luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Reflexiones Esp. Bk’s -2020-

 1. Tornar al teu cor, al teva pau interior/Back to your heart, to your inner peace/Volver a tu corazón, a tu paz interior
 2. La salut espiritual/Spiritual health/La salud espiritual
 3. La música de la vida/The music of life/La música de la vida
 4. Un servidor del món/A servant of the world/Un servidor del mundo
 5. Una elecció conscient/A conscious choice/Una elección consciente
 6. Un subconscient saludable/A healthy subconscious/Un subconsciente saludable
 7. El fonament de la veritable transformació/The foundation of true transformation/El fundamento de la verdadera transformación
 8. Amb una perspectiva més àmplia/With a broader perspective/Con una perspectiva más amplia
 9. Construir nous patrons de conducta/Build new patterns of behavior/Construir nuevos patrones de conducta
 10. Un somriure i una cara veritables/A true smile and face/Una sonrisa y un rostro verdaderos
 11. La clau per respondre en lloc de reaccionar/The key to responding instead of reacting/La clave para responder en lugar de reaccionar
 12. Revisar i canviar jo mateix/Review and change myself/Revisar y cambiar yo mismo
 13. L’ésser que es converteix en àngel/The being that becomes an angel/El ser que se convierte en ángel
 14. Malgrat els reptes i proves/Despite the challenges and trials/A pesar de los retos y pruebas
 15. La quietud de l’ara/The stillness of now/La quietud del ahora
 16. Semblant a Déu/Godlike/Semejante a Dios
 17. Ser fill un cop més/To be a son once more/Ser hijo una vez más
 18. Horitzons il·limitats/Unlimited horizons/Horizontes ilimitados
 19. La pau com un poder protector/Peace as a protective power/La paz como un poder protector
 20. Una nova perspectiva/A new perspective/Una nueva perspectiva
 21. Quan l’ésser es descobreix a si mateix/When the being discovers itself/Cuando el ser se descubre a sí mismo
 22. La llum de tot ésser/The light of all being/La luz de todo ser
 23. Lliure per a traçar nous camins/Free to chart new paths/Libre para trazar nuevos caminos
 24. El got mig ple/The glass half full/El vaso medio lleno
 25. Escullo veure les estrelles/I choose to see the stars/Escojo ver las estrellas
 26. La porta d’entrada a la calma/The gateway to calm/La puerta de entrada a la calma
 27. L’Ajuda de l’Àngel/The Angel’s Help/La Ayuda del Ángel
 28. Tornar a confiar plenament/Fully re-trust/Volver a confiar plenamente.
 29. Essencialment éssers espirituals//Essentially spiritual beings//Esencialmente seres espirituales.
 30. Un corrent positiu//A positive current//Una corriente positiva.
 31. Una obertura cap a Déu//An opening to God//Una apertura hacia Dios.
 32. El potencial invisible//The invisible potential//El potencial invisible.
 33. Entreteixits, com els fils d’un tapís//Interwoven, like the threads of a tapestry//Entretejidos, como los hilos de un tapiz.
 34. Edificar la calma//Build calm//Edificar la calma.
 35. Sentir-me agraït//Feel me grateful my self//Sentirme agradecido.
 36. Un pont en el temps i l’eternitat//A bridge in time and eternity//Un puente en el tiempo y la eternidad.
 37. La curació interior//Inner healing//La curación interior.
 38. Paradoxes de la vida//Paradoxes of life//Paradojas de la vida.
 39. La ilusión de creer que podemos posser algo o a álguien.La ilusión de creer que podemos posser algo o a álguien.
 40. Causa efecte//Cause effect//Causa efecto.
 41. Inspirador a cada pas//Inspiring at every step//Inspirador en cada paso.
 42. Ni tan sols és real!//It is not even real!//¡Ni siquiera es real!
 43. Darrere del vel…//Behind the veil…//Detrás del velo…
 44. Una petita caixa//A small box//Una pequeña caja.
 45. A un pensament de distància//At a thought away/A un pensamiento de distancia.

 46. …té lloc en silenci//…takes place in silence//…tiene lugar en silencio.
A %d bloguers els agrada això: