic és l’amable, pots seure en un porxo i gronxar-te, mai dir una paraula i després allunyar-te, sentint que ha estat la millor conversa que hagis tingut.
El mejor tipo de amigo
El mejor tipo de amigo es el amable, puedes sentarte en un porche y columpiarte, nunca decir una palabra y luego alejarte, sintiendo que fue la mejor conversación que hayas tenido.

Finest Qualities
Let my eyes be a mirror for others, reflecting only the best and finest qualities.
Millors qualitats
Que els meus ulls siguin un mirall per als altres, reflectint només les millors i més fines qualitats.
Mejores cualidades
Que mis ojos sean un espejo para los demás, reflejando solo las mejores y más finas cualidades.
Think In A New Way
Your thoughts guide you to your destiny. If you always think the same you will always get to the same place. Think in a new way and you will be a new person. Give happiness to all and you will live in peace. Create peace in your mind and you will create a world of peace around you.

Pensa d’una manera nova
Els teus pensaments et guien cap a la teva destinació. Si sempre penses el mateix, sempre arribaràs a el mateix lloc. Pensa d’una manera nova i seràs una persona nova. Dóna felicitat a tots i viuràs en pau. Crea pau en la teva ment i crearàs un món de pau al teu voltant.
Piensa de una manera nueva
Tus pensamientos te guían hacia tu destino. Si siempre piensas lo mismo, siempre llegarás al mismo lugar. Piensa de una manera nueva y serás una persona nueva. Da felicidad a todos y vivirás en paz. Crea paz en tu mente y crearás un mundo de paz a tu alrededor.

Letting go of sorrow
If I allow bitterness and resentment to fester inside, it will make my relationships guarded and unsatisfying. The more I close down to others, the more I become a stranger to myself. By letting go of sorrow and negativity, I can keep my nature open and loving.
Deixant anar el dolor
Si deixo que l’amargor i el ressentiment s’infectin per dins, les meves relacions seran cauteloses i insatisfactòries. Com més em tanco als altres, més estrany em torno per a mi mateix. Al deixar anar el dolor i la negativitat, puc mantenir la meva naturalesa oberta i amorosa.
Dejando ir el dolor
Si dejo que la amargura y el resentimiento se infecten por dentro, mis relaciones serán cautelosas e insatisfactorias. Cuanto más me cierro a los demás, más extraño me vuelvo para mí mismo. Al dejar ir el dolor y la negatividad, puedo mantener mi naturaleza abierta y amorosa.

Happiness
Happiness is your special treasure and so never let go of this treasure.
Felicitat
La felicitat és el teu tresor especial, així que mai deixis anar aquest tresor.
Felicidad
La felicidad es tu tesoro especial, así que nunca sueltes este tesoro.
Working With Others
Tolerance is about creating a space for quality interaction with others. Quality is the result of equality.

Treballant amb altres
La tolerància consisteix a crear un espai per a la interacció de qualitat amb els altres. La qualitat és el resultat de la igualtat.
Trabajando con otros
La tolerancia consiste en crear un espacio para la interacción de calidad con los demás. La calidad es el resultado de la igualdad.

I am …

Instead of focusing on all that you are not, try focusing on all that you are.
Jo sóc …
En lloc de concentrar-te en tot el que no ets, intenta enfocar-te en tot el que ets.
Yo soy …
En lugar de concentrarte en todo lo que no eres, intenta enfocarte en todo lo que eres.

Inspirations

Better, not bitter
The difficulties of life are intended to make us better, not bitter.
Millor, no amarg (better, not bitter)
Les dificultats de la vida estan destinades a millorar-nos, no a amargar-nos.
Mejor, no amargo (better, not bitter)
Las dificultades de la vida están destinadas a mejorarnos, no a amargarnos.

Manners

Inspirations

A person of wisdom and spirituality has very beautiful manners that have grown from genuine respect and love for the whole of humanity. Manners in this sense have nothing to do with culture or education: it is simply a question of humility. When we are at the receiving end of such manners, we feel that some deeper part of us has been honoured. In fact, none of us deserves anything less.
Bones maneres
Una persona de saviesa i espiritualitat té maneres molt boniques que han sorgit del respecte i l’amor genuïns per tota la humanitat. Les bones maneres en aquest sentit no tenen res a veure amb la cultura o l’educació: és simplement una qüestió d’humilitat. Quan estem a l’extrem receptor de tals maneres, sentim que una part més profunda de nosaltres ha estat honrada. De fet, cap de nosaltres mereix menys.
Modales
Una persona de sabiduría y espiritualidad tiene modales muy hermosos que han surgido del respeto y el amor genuinos por toda la humanidad. Los modales en este sentido no tienen nada que ver con la cultura o la educación: es simplemente una cuestión de humildad. Cuando estamos en el extremo receptor de tales modales, sentimos que una parte más profunda de nosotros ha sido honrada. De hecho, ninguno de nosotros merece menos.

Sweet Natured
No one tortures you except your own nature. Make your nature sweet and loveable; then win the love of all.
Dolç de naturalesa
Ningú et tortura excepte la teva pròpia naturalesa. Fes la teva naturalesa dolça i adorable; llavors guanya l’amor de tots.
Dulce de naturaleza
Nadie te tortura excepto tu propia naturaleza. Haz tu naturaleza dulce y adorable; entonces gana el amor de todos.
Sow a thought…

Inspirations

Sow a thought and reap a deed.
Sembra un pensament…
Sembra un pensament i recull una acció.
Siembra un pensamiento….
Siembra un pensamiento y cosecha una acción.
Our Nature
Only a powerful soul can offer love. Only a powerful soul can afford to be humble. If we are weak, then we become selfish. If we are empty, we take, but if we are filled, we automatically give to all.

Inspirations

La nostra naturalesa
Només una ànima poderosa pot oferir amor. Només una ànima poderosa es pot permetre el luxe de ser humil. Si som febles, ens tornem egoistes. Si estem buits, prenem, però si estem plens, automàticament donem a tots.
Nuestra naturaleza
Solo un alma poderosa puede ofrecer amor. Solo un alma poderosa puede permitirse el lujo de ser humilde. Si somos débiles, nos volvemos egoístas. Si estamos vacíos, tomamos, pero si estamos llenos, automáticamente damos a todos.

Inspirations

Sweetness
Sweetness looks for the good in things, for at its heart is the conviction that good is somewhere there in everything.
Dolçor
La dolçor busca el bo en les coses, perquè en el fons hi ha la convicció de que el bé està en algun lloc en tot.
Dulzura
La dulzura busca lo bueno en las cosas, porque en el fondo está la convicción de que el bien está en algún lugar en todo.

Quick to Forgive
Rather than being quick to judge, be quick to forgive.
Ràpid per a perdonar
En lloc de ser ràpid per jutjar, sigues ràpid en perdonar.
Rápido para perdonar
En lugar de ser rápido para juzgar, se rápido en perdonar.

Inspirations

Offer Up
Free yourself from forcing, expecting or wanting someone to receive what you think they should take – it could be your idea, opinion, or an opportunity you think they should accept – you can’t make anyone take anything – your own experience probably confirms this.
Oferir
Allibera’t de forçar, esperar o voler que algú rebi el que creus que hauria de prendre; podria ser la teva idea, opinió o una oportunitat que creguis que hauria d’acceptar; no pots obligar a ningú a acceptar res; la teva pròpia experiència probablement ho confirma.
Ofrecer
Libérate de forzar, esperar o querer que alguien reciba lo que crees que debería tomar; podría ser tu idea, opinión o una oportunidad que creas que debería aceptar; no puedes obligar a nadie a aceptar nada; tu propia experiencia probablemente lo confirma.

Over-Thinking
The biggest disease of the mind is over-thinking, especially too much thinking about others. Thinking too much is like eating too much. The heaviness makes it impossible to remain light and flexible.
Pensant massa
La major malaltia de la ment és pensar massa, especialment pensar massa en els altres. Pensar massa és com menjar massa. La pesadesa fa que sigui impossible romandre lleuger i flexible.
Pensando demasiado
La mayor enfermedad de la mente es pensar demasiado, especialmente pensar demasiado en los demás. Pensar demasiado es como comer demasiado. La pesadez hace que sea imposible permanecer ligero y flexible.

A %d bloguers els agrada això: