luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Quin món volem?//What world do we want?//¿Qué mundo queremos?

7039664-welcome-paradise

Hi han accions, iniciatives, obres d’art, pensaments filosòfics, etc.., en aquest món, que ens roben el cor, que ens enamoren profundament, molt més enllà del plaer sensual. Hi han coses en aquest món que semblen dignes del paradís.

PUNTS 9/9/18:  *El que sigui que veieu com el millor d’aquest món, això existirà allà (paradís), en la seva forma més pura, completa i en la seva forma de donar felicitat.*

Aquí en el món en que ens trobem actualment, tot te dues cares: podem ser rics, però els diners potser no sempre serviran per una bona causa; podem fer caritat a algú necessitat, però potser aquells diners li  serviran per ensorrar-lo encara més al món de l’alcoholisme o les drogues; la ciència inventa tecnologia que en un principi és pel benefici, però acaben sent instruments per la guerra, etc.., no calen més exemples, veritat?

Tot i així, estem creant aquesta nova forma del món, quan es produeixen les millors accions aquí i ara; doncs.., tinguem-ho en compte al crear pensaments! Que siguin els millors, que siguin positius; tinguem-ho en compte al fixar-nos en els esdeveniments, no es tracta pas de posar-nos una bena als ulls, però no els donem tanta energia compartint-los una i altra vegada, fixem-nos en el positiu! Anem a buscar també les coses bones que passen al nostre voltant i compartim-les, perquè tot el positiu revifa l’ànima i ens acosta al món que ve. El món es crea primer en la ment! Quin món volem?


There are actions, initiatives, works of art, philosophical thoughts, etc., in this world, which rob us of our hearts, which we fell deeply in love far beyond sensual pleasure. There are things in this world that seem worthy of paradise.

POINTS 09/09/18: * Whatever you see as the best of this world, that will exist there (paradise), in its purest, most complete form and in its way of giving happiness. *

Here, in the world we are currently in, everything has two sides: we can be rich, but money may not always serve a good cause; we can make charity to someone in need, but that money may serve to immerse him even more in the world of alcoholism or drugs; science invents technology that at first is for the benefit, but end up being instruments for war, etc …, no more examples are needed, right?

Still, we are creating this new way of the world when the best actions are produced here and now; so …, let’s keep this in mind when creating thoughts! That they be the best, that they be positive; let’s keep this in mind when looking at events, it’s not about putting a blindfold on us, but let’s not give them so much energy sharing them over and over again, let’s look at the positive! Let’s also look for the good things that happen around us and share them, because everything positive revives the soul and brings us closer to the world that comes. The world is created first in the mind! What world do we want?


Hay acciones, iniciativas, obras de arte, pensamientos filosóficos, etc .., en este mundo, que nos roban el corazón, que nos enamoran profundamente, mucho más allá del placer sensual. Hay cosas en este mundo que parecen dignas del paraíso.

PUNTOS 09/09/18: * Lo que sea que veis como lo mejor de este mundo, eso existirá allí (paraíso), en su forma más pura, completa y en su forma de dar felicidad. *

Aquí, en el mundo en que nos encontramos actualmente, todo tiene dos caras: podemos ser ricos, pero el dinero puede que no siempre sirva para una buena causa; podemos hacer caridad a alguien necesitado, pero puede que ese dinero le servira para sumergirlo aún más en el mundo del alcoholismo o las drogas; la ciencia inventa tecnología que en un principio es para el beneficio, pero terminan siendo instrumentos para la guerra, etc .., no hacen falta más ejemplos, verdad?

Aún así, estamos creando esta nueva forma del mundo cuando se producen las mejores acciones aquí y ahora; pues .., ¡tengámoslo en cuenta al crear pensamientos! Que sean los mejores, que sean positivos; tengámoslo en cuenta al fijarnos en los acontecimientos, no se trata de ponernos una venda en los ojos, pero no les demos tanta energía compartiéndolos una y otra vez, ¡fijémonos en lo positivo! Busquemos también las cosas buenas que pasan a nuestro alrededor y compartámoslas, porque todo lo positivo reaviva el alma y nos acerca al mundo que viene. ¡El mundo se crea primero en la mente! ¿Qué mundo queremos?OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: