luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El lotus emergeix del llot//The lotus emerges from the mud//El loto emerge del lodo.

624749E2-CD1E-42F5-B88A-9D66DB74987B

Un lotus viu amb l’arrel en el fangós llot i s’eleva a través de l’aigua per florir a la superfície com una flor impol·luta lliure de qualsevol esquitx de la brutícia del fons.

PUNTS 12/5/18:  *Es diu: Viviu com flors de lotus, heu de rebre de Ell la herència del paradís que es diu alliberació en la vida per a l’edat d’or, no per a l’edat de ferro. Una ànima justa no és només algú que dona i fa caritat, una ànima justa és algú que no utilitza l’espasa del desig.*

Déu ens posa l’exemple del lotus perquè entenguem quin sistema de vida és en el que estem immersos i ens adonem que podem seguir estant-hi i tot i així tenir la opció de poder sortir de la seva influència. El lotus és el símbol d’això. Siguem com el lotus que no es taca. El desig és l’espasa que fereix als altres i a nosaltres mateixos i ens sumeix com en un vòrtex cap el llot d’aquesta anomenada edat de ferro, a tots plegats. Aquesta vella obra s’acaba i ja comença la nova; els vestits tacats de llot no serviran per la nova obra que està ja aixecant el teló del primer acte. Siguem conscients de quina neteja ens hem de posar a fer en nosaltres mateixos. Aquí no en veurem els resultats complerts.., quant de temps podria durar la netedat en un lloc ple de brutícia?


A lotus lives with the root in the muddy mud and rises through the water to bloom on the surface like a spotless flower free of any splatter of dirt from the bottom.

POINTS 12/5/18:  *It is said: Vivid as lotus flowers; you must receive from Him the inheritance of paradise, called liberation in life for the golden age, not for the iron age. A righteous soul is not only someone who donates and performs charity, a righteous soul is someone who does not use the sword of desire. *

God gives us the example of the lotus so that we understand what life system is in which we are immersed and realize that we can still be there and still have the option of being able to get out of their influence. The lotus is the symbol of it. Let’s be like the lotus that does not get stained. Desire is the sword that hurts others and ourselves and plunges us like a vortex into the mud of this so-called iron age, everyone. This old work is finished and the new one begins; Mud-stained dresses will not serve the new work that is already raising the curtain of the first act. Let us be aware of what cleaning we should do ourselves. Here we will not see the full results .., how long could the cleaning last in a place full of dirt?


Un loto vive con la raíz en el fangoso lodo y se eleva a través del agua para florecer en la superficie como una flor impoluta libre de cualquier salpicadura de la suciedad del fondo.

 PUNTOS 12/5/18: *Se dice: Vivid como flores de loto; tenéis que recibir de Él la herencia del paraíso, llamada liberación en la vida para la edad de oro, no para la edad de hierro. Un alma justa no sólo es alguien que dona y realiza caridad, un alma justa es alguien que no utiliza la espada del deseo.*

Dios nos pone el ejemplo del loto para que entendamos qué sistema de vida es en el que estamos inmersos y darnos cuenta de que podemos seguir estando ahí y aún así tener la opción de poder salir de su influencia. El loto es el símbolo de ello. Seamos como el loto que no se mancha. El deseo es la espada que hiere a otros y a nosotros mismos y nos sume como en un vórtice hacia el lodo de esta llamada edad de hierro, a todos. Esta vieja obra se acaba y ya empieza la nueva; los vestidos manchados de lodo no servirán para la nueva obra que está ya levantando el telón del primer acto. Seamos conscientes de qué limpieza hay que ponerse a hacer en nosotros mismos. Aquí no veremos los resultados completos .., ¿cuánto tiempo podría durar la limpieza en un lugar lleno de suciedad?OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: